årsredovisning 2015-2

Årsredovisning för
Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
769607-0437
Räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31
Innehållsförteckning:
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Tilläggsupplysningar
Upplysningar till resultaträkning
Upplysningar till balansräkning
Underskrifter
Sida
1-2
3
4-5
5
6
6
6-7
7
Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
1(7)
769607-0437
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket, 769607-0437 får härmed avge årsredovisning för
2015.
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen innehar fastigheten Bo 7:1 i Nacka kommun med adress Boovägen 5. Fastigheten består
av ett bostadshus med 4 lägenheter med en total yta om 429 kvm. Samtliga lägenheter är upplåtna
med bostadsrätt. Fastigheten har ett totalt taxeringsvärde om 3 985 000kr varav mark 1 433 000kr och
byggnad 2 552 000kr. Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening).
Styrelse under verksamhetsåret
Styrelsen har bestått av följande ledamöter
Lennart Svedhem, ordförande
Sunna Wadström, kassör
Dean Keany, ledamot
Ingrid Saastamoinen, ledamot
Paula Rydén, ledamot (avgick juni 2015)
Kalle Hellman, ledamot (tillträdde juni 2015)
Margareta Brisman (tillträdde juni 2015)
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av ordförande och kassören
Firman tecknas av tre ledamöter i förening.
Underhåll och reparationer
Under de senaste 10 åren har föreningen åtgärdat följande större arbeten:
Nytt verandagolv på nedre främre verandan (2005)
Omläggning av taket (2006)
Ommålning av huset (2007)
Tillkoppling av kommunalt vatten temporär anslutningspunkt (2009)
Montering av nedre dropplister runt om husets fasader (2014)
Inspektion av vinkeln på takteglet (2014)
Reparation av skorsten (2014)
Skorsten kläddes in i plåt samt målning dropplist (2015)
Utgrävning och dränering källare (2015)
Planterat underhåll kommande 5 år
Målning av inntertak och väggar i främre trapphuset (2017/2018)
Kommunal VA-anslutning (2016/2017 beroende på den kommunala processen)
Renovering av övre veranda (2016)
Installation av taksäerkhet (2016)
Lägenhetsöverlåtelser
Under året har en lägenhetsöverlåtelse skett i föreningen mellan Paula Rydén och Sunna Wadström
samt Dean Keany.
2(7)
Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
769607-0437
Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %
2015
0
-16 762
59
2014
253 984
11 987
60
2013
249 600
40 984
60
Belopp i kr
2012
248 424
-3 680
60
Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för
avsättning fond yttre underhåll
balanseras i ny räkning
Summa
32 840
-16 762
16 078
5 000
11 078
16 078
Bostadsrättsföreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar
med tilläggsupplysningar.
3(7)
Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
769607-0437
Resultaträkning
Belopp i kr
2015-01-012015-12-31
2014-01-012014-12-31
248 412
248 412
253 984
253 984
-127 804
-47 225
-105 612
-2 520
-25 000
-200 029
-25 000
-133 132
48 383
120 852
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
-65 145
-65 145
-108 865
-108 865
Resultat efter finansiella poster
-16 762
11 987
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
-16 762
11 987
-16 762
11 987
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
\n
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Fastighetens kostnader
Drift och underhåll
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Not
Skatter
Årets resultat
4(7)
Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
769607-0437
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2015-12-31
2014-12-31
2
7 309 837
7 309 837
7 334 837
7 334 837
7 309 837
7 334 837
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
196 676
196 676
114 692
114 692
Summa omsättningstillgångar
196 676
114 692
7 506 513
7 449 529
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
5(7)
Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
769607-0437
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2015-12-31
2014-12-31
4 394 000
40 000
4 434 000
4 394 000
40 000
4 434 000
32 840
-16 762
16 078
20 853
11 987
32 840
Summa eget kapital
4 450 078
4 466 840
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
2 961 800
2 961 800
2 965 550
2 965 550
89 663
4 972
94 635
17 139
0
17 139
7 506 513
7 449 529
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
3
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
2015-12-31
2014-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
3 164 000
3 164 000
Övriga ställda panter och
därmed jämförliga säkerheter
Summa ställda säkerheter
3 164 000
3 164 000
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
6(7)
Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
769607-0437
Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning
i mindre ekonomiska föreningar.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader
% per år
0,52
Upplysningar till resultaträkning
Upplysningar till balansräkning
Not 2 Byggnader och mark
2015-12-31
2014-12-31
7 539 296
7 539 296
7 539 296
7 539 296
-204 459
-25 000
-229 459
-179 459
-25 000
-204 459
Redovisat värde vid årets slut
7 309 837
7 334 837
Taxeringsvärde byggnader
Taxeringsvärde mark
2 552 000
1 433 000
3 985 000
2 552 000
1 433 000
3 985 000
Insatser
4 394 000
Yttre fond
40 000
Fritt eget
kapital
32 840
4 394 000
40 000
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan
Not 3 Eget kapital
Vid årets början
Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat
Vid årets slut
-16 762
16 078
7(7)
Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
769607-0437
Underskrifter
Saltsö-Boo den
Lennart Svedhem
Sunna Wadström
Kalle Hedman
Ingrid Saastamoinen
Dean Keany
Margareta Brisman
Min revisionsberättelse har lämnats den
Revisionsberättelse
Till årsstämman i Bostadsrättsföreningen Baggensstäket
org nr 769607-0437
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Baggensstäket för
år 2015. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar
är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
gemomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för mitt yttrande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig
rimlig grund för mitt yttrande nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer balansräkningen och resultaträkningen för föreningen,
disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Saltsjö- Boo den