Edustajiston pöytäkirja 5/2016 - Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)

o ,swii’-w:
pJ((II prII
Pöytäkirja
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Kokouksen nro 5/2016
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016
Aika:
Torstai 29.9.2016 klo 17.00
Paikka:
Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Anna-sali). Osoite on Erkki Koiso
Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.
Jäsenet
Nico Numminen
Hartama Anni
Vilma Koistinen
Vesa Lind
Juuso Pajukko
Jukka-Pekka Koistinen
Tapani Himanka
Joel Kronqvist
Maaret Laakso
Irena Saarinen
Terje Juutilainen
Gamilla Laaksonen
Ella Vuoti
Anniina Pyhäjärvi
Toni Sandvik
Teemu Tuovinen
Aino Maaninka
Pekka Rihko
Kalle Parviainen
Sergei Kopytin
Marjut Lehtonen
Vilma-Riikka Tiittanen
Atte Leinonen
Jenny Vaara
1
(P1)
(pöytäkirjantarkastaja)
Äänivaltaisina toimineet varajäsenet
Sonja Mehtälä
Pia Pinnola
Miia Myllylahti
Ville Mukka
Olli Köykkä
Janne Lähdekorpi
Joni Ollikainen
9 § 12 §
Johannes Nissinen
Riikka Luukela
—
(pöytäkirjantarkastaja)
9§
Siht
—
12 §
/\ Å{LJV1
Muut
Aino-Kaisa Manninen
Kati Hannila
Veera Alahuhta
Tiina Strand
Liisa Väisänen
Janne Hakkarainen
Ville Tyrväinen
Jonne Kettunen
Henni Vehkala
Esko Nummenmaa
Anni Hyypiö
Mirja Mustapirtti
(sihteeri)
(HPJ)
(hallitus)
(hallitus)
(SA)
(VA)
Pkt
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 0ULUN YLIoPISTo. vIERAILUT: ERKKI K0150 KAN3TILAN KATU, Xl oVI, 2. KR5,
90570 oULU.
PUH: +35850 407 9623, [email protected], WWW.0YY.FI
O ,viAvii
J((
1 §
Pöytäkirja
OULUN
YLIOPISTON
Kokouksen nro 5/2016
KOKOUKSEN AVAUS
EPJ Numminen avasi kokouksen klo 17.05.
2 §
LAILLISUUS
Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen
estyn een ä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämän ä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava
koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittam ansa asian käsittelyä varten
sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä
johtosäännöissä määrätyssä ajassa.
Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyn een ä ollessaan edustajiston
varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta
huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Kokouskutsu on annettava
viimeistään 7. päivänä eiiiieii kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Pidemmästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä.
Edelleen hallin tosäännön 12 §:n mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen
edustajiston
hallituksen
jäsenille,
varajäsenille,
jäsenille,
edustajiston
puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan inspehtorille. Edustajiston jäsenille ja varajäsenille
kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai edustajiston jäsenen
tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Edustajiston jäsen ja varajäsen vastaa
ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta ja toiminnasta.
Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsun
liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan.
Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla 21.9.2016.
Pääsihteeri:
Edustajisto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
P1
Siht
Pkt
Pkt
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTflLkN KATU, Xl OVI, 2. KRS,
90570 OULU.
PUH: +358504079623, TOIMIS9O©OYY.FI, WWW.OYY.FI
o
3 §
J((
Ji’(
Pöytäkirja
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Kokouksen nro 5/2016
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallintosäännön 13 §:n mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla
edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten lukumäärästä.
Edustajiston kokouksen päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudon avulla.
Pääsihteeri:
Suoritetaan nimenhuuto. Edustajisto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi.
PS Manninen suoritti nimenhuudon. Paikalla 31 edustajaa
Pääsihteeri: Edustajisto totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Paikalla 31 äänivaltaista edustajaa.
4§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hallintosäännön 15 §:n edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi
äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat sain alla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin
paata.
Edustajiston koko uksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen
päättämnisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja -paikasta pöytäkirjantarkastajien kanssa
viimeistään edustajiston kokouksessa ja ilmoittaa siitä edustajiston koko ukselle. Jokaisella edustajiston
jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa.
Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa edustajiston
kokouksessa.
Pääsihteeri:
Edustajisto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan
toimistolla kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana.
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 4.10. klo 15.
EJ Koistinen esitti pöytäkirjantarkastajaksi itseään.
EJ Sandvik esitti pöytäkirjantarkastajaksi Anniina Pyhäjärveä.
Päätös:
EPJ Numminen kutsui pöytäkirjantarkastajiksi Vilma Koistisen ja Anniina Pyhäjärven.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja
asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan toimistolla tiistaina 4.10. klo 15.00.
Siht
Pkt
Pkt
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTFILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS,
90570 OULU.
PUH: +358 50407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI
O ,*wPw/
J((fl f’(
5 §
Pöytäkirja
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Kokouksen nro 5/2016
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 §:n mukaan
Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat, jotka:
1) hallitus, talousvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai
2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua.
Edustajisto voi yksimieliseilä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu
edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota, sääntöjä tai
johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan
polijaesitys olisi ollut koko uskutsun liitteenä.
Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä
jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain, jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen
päättymisen jälkeen.
Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esityksen mukaan.
6§
EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALIKELPOISUUKSIEN MENETTÄMINEN
Ylioppilaskunnan hailintosäännön 4 § :n mukaan hallituksen on valui isteltava edustajisto lie
vaalikelpoisuuden menettämisen toteam inen ensimmäisessä ui ahdoliisessa kokouksessaan luku kauden
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Henkilön, joka ilm oittautuu ylioppilaskunnan jäseneksi vasta
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee ilmoittaa asiasta pääsihteerille suu ilisesti tai kirjallisesti,
jotta hän voi säilyttää vaalikelpoisuutensa.
Edustajisto ei voi jättää vaalikeipoisuuden menettämisestä päättämistä pöydälle. Edustajiston päätös
vaalikelpoisuuden menettämisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen.
HS Lääveri
00
tarkistanut edustajistovaaleissa 2015 ehdolla olleiden vaalikeipoisuudet.
Vaalikelpoisuuden menettäneitä ovat:
Kauppatieteiden vaaiiliitto
Thystere Bangue-Tan det
Veera Vaikeinen
Sähkötietokonearkkitehtuurin vaaliliitto
EVJ Lasse Jän’elä
Keskustaopiskelijat
Tarja Männistö
Se Kaikkien Hunianistein vaaliliitto
P1
Siht
j
Pkt
\4
Pkt
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 2S0, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS,
90570 OULU.
PUH: +358504079623, [email protected], WWW.OYY.FI
o1
rxvitvii
QJ(( Ji’(
Pöytäkirja
Kokouksen nro 5/2016
OULUN
YLIOPISTON
Jarno Friimäki
Kansan kyn ttilät
EJ Heli Marin
EJ Heli Marin on lähettänyt pääsihteerille 23.9. selvityksen vaalikelpoisuutensa inenettämisestä ja
ilmoittanut m aksavansa jäsen maksun myöhässä.
Liite:
Heli Marinin selvitys vaalikelpoisuuden menettämisen toteamisesta.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto toteaa seuraavien henkilöiden menettäneen vaalikelpoisuutensa:
Kauppatieteiden vaaliliitto
Thystere Bangue-Tandet
Veera Valkeinen
Sähkötietokonearkkitehtuurin vaaliliitto
EVJ Lasse Järvelä
Keskustaopiskelijat
Tarja Männistö
Se Kaikkien Humanistein vaaliliitto
Jarno Friimäki
Kansankynttilät
EJ Heli Marin
Hallitus käsitteli asiaa kokouksessa 27/2016. Myös Lasse Järvelä on ilmoittanut pääsihteerille
maksavansa jäsenmaksun myöhässä.
HPJ Hannila esitteli uuden hallituksen pohjan.
Hallituksen uusi pohjaesitys:
Edustajisto toteaa seuraavien henkilöiden menettäneen vaalikelpoisuutensa:
Kauppatieteiden vaaliliitto
Thystere Bangue-Tandet
Veera Valkeinen
Keskustaopiskelijat
Tarja Männistö
Se Kaikkien Humanistein vaaliliitto
Jarno Friimäki
Päätös:
Uuden hallituksen pohjaesityksen mukaan.
Pi
L4/,”L,,’
Siht
j
Pkt
Pkt
0ULUN YLIOPIST0N YLI0PPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 0ULUN YLIoPISTo, vIERAILUT: ERKKI K0150 KANTI’ILAN KATU, Xl 0W, 2. KRS,
90570 oULU.
PUH: +35850407 9623, [email protected], WWW.0YY.FI
o1
\\VI/*i//
J((II Jr’(II
7 §
Pöytäkirja
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Kokouksen nro 5/2016
EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT
Hallin tosäännön 5 §:n mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron
edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eronpyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille.
Edustajiston päätös eron pyynnön hyväksymisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon
jälkeen.
Liite:
Mahdolliset eronpyynnöt
Pääsihteeri:
Edustajisto hyväksyy mahdolliset eronpyynnöt.
Pääsihteeri totesi, että eronpyyntöjä ei ole.
EPJ avasi ja päätti keskustelun.
Päätös:
Ei eronpyyntöjä.
8§
ILMOITUSASIAT
8.1 §
HALLITUKSEN KUULUMISET
HPJ Hannila esitteli hallituksen kuulumisia. Ajankohtaista on mm. ollut kuntavaali-,
kampusvaikuttaminen sekä yliopsiton toiminnan ja talouden suunnitteluun vaikuttaminen
EPI Numminen avasi keskustelun.
EPI Numminen kertoi, että seuraavat edustajiston kokoukset järjestetään 13.10., 15.11. ja 1.12.
ja muistutti 3.10. yhteisjaoston kokouksesta, jossa käsitellään SYL:n liittokokousmateriaaleja.
PS Manninen kannusti osallistumaan ja kutsumaan uusia ihmisiä jaostoon.
EPI Numminen päätti keskustelun.
9 §
YLIOPPILASKUNNAN TILAHANKE
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on 8) paättaylioppilaskunnan
toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja perusteista sekä 12) pacttaäylioppilaskunnan
toiminnan olennaisesta laajen tainisesta tai supistamisesta;
--
--
Oulun yliopiston tilapalvelut on tarjonnut ylioppilaskunnalle vuokralle tiloja entisen luonnontieteellisen
tiedekunnan kanslian paikalta, keskusaulan läheisyydestä. Vuokravaihtoehdossa A tarjottu tila on 321,9
y72
2 neliömetrin
suuruinen tila, johon sisältyy ko koustilat ja tarjottu vaihtoehto B tila on 232,8 ,n
suu ru in en.
Hallitus päätti kokouksessaan 24/2016 esittää edustajistolle, että:
P1
Siht
Pkt
Pkt
OULUN YUOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTIILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS,
90570 OULU.
PUH: +35850407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI
0
\\V/ II
((
1 II
J(
Pöytäkirja
Kokouksen nro 5/20 16
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
1.
ylioppilaskunnan tilat siirretään yliopiston tarjoam iin entisen luonnon tieteellisen tiedekunnan
kanslian tiloihin (321,9 m
,.
2
2.
Edustajisto päättää valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin sopimaan vuokrasopimuksen
yksityiskohdista ja allekirjoittamaan vuokrasopiinuksen
PSOAS on tarjonnut tiloja yliopiston hallintopäädystä, osoitteesta Paavo Havakseii tie 5. Tila on 276,5 P1
2
suuruinen.
Edustajiston käsitteli ylioppilaskunnan tilahanketta kokouksessaan 4/2016. Edustajisto päätti pöydätä
asian.
Edustajisto käsittelee asiaa uudelleen 29.9. klo 17 alkavassa kokouksessa.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto päättää
1. että, ylioppilaskunnan tilat siirretään yliopiston tarjoamiin entisen luonnontieteellisen
tiedekunnan kanslian tiloihin (321,9 m
).
2
2. valtuuttaa hallituksen ja pääsihteerin sopimaan vuokrasopimuksen yksityiskohdista ja
allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.
EPJ Numminen avasi keskustelun.
EJMaaninka saapui kokoukseen klo 17.26.
EVJ Ollikainen saapui kokouksee,i klo 17.33.
PS Manninen esitteli asian.
HPJ Hannila kommentoi asiaa hallituksen puolesta.
Ville Tyrväinen kommentoi asiaa.
EJ Pajukko käytti puheenvuoron.
EJ Rihko käytti puheenvuoron.
EVJ Pinnola käytti puheenvuoron.
EVJ Myllylahti käytti puheenvuoron.
EJ Himanka käytti puheenvuoron.
EJ Jenny Vaara käytti puheenvuoron.
EJ Maaninka käytti puheenvuoron.
EJ Laakso käytti puheenvuoron.
SA Liisa Väisänen kommentoi asiaa henkilökunnan puolesta.
PS Manninen kommentoi asiaa.
EJ Sandvik käytti puheenvuoron.
EPJ käytti puheenvuoron.
EPJ Numminen päätti keskustelun.
Päätös:
Esityksen mukaan.
P1
Siht
Pkt
Pkt
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA IURJEET: PL 250,90014 0ULUN YLIoPISTo. VIERAILUT: ERKKI K0150 KANTI’ILAN KATU, Xl oVI, 2. KR5,
90570 OULU.
PUH: +358504079623, [email protected], WWW.OYY.FI
0
10 §
\\V/ II
((
1 II
J(
Pöytäkirja
Kokouksen nro 5/20 16
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
EDUSTAJISTON REKRYTOINTIRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN
Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 §:n mukaan edustajiston tehtävänä on
päätoimittaja.
--
7) valita ja irtisanoa pääsihteeri ja
Edustajiston on kokouksessaan 1/2016 päättänyt perustaa ylioppilaskuntaan edustajiston
rekiytointityö ryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella, aikatauluttaa ja huolehtia käytännön
järjestelyistä mahdollisissa pääsihteerin tai päätoimittajan rekrytointitapauksissa (pois lukien enintään 3
kuukautta kestävät sijaisuudet,. Edustajiston puheenjohtaja kutsuu työryhmän koolle tarvittaessa siten,
että HuKa, vihreät, lääketieteilijät, tieteelliset, keskusta, Yksilön valinta ja TeTa saavat halutessaan kukin
nimetä työ ryhmään yhden edustajan. Työryhmän puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjohtaja,
lisäksi ryhmään kuuluu hallituksen puheenjohtaja. Työryhmän sihteerinä toimii edustajiston
puheenjohtajan kutsuma ylioppilaskunnan toimihenkilö. Työryhmän toim ikausi kestää vuoden 2016
loppuun asti, kuitenkin siten, että mahdolliset vuonna 2016 alkaneet rekrytoinnit tulevat hoidetuksi
loppuun asti.
Työ ryhmän tehtävänä on valmistella edustajiston käsittelyä varten ylioppilaskunnan pääsihteerin ja
päätoimittajan valinta, mikäli näinä paikat tulevat avoimeksi. Työ ryhmän valmistelutehtäviin kuuluu min.
päättää avattavan tehtävän hakukuulutuksesta, haastatteluiden toteuttamisesta sekä muista edustajiston
kokousta valmistelevista toimista.
Edustajisto päättää, että se valitsee työ ryhmän puheenjohtajaksi edustajiston puheenjohtaja Nico
Numn m isen (varalle Muusa Jyrki ,ien). Lisäksi edustajisto valitsee ui uut jäsenet seuraavasti
Kati Hannila (varalle Joonas Kivioja)
Ville Tyn’äinen (varalle Heii ri Fröjdholin)
Heikki Mustakallio (ei varaa)
Terje Juutilainen (ei varaa)
Vilma Koistinen (varalle Miia Myllylahti,)
Taneli Kastikainen (varalle Julius Norrena)
Liisa Komminaho (varalle Kalle Parviainen)
Anniina Pyhäjärvi (varalle Teemu Tuovinen).
Heikki Mustakalliolle on myönnetty ero rekrytointityö ryhmän jäsen yydestä edustajiston kokouksessa
4/2016.
Hallituksen pohjaesitys:
Edustajisto täydentää edustajiston rekrytointiryhmän kokoonpanon.
EJJuutilainen
poistui
kokouksesta klo 18.05.
EJ Koistinen esitti täydentämään työryhmään Heikki Mustakallion tilalle Anni Hartamaa.
EJ Maaninka kannatti Koistisen esitystä.
Päätös: Edustajisto täydensi rekrytointityöryhmää siten, että Heikki Mustakallion tilalle valittiin Anni
Hartama. Kokoonpano pysyi muuten samana.
P1
L/LI/’/L
Siht
Pkt
Pkt
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTIEILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS,
90570 OULU.
PUH: +358 50407 9623, [email protected], WWW.OYY.FI
O xv//v!!
J((II
11 §
Ji’(
II
Pöytäkirja
OULUN
YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
Kokouksen nro 5/2016
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
EPJ Numminen avasi keskustelun ja käytti ensimmäisen puheenvuoron, jossa luki EJ Andrew Mathen
viestin kyselyyn osallistumisesta.
Pyhäjärvi halusi keskustella vuoden viimeisen kokouksen ajankohdasta.
EPJ lupasi miettiä asiaa kokouksen ajankohtaa.
PS Manninen ja HPJ Hannila kommentoi sitä, että kokousta on hankala siirtää.
Pyhäjärvi kommentoi asiaa ja halusi, että kokouspäivää vielä muutettaisiin.
EPJ päätti keskustelun.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
12 §
EPI Numminen päätti kokouksen klo 18.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Oulussa 4.10.2016
Oulussa 4.10.2016
1
,jL/&
/2
vwu€/
Nico Numminen
edustajiston puheenjohtaja
kokouksen puheenjohtaja
Aino-Kaisa Manninen
pääsihteeri
kokouksen sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Oulussa 4.10.2016
Oulussa 4.10.2016
P jJ
Vilma Koistinen
pöytäkirjantarkastaja
Anniina Pyhäjärvi
pöytäkirjantarkastaja
Esityslistan liitteet:
Liite 1: Marinin selvitys vaalikelpoisuuden menettämisen toteamiseen.
PJ
Siht
Pkt
\J
Pkt
OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRjEET: PL 2S0, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTfIL.N KATU, Xl OVI, 2. KRS,
90570 OULU.
PUH: +35850407 9623, TOIMIS9O©0YY.FI, WWW.OYY.FI