Årsredovisning - Fatburs Brunnsgata 24, Södermalm, Stockholm

Årsredovisning 2013
BRF Fatbursstranden1
Stockholm
Styrelsen för Brf Fatbursstranden 1 (reg.nr. 769601-5119) får härmed avge årsredovisning för
föreningens verksamhet 2013-01-01 – 2013-12-31.
FÖRENINGEN
Föreningen bildades 1999-11-10. Fastigheten förvärvades 2002-03-15 från
Familjebostäder AB och omfattar kvarteret Fatbursstranden, dvs. Swedenborgsgatan 23-27
och Fatburs Brunnsgata 24-32 på Södermalm i Stockholm.
SAMFÄLLIGHETER
Föreningen är medlem i två samfällighetsföreningar: Sopsug inom Södra Station samt
Södra Stationsområdets garagesamfällighet.
STYRELSEN
Styrelsen valdes vid årsstämma 2013-04-25 och konstituerade sig med särskilda
ansvarsområden enligt följande:
Ledamöter
• Bengt Estmalm, ordförande
• Johan Moeschlin, sekreterare
• Karin Edman, kassör
• Douglas Bratt, teknisk förvaltning
• Thorbjörn Larsson, hyresfrågor och lokaler
Suppleanter
• Erik Erlandsson, teknik
• Gunnar Karlberg, teknik
• Madeleine Rietschel, portombud och miljö
• Rolf Öhrn, ekonomi
REVISORER
Revisorer har varit Sverker Rytterstedt (auktoriserad) och Siw Bergström (suppleant).
VALBEREDNING
Valberedningen har utgjorts av
• Bo Ragnar
• Kristina Stensson Ljungdahl
• Mikael Bendtsen
SAMMANTRÄDEN
Ordinarie föreningsstämma hölls 2013-04-25 på Nürnberghuset. Protokollet har delats ut till samtliga
medlemmar och dessutom varit tillgängligt på föreningens hemsida www.fatbursstranden1.se.
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden.
3
BOSTADSRÄTTER, HYRESRÄTTER OCH LOKALER
Av föreningens 181 bostadslägenheter upplåts vid årsskiftet 2013-12-31 162 med bostadsrätt och
19 lägenheter med hyresrätt.
Enligt den ekonomiska plan som låg till grund för ombildandet från Familjebostäder till aktuell förening
skulle minsta antalet medlemmar vara 144 stycken (80 %).
Den upplåtna ytan är totalt 17 347 m2, varav 15 143 m2 utgörs av bostäder och 2 100 m2 av lokaler.
Övriga ytor är 104 m2. Taxeringsvärdet uppgår till 388 200 000 kr.
FÖRENINGENS LOKALER
Föreningen upplåter åtta lokaler samt ett antal förrådslokaler med hyresrätt. Hyresintäkterna från de
kommersiella lokalerna utgör närmare en fjärdedel av föreningens intäkter. Samtliga lokaler är uthyrda.
Hyresgästm2Kontraktslängd
Baresso
2452014-04-01
FAT.
1502014-06-30
Hårstationen71 2016-09-30
Adeli Hudvård
59
2014-09-30
Fria Maria
318
2015-07-31
Stadsmissionen643 2015-03-31
Sitting Bull
356
2016-03-31
O’Pizzicato 2342014-06-30
BREDBANDET
Fastighetens fibernät och anslutningen till Ownit har fungerat mycket bra. Någon enstaka fiberbox i
lägenhet har fått bytas ut. Det vanligaste problemet är fortfarande att föregående boende tagit med sig
strömaggregatet, eller att strömaggregatet inte ger tillräcklig ström för att det åldrats. Anläggning har nått
sin planerade livslängd vad gäller elektroniken och styrelsen kommer därför att göra en planering under
2014 om hur den bör förändras för att klara nästa 10-års period vad avser tjänster och teknik.
GÅRDEN
Flera spaljéer på gården har ruttnat och nu tagits ner. De kommer att ersättas med nya i samma stil.
GÅRDSAKTIVITETER
Årets gemensamhetsdagar hölls i maj och oktober. I vanlig ordning städade vi gården tillsammans, bar bort
kvarglömda/omärkta cyklar och avslutade med grillmingel. Alla boende har också under dessa dagar haft
tillgång till en container för grovsopor.
GÅRDSLOKALEN
Vår gårdslokal utnyttjas mycket. Under det senaste året har den använts ca 100 nätter för övernattning,
till fester/barnkalas etc. vid ca 25 tillfällen samt ytterligare ca 25 tillfällen för diverse möten i föreningen.
Övernattning kostar 200 kr första natten och därefter 150 kr natten. Medan möten och barnkalas betingar
ett pris om 150 kr är vuxenkalasen 100 kr dyrare, dvs. 250 kr.
4
INFORMATION
Förutom den information som delas ut direkt i brevlådan använder sig föreningen av följande
informationskanaler:
• Elektroniska informationstavlor.
I portar och hissar finns informationstavlor med boendeinformation och hissblad som publiceras
varje månad, med semesteruppehåll i juli.
• Anslagstavlor i trapphus.
På anslagstavlorna i trapphusen anslås snabba ärenden som inte kan vänta till nästkommande
månadsblad, exempelvis störande renoveringar inom kort.
• www.fatbursstranden1.se
På vår hemsida finns det mesta som berör medlemmar och hyresgäster alltid tillgängligt.
• Forum för de boende.
I anslutning till stämman hålls ett öppet forum med de boende där frågor, synpunkter etc. kan ventileras.
Styrelsen har i år även haft uppskattade möte med nyinflyttade föreningsmedlemmar.
KLOTTER OCH INBROTT
Hörnet vid port FB 32 som länge sett tråkigt ut har rappats om, då det var så illa åtgången att vanlig
klottersanering inte dög. Tyvärr hann nytt klotter komma på plats före vi skyddsbehandlat väggen.
Den är nu tvättad och behandlad.
Vi har under året bara haft några få förrådsinbrott.
LÅSSYSTEM
Vårt största omläggningsarbete i fastigheten är det nya låssystemet som kommer att fungera med låsbrickor
och kodlås. Alla lägenheter får nya låscylindrar med nycklar som enbart gäller för respektive bostad. Vi ökar
säkerheten betydligt och kommer samtidigt att installera läsplattor i portar och hissar. Detta för att snabbt
kunna erhålla aktuell information till boende. Även tidsbokning till tvättstugor och namntavlor kommer att
vara digitala.
LÄGENHETER
OVK-besiktning med efterföljande justeringar har genomförts i stort sett i samtliga lägenheter. Ett par större
vattenskador har inträffat, minst två berodde på att en avstängningskran ”ballofix” gick sönder och vatten
under fullt tryck sprutade i lägenheten. Tänk på att alltid stänga av huvudkranen i källaren innan arbete på
vatteninstallationer görs. Anlita alltid en fackman.
PORTOMBUD
Portombuden, ett för varje trapphus, har under året haft möten och en workshop kring portombudens roll i
vår förening. En ny beskrivning av portombudens roll togs fram och innebär fr o m 1 juli 2014 :
• Samverka med de andra portombuden
• Att vara styrelsen behjälplig vid olika aktiviteter t ex städdagar eller andra trivselaktiviteter
• Att om behov uppstår – bidra till att anmälningar om fel görs
• Vid inflyttning av nya bostadsrättägare eller hyresgäster – Hälsa välkommen till föreningen, visa runt i
vår förenings gemensamma utrymmen, dela ut informationsblad och en gåva.
• Vid utflyttning från vår förening – vara länken att utflyttningen sker så ”smärtfri” som möjligt för alla.
Administrativ förvaltare ger anvisningar om vad som gäller i vår förening vid in- och utflyttning.
• Bidra till att trivseln ökar i våra portar
5
Portombuden har under året varit:
Swedenborgsgatan:
Nr 23 Fredrik Brolund
Nr 25 Kristina Stensson Ljungdahl och Stefan Ljungdahl
Nr 27 Anna Steiner
Fatburs Brunnsgata:
Nr 24 Marianne Wieslander
Nr 26 Heidi Henriksson
Nr 28 Mikael Bendtsen
Nr 30 Gabriel Alzola
Nr 32 Ewa Larsson
SOPOR OCH ÅTERVINNING
Under året har vårt källsorteringsrum omvandlats. En ny entreprenör, ReCompany, har tagit över drift
och skötsel. Rummet är öppet varje dag under ett par timmar och upplåses med kod. Vi hoppas med
allas hjälp att kunna hålla det rent och snyggt.
TAKEN
Sedvanlig inspektion och målningsunderhåll har genomförts på taken. På våren har måsägg plockats
för att minska störningar från häckande fåglar.
TRAPPUPPGÅNGAR
Samtliga belysningsarmaturer i gemensamma utrymmen ovan jord är bytta till energisnåla diodbelysningar
som har en lång livslängd. Vi räknar med att spara in investeringen på några år i minskad elförbrukning,
och inte minst materiel och arbetstid för lampbyten.
Översynen av fläktrummen gav som resultat att läget är bättre är vi befarade, men vi har budgeterat en
buffert för beredskap att byta fallerande fläktmotorer.
TVÄTTSTUGORNA
Maskinparken har fungerat bra. Sedvanliga stopp i avloppen har spolats. I samband med att FB 24:s
tvättstuga tillgänglighetsanpassades för rullstolar flyttades en extra tvättmaskin från SWE 27 dit och
placerades direkt på golvet för bästa åtkomlighet. Golvbrunnarna har åldrats och kommer att ses över
för att förhindra vattenskador.
VILDVINET
Årsstämman 2013 diskuterade styrelsens förslag att ta ner vildvinet. Motförslag fanns för vildvinets
bevarande. Mötet beslutade om att vildvinet skulle ansas, vilket är gjort.
MILJÖ
Styrelsen har under året haft en arbetsgrupp som har tagit fram en miljöpolicy som finns tillgänglig för alla
på föreningens hemsida.
Under året har miljöpolicyn verkat som stöd och vägledning till fattade beslut och syftet har varit att
miljöarbetet ska vara förebyggande och långsiktigt. Styrelsen har haft gemensamt ansvar för miljöarbetet.
6
Under året har styrelsen arbetat med:
Byggnader och installationer:
• Renoverat våra fasader från växter som förstör – så skonsamt som möjligt.
• Installerat nytt miljövänligt belysningssystem i våra trapphus med sensorer för att spara energi.
• Genomfört OVK-besiktningar för att minimera onödig förbrukning av energi i vårt ventilationssystem.
• Genomfört en hearing inför arbete med renovering av våra badrum i föreningen.
Drift och underhåll:
• Särskilda möten med teknisk förvaltare för förbättringsåtgärder.
• Renoverat källsorteringsrummet och tecknat nytt avtal för vår återvinningshantering.
• Deltar i samfällighetens gemensamma sophantering.
• Service och stöd till medlemmar för att öka miljömedvetenheten.
• Ökat information på hemsidan och på hisstavlor samt anslagstavlor i våra trapphus.
• Informationsmöten med ReCompany angående vår källsortering.
• Förbättrar möjlighet att informera via nya elektroniska anslagstavlor och dessutom sparar vi papper.
• Rekommenderat medlemmarna att ta del av Stockholms Stad dokumentation – Klimatsmart i hemmet.
EKONOMISK FÖRVALTNING OCH FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningen har under året anlitat AB Rådstornet för fastighetens ekonomiska förvaltning.
Föreningens resultat
Årets resultat exklusive avskrivning på byggnaden uppgick till -2.537 tkr (454 tkr).
Resultatet är i linje med den lagda budgeten för 2013.
Intäkter
Föreningens intäkter uppgick under året till 14,6 mkr mot 14,4 mkr föregående år.
Skillnaden beror på högre lokalintäkter.
Kostnader
Föreningens förvaltningskostnader ökade med 3,3 mkr jämfört med föregående år. Nedan följer
några poster värda att kommenteras.
Reparation och underhåll ökade med 2,9 mkr mot föregående år, framförallt pga utbytet av låssystemet.
Andra större åtgärder som gjorts under året har varit utbyte av del av en ventilationsmotor, OVK genomgång
(obligatorisk ventilationskontroll) av fastigheten inklusive åtgärder samt stamspolning.
Driftskostnaderna ökade med drygt 400 tkr, vilket till största delen beror på årets OVK genomgång
(arbetet för nödvändiga åtgärder ligger under punkten reparation och underhåll). Kostnaderna för el och
värme var något lägre mot tidigare år.
Föreningen tillämpar progressiv avskrivning på byggnader och mark. Den årliga avskrivningen fr o m 2013
uppgår till 0,7 procent t o m 2017. Avskrivningstakten ökar med 0,1 procent vart femte år. Den planmässiga
avskrivningen på byggnaden för 2013 uppgår till 0,7 procent (2,27 mkr). Den ackumulerade avskrivningen
på byggnader och mark uppgår vid utgången av 2013 till 20 mkr. Under motsvarande period har föreningen
amorterat ca 19,9 mkr på sina fastighetslån, varav 2 mkr amorteras i januari 2014, enligt styrelsebeslut i dec
2013. År 2012 höjde föreningen sina lån med 3,2 mkr. Fastighetslånen uppgick vid årets slut till 91,9 mkr,
varav 34,7 procent utgörs av rörliga lån. Snitträntan på lånen är per sista december 2013 var 3,32 procent.
Räntekostnaderna för året blev något lägre än budgeterat.
7
Kassaflöde och årsavgift
Föreningen kassaflöde har genom åren varit gott vilket bl a gjort att vi kunnat amortera på våra lån.
Under året såldes två lägenheter, därav fattade styrelsen beslut om att amortera på lånen med 2 mkr.
Årets goda kassaflöde har också gjort att 2013 års stora renoveringar kunnat genomföras. Den goda
likviditeten gör att det kommande årets planerade renoveringar kommer att kunna genomföras.
Detta sammantaget gör att styrelsen för närvarande inte ser ett behov av att höja avgifterna.
Fr o m 2011 betalar vi full tomträttsavgäld, den kommer att ligga fast på denna nivå t o m 2018 enligt
nuvarande bestämmelser.
FRAMTIDEN
Att fastigheten fyllt tjugotre år visar sig i de ökande drifts- och underhållskostnaderna. Under 2014 kommer
vi att fortsätta renoveringen av portar och uppgradering av låssystemet. Även våtutrymmen i våra hyreslägenheter kommer att underhållas för att undvika vattenskador. Föreningen innehar en hyreslägenhet i syfte
att brukas som ersättningslägenhet till hyresgästerna i samband med underhållsarbete av våtutrymmena.
Denna lägenhet kommer att säljas när underhållsarbetet är klart.
Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilken innebär att
föreningen kommande år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar
kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och underhåll. Detta kan medföra
att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för 2014.
FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST
Till föreningsstämmans förfogande står att behandla följande ansamlad förlust:
Balanserad förlust före reservering till yttre fond
Reservering till yttre fond
Årets resultat
Återstår till stämmans förfogande
-23.812.794
-928.200
-4.807.485
-29.548.479
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas så:
att av yttre fond i anspråk tas
-3.000.000
att i ny räkning överföres
-26.548.479
-29.548.479
8
RESULTATRÄKNING
NOT 20132012
Nettoomsättning 1
Årsavgifter 14 284 497
14 138 668
Övriga intäkter 316 134
277 956
Summa nettoomsättning
14 600 631
14 416 624
Kostnader för fastighetsförvaltning Reparationer och underhåll 2
-4 099 525
-1 170 479
Driftskostnader 3
-8 192 444
-7 735 132
Administrationsomkostnader 4
-362 863
-387 538
Övriga kostnader -5 911
-17 549
Fastighetsskatt -581 010
-573 065
Summa kostnader för fastighetsförvaltning -13 241 754
-9 883 763
Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
5
-2 937 763
-2 627 307
Resultat före finansiella poster
-1 578 886
1 905 554
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 51 694
31 269
Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut
6
-3 278 025
-3 419 844
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
-2 268
-9 193
-3 228 599
-3 397 768
Resultat efter finansiella poster
-4 807 485
-1 492 214
Årets förlust
-4 807 485
-1 492 214
9
BALANSRÄKNING
NOT 2013-12-312012-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
7,8
304 230 765
306 500 833
Inventarier 9
5 956 914
6 624 609
310 187 679
313 125 442
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga värdepappersinnehav 10
687 086
687 086
Summa anläggningstillgångar 310 874 765
313 812 528
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- / avgiftsfordringar 26 890
4 899
Övriga kortfristiga fordringar 3 229 510
2 833 213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 823 297
858 846
Kortfristig placering Nordea
2 500 000
6 579 697
3 696 958
Kassa och bank
5 332 385
892 721
Summa omsättningstillgångar
11 912 082
4 589 679
Summa tillgångar 322 786 847
318 402 207
10
EGET KAPITAL OCH SKULDER
NOT
2013-12-31
2012-12-31
Eget kapital
11
Bundet eget kapital
Insatskapital
232 973 571
230 288 928
Upplåtelseavgifter
15 312 280
10 986 923
Fond för yttre underhåll
5 542 012
4 613 812
253 827 863
245 889 663
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
-24 740 994
-22 320 580
Årets förlust -4 807 485
-1 492 214
-29 548 479
-23 812 794
Summa eget kapital
224 279 384
222 076 869
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
12
91 918 471
93 918 471
Mottagna depositioner 172 000
172 000
Summa långfristiga skulder
92 090 471
94 090 471
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 000 000
0
Leverantörsskulder
2 788 065
712 438
Skatteskulder 40 415
36 826
Övriga kortfristiga skulder 101 384
214 967
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
13
1 487 128
1 270 636
Summa kortfristiga skulder
6 416 992
2 234 867
Summa eget kapital och skulder 322 786 847
318 402 207
Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) 143 000 000
143 000 000
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
11
NOTER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciper
Föreningen tillämpar Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Rådet BFNAR 2003:4 reglerar hur reservering av medel för framtida underhåll skall redovisas.
Avsättningar till och ianspråktagande av Yttre reparationsfonden sker i enlighet med
föreningsstämmans beslut om vinstdisposition.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Styrelsearvode motsvarande 190.000 kr för 2013. Därutöver tillkommer sociala avgifter.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar redovisat värde.
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
För inventarier och tekniska anläggningar tillämpas linjär avskrivningsmetod, för byggnader proggresiv
avskrivningsmetod. Följande avskrivningstider tillämpas:
• Byggnader, 75 år
• Markanläggningar, 15 år
• Inventarier, 5-10 år
• Tekniska anläggningar, 3-15 år
Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdeminskning hanteras genom nedskrivning.
I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången
omedelbart ned till återvinningsvärde.
12
Noter
Not 1
Intäkter
2013-01-01-
2013-12-31
2012-01-012012-12-31
Hyresintäkt er bostäder 2 202 714
2 211 982
Hyresintäkter lokaler 3 668 061
3 467 922
Årsavgifter bostäder 7 591 407
7 547 106
Hyresintäkter garage 471 846
497 384
Övriga rörelseintäkter 666 604
692 230
Summa Rörelseintäkter 14 600 631
14 416 624
Not 2
2013-01-01-
2012-01-01Reparation och underhåll 2013-12-31
2012-12-31
Bostäder 60 373
77 014
Lokaler 140 282
46 911
Gemensamma utrymmen 3 590 330
481 295
El, ventilation och VVS 284 083
476 124
Hissar 24 457
89 135
Summa Reparation och underhåll
4 099 525
1 170 479
Not 3
2013-01-01-
2012-01-01Driftskostnader 2013-12-31
2012-12-31
Förvaltning enligt avtal
Städning El
Uppvärmning Vatten & avlopp
Sopsug / grovsopor Tomträttsavgäld
Övriga driftskostnader Summa driftskostnader 951 972
518 358
528 120
2 366 138
334 728
285 740
2 156 800
1 050 588
8 192 444
13
671 926
502 597
570 622
2 376 408
306 507
273 820
2 156 800
876 452
7 735 132
Not 4
Administrativa kostnader 2013-01-01-
2013-12-31
2012-01-012012-12-31
Styrelsearvoden 189 712
204 714
Arbetsgivaravgifter 58 195
67 025
Revisionsarvode
47 494
23 926
Övriga administrativa kostnader 67 462
91 873
Summa administrativa kostnader 362 863
387 538
Not 5
2013-01-01-
2012-01-01Avskrivningar 2013-12-31
2012-12-31
Avskrivning på byggnad (0,7)*
2 270 068
1 945 772
Avskrivning på inventarier 182 495
196 040
Avskrivning på installationer 485 200
485 495
Summa avskrivningar 2 937 763
2 627 307
* Föreningen tillämpar en progressiv avskrivningsmodell avseende byggnader, vilket innebär
ökad avskrivning med 0,1 procent vart femte år. Detta innebär att avskrivningen på byggnader
under perioden 2008-2012 uppgår till 0,6 procent och 2013-2017 uppgå till 0,7 procent.
Not 6
Räntekostnader
Föreningens fastighetslån i Nordea uppgår till 93 918 471 kr.
14
Not 7
Byggnader och mark 2013-01-01
2013-12-31
2012-01-01
2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde Årets inköp
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar Ack. avskrivningar 324 295 397
0
324 295 397
-17 794 564
-2 270 068
-20 064 632
324 295 397
0
324 295 397
-15 848 792
-1 945 772
-17 794 564
Bokfört värde byggnad Bokfört värde mark
Bokfört värde 304 230 765
0
304 230 765
306 500 833
0
306 500 833
2013
2012
176 000 000
20 800 000
196 800 000
167 000 000
22 400 000
189 400 000
176 000 000
15 400 000
191 400 000
388 200 000
169 000 000
10 200 000
179 200 000
368 600 000
Not 8
Taxeringsvärde
Byggnader Bostäder Lokaler
Mark Bostäder Lokaler
Totalt taxeringsvärde Not 9
2013-01-01-
2012-01-01Inventarier 2013-12-31
2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde 10 269 825
5 285 566
Årets inköp 0
4 984 259
Utgående anskaffningsvärde 10 269 825
10 269 825
Ingående avskrivningar -3 645 216
-2 963 681
Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier
-667 695
-681 535
Utgående avskrivningar på kvarvarande inventarier
-4 312 911
-3 645 216
Utgående bokfört värde
5 956 914
6 624 609
15
Not 10
Långfristiga värdepapper
Nordea Likviditetsfond 687 086 kr vars marknadsvärde 2013-12-31 uppgår till 890 706 kr.
Not 11
Eget kapital 2013-01-01-
2013-12-31
2012-01-012012-12-31
230 288 928
2 684 643
232 973 571
230 288 928
0
230 288 928
10 986 923
4 325 357
15 312 280
10 696 923
290 000
10 986 923
4 613 812
928 200
5 542 012
3 685 612
928 200
4 613 812
253 827 863
245 889 663
-23 812 794
-928 200
-24 740 994
-21 392 380
-928 200
-22 320 580
-4 807 485
-1 492 214
Summa fritt eget kapital
-29 548 479
-23 812 794
Summa eget kapital 224 279 384
222 076 869
Bundet eget kapital
Ingående belopp Insatser / Grundavgifter Förändring under året
Utgående belopp Insatser / Grundavgifter
Ingående belopp Upplåtelseavgifter
Förändring under året
Utgående belopp Upplåtelseavgifter
Ingående belopp Yttre reparationsfond
Förändring under året
Utgående belopp Yttre reparationsfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Ingående belopp balanserat resultat
Förändring under året (avsättning yttre rep.fond) Utgående belopp balanserat resultat
Årets resultat 16
Not 12
Inteckningslån Nordea
ränta
39788609678
2,760%
39788374204
2,760%
39788351964
4,140%
39788351972
3,620%
Summa lån belopp
18 132 500
15 785 971
30 000 000
30 000 000
93 918 471
konv.datum
rörligt
rörligt
2014-09-17
2015-02-03
För de rörliga lånen har angivits räntenivån avseende 2013-12-31.
Amortering om 2 milj. har beslutats och kommer att genomföras januari 2014.
Därför är 2 milj. en kortfristig skuld och 91 918 471 kr en långfristig skuld.
Not 13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-01-01-
2012-01-01
2013-12-31
2012-12-31
Förskottsbetalning hyror/årsavgifter 778 210
336 733
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
367 730
572 356
Upplupna räntor 316 198
330 962
Upplupna sociala avgifter/ arvoden 24 990
30 585
Summa upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 1 487 128
1 270 636
17
18
19
p wc
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Fatburstranden 1, org. nr 769601-5119
Rapport om årsredovisningen
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Jag har utfort en revision av årsredovisningen för BostadsrättsförUtöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en reviseningen Fatbursstranden 1 för är 2013.
ion av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen FatburStyrelsens ansvar för årsredovisningen
stranden 1 for är 2013.
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den styrelsens ansvar
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehäller väsentliga felaktigheter, vare Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller fOrlust, och det är styrelsen som har
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehäller väsentliga felal1:igheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamälsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och fOreningens stadgar.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhällanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förJ ag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
ändamälsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Stockholm den 27mars 2014
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet ~· / -~
/ _ .H.med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt~ • ,..4f"'~~/'
11
visande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
V'
.7'
2013 och av dess finansiella resultat för året enligt ärsredovisningsla- Sverker Rytterstedt
gen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens öv- Auktoriserad revisor
riga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.