Innkalling (PDF 6 mb)

Møtebok: Programutvalget for bachelorutdanningen (21.09.2016)
Programutvalget for
bachelorutdanningen
Dato:
09.21.2016
Sted:
Kollegierommet
Notat:
Saksliste
Vedtakssaker
44/16 Godkjenning av møteprotokoll og saksliste PBU - september
3
45/16 Undervisningsspråk bachelorstudiet II
4
46/16 Resultater kursevalueringer bachelorstudiet V16
U.off § 14
47/16 AACSB - oppfølging PBU. Utkast til "mapping" av LUB på bachelornivå
48/16 Regnskapsrapport til PBU
6
7
U.off § 14
13
49/16 Søknad om tilleggsbevilgning ENG11 V16 - PBU
14
50/16 Opptakstall bachelorstudiet høsten 2016
17
51/16 Dekanen orienterer - september 2016
25
52/16 Vedtak gjort av dekan på fullmakt sept 2016
26
53/16 Oppmeldinger, emner på bachelornivå H16
U.off § 14
34
54/16 Karakterer bachelornivå V16
35
55/16 Eventuelt PBU
38
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL OG SAKSLISTE PBU SEPTEMBER
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 16/00224-5
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
21.09.2016
Forslag til vedtak:
PBU godkjenner saksliste og protokoll.
Bakgrunn:
Protokoll fra møte 4/16 (26.05.16) godkjennes i møtet.
Saksliste til dagens møte godkjennes i møtet.
1
Utvalgsnr
UNDERVISNINGSSPRÅK BACHELORSTUDIET II
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 16/01103-2
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
21.09.2016
Utvalgsnr
44/16
Forslag til vedtak:
PBU tar rektors brev om undervisningsspråk i bachelorstudiet til etterretning, og konstaterer
at både SOL2 og SOL3 kan undervises på engelsk.
Bakgrunn:
PBU har i sine to foregående møter diskutert undervisningsspråk i SOL2 og SOL3 (saksnr.
28/16 og 37/16). Utvalget opprettholdt i møte 4/16 (26.5.16) sitt vedtak fra møte 3/16
(18.4.16) til tross for innsigelser fra rektor. Se tidligere saksfremlegg og protokoller for
detaljer.
Programutvalget v/dekan mottok 23.08.16 et brev fra rektor (vedlagt), som konkluderer med
at Institutt for Strategi og Ledelse skal ha anledning til å undervise SOL2 på engelsk. Videre
fremholdes det at språkpolitikken ligger fast, men at den blir tatt opp til revidering i ny
strategi for perioden 2018 – 2021.
Dekanen har invitert rektor til møtet i sakens anledning.
Vedlegg
- Brev fra rektor 23.08.16: Undervisningsspråk SOL2
1
Til
PBU v/leder Per Manne og sekretær Lene Baldersheim
Institutt for strategi og ledelse
v/instituttleder Paul Gooderham og adm.sjef Paal Fennell
Rektoratet
Vår referanse:
16/00569-2
Vår dato:
23.08.2016
Undervisningsspråk SOL 2
Rektor er informert om at Programutvalget for bachelorutdanningen og Institutt for strategi og ledelse ikke er
enige om undervisningsspråket på bachelorkurset SOL 2 Markedsføring. PBU behandlet saken 18.4.2016 (Sak
28/16). Programutvalget ønsker ikke å ta standpunkt til om SOL 2 kan tilbys på engelsk på det nåværende
tidspunkt siden det uansett ikke er aktuelt før i 2017. Saken ble også diskutert 26.5.2016 (Sak 37/16) med
samme resultat.
Instituttet hevder på sin side at det tidligere er fattet et prinsipielt vedtak om at obligatoriske kurs kan tilbys på
engelsk. For instituttet er det videre av stor betydning at saken avgjøres nå siden det er utlyst en stilling hvor
ansvar for kurset SOL 2 inngår i stillingsbeskrivelsen. Dersom kurset ikke kan tilbys på engelsk, vil flere
internasjonale søker være uaktuelle.
Et tredje hensyn er at valg av undervisningsspråk kan ha betydning for NHHs muligheter til å tiltrekke seg
innvekslingsstudenter på bachelornivå.
Uenigheten og sakens betydning tilsier at rektor (og styreleder) avgjør saken. Følgende hensyn er relevante:
 Spørsmål om undervisningsspråk er innenfor PBUs mandat, og beslutningen om at SOL 2 foreløpig skal
tilbys på norsk er i samsvar med gjeldende retningslinjer. Hovedregelen er at obligatoriske kurs på
bachelor skal undervises på norsk. Vedtaket om å tilby SOL 3 på engelsk gjaldt bare dette kurset.
 Det er viktig at institutt for strategi og ledelse får ansatt best mulig kandidat i den utlyste stillingen i
markedsføring. Det viser seg at ingen av de fire mest aktuelle søkerne er norskspråklige. Det er
instituttets vurdering at den som ansettes i stillingen må har ansvar for SOL 2. Alternativet er å utlyse
stillingen på nytt.
 NHH har behov for å tiltrekke seg flere internasjonale studenter på bachelornivå for å skape bedre
balanse mellom innreisende og utreisende studenter. Dette er senest understreket i tilbakemeldingsbrev
fra KD i forbindelse med etatstyring 2016. Markedsføring er blant de kurs som etterspørres av
internasjonale studenter, men tilbys i høstsemesteret når tilstrømningen i utgangspunktet er best.
Den aktuelle saken krever en avveining av ulike hensyn. En totalvurdering tilsier at institutt for strategi og
ledelse får anledning til å underviser SOL 2 på engelsk. Språkpolitikken ligger for øvrig fast, men vil bli tatt opp
til ny vurdering i forbindelse med utarbeidelse av strategi for perioden 2018-2021.
Styret underrettes!
Med vennlig hilsen
Frøystein Gjesdal
Rektor
Side 1 av 1
Dette punktet i sakslisten er begrenset.
UTKAST TIL "MAPPING" AV LUB PÅ BACHELORNIVÅ
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 15/01628-3
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
21.09.2016
Utvalgsnr
46/16
Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak
Bakgrunn:
Det vises til dokumentasjon om AACSB fra tidligere behandling i PBU, se sakene 30/15 og
38/16, samt til rektoratets brev av 8.9.2016 (vedlagt denne saken).
I vedlagte brev skisseres PBUs ansvar i det videre arbeidet med Assurance of Learning (AoL)
i perioden september til desember 2016. Tabellen under viser et forslag til fremdriftsplan:
Tidsfrist
September desember
Mars 2017
Oppgave
1. Vurdering av om læringsutbytte definert
på programnivå er tilfredsstillende
2. Mapping – kartlegging av læringsutbytte
definert på programnivå opp mot det som
er definert på kursnivå
3. Evt behov for justeringer av
læringsutbytte på kursnivå formidles til
instituttene
4. Utformer system for testing av
oppnåelse av læringsutbytte på
programnivå
5. Gjennomgang av kursbeskrivelser for
H17
Status/plan
Behandlet i PBU mai 2016.
Utkast behandles i dagens
møte, evt bearbeiding i
etterkant
Sept/start oktober
Behandles i PBUs
desembermøte
Vurderes samtidig som
kurstilbudet for H17
behandles
Under følger et utkast til kartlegging av hvilke emner som dekker de ulike
læringsutbyttebeskrivelsene på bachelorstudiet.
1
Læringsutbytte på programnivå og i de obligatoriske emnene i BØA
Læringsutbytte for BØA på programnivå ved avsluttet studium ble vedtatt i 2011, og består av
åtte punkter:
1. Kandidaten skal holde et høyt analytisk nivå og ha en faglig bredde som gjør kandidaten godt
rustet til å møte utfordringer i arbeidslivet og til å kunne gå videre på masterstudier i inn- og
utland.
2. Kandidaten skal ha kommunikasjonsferdigheter til å kunne opptre profesjonelt på en
internasjonal arena.
3. Kandidaten skal være i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners
beslutninger, og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.
4. Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer
vurderes, hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og
analyseres (bedriftsøkonomisk analyse).
5. Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan strategier utvikles og iverksettes, hvordan
virksomheter organiseres, forbedres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres
og posisjoneres (administrative fag).
6. Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg, og
hvordan disse valgene påvirkes av økonomisk politikk og internasjonale rammebetingelser
(samfunnsøkonomi).
7. Kandidaten skal ha metodekunnskaper (i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige
metoder) som gjør kandidaten i stand til å innhente og analysere relevant informasjon.
8. Kandidaten skal kunne bruke slik kunnskap til å utføre egne analyser av praktiske
problemstillinger og treffe beslutninger basert på disse.
Nedenfor er et utkast til beskrivelse av hvordan de obligatoriske emnene kan knyttes til de
ulike læringsutbyttene på programnivå. Utkastet er basert på kursbeskrivelsene for de enkelte
emnene, og da særlig beskrivelsen av læringsutbytte på emnenivå.
Kursbeskrivelser for de fleste kursene i 4., 5. og 6. semester av BØA er ikke endelig vedtatt
av PBU ennå. For de fleste av disse kursene fins det tilsvarende kurs i den gamle
studieplanen, og vi har tatt utgangspunkt i dem i utarbeidelsen av dette utkastet. For kurset
SAM4 er det ikke noe klart tilsvarende kurs i den gamle studieplanen, og det er derfor større
usikkerhet hvordan dette kurset kan knyttes til de åtte læringsutbyttene på programnivå.
2
BED1
MET1
IKE1
SAM1
SAM2
SOL1
MET2
BED2
SOL2
MET3
RET1
BED3
SAM3
MET4
SAM4
BED4
SOL3
BED5
SOL4
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
3
4
x
5
6
7
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Læringsutbytte 1 er en generell formålsparagraf, som alle emnene bidrar til. De fleste emnene
tar opp etiske problemstillinger, og tar sikte på å sette studenten i stand til å anvende teorien
på praktiske problemstillinger. De fleste emnene bidrar derfor også til læringsutbytte 3 og 8.
Læringsutbyttene 4, 5, 6 og 7 tar for seg de ulike fagområdene i bachelorstudiet. Det er
uproblematisk å se hvordan de ulike emnene forholder seg til disse.
Læringsutbytte 2, om kommunikasjonsferdigheter, er vanskeligere å drøfte. Vi har angitt at
IKE1 har en kobling til dette. Årsaken er at elementer fra IØA010 i den gamle studieplanen
ble inkorporert i IKE1. Dette er behandlet av PBU i sak 15/15 om styrking av
kommunikasjonsferdigheter. Disse elementene er imidlertid ikke forankret i kursbeskrivelsen
av IKE1, hvilket er en mangel som bør adresseres.
Læringsutbytte 2 er også ført opp under kursene SOL1, SOL3 (egentlig SOL030) og SOL4
(SOL040).
I SOL1 Psykologi og ledelse er det angitt som læringsmål at studentene skal få ferdigheter i
noen sentrale mellommenneskelige prosesser, som samarbeid, kommunikasjon og sosial
bevissthet. Undervisningsopplegget inneholder presentasjoner, men det er ikke klart om disse
er arbeidskrav som må gjennomføres for å få kursgodkjenning.
I SOL030 skal studentene arbeide i grupper og presentere sine løsninger i seminar der det blir
gitt tilbakemelding. Dette er et arbeidskrav, som er nødvendig å delta i for å få
kursgodkjenning. Evne til å formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og på andre relevante
måter er angitt som et læringsutbytte studentene vil ha etter gjennomføring av emnet.
3
I SOL040 inneholder undervisningsopplegget gruppebaserte hjemmeoppgaver med muntlig
casepresentasjon. Det er imidlertid ikke ført opp læringsutbytter i emnet som svarer til dette.
Vedlegg
-
Brev fra rektoratet 8.9.2016
4
Programutvalgene (PBU, PMU og PEU)
FFF
Pedagogikkutvalget
Instituttene (SAM, FOR, FIN, SOL, RRR, FSK)
Rektoratet
Vår referanse:
14/02054-11
Vår dato:
08.09.2016
AACSB og Assurance of Learning (AoL) - Videre arbeid på NHH
Bakgrunn
NHH er inne i en prosess for AACSB-akkreditering . Vi må derfor forholde oss til AACSB sine føringer
for prosessen og rapportering underveis.
Den første selvevalueringsrapport til AACSB skal sendes i september. I rapporten skal det gis en
generell beskrivelse av høyskolens aktiviteter, utvikling og mål fremover. Status på områder der
AACSB har utviklet klare standarder skal vurderes. På områder der høyskolen mener at alt ikke er på
plass, skal det skisseres en tidsplan for arbeidet.
I den videre akkrediteringsprosessen ønsker AACSB jevnlige statusrapporter med fokus på det
gjenstående arbeidet. Når høyskolen selv og den AACSB-oppnevnte mentoren mener at standardene
er fulgt, kan det søkes om endelig akkreditering. I praksis betyr dette at høyskolen selv har stor
innflytelse på hvor raskt en akkreditering kan være på plass.
Status
Rektoratet og administrasjonen har en tid arbeidet med den første selvevalueringsrapporten til
AACSB. I dialog med faglige og administrative enheter har status på alle på alle viktige områder blitt
kartlagt. I tillegg har kunnskap og dokumenter fra EQUIS-akkrediteringene og FT-rangeringene blitt
lagt til grunn. Konklusjonen er at NHH mener at høyskolen har en kvalitet på aktivitetene, en struktur
og innarbeide systemer som langt på vei er i samsvar med AACSB sine standarder.
Et område som pr i dag ikke er tilstrekkelig utviklet på NHH er Assurance of Learning (AoL). AACSB
legger føringer for beskrivelser av læringsutbytte og kontroll av at studentenes læringsutbytte er i
samsvar med det som blir beskrevet på programnivå. Både på program- og kursnivå er arbeidet med
læringsutbytte kommet langt. Men i forhold til AACSB sine forventinger om samsvar, dokumentasjon
osv gjenstår det en del. Vedlagte notat gir et oversikt av AACSB sine krav og status på NHH i dag.
_______________________________
1
http://www.aacsb.edu/accreditation
Assurance of Learning Standards: An Interpretation (AACSB):
http://www.aacsb.edu/~/media/AACSB/Publications/white-papers/wp-assurance-of-learning-standards.ashx
1
Side 1 av 2
Videre prosess
Rektoratet foreslår følgende prosess for det gjenstående arbeidet med AoL:
1. Programutvalgene og FFF



Ansvar for videre prosess mht AoL på program- og kursnivå
September – desember 2016:
i. Vurdering av om læringsutbyttebeskrivelsene på program- og evt på profilnivå er
tilfredsstillende
ii. Mapping – kartlegging av læringsutbytte definert på programnivå opp mot det som er
definert på kursnivå
iii. Evt behov for justeringer av læringsutbytte på kursnivå formidles til instituttene
iv. Utformer system for testing av oppnåelse av læringsutbytte på programnivå.
Mars 2017:
v. Gjennomgang av kursbeskrivelser for høsten 2017
2. Instituttene

Mars 2017
i. Gjennomgang av kursbeskrivelser for høsten 2017
3. Pedagogisk utvalg

Ansvaret for å tilrettelegge for kompetanseheving for ansatte
i. Tilbud om deltagelse på seminarer i regi av AACSB (24–25 November 2016, Berlin,
http://www.aacsb.edu/events/seminar/2016/assurance-of-learning-novberlin/register)
ii. Internt seminar på NHH (ekstern ressursperson) høst / vinter
iii. Workshops på NHH med eksterne og interne ressurspersoner vinter 2017
4. Administrasjonen / rektorat



Høst 2016:
i. Ansvar for å utarbeide forslag til metode for testing av AoL
ii. Piloter: Testing av AoL (i samarbeid med institutter og programutvalg)
iii. Oppdatering av KS-system for å inkludere AoL
September 2016
iv. Rapport til AACSB
April 2017
v. Statusrapport til AACSB med spesielt vekt på AoL
Med vennlig hilsen
Frøystein Gjesdal
Rektor
Kopi til:
Frank Mortensen, James Hosea, Sekretærer Programutvalgene, FFF og pedagogikkutvalget
Administrasjonssjefer Instituttene
Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk uten signatur
Side 2 av 2
Dette punktet i sakslisten er begrenset.
SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING ENG11 V16 - PBU
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 16/02377-1
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
21.09.2016
Utvalgsnr
Forslag til vedtak:
Vedtak utformes på møtet.
Bakgrunn:
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK) søker om kr 173 000 for å dekke
merkostnader ved et endret kursopplegg i ENG11. Søknaden er vedlagt.
De økte kostnadene er følge av to forhold: a) en stor økning i antall studenter (68 i V15 mot 191 V16),
og b) endret undervisnings- og vurderingsopplegg. Tidligere undervisningsopplegg hadde flere
innleveringer i løpet av semesteret. Dette var arbeidskrav i kurset, men inngikk ikke som en del av
eksamen. Fra og med V16 er alle innleveringer (4 skriftlige oppgaver + 2 muntlige oppgaver som er
filmet) del av en mappevurdering; det vil si at formelt sett er de en del av eksamen. ENG11 bruker
karakterskalaen A-F i sin mappevurdering, mens ENG10 (også en mappevurdering) bruker
bestått/ikke bestått.
Tradisjonell fordeling har vært at PBU tar utgiftene til gruppeundervisning og retting av innleveringer
i kurset, mens instituttene og Seksjon for eksamen- og timeplanlegging (TEKS) tar utgiftene knyttet til
eksamen. Instituttene dekker intern sensur, mens TEKS dekker ekstern sensur. En «streng»
videreføring av denne praksisen vil definere årsaken til merkostnaden som endret vurderingsform, noe
som tilsier at instituttet selv må ta kostnaden.
FSK har i ENG11 benyttet seg av eksterne sensorer som har gjort internsensur fordi det er for
omfattende aktiviteter for å dekkes av de fast ansatte. Dette gjøres også av andre institutt med store
kurs og fragmenterte fagmiljøer. Kostnadene ved et slikt opplegg tilfaller instituttet selv, da TEKS kun
dekker ekstern sensur definert som en sensor nummer to i tillegg til den interne. Eksterne sensorer som
gjør internsensur defineres ikke inn her.
Ut i fra et kvalitetsutviklingsperspektiv er det imidlertid positivt at institutt og kursansvarlige bruker
vurderingsformer som er tilpasset læringsmålene; dette er også et lovkrav. Dersom hele
tilleggsregningen for et slikt undervisningsopplegg veltes over på instituttene bør PBU vurdere hvilke
signaler dette gir. Videre gir det dårlig (økonomisk) insentiv til å utvikle nye undervisnings- og
vurderingsopplegg tilpasset læringsutbyttet. Som beskrevet i søknaden er også utgiftene TEKS har hatt
til eksterne sensorer redusert; fra ca kr 29 000 våren 2015 til ca kr 2500 våren 2016.
1
Vedlegg:
- Søknad om tilleggsbevilgning
2
NOTAT
Til To : Dekan PBU, Per Manne
Fra From : Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK)
Dato Date : 29.06.2016
Søknad om tilleggsbevilgning for midler til gruppeundervisning ENG11 Våren 2016
Viser til tidligere e-postutvekslingog samtalemed utvalgssekretær
HannaSæthrei saken.
Med bakgrunni endretkursoppleggi Engelskvalgfag søkteFSK PBU om støttetil
gruppeundervisning
på kr 300.000,-, noe som var kr 40.000,- mer enni 2015.FSKssøknad ble
innvilget med kr 150.000,- for vårsemesteret
2016 og kr 150.000,- for høstsemesteret
2016.
Bakgrunnenfor søknadenom økt støttevar endringeni undervisningsoppleggetfor engelskvalgfag
og i førsteomgangENG10. Høsten2015 opplevdeengelskvalgfagen stor økningi antall studenter
.
En følge av detteble en økning i midler benyttettil gruppeundervisning
på ca. kr 48.500,- (fra kr
70.010,57i 2014til kr 118.499,42i 2015).Instituttetforventeromtrenttilsvarendeantall studenter
Høsten2016, sammegruppeundervisnings
-oppleggog dermedforbruk til gruppeundervisning
som
for Høsten2015.
For det endretekursoppleggeti ENG11 Våren2016 søkteFSK ikke økt støttefra PBU.
Undervisningsopplegget
for ENG11 somfor førstegangble gjennomførtVåren2016 ga store utslag.
Hvor storekostnadsmessige
konsekvenserdisseutslageneville gi, var ikke mulig å anslåpå forhånd
når det gjaldt aktiviteteneknyttet til mappeevaluering
. Disseaktiviteteneer for omfattendetil å kunne
dekkesav de fast ansatte,og måttederfor i stor grad utføresav studentassistenter
samteksterne
rettereengasjertut fra deresfagspråkligbakgrunn.Ettersomdet var nye aktiviteterog oppgaver,
vissteman ikke hvor lang tid det ville ta å håndteredisse(gjennomgangog retting av Memo, Report,
JobApplication samtgjennomgangav bådeinnsendteindividuelle videopptakog opptakav
gruppebasertaktivitet).
Til sammenbeløper aktiviteteneknyttet til mappeevaluering
for ENG11 Våren2016 segtil
kr 238,332,89
. For Våren 2015var andelmidler PBU dekketfor gruppeundervisning
i Engelsk
valgfagkr 65.286,38.
Vi søkerhervedPBU om få dekketmerkostnadene
ved det endretekursoppleggeti ENG11Våren
2016– stort kr 173.000,-.
Samtidigsynesvi det er viktig å påpekeat selv om kostnadeneved å gjennomføremappeevaluering
i
ENG11kan syneshøye, er det i det nye oppleggetingen‘vanlige’ sensurkostnader
i faget.Dersomde
189 studentenesom gjennomførteENG11Våren 2016 skulle gått opp til skriftlig og muntlig
eksamensomi det gamleopplegget, ville detteutgjort en stor kostnadom man haddefortsatt den
etablertepraksisenmed bruk av eksternesensorer.
OPPTAKSTALL BACHELORSTUDIET HØSTEN 2016
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 16/02331-2
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
21.09.2016
Utvalgsnr
Forslag til vedtak:
PBU tar opptaksrapporten til orientering. Utvalget konstaterer at utviklingen av
kvinneandelen synker, og mener det bør vurderes å sette i verk tiltak for å motvirke
tendensen.
Bakgrunn:
Under er hovedtendensene i årets opptak for bachelorstudier oppsummert. Opptaksrapporten
for NHH 2016 er vedlagt i sin helhet.
Måltall
Søkere
Endring
1.prioritetssøkere
Endring
Poenggrenser (F/O)
Møtt
Kvinneandel møtt
2012
430-450
5012
7%
2215
7%
52,6/55,8
473
47,6 %
2013
430-450
4833
-4 %
2176
-2 %
52,6/56,5
459
39,7 %
2014
450
4459
-8 %
1949
-10 %
53/56,2
453
41,3 %
2015
450
4849
9%
2117
9%
53,4/56,3
443
40,2 %
2016
470
4277
-12 %
1816
-14 %
52,9/56,5
489
36%
Søkingen til bachelorstudiet går ned med 12 % fra 2015. Målt i førsteprioritetssøkere, er NHH
Norges andre mest søkte studium. Nedgangen i søkere som hadde NHH som førstevalg var på
14 % fra 2015.
Styret økte måltallet for møtt til studiestart fra 450 til 470 i 2016. Som en konsekvens av flere
tilbud har poenggrensen i førstegangsvitnemålskvoten sunket noe siden 2015, og ligger nå 0,1
poeng under måltallet PBU satt på 53,0. På den andre side stiger poenggrensen i ordinær
kvote, og ligger over måltallet på 56,0.
1
NHH har en målsetning om at kjønnsfordelingen blant studentene ikke skal være større enn
maksimalt 60/40. Kvinneandelen blant møtt på bachelorstudiet fortsetter å synke fra 40,2 % i
2015 til 36 % i 2016. I 2014 var kvinneandelen på 41,3 %.
Vedlegg:
- Oppraksrapport 2016
2
Rapport: Søking og opptak til høyskolens fulltidsstudier i 2016
Bakgrunn
Styret vedtok 10.12.15 i sak 53/15 følgende:
Styret vedtar en opptaksramme på 470 for studenter som møter til studiestart i bachelordelen av
den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2016.
Styret vedtar en opptaksramme totalt for masterstudiene i 2015 på 770 studenter som møter til
studiestart. Styret delegerer til Programutvalget for masterutdanningen å vedta opptaksrammer
for de enkelte opptak, men forventer en vekst i opptaket av internasjonale masterstudenter
høsten 2016.
Resultater fra opptaket 2016
Ved registreringsfristen 1. september hadde bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 489
studenter møtt, mens masterstudiene totalt hadde 806 studenter møtt. I tråd med den økte
opptaksrammen for 2016, øker antall studenter som har møtt på bachelorstudiet med 10,4 %. I det
internasjonale masteropptaket (heretter kalt MSc) ser vi en liten økning i antall møtt på 5,7 %, selv
om høyskolen ikke når målet om å ta opp 100 internasjonale studenter til internasjonale
masterprofiler. Masterstudiet i regnskap og revisjon har en økning i antall møtt på 44,7 % i forhold til
fjoråret, mens tallet for masterstudiet i økonomi og administrasjon i 2016 viser en liten nedgang.
Tabell 1: Antall møtt alle studieprogrammer i et femårsperspektiv
MØTT
2012
2013
2014
2015
2016
Bachelor i økonomi
og administrasjon
473
459
453
443
489
Master i økonomi og
administrasjon
490
552
613
587
567
MSc internasjonale
profiler master
85
67
55
70
74
Master i regnskap og
revisjon
142
104
110
114
165
Totalt bachelor
473
459
453
443
489
Totalt master
717
723
778
771
806
1
Bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen
Søkingen til bachelorstudiet (Tabell 2) går ned med 12 % fra 2015. Målt i førsteprioritetssøkere, er
NHH Norges andre mest søkte studium. Nedgangen i søkere som hadde NHH som førstevalg var på
14 % fra 2015. Det var allikevel ikke nødvendig å gjennomføre suppleringsopptak. Poenggrensene
etter opptaket sank som forventet på grunn av flere tilbud, med 0,5 poeng til 52,9 for
førstegangsvitnemålkvoten. I ordinær kvote steg prosentandelen med 0,2 poeng til 56,5
sammenlignet med 2015. Møtt-tallet er 489, 19 flere enn måltallet.
Som tidligere år later søkerne til å være realistiske i sin tilnærming til søkeprosessen og
karakterkravene, de velger å søke på studier der de har mulighet til å kunne komme inn.
NHH har en målsetning om at kjønnsfordelingen blant studentene ikke skal være større enn
maksimalt 60/40. Kvinneandelen blant møtt på bachelorstudiet fortsetter å synke fra 40,2 % i 2015 til
36 % i 2016. I 2014 var kvinneandelen på 41,3 %. Dette vil Studieadministrativ avdeling og
Kommunikasjons- og markedsavdelingen måtte se nærmere på for å vurdere tiltak.
Tabell 2: Opptak til bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen
Måltall
Søkere
Endring
1.prioritetssøkere
Endring
Poenggrenser (F/O)
Møtt
Kvinneandel møtt
2012
2013
2014
2015
2016
430-450
430-450
450
450
470
5012
4833
4459
4849
4277
7%
-4 %
-8 %
9%
-12 %
2215
2176
1949
2117
1816
7%
-2 %
-10 %
9%
-14 %
52,6/55,8
52,6/56,5
473
459
453
443
489
47,6 %
39,7 %
41,3 %
40,2 %
36%
2
53/56,2 53,4/56,3
52,9/56,5
Masterstudiet i økonomi og administrasjon - norskspråklige kandidater
Møtt-tallet for MØA 2016 er 219 eksterne kandidater og 348 interne kandidater, totalt 567 mot
fjorårets 587. Inntaksgrensen ble satt til 4,10 for eksterne søkere, og det ble supplert ned til 4,05.
Fjorårets karaktergrense på MØA var 4,0.
Tabell 3: Opptak av eksterne kandidater til MØA - høst
2012
2013
2014
2015
2016
Søkere
730
589
725
871
786
Tilbud
243
280
300
350
266
Ja-svar
205
225
254
266
227
Møtt
193
208
240
246
219
Kvinneandel møtt
36,3 %
31,0 %
34,2 %
41,0 %
36,1%
Tabell 4: Opptak av interne kandidater til MØA – vår og høst
2012
2013
2014
2015
2016
Søkere
364
443
441
394
405
Innvilget overgang
315
362
391
355
363
Møtt
297
344
373
341
348
Kvinneandel møtt
45,1 %
42,1 %
40,0 %
40,5 %
40,9 %
Masterstudiet i økonomi og administrasjon – internasjonale profiler
Søkingen av internasjonale kandidater økte med 18,3 % fra 2015, men av disse var det få kvalifiserte.
Bare 7,8 % fikk tilbud, 70,3 % av disse takket ja og antall møtt ble 74 studenter. Hele 89 % av dem
som takket ja i høstens opptak, møtte altså til studiestart. Dette står i sterk kontrast til i fjor, der bare
56 % av dem som takket ja til studieplassen møtte. Møtt-tallet er en oppgang i år på 5,7 % fra i fjor.
Måltallet for 2016 var satt til 100, så høyskolen ligger 26 % under målsetningen. De mest søkte
profilene var hhv. INB, ECN og FIN som stod for 58,1 % av søkermassen.
Lavt antall kvalifiserte søkere er en kjent situasjon når det gjelder internasjonale masterprogram i
Norge og Norden. Det er et økende antall søknader på MSc, men en tilsvarende lav andel som har
fullstendige søknader. I år var det kun 353 av de 1506 som søkte som faktisk kunne saksbehandles
3
(23,4%). Dette kan skyldes manglende kunnskap om Norge, Bergen og NHH internasjonalt. Det kan
også skyldes NHHs ranking eller forhold man ikke rår over, som sosial og finansiell uro.
NHH arbeider for tiden langs flere spor for å styrke rekrutteringen til de internasjonale profilene.
Programutvalget for masterutredningen (PMU) vurderer justeringer av det internasjonale tilbudet,
samtidig som Studieadministrativ avdeling sammen med Kommunikasjons- og markedsavdelingen vil
måtte vurdere tiltak for å styrke markedsføring og internasjonal synlighet.
Tabell 5: Opptak av eksterne engelskspråklige kandidater til MSc
H12
H13
H14
H15*
H16*
Antall profiler
3
3
3
6
6
Søkere
949
1342
1147
Komplette søknader
1273
1506
375
353
Tilbud
187
145
152
214
118
Ja-svar
91
70
76
124
83
Møtt
85
67
55
70
74
Kvinneandel møtt
50,6 %
45,5 %
47,3 %
32,8 %
45,9 %
*H15 og H16: INB, ENE, MBM + FIN, STR, ECN
Tabell 6: MSc - fordeling mellom profiler, høsten 2016
SØKERE
MIB
ENE
MBM
229
STR
MØTT
FIN
ECN
MIB
195
MBM
9
271
208
395
ENE
12
4
8
15
20
208
STR
10
FIN
ECN
Tabell 7: Kvinneandel MSc fordelt på profiler 2016
Profil
Antall møtt
Kvinneandel
ECN
9
11,1 %
ENE
15
66,7 %
FIN
20
30 %
INB
8
50 %
MBM
10
60 %
STR
12
58,3 %
Sum MSc
74
45,9 %
Masterstudiet i regnskap og revisjon
Høyskolen har 165 møtt mot 114 møtt i fjor (både ekstern og intern). Det er en dobling i antall
interne søkere og møtt, 32 møtt i år mot 15 i fjor. Av de totalt møtte 165, skal 103 ta et ettårig løp og
62 skal ta toårig løp.
Tabell 8: Opptak av eksterne kandidater til masterstudiet i regnskap og revisjon
H12
H13
H14
H15
H16
Søkere
292
262
290
354
362
Tilbud
160
107
116
173
207
Ja-svar
127
83
87
111
158
Møtt
119
77
75
99
133
Kvinneandel møtt
36,0 %
48,0 %
40,0 %
47,5 %
39,8 %
5
Tabell 9: Opptak av interne kandidater til masterstudiet i regnskap og revisjon
H12
H13
H14
Søkere
46
47
89
18
37
Innvilget overgang
29
31
42
16
32
Møtt
23
27
35
15
32
Kvinneandel møtt
47,8 %
33 %
53,3 %
28,1 %
25,7 %
H15
H16
Tabell 10: fordeling MRR (tall i parentes inkluderer interne kandidater)
2015
2016
2015
2016
2-årig løp
2-årig løp
1-årig løp
1-årig løp
Søkere
228
(246)
149
(186)
126
213
Tilbud
77
(93)
35
(67)
96
172
Ja-svar
43
(58)
30
(62)
68
128
Møtt
33
(48)
30
(62)
66
103
41,8 %
37,9 %
57,6 % (56,3 %) 46,7 % (37,1 %)
Kvinneandel møtt
Inntaksgrensen på begge høyskolens masterstudier ble satt til 4,1 for eksterne søkere mot 4,0 i fjor.
Med et måltall på 770 masterstudenter, møtte det til sammen 806 studenter. Dette er 36 flere enn
målet, og skyldes i stor grad at kravet på det ettårige MRR-studiet kan ligge for lavt, når det gis
opptaksgaranti med karakteren C. Det er en markant økning i antall søkere til ettårig løp, noe som
kan skyldes et arbeidsmarkedet er trangere enn tidligere år. Dersom trenden fortsetter, burde det
diskuteres om karakterkravet må økes for å lettere kunne justere møtt-tallet, slik at høyskolen treffer
måltallet.
6
DEKANEN ORIENTERER - SEPTEMBER 2016
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 16/00226-5
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
21.09.2016
Forslag til vedtak:
Vedtak utformes i møtet.
Dekanen orienterer om følgende på møtet:
-
Utveksling 2017
Spørreundersøkelse SOL030
Budsjett 2017
1
Utvalgsnr
VEDTAK GJORT AV DEKAN PÅ FULLMAKT SEPT 2016
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 16/02367-1
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
21.09.2016
Utvalgsnr
Forslag til vedtak:
PBU tar saken til orientering.
Bakgrunn:
Dekanen har innvilget to søknader om kvalitetsmidler på fullmakt siden forrige møte.
Emne
Hva
Søkt om
Innvilget
SOL13 Purchasing Strategy and Supply Chain
Management
Kjøp av case
Kr 9 900
Kr 5 000
FIN11 Trading and Market Microstructure
Kjøp av programvare
USD 2500
Kr 10 000
Vedlegg:
- Søknad SOL13
- Fullmaktsvedtak SOL13
- Søknad og vedtak FIN11
1
Ni-WI
Institutt for Strategi og Ledelse
v. Paal Fennell og AIcsel Rokkan
Bergen, 27. april 2016.
Programutvalget for baehelorutdanningen (PBU)
v. Dekan Per Manne
Søknad om midler til dekning av undervisningsutgifter (kjøp av case): STR 13 Purchasing and
Supply Chain Management (tidligere VOA 036).
STR 13 Purehasing and Supply Chain Management har en relativt omfattende bruk av cases som del
av undervisningsopplegget. Basert pa utgiftene for forrige undervisningsar (2015) er et estimat for
slike utgifter for undervisningsåret 2016 omlcring kroner 9.900 (avrundet).
[Antall studenter: 60 x Antall case: 4 x Pris/case/student (BURO): 4.50 x 9.20 (EURJNOK) = EUR
1080/NOK 9.900].
Bruk av case er et middel til å trene studentene i teoribasert analyse/anvendelse. Bruk av case bygger
også IMS-ferdigheter gjennom ajobbe i grupper med case og ved at analysene legges frem for og
diskuteres med klassens øvrige studenter. Vi mener derfor at dette er et viktig virkemiddel i
undervisningen, og håper at PBU finner a kunne innvilge søknaden.
Med vennlig hilsen,
Paal Fennell
Administrasjonssjef SOL
NOPGES HANDELSHØVSKOLE
Norwegian School of [conomks
Aksel I. Rokkan
Professor/Kursansvarlig STR 13
Helleveien 30
5045 Bergen. NOPWAV
postmotiak©nhh.no
W www.nhh.no
•47 55959000
OPG.NP. 974 789 523
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Per Erik Manne
20. august 2016 00:59
Paal Fennell
Hanna Sæthre; Lene Krogh Baldersheim
RE: Søknad PBU fra STR 13
Hei Paal,
Som jeg nevnte muntlig for deg i mandags, så ble denne søknaden dessverre ikke lagt frem på møtet 26.
mai. Det er vår feil, beklager! Jeg har derfor, som jeg også nevnte for deg, på dekanens fullmakt bestemt
at PBU støtter innkjøp av case i SOL13 Purchasing and Supply Chain Management med 5000 kr. Dette er
anslagsvis halvparten av behovet, og vi håper at instituttet kan dekke den andre halvparten.
Vi vil ta opp spørsmålet om bruk av programutvalgets kvalitetsmidler i høst, og diskutere retningslinjer
for dem nærmere.
Vennlig hilsen,
Per Manne
---Per Erik Manne
Dekan for bachelorutdanningen / Dean of Bachelor Studies
Norges Handelshøyskole / Norwegian School of Economics
+47 55 95 97 61 / +47 900 71 448
www.nhh.no
From: Per Erik Manne
Sent: 29. april 2016 09:41
To: Paal Fennell <[email protected]>
Cc: Hanna Sæthre <[email protected]>
Subject: RE: Søknad PBU fra STR 13
Hei Paal,
Takk for søknad, som jeg legger frem for PBU på vårt neste møte 26. mai. Den nye kurskoden for VOA036
blir SOL13, ikke STR13.
Du kan sende søknader til meg eller til Hanna Sæthre.
Hilsen,
Per
From: Paal Fennell
Sent: 29. april 2016 08:57
To: Per Erik Manne <[email protected]>
Subject: Søknad PBU fra STR 13
Hei
Se vedlagt søknad om støtte til STR 13.
Er det deg vi sender denne til?
På forhånd takk.
With regards
Paal Fennell
Head of Administration
Department of Strategy and Management
NHH Norwegian School of Economics
E: [email protected]
T: +47 55 95 97 05
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Per Erik Manne
12. august 2016 12:19
Jøril Mæland
Marie Van Beijeren; Hanna Sæthre; Lene Krogh Baldersheim
RE: FIN11, subscription trading software FTS
Hei Jøril,
PBU kan støtte innkjøp av lisenser i FIN11 høsten 2016 med inntil 10 000 kr. Dette svarer til omtrent
halvparten av kostnadene, og vi håper at instituttet kan dekke den andre halvparten.
Kostnader av denne typen faller ikke inn under pedagogikkutvalgets ansvarsområde. Jeg har diskutert
dette med Jan, og vi er enige om at direkte støtte til enkeltkurs er programutvalgenes oppgave.
Vennlig hilsen,
Per Manne
---Per Erik Manne
Dekan for bachelorutdanningen / Dean of Bachelor Studies
Norges Handelshøyskole / Norwegian School of Economics
+47 55 95 97 61 / +47 900 71 448
www.nhh.no
From: Per Erik Manne
Sent: 5. august 2016 15:51
To: Jøril Mæland <[email protected]>
Cc: Marie Van Beijeren <[email protected]>
Subject: RE: FIN11, subscription trading software FTS
Hei igjen, Jøril,
PBU har bevilget midler til FIN11 (VOA041) i 2010 og i 2013. Sist gang søkte man om 6000 USD og fikk
tildelt halvparten. Jeg går ut fra at man har skiftet programvare når man har fått det såpass mye
rimeligere i 2015.
Jeg tar kontakt med Jan Haaland, og gir tilbakemelding i begynnelsen av neste uke.
Per
From: Per Erik Manne
Sent: 5. august 2016 13:42
To: Jøril Mæland <[email protected]>
Cc: Marie Van Beijeren <[email protected]>
Subject: RE: FIN11, subscription trading software FTS
Første PBU-møte er ikke før andre halvpart av september, og det er nok greit å avklare dette før det, selv
om det betyr at det blir et vedtak på fullmakt. Nå er Jan leder for pedagogikkutvalget for kommende år,
så jeg diskuterer dette med ham, men vil gjerne først vite hvordan det har blitt håndtert tidligere.
Per
From: Jøril Mæland
Sent: 5. august 2016 13:33
To: Per Erik Manne <[email protected]>
Cc: Marie Van Beijeren <[email protected]>
Subject: RE: FIN11, subscription trading software FTS
Jeg husker at vi har fått noe støtte fra PBU tidligere, men er usikker på om vi fikk det i fjor. Vet du
hvordan dette ble finansiert, Marie?
Jeg forstår godt at du vil ha dette opp i et ordinært møte. Kan vi søke om støtte til neste møte, eller må
det gjøres i semesteret før bruk?
Mvh
Jøril
From: Per Erik Manne
Sent: fredag 5. august 2016 13.30
To: Jøril Mæland <[email protected]>
Cc: Marie Van Beijeren <[email protected]>
Subject: RE: FIN11, subscription trading software FTS
Hei Jøril,
Det beste er om vi kan få slike søknader i løpet av vårsemesteret, slik at vi kan behandle dem i et
ordinært møte. Vet du hvem som dekket dette i 2015?
Hilsen,
Per
From: Jøril Mæland
Sent: 4. august 2016 12:27
To: Per Erik Manne <[email protected]>
Cc: Marie Van Beijeren <[email protected]>
Subject: FW: FIN11, subscription trading software FTS
Hei Per
Jeg håper du har hatt en fin sommer!
Klaus Schenk-Hoppe bruker en «trading software» på VOA-kurset sitt. Som du vet har kurset fått svært
gode tilbakemeldinger fra studentene, og vi vil gjerne fortsette med kurset. Programvaren til kurset
koster ca 2500 USD (som Klaus skriver nedenfor). Jeg lurer på om PBU eller Pedagogikkutvalget har
midler til å støtte (en del av) kostnadene ved innkjøp av programvaren?
Mvh
Jøril
From: Marie Van Beijeren
Sent: torsdag 4. august 2016 12.10
To: Jøril Mæland <[email protected]>
Subject: FW: FIN11, subscription trading software FTS
Hei
Skal jeg bestille dette?
Hilsen
Marie
From: Klaus Schenk-Hoppe [mailto:[email protected]]
Sent: 4. august 2016 11:01
To: Marie Van Beijeren <[email protected]>
Cc: Jøril Mæland <[email protected]>; Heine Didriksen <[email protected]>
Subject: FIN11, subscription trading software FTS
Dear Marie
As last year I would like to use the trading software FTS Interactive Markets on my Bachelor course FIN11
(Trading and Market Microstructure). The software offers the best value for money, and it is considerably
cheaper than all competitors.
In 2015:
Subscription fee for 1.8.-31.12: $2,500.
Our contact for subscription: Samantha Julin [[email protected]]
http://www.osfts.com/index.php/fts-product/interactive-markets
NHH IT support: Heine Didriksen [[email protected]]. He set up a virtual desktop (VOA041 - the
2015 course code) for all students on the course. That worked well except for latency problems. Maybe
an additional wireless router will help for this year?
Thanks
Klaus.
-Klaus Reiner Schenk-Hoppé
Professor of Financial Economics
School of Social Sciences
University of Manchester, UK
Adjunct Professor
Department of Finance
NHH - Norwegian School of Economics, Norway
www.schenk-hoppe.net
Dette punktet i sakslisten er begrenset.
KARAKTERER BACHELORNIVÅ V16
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 16/02346-2
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
21.09.2016
Utvalgsnr
Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak
Bakgrunn:
Som ansvarlig for kvaliteten i bachelorutdanningen legges utvalgte nøkkeltall frem for PBU
hvert semester. Vedlagt er karakterene for bachelorstudiene V16. Resultatene er per 2.
september, det er derfor mulig at resultatene vil endre seg noe som følge av klagebehandling.
Vedlegg:
- Karakterstatistikk bachelornivå V16
1
KARAKTERER BACHELORNIVÅ VÅR2016
Per sept. Med forbehold om endringer grunnet klagesensur. 3 siste år
antall antall meldt møtt
emnekode
emnenavn
BED015EKS
BED015OPPG
BED020
BED030
BED040
BED1
IØA010
INT010EKS
INT010HEKS
MET030
MET1
MET2
SAM010
SAM020
SAM030
SAM040
SAM1
SAM2
SOL010MC
SOL020
SOL030EKS
SOL040EKS
SOL040OPPG
SOL1
ENG011
ENG11
FRA11
FRA12
FRA13
FSK10
JAP11
JAP12
MAT10
MAT11
MAT12
MAT13
NOR10
NOR11
RET011
RET1
RET12
RET13
RET14
SAM11
SAM12
SAM13
SAM14
SPA11
Bedriftsøkonomiske beslutninger
Bedriftsøkonomiske beslutninger ‐ seme
Finansregnskap
Investering og finans
Økonomisystemer og ‐ styring
Grunnleggjande bedriftsøkonomi
Introduksjon til økonomisk‐administrativ
Anvendt metode ‐ eksamen
Anvendt metode ‐ hjemmeeksamen
Databehandling for økonomer
Matematikk for økonomer
Statistikk for økonomer
Introduksjon til mikroøkonomi
Videregående mikroøkonomi
Internasjonal handel og økonomisk veks
Makroøkonomi
Introduksjon til samfunnsøkonomi
Mikroøkonomi I
Markedsføring ‐ multiple choice
Psykologi og ledelse
Organisasjonsteori ‐ eksamen
Strategisk ledelse
Strategisk ledelse
Psykologi og ledelse
Professional English II (utgått ‐ erstattet English for Business II
Fransk fagkommunikasjon
Frankrike: Samfunn og økonomi
Fransk kunst og litteratur
East Asian Culture and Communication
Japanese for Business II
Japanese for Business III
Analyse og lineær algebra
Differens‐ og differensiallikninger Matematisk statistikk
Optimering
Norwegian Language for Foreign Studen
Norwegian Language for Foreign Studen
Rettslære II (utgått)
Rettslære for økonomer
Finans‐ og kredittrett
Foretaksrett
Skatterett
Global Transformation
Internasjonal økonomisk historie fra 175
Norsk økonomisk historie fra 1800 til vå
Historical Development of Modern Busin
Kultur og samfunn i den spansktalende v
130
22
152
383
329
102
1
415
366
18
149
458
16
104
75
325
51
379
32
359
59
303
310
389
7
191
16
14
6
23
6
2
168
11
4
47
37
32
21
128
6
89
98
19
5
89
26
16
90
16
109
339
287
74
1
368
361
10
118
427
10
69
58
296
47
364
19
331
36
290
310
381
2
190
16
14
6
23
6
2
155
9
2
43
28
28
17
111
5
64
91
18
5
83
26
15
antall stryk
9
0
3
21
11
2
0
10
0
0
11
5
0
0
1
5
0
4
0
1
1
1
19
3
0
1
0
0
0
0
0
0
8
0
0
1
1
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
1
ant. ikke lege % snitt
møtt
att. stryk kar. stavik møtt
36
6
32
37
30
25
0
34
5
8
23
24
6
32
14
23
4
11
13
22
21
9
0
5
5
1
0
0
0
0
0
0
10
2
1
4
9
4
4
16
1
25
6
1
0
5
0
1
4
0
11
7
12
3
0
13
0
0
8
7
0
3
3
6
0
4
0
6
2
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
10
0
2
6
4
3
0
3
0
0
9
1
0
0
2
2
0
1
0
0
3
0
6
1
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
2
4
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0
7
2,2
3,0
3,3
3,1
3,4
3,2
3,6
3,8
3,5
3,8
3,5
3,6
3,0
3,2
3,9
3,5
4,1
3,5
3,3
3,5
3,7
4,5
4,4
4,5
4,0
4,2
3,5
4,3
2,5
3,8
3,4
2,0
3,9
3,7
3,8
3,5
4,6
3,5
3,6
3,3
3,2
3,3
3,0
4,0
1,12
0
1,04
1,17
1,2
1,23
0
1,12
0,68
0,92
1,11
0,83
1,51
0,9
1,38
1,04
0,72
0,94
0,78
0,74
0,76
0,8
0
0,64
0,71
0,52
0,63
1,04
1,33
0,9
1,21
0,71
1,13
1,42
1,41
0,87
0
0,98
0,73
1,1
0,89
0,93
1,02
1,03
0,45
0,99
0,92
0,96
1550
0
1661
1206
1192
381
0
1352
1148
0
373
0
1590
783
1273
1234
395
0
633
328
1019
961
315
0
333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
621
223
81
0
0
0
118
0
0
0
% stryk
Karakterfordeling VÅR 2016 %
Snitt
kar % A
2
3,0
8
8
3
3
2,9
3,3
3,1
3,8
5
0
3,1
3,8
5
3,6
2
1
2
2
0
3,3
3,2
3,2
3,1
3,8
0
1
0
0
8
3,6
3,5
3,5
3,4
2
4,0
% B
% C
% D
Karakterfordeling VÅR 2016 antall
% E
2
0
7
16
12
24
0
16
8
20
21
22
30
13
12
8
21
14
32
8
6
8
0
5
50
42
56
43
67
9
67
0
30
22
0
24
12
0
24
34
30
25
0
26
51
50
32
45
30
46
33
36
49
38
42
41
34
47
0
59
50
56
38
21
0
48
17
0
37
44
0
43
23
0
43
27
26
26
0
28
38
20
31
28
20
29
14
32
30
36
26
46
49
35
0
32
0
2
6
29
17
26
0
50
18
0
50
31
28
0
16
14
20
18
0
26
3
10
11
4
0
10
19
17
0
10
0
4
11
9
0
4
0
0
0
7
17
17
17
50
10
22
0
0
33
0
10
9
11
7
0
4
0
0
6
1
20
1
21
7
0
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
11
50
2
25
18
19
80
14
20
17
0
12
4
36
32
47
33
0
34
34
22
20
29
27
36
32
35
29
20
39
33
39
80
40
42
21
11
0
15
0
11
9
22
0
15
23
7
0
0
5
0
2
3
0
0
4
4
0
3
1
0
0
3,3
3,7
3,6
0
3,2
Ant A
Ant B
Ant C
Ant D
Ant E
2
0
7
50
34
17
0
58
30
2
22
91
3
9
7
22
10
51
6
25
2
23
0
20
1
80
9
6
4
2
4
0
44
2
0
10
0
7
3
20
4
9
18
3
0
10
1
5
10
0
25
109
83
18
0
93
183
5
34
192
3
32
19
105
23
135
8
135
12
137
0
223
1
106
6
3
0
11
1
0
55
4
0
18
0
9
8
36
0
22
31
4
1
24
7
5
19
0
46
85
73
19
0
101
137
2
33
120
2
20
8
94
14
130
5
153
17
100
0
121
0
3
1
4
1
6
0
1
26
0
1
13
0
9
6
31
1
25
30
7
4
33
11
3
23
0
17
46
55
13
0
92
11
1
12
16
0
7
11
50
0
35
0
13
4
27
0
14
0
0
0
1
1
4
1
1
15
2
0
0
0
3
0
16
0
7
8
4
0
12
6
1
27
0
11
28
31
5
0
14
0
0
6
3
2
1
12
20
0
9
0
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
1
1
0
0
0
5
0
1
3
0
0
3
1
0
Best/ikke best
0
16
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
antall antall meldt møtt
emnekode
emnenavn
SPA12
SPIK102
TYS11
TYS12
FIN10
FOR10
FOR11
RRR11
RRR12
SAM15
SAM17EKS
SAM17OPPG
SAM18
SAM19
SOL11
SOL12
SOL13
SOL14
SOL16
Næringsliv/økonomi i den spansktalende
Fagspråk og terminologi
Tysk økonomisk språk II
Nyere økonomisk og politisk historie i ty
Introductory Applied Finance
Introductory Mathematical Finance
Taxation and Policy Analysis
Finansregnskap i produsentperspektivet
Accounting Ethics: Moral Choice in Acco
Firm Strategy and Competition
Økonomi og psykologi
Økonomi og psykologi ‐ oppgave
Maritime History and Economics
The Economics of the Firm
Prosjektledelse
Management Consulting
Purchasing Strategy and Supply Chain M
Cases in Strategy and Marketing
Introduction to International Business
22
1
10
14
23
17
2
5
16
2
87
96
75
17
197
10
3
15
22
22
1
9
14
23
17
1
5
16
1
86
87
73
17
182
10
2
14
22
antall stryk
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
ant. ikke lege % snitt
møtt
att. stryk kar. stavik møtt
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
9
2
0
15
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4,1
3,0
4,0
4,1
3,8
4,4
2,0
3,8
3,6
3,0
3,2
4,6
3,4
3,6
4,0
4,0
3,7
4,1
0,71
0
0,71
0,77
0,67
0,87
0
0,84
0,96
0
0,89
0,62
1,25
1,22
0
0
0
0,47
0,77
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% stryk
0
Snitt
kar % A
4,1
32
0
22
36
13
62
0
20
19
0
9
64
25
29
0
0
0
0
36
% B
50
0
56
43
52
15
0
40
31
0
23
29
22
29
0
100
100
71
41
% C
18
100
22
21
35
23
0
40
38
100
49
7
32
24
0
0
0
29
23
% D
0
0
0
0
0
0
100
0
13
0
17
0
11
12
0
0
0
0
0
% E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
6
0
0
0
0
0
Ant A
Ant B
Ant C
Ant D
Ant E
7
0
2
5
3
8
0
1
3
0
8
56
18
5
0
0
0
0
8
11
0
5
6
12
2
0
2
5
0
20
25
16
5
0
10
2
10
9
4
1
2
3
8
3
0
2
6
1
42
6
23
4
0
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
15
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
1
0
0
0
0
0
Best/ikke best
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
0
0
0
0
EVENTUELT PBU
Saksbehandler Lene Krogh Baldersheim
Arkivreferanse 16/00225-7
Utvalg
Programutvalget for bachelorutdanningen
Møtedato
Utvalgsnr
Forslag til vedtak:
Eventuelle vedtak utarbeides i møtet.
Bakgrunn:
Saker under Eventuelt meldes inn i forbindelse med godkjenning av sakslisten til møtet.
1