ÅRSREDOVISNING - Maskinentreprenörerna

niiikÅn.ntveprenörerna
Iw
ÅRSREDOVISNING
FÖR ÅR
2013
AVSEENDE
MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA
11
Reg 5
OMFATTAR
SKÅNE OCH HALLAND
utom Kungsbacka kommun
843000-4088
ME SÖDRAS ÅRSREDOVISNING FÖR 2013
Styrelsen tir Maskinentreprenörerna i Södra Sverige org nr 843000-4088 fr hiirmed avge följande
beriittelse över verksamheten 2013.
FÖRTROENDEVALDA, valda p rsstiiinrnan 2013-03-16
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Ovriga ledamöter
Suppleanter
Revisorer
Auktoriserad revisor
Förtroendevalda
Suppi. auktoriserad revisor
Suppi. förtroendevalda
Arbetsutskott
Christer Ohlsson
Paul Nilsson
Bertil Andersson
Jörgen Gudmundsson
Jonas Jönsson
Ingmar Landgren
Göran Nermark
Anders Nordbeck
Landskrona
Eslöv
Degeberga
Falkenberg
Trelleborg
Arlöv
Laholm
Lund
Jonas Andersson
Jim Christiansson
Bengt Hammarlund
Magnus Jönrup
Anders Sjöstrand
Halmstad
Hiissleholrn
Ängelholm
Varberg
Helsingborg
Johan Törnqvist
Hans Johansson
Per Jönsson
Man Albinsson
Klas Henriksson
Marcus Hellström
Kristianstad
Vessi gebro
Eslöv
Kristianstad
Unnaryd
Tomelilla
Christer Ohlsson
Paul Nilsson
Per Ek
Landskrona
Eslöv
Malmö
Valberedning/sammankallande Mats Svensson
Mats Gustafsson
Anders Hansson
Martin Ivarsson
Anders Oddshammar
Mats Persson
Kvidinge
Falkenberg
Kristianstad
Hyltebruk
Ystad
Sjöbo
SME-kommittén
Olle Schönström
Hörby
Kontaktombud
Bertil Andersson
Jonas Andersson
Mats Andersson
Ola Andersson
Leif Carlsson
Mats Gustafsson
Torsten Olofsson
Kenneth Ottosson
Anders Sjöstrand
Degeherga
Halmstad
Hörby
Traslövsläge
Laholm
Falkenberg
Bjärred
Sjöbo
Helsi ngborg
STYRELSESAMMANTRÄDEN
Styrelsen har hållit Fyra protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft fo beredancie
överläggningar samt beredning av olika frågor.
ME Södras styrelse 2013 från vänster
Paul Nilsson, Eslöv
Ordjrande Christer Ohlsson, Landskrona
Jonas Jönsson, Trelleborg
Jörgen Gudmundsson, Falkenberg
Göran Nermark, Laholm
Anders Nordbeck, Lund
Bertil Andersson, Degeherga
Ingmar Landgren, Arlöv
Samtliga förtroendevalda ledamöter såsom styrelsesuppleanter, kontaktombud, valheredning och revisorer
har hållit en gemensam sammankomst med styrelsen om ME Södras arbete och branschens utveckling.
Kontaktmännen har hållit medlemsträffar i bransch- och arbetsgivarfrägor. Kontaktträffarna har på sina
håll varit välbesökta med bl a utomstående föredragshållare och studiebesök på programmet.
REPRESENTATION
Christer Ohlsson är ordinarie ledamot i MEs förbundsstyrelse och ordinarie ledamot i MEs
förhandli ngsdelegation.
Paul Nilsson är suppleant i MEs förbundsstyrelse.
Anders Nordbeck representerar regionen i förbundsstyrelsens valberedning.
Olle Schönström är ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté och vald av Maskinentreprenörerna.
MEDLEMMARNAS MASKININNEHAV 1 NOVEMBER 2013
Maskinslag
Skåne län
Hjullastare
Bandlastare
Kompaktlastare
Grävm.band
Grävrn.hjul
Grävlastare
Dumpers
Bandschaktare
Väghyvel
Mohilkran
Teleskoptruck
Summa
397
18
78
687
370
250
93
56
13
11
50
2023
Hallands
län
106
0
7
190
109
78
37
10
5
0
2
544
Totalt
503
18
85
877
479
328
130
66
18
11
52
2567
rrJ
3
SLUTORD
Styrelsen tackar anställda, medlemmarna och speciellt kontaktomhuden för deras arbete som befrämjar den
goda sammanhållningen och förståelsen i organisationen. Det är nödvändigt att vi håller samman i branschen
och visar varandra lojalitet och respekterar varandra.
Till sist riktas ett tack till alla som arbetar inom ME-organisationen för ett gott samarbete under det gångna
året.
rJ
4
Maskinentreprenörerna i Södra Sverige, 843000-4088
RESULTATRÄKNING
NOT
2013
2012
1
0
0
205725
205 725
2
3
-65802
-41068
-106870
-132540
-86001
-218541
-106870
-12816
0
0
1 6 855
271 829
103 61 1
21 601
90 015
384 225
Rörelsens intiikter
Nettoomsiittning
Summa rörelseintiikter
Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostn ader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresul tal
Resultat från finansiella investeringar
Aktieutdelning dotterbolag
Realisationsresultat dotterbolag
Ränteintiikter och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
-
Skatt på årets resultat
-
Årets resultat
4 246
-
5 142
94 261
379 083
131231
121231
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
0
0
Summa anläggningstillgångar
0
0
12 000
10 646
1 493
13493
2 1 83
12829
Kassa och bank
918 089
918089
1 027 435
1027435
Summa omsättningstillgångar
931 582
1 040 264
SUMMA TILLGÅNGAR
931 582
1 040 264
BALANSRÄKNING
-
NOT
TILLGÅNGAR
Anläggningstifigångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intikter
r)
5
i Södra Sverige, 843000-4088
BALANSRÄKNING, forts
131231
121231
1 025 185
94 261
646 102
379 083
930 924
1 025 185
658
0
0
658
1179
8 000
5 900
15 079
931 582
1040264
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarförbindelser
Inga
Inga
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
-
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Värderingsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
f1
6
Maskinentreprenörerna i Södra Sverige, 843000-4088
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR, lbrts
2013
2012
0
0
0
0
62700
11500
131 525
205 525
10 386
9 759
34 582
11 075
65 802
20086
52 000
45 329
15 125
132540
15576
2 640
4 628
6 378
11 846
15 400
3 424
16 356
9 749
41 072
41 068
86001
1. Nettoonisättning
Årsavgifter
1ntridesavgifter
Administrationsarvode dotterbolag
mm
2. Övriga externa kostnader
Representation och uppvaktningar
Ars- och halvärsmöten
Diverse omkostnader
Revision mm
3. Personalkostnader
Ordförandearvode
S ammantrildesarvode
Resor och logi
Arbetsgivaravgi fter
Löner
Malmö
4
Christ
Bertil Andersson
——
—
Jonas Jönsson
//
/9’,44-j4-f
Göran Nermark
Paul Nilsson
Per El
Regionchef
Revisionsberättelsen har avgivits den 13 februari 2014
Anders Nordbeck
fL
Revis ioflS berättelse
Till förcningsstärnrnan i Maskincntreprcnörcrna 1 Södra Sverige, org.nr 843000-4088
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Maskinentreprenörerna i Södra Sverige för är 2013.
Styrelsens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en ärsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per
den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvallningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
(J
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fo eningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som grund för
vårt uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Ma
ö den 13 br
f 014
/,
ans Johansson
ngsald revisor
7
ö
ohan T’nquist
uktorisrad revisor
Per Jonsson
Föreningsvald revisor