Tilladelse til regulering af vandløb ved

Naturstyrelsen Vestjylland
Gl. Landevej 35
7620 Lemvig
Tilladelse til regulering af vandløb ved etablering af
vådområde ved Fåremølle Å
Vandløb:
Projekt:
Matr.nr.:
Ansøger:
Fåremølle Å
Statsligt vådområdeprojekt ved Fåremølle Å, jvf. ansøgning af
13. januar 2015
2g, 6h, 4t, 5ao, 15a, 10f, 4k, 19i, 30 alle i ejerlavet Brørup By,
Bøvling, Lemvig Kommune
Naturstyrelsen Vestjylland
Vandløbsmyndigheden Lemvig Kommune har modtaget ansøgning fra
Naturstyrelsen om at etablere et vådområde på et ca. 40 ha stort areal ved
Fåremølle Å syd for Bøvlingbjerg, se oversigtskort
Oversigtskort – vådområdet markeret med blå streg
Lemvig Kommune har i forbindelse med afgørelsen haft projektet og udkast
til tilladelse i 4 ugers offentlig høring ved naboer, berørte lodsejere og
relevante myndigheder. Der er indkommet en foreløbing arkæologisk
udtalelse fra Holstebro Museum, der vurderer, at der indenfor
projektområdet ikke findes fortidsminder, som vil tage skade af
Dato: 30. juni 2015
Teknik & Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
Mail: [email protected]
J.nr.: 06.02.10P25-0001
S.nr.: 124165
B.nr.:
Ref.: JAGR
Dir.tlf.: 96631153
KB: 172,
Version 5,
Q-gruppen 27/3-2013
oversvømmelse, og jordarbejder i form af etablering af diger, overløb samt
tilpropning af grøfter vurderes at kunne foregå uden museets
tilstedeværelse. Dog skal museet gøre opmærksom på, at skulle man
påtræffe spor efter fortidsminder skal anlægsarbejdet jf. museumslovens §
27, stk. 2 øjeblikkeligt standses i det omfang, det berører fortidsmindet.
Fortidsmindet skal straks anmeldes til Holstebro Museum, som vurderer,
om der skal laves yderligere undersøgelser, inden anlægsarbejdet kan
fortsætte. I dette tilfælde er det ikke bygherre, som skal finansiere en evt.
arkæologisk undersøgelse.
Beskrivelse af projektet
Vådområdet er beliggende ved Fåremølle Å syd for Bøvlingbjerg, og vil
forbedre vandmiljøet i vandløbet og i Nissum Fjord ved at fjerne kvæstof og
sediment/organisk materiale. Efter gennemførelsen af projektet forventes
arealet at udvikle sig med et større naturindhold end det nuværende og
arealet sikres mod genopdyrkning.
Projektet omfatter etablering af lavt dige (<1,5 m) på tværs af engarealet
ved Vestersø. Herved tilbageholdes vand fra området samt vand fra
tilløbende grøfter og afstrømmende overfladevand. I diget etableres et
overløb, der giver en maksimal vandstand på kote +0,5 m (DVR90) i
projektområdet. Diget etableres med en topkote ikke højere end kote +1,50
m med en kronebredde på ca. 1 m og siderne med anlæg 2. Diget
etableres med lavpermeabelt materiale (lerholdigt jord).
Overløbet udføres, så der ved små afstrømninger fra oplandet kun udledes
lidt vand og derved tilbageholdes vand i området, mens der ved store
afstrømninger afledes så meget vand, at vandstanden ikke stiger mere end
vandstanden i den nedstrømsliggende Fåremølle Å. Dette udføres med et
V-formet overløb, hvor kapaciteten stiger, jo højere vandstanden er.
Eksisterende drænsystemer i projektområdet afbrydes, og drænsystemer,
der kommer til området udefra, ledes til overrisling på terræn.
Arbejdet planlægges udført i perioden maj til december 2015.
Alle udgifter til projektet afholdes af ansøger. Der er søgt og bevilliget
tilskud til projektet hos NaturErhvervstyrelsen.
Reguleringen gennemføres som vist på nedenstående kort.
Side 2 af 7
Sagsnummer: «AID»
Brevnr: «BID»
Regulering af vandløbet
Nærværende tilladelse omhandler regulering af eksisterende dræn og
grøfter samt etablering af dige, der hindrer vandets frie afløb til Fåremølle
Å.
Regulering af vandløb er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning (1654 af 27/12/2013), bilag 2 punkt 11f. Som statslig bygherre
på projektet, har Naturstyrelsen VVM-screenet projektet, og den 24. marts
2015 truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkning på miljøet fra
det ansøgte projekt ikke er nødvendig.
Kommunens afgørelser
Der er den 8. april 2015 meddelt landzonetilladelse efter § 35 i planloven til
etablering af vådområder og søer, som det er beskrevet i ansøgningen.
Der er den 8. april 2015 meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens
§ 3 og § 16 til at gennemføre tiltag i beskyttede vandløb og naturområder,
som det er beskrevet i ansøgningen.
I nærværende afgørelse meddeles tilladelse efter § 3 og godkendelse efter
§ 10 i Bekendtgørelse (nr. 1436 af 11/12/2007) om vandløbsregulering og
restaurering mv. samt efter Vandløbslovens (LBK nr. 1208 af 30/09/2013) §
17 til regulering af vandløb og § 48 om etablering af anlæg, der hindrer
vandtes frie løb, som det er beskrevet i ansøgningen.
Afgørelse efter vandløbsloven gives på følgende vilkår:
1. Reguleringen skal udføres jf. ansøgningen og således at
a. Der opsættes flodemål i kote +0,50 m (i DVR90)
b. Naturstyrelsen fører tilsyn med arbejdets udførelse
Side 3 af 7
Sagsnummer: «AID»
Brevnr: «BID»
2. Reguleringen må foretages i perioden august til december
3. Anlægget må ikke give anledning til materialeflugt eller anden
forurening, der kan skade vandløbet
4. Evt. ændringer i forhold til projektbeskrivelsen under anlægsperioden, skal godkendes af Lemvig Kommune inden disse foretages
5. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige
foranstaltninger inden for projektarealet
6. Alle udgifter til projektet påhviler ansøger.
7. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes
og når det afsluttes, så projektet kan synes inden entreprenøren
forlader arbejdsstedet
8. Vådområdet må ikke påvirke matrikler udenfor projektområdet
Anlægsarbejdets igangsætning
Anlægsarbejdet må ikke igangsættes før klagefristen er udløbet og
eventuelle klager er blevet behandlet.
Godkendelsens varighed
Anlægsarbejdet skal være gennemført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen.
Lemvig Kommunes vurdering
Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet er omfattet af vandløbslovens § 17 og § 48, da projektet regulerer dræn og grøfter i tilløb til
Fåremølle Å og der anlægges et dige, der hindrer vandets frie løb.
Projektet gennemføres med det formål er at reducere nærinsstoftilførslen til
Nissum Fjord ved at tilbageholde næringsstoffer i et vådområde med afløb
til vandløbet.
Fåremølle Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og
vandløbsregulativ ”Fåremølle Å, Regulativ for amtsvandløb nr. 34”.
Miljømål
I vandplan 1, 2009-2015, for hovedvandopland 1.4 Nissum Fjord er
Fåremølle Å målsat med god økologisk tilstand, dvs. faunaklasse 5.
Tilstanden i vandløbet på strækningen ud for projektområde er vurderet til
at være ”moderat tilstand” med en faunaklasse 4 målt på en prøvetagningsstation ca 1,5 km nedstrøms projektområdet. Det er kommunens vurdering,
at ved at fjerne næringsstoffer og organisk materiale, kan vådområdet
bidrage positivt til udviklingen i vandløbets faunaklasse.
Fysiske og kemiske forhold
Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Fåremølle Ås
fysiske forhold. Vandet fra vådområdet vil være af bedre kemisk kvalitet og
tilstrømningen vil være mere jævnt fordelt, da vådområdet tilbageholder
vand fra store regnhændelser og lader vandet løbe ud gennem
overløbskant i diget. Hævningen af vandstanden i vådområdet vil reducere
udfældningen af okker til vandløbet.
Vandføring
Kommunen vurderer, at vandføringen i Fåremølle Å ikke påvirkes af
projektet, da der tilføres samme mængde vand til vandløbet som før
projektet. Vandføringen i Fåremølle Å på strækningen forbi projektområdet
er beregnet til 2-300 l/s.
Side 4 af 7
Sagsnummer: «AID»
Brevnr: «BID»
Der vil periodevist kunne opstå situationer med varmt og iltfattigt vand i
vådområdet, der skylles ud i vandløbet ved efterfølgende store
sommerregnskyl. Vandføringen fra vådområdet vil være langt mindre end
vandføringen i Fåremølle Å. Der skal derfor være meget store forskelle
mellem søen og vandløbet i temperatur og iltindhold for, at det vil resultere i
en stigning eller et fald i vandløbet. Kommunen vurderer, at vandløbet ikke
bliver påvirket af disse faktorer.
Afvanding
Det er kommunens vurdering, at projektet kan gennemføres uden
konsekvenser for de omkringliggende arealer eller afvandingsforhold uden
for projektområdet. Projektet forringer ikke naboers mulighed for afvanding,
og det ændrer heller ikke på naboers ret til at aflede vand til
projektområdet.
Godkendelse af projektet
Det er ved afgørelsen lagt vægt på, at projektet vil forbedre vandets
næringsstofniveau til gavn for vandløbets planter og dyr, og at projektet
ikke har konsekvenser for vandstand eller afvandingsforhold.
Vurdering i forhold til Natura 2000
Vådområdet grænser op til Natura 2000 område, Nr. 65, Nissum Fjord.
Det er udpeget som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.
Næringsstoffer til Nissum Fjord
Ifølge ansøgningsmaterialet vil projektet medføre en kvælstoffjernelse på
ca. 5,5 tons/år og derved medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Nissum
Fjord. Den samlede omsætning kan blive på 139 kg N/ha/år. I forundersøgelsen er der på baggrund af prøver vurderet mulighed for risiko for pfrigivelse i en worst case situation. Dette medfører, at projektet potentielt
kan frigive fosfor på 680 kg P per år. Der er derfor udarbejdet en risikovurdering, der giver en kvalificeret vurdering af risiko for frigivelse af P fra projektområdet til at være lav. Den kommende sø vil derudover kunne tilbageholde eventuelt fosfor fra oplandet, og den vil derfor have en positiv indvirkning på fosforbalancen. Samlet vurderes det, at risikoen for fosforfrigivelse fra projektområdet til fjorden er meget begrænset og i længere perioder over året, vil søen medføre, at der tilbageholdes fosfor i området.
Hævningen af vandstanden vil reducere udledningen af okker til Nissum
Fjord.
Fugle på udpegningsgrundlaget
Det vurderes, at vådområdet ikke har nogen negativ påvirkning på fuglene
på udpegningsgrundlaget. Projektet kan i bedste fald give fuglene forbedrede muligheder i området, både rastende og ynglende fugle, grundet anlæggets naturforbedrende karakter.
Terrestrisk natur og våde naturtyper
Det vurderes, at vådområdet ikke har nogen påvirkning på naturtypernes
tilstand, da projektområdet ligger udenfor selve Natura 2000 området.
Udpegningsgrundlagets arter
Det vurderes, at vådområdet ikke påvirker arterne på udpegningsgrundlaget, da arterne på udpegningsgrundlaget alle lever i vandløb og i fjorden.
Side 5 af 7
Sagsnummer: «AID»
Brevnr: «BID»
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter
(Habitatdirektivets bilag IV-arter):
Spidssnudet frø, stor vandsalamander, birkemus og odder lever alle i tilknytning til vandhuller og vandløb og kan forekomme i området.
Spidssnudet frø og stor vandsalamander lever i tilknytning til vandområder
og kan forekomme i nærområdet. Det vurderes, at vådområdet vil give dem
øgede muligheder i området. Odder kan forekomme i vandløbet og birkemus kan forekomme på engene, men det vurderes, at de ikke vil blive påvirket af ændringen eller søger til andre arealer i nærheden.
Det vurderes, at øvrige bilag IV-arter, der forekommer i området, ikke vil
blive påvirkede af projektet.
Offentliggørelse af afgørelsen
Tilladelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside den 30 juni
2015. Den lovpligtige 4 ugers klagefrist forlænges 2 uger på grund af
sommerferie. Klagefristen udløber tirsdag den 11. august 2015.
Klagevejledning efter vandløbsloven
Afgørelsen kan inden klagefristens udløb den 11. august 2015 påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Klageberettigede er:
 Ansøger
 Enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald
 Danmarks Naturfredningsforening
 Danmarks Sportsfiskerforbund
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
Eventuel klage efter vandløbsloven skal være skriftlig og indsendes til
Teknik og Miljø, Lemvig Kommune, inden klagefristens udløb. Lemvig
Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med
releavnte dokumenter i sagen, samt kommunens bemærkninger til klagen.
Med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet har en klage
opsætttende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke
udnyttes.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en
klage, at du indbetaler et klagegebyr, som er fastsat til 500 kr. Du modtager
en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har
modtaget klagen fra Lemvig Kommune. Nævnet vil ikke påbegynde
klagebehandlingen før gebyret er modtaget.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside, www.nmkn.dk.
Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske indenfor 6
måneder fra offentliggørelsen.
Side 6 af 7
Sagsnummer: «AID»
Brevnr: «BID»
Lovgrundlag:
Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1208 af 30. september 2013
Bekendtgørelse nr. 1436 af 11/12/2007 om vandløbsregulering og
restaurering.
Hvis der er spørgsmål til tilladelsen er du velkommen til at kontakte
undertegnede på mail [email protected] eller telefon 9663 1153.
Venlig hilsen
Jane Grooss
Biolog
Afgørelsen sendes til:
 Naturstyrelsen Vestjylland, [email protected]
 Naturstyrelsen, [email protected]
 DN Lemvig, [email protected]
 Danmarks Sportsfiskerforbund, [email protected];
[email protected]
 Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator Vandområde 3,
[email protected]
 Ferskvandsfiskeriforeningen, [email protected]
 Ejer af Brørupvænget 11, 7650 Bøvlingbjerg
 Ejer af Brørupvænget 17, 7650 Bøvlingbjerg
 Ejer af Bækmarksbrovej 162, 7650 Bøvlingbjerg
 Ejer af Bækmarksbrovej 95, 7650 Bøvlingbjerg
 Ejer af Bækmarksbrovej 99, 7650 Bøvlingbjerg
Side 7 af 7
Sagsnummer: «AID»
Brevnr: «BID»