Politiets sikkerhetstjeneste 1

2,8 $;n tøv
K
PEIT
p()l lf rÊr!
;IKKLIìHE1SI.]ENESIF
POLITIETS
SIKKERHETSTJENESTE
Postbol<s 4773 Nydalen
Cì421 CSLO
[email protected] no
T'lf.nr. 23 30 50 00
Faksnr. 23 3A 51 2t
Besøl<sadresse:
Nydalen alié 35
Kontaktperson:
Deres ref.:
Vår ref.: 16/11190-8
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 oslo
HØr¡ngsuttalelse
Dato: 25. januar 20t7
- Endringer i polit¡reg¡sterloven og politiregisterforskriften
- implementering av direktiv (EU) 20t6/680
har sendt på høring forslag til endringer i
direktiv 20L6/680. PST har tidligere avgitt sin
implementere
politiregisterforskriften for å
forslag
til
endringer i politiregisterloven som følge av
høringsuttalelse til departementets
denne implementeringen.
PST viser primært til hovedlinjene i vår høringsuttalelse knyttet til politiregisterloven, men
vil nedenfor gjennomgå enkelte mindre merknader til de foreslåtte endringene i
po iti reg isterfo rskrifte n.
Justis
- og beredskapsdepartementet
I
9-9 nytt fjerde ledd - utlevering av opplysninger
' Etter forslaget vil utlevering av opplysninger til land som ikke har gjennomført direktiv
S
2OL6/680 også måttefølge politiregisterforskriften kapittel 70. Dette kapittelet gjelder
imidlertid ikke PST jf. forslaget til endring i forskriften $ 70-3 andre ledd <kapitelet
berører ikke sakeréom behándles av PST>. PST har på den bakgrunn ingen merknader
Ny $ 17-5 Awisning av begjæring om innsyn, retting, sperring og sletting
Bestemmelsen er ny og gir den behandlingsansvarlige anledning til å avvise åpenbart
grunnløse begjæringer. PST mottar få slike begjæringer da det ikke er innsyn i tjenestens
opplysninger. PST mener likevel at det er viktig at politiregisterforskriften hjemler en slik
mulighet for politiet generelt.
Ny $ 17-6 Felles saksbehandlingsregler
Bestemmelsen er ny og sikrer felles regler for saksbehandling for behandling av
begjæringer om innsyn, retting, sperriñg og sletting. For PST vil en plikt til å informere
offentlig myndighet om at PST har rettet feil i deres opplysninger som et utgangspunkt
Side 1 av 2
Vår ref: 16/11190-8
Side 2 av 2
kunne bidra til â øke kvaliteten på informasjon også hos avgiver. Dette er viktig for
politiet som sådan, men kan også være en fordel for PSTs oppgaveløsning.
Det vil imidlertid av flere hensyn være problematisk om PST påtegges en plikt til å
informere offentlige myndigheter om at mottatte opplysninger er beheftet med feil, da en
slik plikt for PST vil kunne komme i konflikt med prinsippet om vern av kilder, krav til
håndtering av opplysninger som er gradert etter sikkerhetsloven og tredjepartsregelen.
Dersom plikten også skal omfatte PST, bør den for tjenestens vedkommende utformes
som en regel om at PST <<sâ langt som mulig> skal informere offentlige myndigheter. PST
viser i den sammenheng til at direktivet i utgangspunktet ikke omfatter behandling av
personopplysninger til etterretningsformå|. Det er med andre ord mulig å etablere en
divergerende regel for PST i denne sammenheng.
S 18-1 avgrensning av klageretten
Endringene presiserer at klageretten ikke omfatter avgjørelser truffet i medhold av
forskriftens bestemmelser om informasjonssikkerhet og internkontroll. PST mener at dette
er en naturlig avgrensning all den tid dette i hovedsak er krav på virksomhetsnivå som
ikke direkte berører enkeltpersonen. En virksomhet kan dessuten ha et legitimt behov for
å beskytte informasjon om egen i-nformasjonssikkerhet og interkontroll, det vil i den
sammenheng være vanskelig å håndtere eventuelle klagesaker knyttet til disse kravene,
Del 1O Tilsyn og personvernrådgiverordning
Som kapittel 10 i politiregisterloven gjelder del 1-0 i politiregisterforskriften hovedsakelig
tilsyn frä oatatilsynet, mén del 10 regulerer også en plikt for politiet t¡l å ha
personvern rådg iver.
viser til vår høringsuttalelse knyttet til endringen i politiregisterloven der tjenesten
peker på at det er uklart hvorvidt lovens kapittel 10 skal gjelde for PST. Tilsvarende
gjelder etter PSTs oppfatning forslag til nye bestemmelser i politiregisterforskriftens del
10. Ordlyden i enkeltbestemmelser i gjeldende forskrift i del 1 er klarere med hensyn til
dette. PST ser at blant annet politiregisterloven 5 58, som avgrenser Datatilsynets
tilsynskompetanse, til en viss grad løser dette, men mener likevel at det er et behov for
klargjøring.
PST
S
44-L2 Sperring av opplysninger
- tidsfrister
PST støtter forslaget om at opplysninger som i utgangspunktet skal sperres gjøres
tilgjengelig for poiitiet dersom nytt lovbrudd er negått innenfor angitt tidsramme.
Roger Berg
fung. sjef PST
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur