og omsorgsdepartementet Kvinnsland

Kvinnlandsutvalget
Helse- og omsorgsdepartementet
[email protected]
Arkivkode
Deres ref.
Dato
Vår ref.
16/160-5/LMT
033
27.04.2016
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KVINNSLANDSUTVALGET - INVITASJON
TIL Å GI SKRIFTLIGE INNSPILL
Rådet for funksjonshemmede i skånland behandlet henvendelsen om høringsinnspill i
forbindelse med saka om REFERATSAKER RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE i møte
15.02.2016 sak 2/17, og ønsket å komme med følgende uttalelse:.
1. Rådet for funksjonshemmede ønsker å sende følgende høringsuttalelse til referatsak 1
KVINNSLANDSUTVALGET - INVITASJON TIL Å GI SKRIFTLIGE INNSPILL
a. Rådet for funksjonshemmede i Skånland er fornøyd med at målet om effektiv
utnyttelse av ressursene; mest mulig til pasientbehandling, minst mulig til byråkrati
skal vurderes når Kvinnslandsutvalget legger fram sin utredning.
b. Rådet vil likevel presisere at det er den enkeltes helsebehov som skal ivaretas, noe
som nødvendiggjør at dagens antall lokalsykehus opprettholdes.
c. Man erfarer i dag at det er forskjell på tilbudet fra region til region, og imøteser en
utvikling der like helsetjenester tilbys uansett hvor man bor i landet.
Med vennlig hilsen
Skånland kommune
Liv Marit Torbergsen
Rådgiver
Postadresse:
Pb 240
9439 EVENSKJER
Besøksadresse:
EVENSKJER
Telefon:
Telefaks:
77089525
77089501