Nyhetsbrev fra KS 7.3.2017

Nyhetsbrev fra KS
7. mars 2017
Ønsker krafttak for digitalisering i
kommunesektoren
Rammene for kommuneopplegget i kommende års statsbudsjett og
digitalisering var hovedtema for årets første konsultasjonsmøte med
regjeringen.
Profilerings- og
rekrutteringsarbeid
Fagseminar om
forskningsrapporter
Hvordan jobbe med
- Det er et
profilering og få de søkerne
arbeidsgiveransvar å sørge
dere er på jakt etter?
for å ha tilstrekkelig og
Hvordan kan sosiale medier
relevant kompetanse, sa
være et egnet verktøy i dette
styreleder i KS, Gunn Marit
arbeidet? Her får dere
Helgesen, på KS´fagseminar
informasjon om hvordan dere
om profilering av
kan jobbe med profilering og
arbeidsplassen, unges
rekruttering - lykke til!
forventninger og bruk av
sosiale medier.
Ny veileder for
folkehelsearbeid
Bekymret for
avlastningstilbudet
Trøndelagsmodellen er
Kommunene kan ikke lenger
utgangspunkt for en ny
engasjere avlastere gjennom
veileder om folkehelsearbeid.
oppdragsavtaler. KS
Den kan være til nytte for alle
Storbynettverk er bekymret
kommuner som driver med
for at brukerne vil oppleve et
folkehelsearbeid.
betydelig dårligere tilbud.
Felles nettside om
IA og arbeidsmiljø
Best mulig læring
for elevene
Partene i kommunal sektor
Hvordan sikre utvikling og
ønsker sammen å bistå
mangfold av læremidler? Det
arbeidsplassene i det
var tema på en konferanse
forebyggende arbeidet med
som samlet både skoleeiere,
arbeidsmiljø. Nå lanseres en
bransjeorganisasjoner og
egen nettside der felles
leverandører av læremidler til
veiledninger og tips er
debatt.
samlet.
Godt årsresultat for
kommunesektoren
Samarbeid
med sosiale
entreprenører
KS’ regnskapsundersøkelse
Et inspirasjonshefte med
viser at kommuner og
oppskrifter for innovative
fylkeskommuner har et klart
samarbeid mellom offentlig
bedre driftsresultat i 2016
sektor og sosiale
enn tidligere. Økningen fra
entreprenører er lansert av
2015 skyldes i stor grad en
statsråd Jan Tore Sanner.
skattevekst på 6 milliarder
mer enn beregnet i
Nasjonalbudsjettet.
Klikk her for å motta nyheter etter hvert som de kommer på ks.no.
KS' hjemmeside
KS på Twitter
KS på Facebook
KS på YouTube
KS er kommunesektorens organisasjon og representerer alle norske
kommuner og fylkeskommuner.
Klikk her for å få en oversikt over alle nyhetsbrev
Abonner eller stryk deg fra listen:
[email protected]