Tack vare journalgranskning har dokumentationen förbättrades

”Tack vare journalgranskning har
dokumentationen förbättrats,
undersökningarna standardiserats
och medvetenheten ökat.”
Distriktstandvårdens patientsäkerhetsarbete med fokus på journalgranskning.
Louise Hägglund
Odontologiskt ansvarig
Distriktstandvården
Vilka är vi?
Ett privat tandvårdsföretag.
2010 köptes 10 kliniker av Folktandvården Stockholm.
Ibbe Gnem och Jan Lindqvist – hälsointresserade entreprenörer med
fokus på nya utmaningar.
Mobil tandvårdsverksamhet
Bollstanäs
Södertälje
Jordbro
Järna
Alby
Handen
Nykvarn
Hallstavik
Kallhäll
Nynäshamn
Specialistkliniken
Artillerigatan
19 kliniker
Drottninggatan
Holländargatan
Rimbo
Mariehamn/Åland
Fridhemsplan
Sundbyberg
Salem
Personal och omsättning
2010 hade vi 10 kliniker, 80 anställda och omsatte 70 miljoner kronor.
Idag har vi totalt 19 kliniker varav en mobil tandvårdsverksamhet.
Vi har drygt 270 anställda och omsätter 210 miljoner kronor 2016.
Distriktstandvårdens kliniker finns i hela Stockholms län.
Hur arbetar vi med
patientsäkerhet?
Avtal med Patientnämnden
Patientförsäkring hos Folksam
Egna specialisttandläkare i oral protetik, endodonti, parodontologi och oral käkkirurgi
Akuttandvård alla kvällar, lördagar, söndagar och alla helgdagar
Sammanhållet journalsystem
Förlängd garanti på protetiska arbeten
Avvikelsehanteringssystem
Ständigt pågående
patientsäkerhetsprojekt
Journalgranskningsprojektet, ständigt pågående
Test utförs av tandläkare och tandhygienister innan beslut om anställning
Kariespreventionsprogram för vuxna, masterprojekt vid Jönköping Academy
Akuttandvården Drottninggatan
Dokumentation av akutbesök
Hur kan vi förbättra
dokumentationen?
Patientens symtom
Undersökningar som utförts
Differentialdiagnoser
Prognoser
Patientens önskemål
Fynd som observerats
Diagnoser
Patientinformation
Systematiserad dokumentation i form av checklista
Journalgranskning
Projektets syfte
Att förbättra journalskrivningen så att vi följer regelverk, lagar och de Nationella riktlinjerna för tandvård
Att införa checklistor för att förbättra dokumentationen av undersökningarna
Att bredda vårt behandlingspanorama och alltid erbjuda bästa möjliga mest vävnadsbesparande vård
Att tillse att vi utför god och säker vård
Journalgranskning
Patientsekretess
Patientsekretessaspekten är viktig att diskutera i samband med journalgranskning.
Initialt togs kontakt med Socialstyrelsen för att säkerställa
att projektet följer Socialstyrelsens riktlinjer för granskning av journalföring och
dokumentation.
Allt som sker i journalerna loggas och beskrivning om hur
granskningen har gått till, vilka journaler som granskats och
av vem finns dokumenterat.
Journalgranskning
Vad säger lagen?
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14)
”Verksamhetschefen inom ramen för vårdgivarens
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ska
ansvara för att utdelade behörigheter för åtkomst
till patientuppgifter är ändamålsenliga och förenliga
med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra
befattningshavares aktuella arbetsuppgifter och
uppföljning av informationssystemens användning
genom regelbunden kontroll av loggarna.”
Patientdatalagen (2008:355)
”[…] patientuppgifter får behandlas inom hälsooch sjukvården om det behövs för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i
verksamheten.
Journalgranskning
METOD
På varje klinik utsågs den odontologisk
kontaktpersonen att vara projektledare
Slutdatum
Socialstyrelsens frågeformulär
Egna reflektioner
Senaste behandlingsperioden
Självgranskning och kollegialgranskning
Resultaten från samtliga kliniker har
bearbetats och återförts på klinik-, individoch företagsnivå.
•
Pat söker akut för:
•
Anamnes och besvärens duration:
•
Hälsodeklaration:
•
CAVE:
•
Status
•
Extraoralt:
•
Intraoralt:
•
st röntgen för diagnos av karies- parodontala- och apikala förhållanden
granskade:
•
Röntgendiagnos:
•
Undersökning:
•
Diagnos:
•
Behandling:
•
Patientinformation:
•
Prognos:
Checklista
Journalgranskning
Statistik över användandet
av checklistor i journalsystemet april
• Datum
Us
• 2013-04
1360
0
0
• 2014-04
1208
78
• 2015-04
1298
• 2016-04
1710
Ny us
Rev us Andel
Akut
0
0
224
25%
44
111
439
42%
121
223
652
52%
182
Journalgranskning
Resultat
Resultatet blev att journaldokumentationen förbättrats!
Undersökningarna har blivit standardiserade
och bättre dokumenterade.
Ca 80% använder standardiserade undersökningsmallar i form
av checklistor.
Journalgranskning
Vad fungerade?
Vad fungerade inte?
Journalgranskning
Kan du förbättra något i
din journaldokumentation?
”Ja, jag kommer ta stående bw i större
utsträckning om benkanten inte kommer med
på liggande.”
”Ta mer foto från bettet och
tänderna och munslemhinnor
och komplettera röntgen bilderna
med OPG /panoramaröntgen
om det finns indikationer för OPG
tagning.”
”Använda checklista
mer, ta mer stående
bw vid indikation.”
”Vara mer noggrann med
att få med diskussioner som
jag har haft med patienten.
T.ex. funderingar,
eventuella
komplikationer, fördelar
och nackdelar med
terapiförslaget.”
Journalgranskning
Återföring
• Återföring på individnivå
• Återföring på kliniknivå
• Återföring på företagsnivå
Journalgranskning
Kortare projekttid
Guldstjärna
Samtliga behandlare har
deltagit och kollegial samt
egengranskningar har
genomförts.
Granskningen har utförts
efter ett protokoll med
frågor som varierat något
vid de olika tillfällena med
möjlighet till synpunkter
och egen reflektion.
Journalgranskning
Hur ofta?
Hittills har vi utfört journalgranskningar vid 6
tillfällen, 2 gånger per år, med start 2013.
Journalgranskning
Kontinuitet
Distriktstandvården utför sedan 2013 kontinuerligt
systematiska journalgranskningar med syfte att öka
patientsäkerheten genom att förbättra journaldokumentationen i enlighet
med gällande lagar, regelverk och de Nationella riktlinjerna för tandvård.
Journalgranskning
Ökad medvetenhet
om dokumentationen
Diskussioner kring dokumentationen och journalgranskningen har medfört en ökad medvetenhet och
kunskap om de regelverk som gäller i
tandvården.
Förståelsen för fördelarna med god dokumentation har
ökat som att förbättrad dokumentation ger fördelar för
behandlarna i form av ökad patientsäkerhet och
därmed ökad trygghet för patienten.
Tack för att ni tog
er tid att lyssna!
Louise Hägglund
Odontologiskt ansvarig
Distriktstandvården