Läs mer om programmet på den stora scenen här

Stora Scen
Moderator för dagen är Gabriella Ahlström
09.00 Inledning
Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten
Vision e-hälsa 2025
Gabriel Wikström hälso- och sjukvårdsminister
Digitalisering – för jämlik hälsa och välfärd
Darja Isaksson, Regeringens innovationsråd
Hur sätter vi individens behov i centrum i
framtidens vård och omsorg? Ett samtal
om förändringsledning
Sara Riggare, Karolinska Institutet
Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagarna
Peter Augustinsson, chefsläkare Sörmland
10.30 Kaffe
11.00 E-hälsa på djupet – svåra frågor och viktiga svar
En diskussion kring dilemman i gränslandet
kring hälsa, etik och digitalisering utifrån
olika perspektiv
Patrik Sundström, SKL
Maria Gill, SKL
Jonas Ekström klinikchef Västmanlands Läns
Sjukhus
Britt-Marie Ahrnell anhörig
Barbro Westerholm (L), SMER,
moderator Hans Winberg, Leading Health Care
Den svenska personuppgiftslagen ersätts 2018 Eva Maria Broberg, Datainspektionen
av nya EU-regler – vad innebär detta?
12.30 Lunch
13.30 Standarder – Var står vi idag?
Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten
Internationell utblick – Hur arbetar
Nederländerna med standarder?
Michiel Sprengel, Nictiz
Standarder – en förutsättning för
gränsöverskridande e-hälsotjänster
Lisa Hagberg, eHälsomyndigheten
Henrik Moberg Socialdepartementet
Tidboken och andra värdeskapande tjänster
– så frigörs resurser med hjälp av standarder
Sara Meunier och Kim Nordlander, Inera
Den digitala samhällsomställningen – hur kan
standardisering möjliggöra innovation?
Linda Swirtun, Vinnova
15.00 Kaffe
15.30 Hur kan digitalisering av statens kunskapsun- Representanter från Kunskapsstyrningsrådet
derlag bidra till en mer jämlik vård och omsorg?
Vikten av nationella verktyg för strukturerad
informationshantering – case från Örebro om
automatisk inmatning i journalsystem
Ulrika Landström, Örebro
Journalen via nätet. Struktur och enhetliga
begrepp – en förutsättning för dialog mellan
profession och patient
Heidi Stensmyren, Läkarförbundet
Elisabeth Strandberg, Svensk Sjuksköterskeförening
Fredrik Löndahl, Diabetesförbundet
Sammanfattning och efterföljande mingel