upP,faifi - Uppsala kommun

upP,faifi
ÄLDRENÄMNDEN
Datum
20 17-0 1-10
KALLELSE
Nämnd/Organ:Äldrenämnden
Sammanträdesdatum: 26 januari 2017, klockan 16:00
Sammanträdeslokal:Stationsgatan 12, lokal Bergius
Ordförande: Monica Östman (S)
Sekreterare:
Annie Arkebäck Morål. tel. 018-727 56 02, e-post annie.arkeback-morenguppsala.se
Föredragningslista
NrÄrenderubrik
Övriga uppgifterDiarienummer
Formalia
1.
Val av justerare, tid och plats
2.
Fastställande av föredragningslista
3.
Information
Introduktion till "Trygg hemgång" — ettMuntlig
utvärderat koncept för hemtagning av äldre
från sjukhus
4.
Förfrågmingsunderlag LOV SärskiltMuntlig
boende
5.
Avtalsuppföljning Ferlin
Muntlig
6.
Restaurang Karl-Johan
Muntlig
7.
Presentation av egen regi, alla
avdelningschefer
Muntlig
8.
Övrig information från förvaltningenMuntlig
9.
Ekonomisk månadsuppföljning
Muntlig
Beslutsärenden
10.
Fastställande av delegationsordningHandlingALN-2016-0233
11.
Remiss av Biblioteksplan för UppsalaHandlingALN-2016-0237
kommun 2017-2020
2 (2)
12.
Äldreombudsmannens årsrapport 2016HandlingALN-2017-0022
13.
Ändring av ersättare i äldrenämndensMuntligALN-2014-0475
arbetsutskott
Anmälningsärenden
14.
Anmälan av skrivelser, beslut,
protokollsutdrag mm äldrenämnden 26
januari
15.
Anmälan av protokoll från äldrenämndens På bordet
arbetsutskott 6 december 2016
16.
Anmälan av protokoll från äldrenämndenSe uppsala.se
15 december 2016
17.
Anmälan av protokoll från interimistiskPå bordet
samverkan 1 och 16 december 2016
Anmälan av protokoll från samverkan 18På bordet
januari 2017
18.
HandlingALN-2017-0045
19.
Anmälan av fattade delegationsbeslutPå bordet
20.
Anmälningsärenden sekretess
På bordet