Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Tårnby Kommune

Arbejdsnotat
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
Sagsbehandler SIB
Direkte +45 36 13 14 64
Fax [email protected]
CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798
19. september 2016
Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Tårnby Kommune
Nærværende notat er udarbejdet til brug for tekniske drøftelser, og giver en status på teknisk
niveau for arbejdet med det strategiske net, som er indeholdt i forslag til Trafikplan 2016.
Forslaget er i politisk høring frem til 5. december 2016. Spørgsmål til brug for den politiske
drøftelse kan rettes til Movias administration.
Indhold
1. Baggrund .............................................................................................................................. 2
1.1 Forudsætninger .................................................................................................................. 2
2. Nuværende strategisk busnet............................................................................................... 2
3. Forslag til strategisk busnet i 2019 ....................................................................................... 3
3.1. Forslag til det strategiske busnet i Tårnby Kommune ....................................................... 4
3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag ......................................................................................... 7
3.3. Forventede passagertal og økonomi ............................................................................... 10
Trafikselskabet Movia
Strategi og Anlæg, Center
for Trafik og Plan
1/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
1. Baggrund
Etableringen af Cityringen i Københavns- og Frederiksberg Kommune vil medføre, at en
række buslinjer vil køre parallelt med Cityringen og derved miste en stor mængde passagerer, da disse linjer dækker samme rejserelationer som Cityringen. Det vurderes, at ca. 34
mio. passagerer årligt vil flytte fra bus til metro. For at sikre bedst mulig sammenhæng mellem bus og metro, vil en række buslinjer med fordel kunne omlægges, mens en række linjer
kan styrkes for at fungere som centrale tilbringerlinjer til metrosystemet, og skabe bedre
sammenhæng i den kollektive trafik, og derigennem få udbytte af investeringen i metroen.
Movia har i forbindelse med Trafikplan 2016 udarbejdet et forslag til udformningen af det
strategiske busnet efter åbning af Cityringen. Fokus har været på at forfølge de politiske målsætninger om at skabe et mere effektivt bussystem samt at forbedre sammenhængen mellem busserne og banerne.
Dette notat beskriver rejsemulighederne for kommunens borgere i forslaget til strategisk busnet i Tårnby Kommune, samt afledte konsekvenser for det lokale busnet. Notatet giver ligeledes en beskrivelse af, hvor mange af kommunens borgere der forventes dækket med kollektiv trafik i 2019.
1.1 Forudsætninger
Notatet beskriver forslaget til det strategiske busnet i kommunen. Der er dog også arbejdet
med et første forslag til lokale buslinjer, da disse naturligvis er en del af det samlede kollektive transportsystem. Forslag til lokale buslinjer er kun overordnet beskrevet i notatet, da der i
det kommende arbejde følger en nærmere drøftelse af de lokale buslinjer.
Det er vigtigt at fastslå, at linjenumre beskrevet i notatet skal betragtes som arbejdstitler. Arbejdstitlerne er medtaget, da de gør forslaget lettere at forklare og forstå, men der er indtil videre kun tale om arbejdstitler. I det kommende arbejde, skal linjenumre for det strategiske
busnet og de lokale linjer defineres.
2. Nuværende strategisk busnet
Det nuværende strategiske busnet i Tårnby Kommune fremgår af figur 1. Det strategiske
busnet i Tårnby Kommune står i dag for at transportere ca. 55 procent af det samlede antal
buspassagerer i kommunen og timeforbruget udgør ca. 50 procent af det samlede antal timer
til busdrift i kommunen. Linje 350S finansieres af Region Hovedstaden.
2/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
Figur 1. Nuværende strategisk net i Tårnby
Figur 1: Nuværende strategisk busnet i Tårnby Kommune, markeret med rødt (linje 2A og 5A) og blåt
(linje 350S). Lokale buslinjer er markeret med orange.
I Tårnby Kommune udgøres det strategiske busnet i Tårnby Kommune i dag af to A-buslinjer
og én S-buslinje. A-buslinjerne sikrer betjening på de centrale strækninger i Tårnby og klarer
forbindelserne mod det centrale København, mens S-bussen sikrer koblingen til bl.a. Dragør
og betjeningen af Tårnby Station.
3. Forslag til strategisk busnet i 2019
Som det fremgår af figur 2, medfører det samlede forslag til strategisk busnet ikke ændringer
lokalt i Tårnby for linje 5C eller linje 350S (med arbejdstitlen 250S). Det samlede forslag
medfører dog, at linje 2A foreslås erstattet af en lokal buslinje. Nedenstående beskrives de
enkelte linjeforslag til højklassede buslinjer i Tårnby Kommune, der indgår i det samlede forslag til det strategiske busnet:
3/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
Figur 2: Forslag til strategisk busnet i Tårnby Kommune i 2019
Figur 3: Forslag til strategisk busnet i Tårnby Kommune i 2019. S-buslinje 250S er markeret med mørkeblå, linje 5C (nuværende linje 5A) er markeret med +Way-farven turkisblå. Linjenumre skal betragtes
som arbejdstitler.
3.1. Forslag til det strategiske busnet i Tårnby Kommune
Nedenstående beskrives de enkelte linjeforslag i det strategiske busnet i Tårnby Kommune:
Linje 2A foreslås ændret til at betjene Holmen og Refshaleøen, og ikke længere strækningen
fra Christianshavns Torv til Kastrup Station, og vil derfor ikke længere køre i Tårnby Kommune. Dette skyldes, at passagergrundlaget på denne strækning ikke berettiger til A-busdrift,
da belægningen på denne strækning er forholdsvis lav, med i gennemsnit 5-8 passagerer pr.
bus på strækningen i myldretiden.
Den nuværende linje 2A-strækning i Tårnby Kommune foreslås overtaget af en lokal buslinje.
Den lokale buslinje foreslås ad samme rute som den nuværende linje 2A fra Kastrup St. til
4/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
Hovedbanegården. Da linjen følger den nuværende rute for linje 2A, vil passagerne i området kunne komme samme steder hen som i dag, med ca. samme antal afgange som i dag.
Linje 5C (den nuværende linje 5A) foreslås fortsat at køre ad nuværende rute i Tårnby Kommune, og sikrer dermed fortsat forbindelsen til København og Lufthavnen.
5/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
Linje 250S foreslås at køre ad nuværende linje 350S’ rute mod Københavns Centrum. Linjeføringen i Tårnby Kommune vil derfor også være den samme som i dag. Frekvensen på linjen er ligeledes forudsat uændret i forhold til i dag. Linjeføringen er i Københavns Kommune i
øvrigt den samme som i dag frem til Nørreport Station, ligesom linjeføringen i Dragør også er
uændret i forhold til i dag.
Den nuværende linje 350S-strækning fra Nørreport Station til Ballerup Station, foreslås nedlagt og overtaget af en forlængelse af linje 5C (den nuværende 5A). Passagerer i Tårnby
med rejsemål mellem Nørreport Station og Ballerup Station vil derfor fremover skulle skifte til
6/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
linje 5C. Langt de fleste passagerer til/fra Tårnby benytter dog den nuværende linje 350S på
strækningen fra Nørreport Station og sydpå, hvor der i forslaget stadig vil køre højklasset
bus.
3.2. Dækningsgrad i forhold til i dag
I det samlede forslag til strategisk busnet er der foretaget forskellige netværksbaserede oplandsanalyser ud fra tilgængelige data, dvs. bl.a. befolkningsstatistik fra Danmarks Statistik.
Fordelingen af indbyggere og husstande i Tårnby Kommune er, ifølge tal fra Danmarks Statistik fra 2015, følgende:
Total Tårnby Kommune 2016
Antal indbyggere
42.860
Antal husstande
19.606
Dækningsgraden i Tårnby Kommune for henholdsvis det strategiske busnet og det strategiske busnet + de lokale buslinjer fremgår af nedenstående tabeller.
Som det fremgår, dækkes ca. 55 procent af kommunens indbyggere og ca. 61 procent af
kommunens husstande med højklasset bus i dag. I 2019 forventes dækningsgraden for bane
og højklasset bus for kommunens indbyggere at være på ca. 51 procent, hvilket svarer til et
fald på ca. 4 procent. Dette skyldes at linje 2A ikke forslås at indgå i det strategiske busnet,
men at strækningen i stedet foreslås betjent af en lokal buslinje.
Medtages de lokale buslinjer, dækkes hele 90 procent af kommunens indbyggere og husstandene, både i dag og i 2019, hvilket er en høj dækningsgrad.
7/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
Figur 3: Dækningsgrad i Tårnby Kommune på bane og strategisk busnet
Figur 3: Dækningsgrad Tårnby Kommune (600 meter fra baner (stationer)) + 400 meter fra højklasset
bus i dag (øverst) og i 2019 (nederst)
8/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
Bane + strategisk busnet
Forskel
Pct. af
pct. total 2016
Pct. af
total
2019
2016
2019
Forskel
Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder
23.365
21.885
-1.480
-4,0
55
51
Husstande 600 meter fra stationer
og 400 meter fra stoppesteder
11.875
11.178
-697
-4,0
61
57
Figur 4: Dækningsgrad i Tårnby Kommune på bane, strategisk busnet og lokalt busnet
9/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
Figur 4: Dækningsgrad Tårnby Kommune (600 meter fra baner (stationer)) + 400 meter fra højklasset
bus og lokale buslinjer i dag (øverst) og i 2019 (nederst)
Bane + højklasset busnet
Forskel
Pct. af
pct. total 2016
Pct. af
total
2019
2016
2019
Forskel
Indbyggere 600 meter fra stationer og 400 meter fra stoppesteder
23.365
21.885
-1.480
-4,0
55
51
Husstande 600 meter fra stationer
og 400 meter fra stoppesteder
11.875
11.178
-697
-4,0
61
57
3.3. Forventede passagertal og økonomi
Passagertallet i busserne i Tårnby Kommune vurderes ud fra trafikmodelberegninger at blive
ca. 3,5 mio. pr. år, hvor af det strategiske busnet udgør ca. 1,2 mio. svarende til 34 %. Sammenlignes tallet med 2016 ses et fald på ca. 0,2 mio., hvilket skyldes, at passagererne på
den nuværende linje 2A overgår til det lokale busnet.
Antallet af køreplantimer i det strategiske busnet i Tårnby Kommune falder fra 21.000 pr. år
til 15.000 pr. år, hvilket skyldes nedlæggelsen af linje 2A.
10/11
Sagsnummer
Sag-394569
Movit-3335944
11/11