14. mars 2017, Vevelstad - Sør

Ordfører
«
«
«
«
André Møller
Andrine Solli Oppegaard
Britt Helstad
Kari Anne Bøkestad Andreassen
Torstein Moe
Rådmann
«
«
«
«
Brit Skjevling
Øystein Johannessen
Knut Toresen
John Arne Andersen
Pål Trælvik
Fylkespolitikerne fra Sør-Helgeland
Avisene
Forfall: Johnny Hanssen, ordfører i Brønnøy
Innkalling til møte i Sør-Helgeland Regionråd
13.-14. mars 2017
Vevelstad rådhus
SAKSLISTE
Referatsaker
1. De nye flyrutene på Helgeland- brev fra Samferdselsdepartementet
2. Særskatt på vannkraft- samlet saksframstilling, Leirfjord kommune
Saker
Sak 1/2017
Sak 2/2017
Sak 3/2017
Sak 4/2017
Sak 5/2017
Uttalelse- Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
Godkjenning av innkalling og saksliste
Regionalt Næringsfond
Høring - Regional Transportplan
Etablering av et nytt privat fagskoletilbud, en ny videregående skole og
sertifiseringskurs innen havbruk/akvakultur i Brønnøysund
Sør-Helgeland Regionråd
Postboks 473
8901 Brønnøysund
Kontoradresse: Storgt. 51-53
Tlf. 75 01 82 00 (01)
Sekretariatet
Adm.leder Arnljot Arntsen
Merkantil Charlotte Olsen
Fax 75 01 82 09
Org.nr. 974 789 353
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Web: www.sh-region.no
Mob. 971 62 300
Sak 6/2017
Sak 7/2017
Sak 8/2017
Sikre opprettholdelse av Hurtigruten
Trollfjell Friluftsråd/Trollfjell Geopark
Orienterings-/diskusjonssaker
 DMS – hvor ligger saken?
 Samarbeid/sammenslåing av regionrådene på Helgeland
 Anbud- fergene på Sør-Helgeland
 Innsatsgruppe for nytt Helgelandssykehus
 Møte med fylkesrådet 27.04– tema som ønskes tatt opp?
 Gjennomgang av vedtekter. Videre prosess? Kjøres i egen
regi - eller ekstern prosessveileder?
 Brev angående Utbygging av vannkraft i Bindal
 Felles satsning innen oppvekstsektoren
 Uttalelse- Utbedring av Fv17, Sømna Arbeiderparti
 Helgeland Rehabilitering, Sømna
Sak 9/2017 Uttalelse- Landbruksmeldinga
Sak 10/2017 Eventuelt
André Møller
Leder
Sør-Helgeland Regionråd
Postboks 473
8901 Brønnøysund
Kontoradresse: Storgt. 51-53
Tlf. 75 01 82 00 (01)
Arnljot Arntsen
Adm. leder
Sekretariatet
Adm.leder Arnljot Arntsen
Merkantil Charlotte Olsen
Fax 75 01 82 09
Org.nr. 974 789 353
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Web: www.sh-region.no
Mob. 971 62 300
Sør-Helgeland Regionråd
13. – 14. mars 2017
Vevelstad Rådhus, Vevelstad
Program
Det legges opp til å ta ferga fra Horn kl. 13.10
Mandag 13. mars
Kl. 13.45 - 14.30
Kl. 14.30 - 16.30
Kl. 16.30 – 17.00
Kl. 17.00 – 18.30
- Lunsj
- Oppstart/behandling av saker
- Kaffepause
- Behandling av saker
Kl. 19.30
- Middag
Tirsdag 14. mars
Kl. 08.00 – 09.00
Kl. 09.00 – 11.00
Kl. 11.00 – 11.30
Kl. 11.30 – 12.30
Kl. 12.30 – 13.15
- Frokost
- Oppstart/behandling av saker
- kaffepause
- Behandling av saker
- Lunsj og avreise
Ferge fra Andalsvåg kl. 13.40
Andre Møller(sign)
Leder
Arnljot Arntsen
Daglig leder
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
SAK NR
Telefonmøte
1/2017
SAKSBEHANDLER
Uttalelse - Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
Sør-Helgeland Regionråd går sterkt imot etablering av et forvaltningsområde for bjørn på
Indre Sør- Helgeland, på bakgrunn av den omfattende beitebruken i området.
Ynglende bjørn innenfor beiteområder for sau og kalvingsområde til rein er ikke
dyrevelferdsmessig forsvarlig, jf. lov om dyrevelferd, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015.
Konfliktnivået med beitenæringene vil ved foreslåtte bjørneområde i Nordland øke til et nivå
som ikke er akseptabelt.
Dersom det legges en bjørnesone til områder hvor det er omfattende næringsaktivitet basert på
utmarksbeite, vil dette være det samme som å planlegge en økning i tap av sau og rein, med
de dyrelidelsene dette medfører, noe som igjen vil være i strid med Dyrevelferdsloven.
Sør-Helgeland Regionråd stiller seg bak Hattfjelldal kommune sin vurdering om at i Nordland
er det ikke mulig å få til en tilfredsstillende areal- differensiering for bjørn. På bakgrunn av
dette anmodes Rovviltnemnda om å arbeide for enten en redusering av det nasjonale
bestandsmålet med 1 yngling, eller å overføre ynglingen fra Nordland til et annet fylke som
har mulighet til å oppfylle bestandsmålet uten å bryte Dyrevelferdsloven.
Revidering av forvaltningsplan for rovvilt i Nordland må utsettes til bestandsmålene er
revidert.
Når det gjelder evt. utvidelse vestover av forvaltningsområdet for gaupe, har Sør-Helgeland
Regionråd ingen spesielle merknader til det.
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
Vevelstad,
13.-14. mars 2017
SAK NR
2/2017
Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
SAKSBEHANDLER
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
Vevelstad,
13.-14. mars 2017
SAK NR
SAKSBEHANDLER
3/2017
Regionalt Næringsfond - Sør-Helgeland
Bakgrunn
Kommunenes og regionrådets påvirkning på retningen av næringsutvikling i regionen skjer
for det meste gjennom tilrettelegging for næringslivet ved å utarbeide næringsplaner,
reguleringsplaner, veiledning og støtte og bruk av midler gjennom næringsfond.
Et godt eksempel på dette er hva Vevelstad kommune gjør gjennom et større næringsprosjekt,
delvis via egne midler men også med støtte fra Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen
v/landbrukssektoren, da det mest dreier seg om landbruk. Dette er naturlig da Vevelstad er
ensidig avhengig av landbruk.
Kommunene disponerer følgende midler som er kanalisert gjennom Nordland
fylkeskommune. Den enkelt kommune kan ut over dette sette av egne midler til
næringsutvikling.
Kommunale næringsfond, midler fra fylket:





Bindal kommune får bare gründerfond, ikke næringsfond 25 000,- pr år.
Sømna får 300 000 i næringsfond og 25 000 i gründerfond pr år. (ikke tatt ut 2016
midlene)
Brønnøy får 300 000 i næringsfond og 50 000 i gründerfond pr år. (ikke tatt ut 2016
midlene)
Vega får 500 000 i næringsfond og 25 000 i gründerfond pr år.
Vevelstad får 500 000 i næringsfond og 25 000 i gründerfond pr år. (ikke tatt ut 2016
midlene)
Omstillingsmidler:
 Bindal får 3 000 000,- i statlige midler og 1 000 000,- i egenandel pr år til Bindal
utvikling. Fra 2014 – 2016.
Tidligere ble det også gitt årlige bevilgninger til regionalt næringsfond, disse er nå bortfalt.
Ellers finnes det en rekke andre virkemidler som kanaliseres gjennom fylkesmannen (spesielt
rettet mot landbruket), fylkeskommunen (bl.a. Innovasjon Norge), og direkte fra statlige hold.
I sak 68/2016 vedtok Sør-Helgeland Regionråd retning på bruk av restmidler RDA som er gitt
til Sør-Helgeland Regionråd – kalt ”regionalt næringsfond”:
”Følgende kriterier legges til grunn:
EØS-reglementet legges til grunn (ikke konkurransevridende).
-
Bruk av midlene skal ha et regionalt perspektiv.
Midlene kan ikke brukes til lovpålagte oppgaver.
Midlene kan ikke brukes til fysiske investeringer.
Det kan max bevilges 50% av godkjente kostnader til det enkelte prosjekt.
Midlene kan ikke brukes til prosjekter som allerede er igangsatt.
En vil prioritere bruk av midlene der dette kan utløse andre virkemidler.
Den enkelte kommunen inviteres til å komme med innspill på bruk av midlene. Frist for
innspill settes til 20.01.2017”.
I oppdragsbrevet til regionalt næringsfond står det bl.a.:
Det kan ikke gis støtte til aksjetegning.
EØS-regelverket – Opplysningsplikt
Regionale næringsfond er ikke notifisert av ESA som en egen støtteordning. Tildeling fra
regionale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for blant annet
bagatellmessig støtte og gruppeunntak.
Videre er det påpekt fra fylket:
Vedtektene til KMD skal følges, der står det at støtte til drift er mot EØS avtalen.
Saksopplysning og vurdering
Følgende har gitt innspill på bruk av midler:
 Vevelstad:
Dyrking av macroalger, problemnotat.
 Brønnøy:
Drift av Newton-rom i Brønnøy
 Sømna, Bindal, Brønnøy: Skogtakst med miljøregistrering
Innspillene følger vedlagt.
Brønnøy sitt innspill går på drift av Newton-rom.
Sitat: Søknad om tilskudd til drift av Newtonrom.
Tiltaket er spennende, noe regionen vil kunne ha stor nytte av.
Problemstillingen er at det i henhold til EØS-regelverket ikke er anledning til å bruke midlene
til drift.
Sømna, Bindal, Brønnøy sitt innspill går på Skogtakst med miljøregistrering.
I samtale med fylkesmannens landbruksavdeling har en fått opplyst at det er satt av
Kr. 20 mill. øremerkede midler til skogeiere, til nevnte tiltak på landsbasis.
Her kan det gis fra 0 – 100% finansiering, men normalt gis det mellom 50 – 60% tilskudd av
kostnadene til tiltaket.
I dette tilfellet gis det 50% tilskudd. Dette er uavhengig av om det gis midler fra kommune
eller region. M.a.o. eventuelt tilskudd fra kommune eller region vil ikke løse ut ekstra midler.
Da det i dette tilfelle er allerede gitt 50% tilskudd anbefaler en ikke å gå inn på nevnte tiltak.
Her har allerede staten satt i verk tiltak for å støtte skogeiere i Norge ved å sette av
øremerkede midler til tiltaket på kr. 20 mill. kroner.
Hvis en fordeler restbeløpet (2 mill.) på hver skogeier som deltar i prosjektet vil beløpet være
overkommelig.
Vevelstad sitt innspill går på kunnskapsinnhenting på dyrking av macroalger.
Dette er nyskapende og vil kunne ha stor betydning for regionen i fremtiden.
Dyrking av alger får større og større oppmerksomhet og betydning nasjonalt og regionalt, men
en ser at kunnskap på dette feltet må styrkes betydelig.
Undertegnede har bearbeidet notatet fra Vevelstad med forslag på videre fremdrift.
DYRKING AV ALGER – ET HAV AV MULIGHETER
RESSURSFYLKET NORDLAND
Nordland har store naturressurser som gir godt grunnlag for næringsvirksomhet. Dette gir
regionen naturgitte fortrinn som kan brukes til produksjon av høykvalitets sjømat. Godt
egnede sjøområder for slik produksjon langs vår langstrakte kyst har vært - og er fortsatt – et
av næringens viktigste fortrinn, og en sterkt medvirkende årsak til Norges posisjon som en
ledende havbruksnasjon i global sammenheng.
Tilgang til gode produksjonsområder i sjø, er en viktig forutsetning for å drive havbruk og
høsting av havet. Nordland har en lang og svært egnet kyststripe som gir meget gode
forutsetninger for nettopp å dyrke havet. Nordland og Helgeland spesielt har derfor mulighet
til å bli en global storprodusent av sjømat. I tillegg gir tilstrekkelig plass de beste betingelsene
for å drive bærekraftig med tanke på miljøforhold. En synlig effekt av dette er at laksen anses
å være vårt friskeste husdyr. Men havbruksnæringen omfatter også produksjonsformer hvor
en har store muligheter for dyrking av alger.
For å ivareta en fremtidig vekst innen dyrking av alger er det behov for ytterligere areal i sjø,
areal som ikke er egnet for lakseoppdrett. En rekke interesser utøver sin virksomhet i
kystsonen, og dette påvirker mulighetene for aktiviteter både på land og i sjø. Den økende
aktiviteten betyr at til tross for en utstrakt kystlinje, er det i dag en knapphet på tilgjengelige
sjøområder for havbruksnæringen enkelte steder. Imidlertid ser vi en tiltakende tendens til at
næringen ikke lengre er like velkommen i enkelte kommuner som tidligere, noe som for
eksempel kan gi seg utslag i den kommunale planleggingen.
Det som er helt klart er at de som ikke ønsker å legger til rette for å utnytte havet som ressurs
kan heller ikke forvente å få noe igjen for de fremtidige aktivitetene havet gir.
OPPFØLGING AV KYSTPLAN HELGELAND
Gjennom Kystplan Helgeland har de fleste kommunene på Helgeland lagt til rette for økt
aktivitet i sine sjøområder. Ett sentralt element i en kommunes arealpolicy i forhold til
akvakultur vil dreie seg om hvilke deler av en kommunes sjøareal som legges ut til akvakultur,
og hvor store disse arealene skal være. Med andre ord kan en kommunes
arealpolitiske ”havbruksvennlighet” i noen grad vurderes ut fra om det er de beste
havbruksarealene som legges ut til akvakultur, og hvor store deler av det havbruksaktuelle
arealet som faktisk legges ut til akvakultur.
I dag forbinder de fleste betegnelsen ”akvakultur – A – i arealplansammenheng” med oppdrett
av laks og ørret. Dette er i og for seg ikke så misvisende da det er oppdrett av laks og ørret
som er kommersielt lønnsomt.
Det som nå vil komme, uvisst å tidfeste, inn i arealdisponeringene i kommunene er dyrking av
havet,”algeproduksjon”.
Kystplan Helgeland er nå i en sluttfase hvor det jobbes med å legge planen ut på 2. gangs
høring.
Det vil være naturlig å gå videre i denne prosessen med å få utnyttet det potensialet
kommunene har lagt til rette for å utnytte potensialet som ligger i kystsonen.
MER SUNN & TRYGG MAT MED MINDRE MILJØ- & KLIMABELASTNING
Det globale matbehovet vil øke med 70% innen 2050, og det er avgjørende at denne maten
produseres med minst mulig bruk av våre knapphetsressurser og med lavest mulig miljø- og
klimabelastning. Matproduksjon i havet er mer areal- og ressurseffektivt, og avgir at lavere
klimaavtrykk, enn matproduksjon på land. Videre krever matproduksjon i havet langt mindre
bruk av ferskvann enn landbasert matproduksjon.
Forutsatt at det gjøres innenfor miljømessig bærekraftige rammer er potensialet for
matproduksjon i havet enormt.
Lavere trofiske arter som alger benytter seg av overskuddet av næringsstoffer fra landbruk,
havbruk samt menneskelig aktivitet og gjør det om til høstbar biomasse.
På denne måten kan man høste betydelig mer biomasse/mat fra havet uten å bruke flere
ressurser i form av fôr, gjødsel og lignende. I praksis øker man ressurseffektiviteten i havbruk
ytterligere, samtidig som en reduserer næringsutslippet i havmiljøet.
Med fremtidens behov for mer mat, renere energi og flere grønne arbeidsplasser kan ikke et
system med et slikt teoretisk potensial stå uprøvd.
Havbruksnæringens miljøutfordringer kan løses og næringen kan skape fremtidens grønne
arbeidsplasser. Havet er vår blå åker. Økt dyrking av marine alger, fisk og skalldyr er en
miljøeffektiv måte å dekke verdens fremtidige mat-behov på uten å bruke opp verdifullt
ferskvann og landareal.
Alger renser luft ved å binde store mengder CO2 i høstbar biomasse som i sin tur kan brukes
til mat, fôr og bioenergi. De motvirker havforsuring, vokser raskere enn sine landlevende
artsfrender, og kan dyrkes uten å bruke pesticider eller knapphetsressurser som ferskvann og
jordbruksareal.
Tare/makroalger fungerer også som skjul for smådyr og det er gjort estimat på at den norske
tareskogen er skjul for ca. 3 millioner tonn fiskeyngel. Dyrkede alger i storskala vil derfor
også kunne bidra betydelig til de ville fiskebestandene vi fisker på. Ettersom tare også vil
være et skjul for rensefisk som naturlig beiter på lus, vil algene indirekte kunne bidra til et
lavere lusepress.
Fra en utredning av SINTEF siteres følgende: «Interessen for miljøvennlig dyrking av
makroalger som alternativ til landbasert råstoffproduksjon vokser raskt både nasjonalt og
internasjonalt. Dyrkede makroalger kan utgjøre et nytt og viktig råstoff for framskaffelse av
verdifulle komponenter til anvendelse i mat- og helseprodukter, dyre – og fiskefor og til
produksjon av biokjemikalier og –materialer, gjødsel og 3. generasjon biodrivstoff.
I Norge har vi 175 brune, 200 røde og 100 grønne arter av marine makroalger og
dyrkingsmetoder finnes for flere av disse. Mulighetene for innovasjon og næringsutvikling
basert på helhetlig utnyttelse av råstoffet som dyrkede makroalger representerer er enorme».
Fra ulike kilder hevdes det at i løpet av 30 – 40 år kan algeproduksjonen på norskekysten nå
opp i 20 millioner tonn og skape verdier på 40 milliarder kroner pr år. Når det ikke er
akseptert å «grabbe», blir det særdeles viktig å dyrke dette råstoffet.
På Sør – Helgeland er det gode muligheter for at algedyrking kan bli ei betydelig næring. Men
det blir viktig å utvikle/innhente kompetanse og bygge opp organisasjoner som kan utnytte
mulighetene.
SINTEF I Trondheim forsker på utvikling av algedyrking. Det er viktig å velge de riktige
artene.
Forskingsfondet har bevilget kr.8.7 mill kr til utvikling av serviceskip og teknologi for
taredyrking.
Fiskeriminister Per Sandberg sier i ei pressemelding at ”Tare” kan bli stor i den norske
havøkonomien.
Nordlandsforskning ved Nord Universitet driver forskning på området. Det samme gjelder
Fiskerihøgskolen i Tromsø.
Seaweed Energy Solutions på Frøya utenfor Trondheim har dyrket tare i fem år. Målet er å
utvikle industriell storskala dyrking av tare i Europa. (Det anbefales å gå inn på
virksomhetens hjemmeside).
Algea i Brønnøysund har allerede stor produksjon bygd på «grabbing».
Val videregående skole tilbyr opplæring i dyrking av makroalger. Det er flere elever fra SørHelgeland ved skolen. Noen har en spesiell opplæring på algedyrking.
Dette er en situasjon som bør kunne utnyttes. Nordland fylkeskommune er inne med et beløp
til finansiering av tilbudet om algedyrking ved Val.
I nordfylket har kommuner fra Salten, Lofoten og Vesterålen gått sammen om et nettverk for
få skaffe seg kunnskap og kompetanse på området.
Et tilsvarende nettverk burde også blitt etablert på Sør-Helgeland.
Nordland fylkeskommune har et rådsnotat om algedyrking under arbeid. Det forutsettes at det
etter hvert blir utarbeidet en fylkesplan på området.
Det kan opplyses at all laks produsert av Kvarøy Fiskeoppdrett, Lurøy, bruker mel produsert
av alger som en viktig ingrediens i sin produksjon. Dette er utviklet sammen med fòr
produsenten BioMar og sin amerikanske storkunde Whole Foods. Kvarøy Fiskeoppdrett er
nasjonalt i førersetet når det gjelder bærekraftig produksjon av laks.
TESTER TAREDYRIKING I VINTER
Deler av norskekysten fra Finnmark til Agder skal nå ”testes” ut for mulig industriell dyrking
av tare.
Det er Sintef Fiskeri og havbruk som leder for forskningsprosjektet ”Macrosea”. De ønsker å
finne ut om det er mulig å med kommersiell taredyrking på de aktuelle målestasjonene som
plukkes ut.
Opprinnelig skulle det være 12 deltakere på like mange steder med i forskningsprosjektet.
Men det blir en del færre. Hvor mange det blir som til slutt setter ut bøyestrekk i sjøen senere
i vinter, vil ikke være klart før ut i februar.
Programmet for runde 1 er lagt, Helgeland er ikke med her, men er velkommen i runde 2 hvis
det er ønskelig. Det blir sannsynligvis vinter/vår 2018.
Målet med prosjektet er å få kunnskap som kan brukes til industriell dyrking av makroalger
under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold. Produksjonsbiologi og teknologi
står sentralt i prosjektet.
Rent praktisk skal det på hvert sted settes ut et 140 – 160 meter lange horisontalt bøyestrekk
med lysmarkering i midten.
Prosjektleder Aleksander Handå kommer fra Nesna. Han ønsker oss velkommen inn i det
nasjonale nettverket, og stiller gjerne opp hvis det er behov for det.
BELLONA OG LERØY
Miljøvernorganisasjonen Bellona, og Lerøy, et av de store havbruksselskapene i Norge
(børsnotert), har gått sammen og produserer tare gjennom selskapet ”Ocean Forest”.
De har drevet Ocean Forest i 2 år, og vurderer hvordan de kan kommersialisere produksjonen.
I fjor produserte Ocean Forest 17 tonn tang og tare ved anlegget i Øygarden. Det er et enormt
volum. I år skal de produsere enda mer.
Lerøy er et industriselskap. Hvis vi ikke tjener penger på dette gidder vi ikke, sier Lerøydirektør og administrerende direktør Harald Sveier.
Tang og tare, på fagspråket kalt makroalger, kan dyrkes i stort omfang sammen med laks. Det
kan også blåskjell, bunndyr og mikroalger. Storstilt dyrking av alger og skjell vil bidra til å
redusere klimaendringene gjennom sitt opptak og lagring av CO2. Ocean Forest ønsker å
bygge anlegg som fjerner mer CO2 enn det genererer og dermed utvikle fremtidens løsninger
gjennom synergier mellom biologi og teknologi.
HVORDAN KOMME I GANG?
Dyrking av alger er underlagt krav om konsesjon. Prisen pr konsesjon er 12.000 kr, dvs.
saksbehandlingsgebyr. Inntil videre er det Fiskeridepartementet som behandler søknaden.
Senere kan det forventes at fylkeskommunene får denne fullmakten. Likeså kreves det
produksjon av tau med innskutte sporer. Dette er også en produksjon som er
konsesjonspliktig. I Gildeskål er det på trappene produksjon av tau med sporer. På mange
måter ser en område med utsatt tauverk for dyrking av alger ganske likt med anlegg for
dyrking av skjell.
De kommunene som ønsker å ha dyrking av alger i sitt område, må tilpasse arealplanene for
dette formålet, mao. A må inn i arealsammenheng.
Utviklingen innen algedyrking går fort.
En anbefaler derfor at Sør-Helgeland Regionråd prioriterer bruk av midler til tiltak innen
dyrking av macroalger, i første omgang et forprosjekt for å innhente kunnskap på området.
I samtale med Nordland fylkeskommune vil tiltaket være innenfor de prioriterte områder de
ønsker å satse på, uten å gi noen som helst lovnader om støtte.
Forprosjektmål
Det er viktig å utvikle kunnskap om flere forhold knyttet til området:

Fremskaffe og presentere kunnskap om dyrking av macroalger
o Kunnskap om produksjonsmetoder
o Kunnskap om hva som skjer andre steder
o Kunnskap om forskningsresultater.
o Kunnskap om finansieringsmuligheter.

Kunnskap om hva kommunene må gjøre selv.

Utvikle en møteplass for kunnskapsutveksling om nye oppdrettsformer som bidrar til å
øke interessen for ny næringsutvikling regionalt.

Finne gode synergier og bidra til samarbeid og videreutvikling av de marine
næringene.
Det viktigste vil være om vi er «framoverlente» og vil delta i denne utviklinga.
Organisering
Forprosjektet ledes av en styringsgruppe oppnevnt av regionrådet bestående av:
 Forslagsstiller, Vevelstad
 Leder av regionrådet
 Nestleder av regionrådet
Budsjett
Forprosjekt 2017
Kostnader
 Prosjektleder/kjøp av tjenester
 Reiser
 Div. uforutsett
 Overhead/eget arbeid
 Totalt
kr.
kr.
kr
kr.
kr.
Finansiering:
 Regional/kommunal næringsfond
 Nordland Fylkeskommune
 Egeninnsats/eget arbeid
 Totalt
kr. 100.000,kr. 100.000,kr. 200.000,kr. 400.000,-
200.000,50.000,50.000,100.000,400.000,-
Hvis forprosjektet gir positive svar settes det av midler til et eventuelt hovedprosjekt slik at en
er sikret grunnfinansiering for å gå videre med prosjekt..
Hvis en ikke ønsker å gå videre kan midlene omdisponeres til annet formål.
Vi har inne en søknad hos Nordland fylkeskommune på ferdigstillelse av Kystplan Helgeland.
Sist jeg var i kontakt med fylkeskommunen hadde de ikke hatt kapasitet til å se på den, her
kan det også bli behov for midler.
Forslag til vedtak
Sør-Helgeland Regionråd vedtar bruk av regionalt næringsfond kr. 100.000,- til ”Forprosjekt
– Kunnskapsinnhenting innen dyrking av macroalger.”
Resterende midler kr. 343.560,- settes av på fond.
Brønnøy kommune
Oppvekst
Sør-Helgeland Regionråd
Postboks 473
8901 BRØNNØYSUND
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:
2016/2738-1
Kjartan Paulsen, direkte tlf.: 75012103
14.12.2016
Søknad om tilskudd til drift av Newtonrom
Søknad om RDA midler Sør-Helgeland til drift av Newtonrom i Brønnøy
Hva er et Newton-rom?
Et Newton-rom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt
undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. En eller
flere Newton-lærere er tilknyttet lokalet. Med et spekter av utstyr, fra enkelt til
avansert, skal Newton-lærer undervise besøkende klasser, med klasselærer, i
en gitt Newton-modul som varer fra tre timer til to skoledager.
Newton-rommenes utforming og funksjon vil variere fra sted til sted men det
er anbefalt at et Newton-rom er fra 150 m2, og innehar fasiliteter som et
enkelt laboratorium, et lite amfi samt arealer til å praktiske og utforskende
oppgaver. I Brønnøy har vi en ambisjon om å utvide tilbudet utover
energimodulen Statoil krever. Vi ønsker også en satsning på matematikk,
teknologi og roboter. Brønnøysund videregående skole(BVGS) vil få etablert en
IT-linje som vi tror kan få stort utbytte av en slik modul.
Et Newton-rom er gjerne plassert på en skole eller i sentralt beliggende lokaler i
en kommune. I noen tilfeller er også Newton-rom etablert hos andre som
ønsker å fremme naturvitenskap, f.eks Vitensentre. Newton-rom kan med
fordel også brukes til realfagsrelaterte aktiviteter på kveldstid, i helger og
ferier.
I Brønnøy har vi et ønske om å etablere rommet i sentrumsnært og ikke
tilknyttet en skole. Vi har derfor bedt om tilbud fra private utleiere i sentrum
for tilbud på nødvendig lokale.
Postadresse:
Rådhuset
8905 BRØNNØYSUND
Besøksadresse:
E-post:
[email protected]
Internett:
www.bronnoy.kommune.no
Telefon: 75 01 20 00
Telefaks: 75 01 20 01
Bankkto.: 4534 05 00117
Org.nr.: 964 983 291
Undervisning i et Newton-rom
En Newton-lærer står for undervisningen og leder klassen igjennom teori og
praktiske aktiviteter. All undervisning er læreplanbasert og skal være en del av
norsk skole, ikke et tillegg til. Undervisningsoppleggene som benyttes kalles
Newton-moduler.
En Newton-modul er dokumentert og beskrevet i sin helhet, og består av
forarbeid som utføres på skolen, praktiske aktiviteter og undervisning i
Newton-rommet, og avsluttes med etterarbeid på skolen.
Det er et mål at gjennomføring av en Newton-modul krever utstyr og metodikk
som utfordrer elevene til å jobbe praktisk og utforskende, og at den metodisk
legger vekt på å få elevene engasjerte og til å utforske, forklare og utdype
fag. Viktige moment er at praktiske aktiviteter skal ha en teoretisk/muntlig
innledning, og at man etter praktiske aktiviteter skal ha en oppsummering (hva
lærte vi nå?).
Klassens faste lærer følger klassen og er medlærer under besøket. I løpet av
dagen(e) arbeider elevene i all hovedsak med praktiske aktiviteter og får en
”hands on” opplevelse som ellers kan være vanskelig å få til i et alminnelig
klasserom.
Newton-rommet - et felles ressurssenter
Et Newton-rom vil kunne fungere som et felles ressurssenter innen realfaglig
undervisning for skolene i vår region. Det vil bli lagt til rette for fast bruk også
for skolene i Sømna, Bindal, Vevelstad og Vega. Newton-rommet vil bidra til å
løfte fokus på erfaringsbasert læring av realfag og viktigheten av høy kvalitet i
undervisningen.
Newton-rommet vil gjennom aktiviteter utover skoletid kunne bidra til å løfte
allmennhetens interesse og forståelse for realfag. Sist men ikke minst; det kan
være en arena for etterutdanning og inspirasjon, både for etablerte lærere og
lærerstudenter.
Eierskap og drift av Newton-rom
Newton-rommene eies og driftes lokalt av Brønnøy kommune i samarbeid med
BVGS.
Finansiering
Brønnøy kommune har fått muntlig tilsagn fra Statoil på 3 mill. kr for
etableringen av rommet med nødvendig utstyr. Søknaden vil bli behandlet av
Statoil medio mars og rommet forsøkes etablert allerede fra skoleårets start
2017.
Årlig driftskostnader av rommet estimeres som følgende
Lærerressurs 100%
Leie og drift av lokalet
Administrasjonsressurs
Totalt
600 000,350 000,50 000,1 000 000,-
Med bakgrunn i dette søker Brønnøy kommune om et engangstilskudd fra
regionrådet på 300 000,- til dekning av drift av lokalet i Newtonrommets 1.
driftsår.
Vedlegg: Illustrasjonsbilder fra Newtonrommet i Bodø
Med hilsen
Knut Johansen
oppvekstsjef
Kjartan Paulsen
fagansvarlig
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Søker:
Sømna - Brønnøy - og Bindal kommune
c/o Kommunehuset
VIK
8920 SØMNA
Sømna, 18. jan. 2017
Til:
Sør-Helgeland Regionsråd
Storgata 51 – 53
8900 Brønnøysund
Att: Daglig leder Arnljot Arntsen
Prosjektet / Navn: Skogplan med Miljø i Skog - registrering på Sør Helgeland.
Søknad:
Kommunene Brønnøy, Sømna og Bindal søker Sør Helgeland Regionsråd om et tilskudd
på Kr. 325 000.00 fra gamle RDA - midler til bruk for støtte til Skogbruksnæringen i
kommunene i forbindelse med gjennomføringen av skogplan taksering med miljø i skog
registrering.
Hvorfor:
Kommunene ønsker å stimulerer til økt aktivitet innenfor skogbruksnæringen via et oppdatert
plandokument for den individuelle skogseier samtidig som man ønsker å registrerer
følsomme områder under en miljø i skog registrering, såkalt MIS – figur, redusert eller/og
tilpasset fremtidig aktivitet.
Denne prosessen er ønsket sett fra den offentlige forvaltning men ikke lovpålagt og et frivillig
initiativ fra skogseieren.
Den individuelle skogeier må dekke kostnadene til takseringselskapet i forbindelse med
kartleggingen og utarbeiding av planproduktet.
Kommunene ønsker å støtte skogeierne med tilskudd på opp til 15 % av budsjettert
egenandelen på 50 %. Dette vil utløse mulighet for et tilskudd på 50 % fra fylkesnivå.
Kommunenes interesse:
Kommunene vil få kopi av alle plandokumenter og miljø i skog registreringen ved å
delta med en begrenset tilskudds prosentandel av grunnleggende egenandel i
finansiering. Et viktig tiltak i forbindelse med det grønne skifte som er på gang.
Skogbruksnæringen i kommunene representerer en årlig tilvekst i skog > 25 000 m3 rå –
tømmer med en grunnverdi på mellom 10 – 12 mill kr del av kommunenes primærnæringsgrunnlag. Estimerte tall som igjennom planlagte tiltak vil kvalitetssikres og danne grunnlag for
ytterligere næringsutvikling.
1
Prosjektet gjennomførings tid og budsjett:
Forprosjekt med bestilling av planprodukt høsten 2016 og første måneder av 2017.
Prosjekt oppstart våren 2017 med avslutning senest 30. Nov. 2018
Rammeavtale etablert med Takseringsavdelingen ALLMA, ALLSKOG, Trondheim.
Oppsummering:
Forventet deltakelse i prosjektet 155 eiendommer og 130 00 dekar produktiv skog.
Budsjett kostnader for prosjektet basert på forventet deltakelse er:
I alt brutto budsjett: Kr. 4.0 mill.
Forslag til finansierings modell:
35 % egenkapital andel
15 % tilskudd fra kommunen
50 % tilskudd via fylkesmannen
Søknad om RDA midler tilsvarer et ønske om kommunal deltakelse i prosjektet med en
tilskuddsramme fordelt mellom kommunene på kr. 300 000,-. Dette tilsvarer ca.15 % av 50 %
egenandelen som vil bli ca. Kr. 2.0 mill.
- tiltaket har regional perspektiv – 3 kommuner
- tiltaket er frivillig
- tiltaket er ikke en fysisk investering
- søknad andelen er begrenset til 15 % av budsjettert kostnad
- prosjektaktiviteten er et forberedende stadige og forventes operativt våren 2017
- tilskudd / aktiviteten kan utløse 50 % tilskuddsmidler fra fylkesnivå
Med vennlig hilsen
Søknad kommunene
2
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
Vevelstad,
13.-14. mars 2017
SAK NR
SAKSBEHANDLER
4/2017
Høring – Regional Transportplan, handlingsprogram 2018 – 2029
Bakgrunn
Nordland fylkeskommune legger med dette forslag til Regional Transportplan Nordland 2018
– 2029, handlingsprogramdelen, ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 4. April
2017.
Saksopplysninger
Fylkesrådet har som mål å lage en RTP Nordland som lar seg gjennomføre og som tar opp i
seg flere eventualiteter enn før. Som varslet til fylkestinget tar dette handlingsprogrammet mål
av seg å ta opp nødvendige investeringer utover nye prosjekter når det gjelder fylkesveger og
fylkesvegferjer.
Nye kostnadsanslag på enkeltprosjekter, kostnadsoverskridelser på tidligere prosjekter og den
nye tunnelforskriften er momenter som bør ivaretas bedre. Nødvendige prosjekter som
medfører store bindinger i perioden og som fylkestinget har prioritert i gjeldende
økonomiplan fremkommer av tabellen i kapittel 6. Tuneller, bru, ferjekaier er eksempler hvor
spørsmålet ikke er om, men når det må gjøres, av ulike årsaker. Dette var ikke tilstrekkelig
ivaretatt i den gjeldende planen.
Handlingsprogrammet er utformet med en tekstdel supplert med tabeller for hvert tema. I
tillegg til å gi oversikt over tiltakene gir disse tabellene referanser til andre tema i
handlingsprogrammet. Det gjøres oppmerksom på de mange viktige vedleggene til dette
forslaget til handlingsprogram. Disse må ses i sammenheng med hoveddokumentet.
Forslaget som foreligger bygger på strategidelen vedtatt av Nordland fylkesting 5. oktober
2016. Fylkesrådet ønsker å følge opp kyst til markedssatsingen, i tillegg til å sikre
fremkommeligheten på vegnettet. Sist, men ikke minst, er forholdene for våre barn og unge av
betydning – noe som medfører at også gang og sykkelvegprosjekter er viktig. Forslaget
bygges videre på resultatene av de regionale samlingene som ble gjennomført i 2015 og 2016
samt på de siste innspillene fra kommuner, regionråd og andre planinteressenter. Disse ligger
vedlagt saken i matriseform.
Alle høringsuttalelser vil bli grundig vurdert før endelig forslag til handlingsprogram og
prioriteringsrekkefølge for vegrelaterte prosjekter blir lagt fram for fylkestinget av
fylkesrådet. Prioriteringene som er foreslått på større, nødvendige bruinvesteringer,
tunellinvesteringer og rassikringsprosjekter er i hovedsak gjort med bakgrunn i faglige
vurderinger knyttet til fremdrift, levetid og kostnader.
Fylkesrådet har som ambisjon å stanse veksten i etterslep på fylkesvegene og ta igjen denne.
Forholdet og balansen mellom vedlikehold og investeringer er derfor viktig. Behovene og
ønskene er mange og kostnadene store. Fylkesrådet har som målsetning å øke bevilgningene
til de mange gode prosjektene. Handlingsprogrammets ramme bygger i dette forslaget på
gjeldende planleggingsrammevedtak og gjennomsnittet av gjeldende økonomiplan.
Utviklingspotensialet på Sør-Helgeland i planperioden
På Sør-Helgeland forventer vi betydelig vekst i tilknytning til flere av våre hovednæringer i
planperioden. Næringsaktiviteter med vekstpotensial finner vi over hele regionen, men
forventer likevel at den sterkeste utviklingen vil finne sted langs kysten. Vi har tro på at
igangsatte og planlagte infrastrukturprosjekter vil danne grunnlag for å utvikle hele vårt område
som én BAS-region og bidra til at forventet vekst i både næringsvirksomhet, folketall og
bosetting vil kunne fordele seg over hele region. Det er da en grunnleggende forutsetning at
både igangsatte og planlagte utbygginger av hovedvegnettet i regionen prioriteres innenfor
planperioden.
Næringsaktiviteter i regionen hvor vi forventer størst vekst i planperioden:
1 Havbruksnæringen
2 Olje- og gassvirksomheten
3 Reiselivsnæringen
4 Bergverksindustrien
5 Kulturbaserte næringer / Kreativ virksomhet
6 Logistikktjenester
7 Transporter for landbruket
8 Kraftproduksjon
9 Anleggssektoren
Regionens næringsaktiviteter i vekst er i dag først og fremst knyttet til havbruksnæringen,
reiseliv og petroleumsvirksomheten. Det forventes at olje-/gassvirksomheten, med oppstart på
Aasta Hansen, havbruksnæringen som har fortsatt et stort uutnyttet potensial, og reiseliv skal
bidra til en betydelig næringsutvikling i årene fremover. Dette vil kanskje stå for det største
bidraget til økt bosetting og positiv befolkningsutvikling på Sør-Helgeland i planperioden.
Videre er kulturbasert næringsutvikling / kreativ virksomhet i vekst også i vår region, og vil
komme til å vokse stadig sterkere i årene fremover.
Det forventes også at transportomfanget tilknyttet virksomheter i landbruket vil få en markant
vekst også i årene fremover.
Sør-Helgeland vil være avhengig av å importere mye av den arbeidskraften som skal til for å
møte forventet utvikling fremover. Det er i dag adskillig mer enn selve jobben som skal til for
å vinne kampen om arbeidskraften. For å være attraktiv nok må vi kunne tilby et bredt spekter
av fritidstilbud, gode bo- og oppvekstmiljøer og ikke minst gode vilkår for karriereutvikling.
Regionen som helhet har allerede mange slike kvaliteter og kan utvikle enda flere. Det viktige
fremover er å gjøre dem lett tilgjengelige for alle gjennom å knytte regionen bedre sammen
med raskere og bedre kommunikasjonsløsninger.
Opplisting av Sentrale samferdselsutfordringer for kommunene som inngår i SørHelgeland Regionråd:
Veg:
• Fv 17 Holm - Oppstillingsplass
• Fv 17 Brønnøysund - Sandnessjøen –– ny fast forbindelse (Velfjorden)
• Fv 17 Trolldalen – oppgradering
• Fv 76 Utbedring / rassikring
• Fv 17 Planlegge innfart til Brønnøysund
• Fv 17 Vennesund - Utbedring av infrastruktur
• Fv 17 og Fv 76 omklassifiseres til Rv
• Fv generelt i regionen – gang- og sykkelveger
Ferger:
• Forbedret ferjemateriell Holm – Vennesund
• Koordinere ruter Horn – Andalsvåg og Forvik – Tjøtta
• Større frekvens på ferjesamband i regionen
Kollektiv:
• Tversgående ruter må prioriteres foran langsgående
• Venterom og oppbevaringsrom ved ferje og hurtigbåtanløp.
• Bybuss Brønnøysund
• Hurtigbåtsambandet Namsos-Rørvik-Leka utvides til Vennesund
• Matesystem» mot regionbussknutepunkt
Sjø:
• Brønnøyleden - innseilingen sør for Vega
Luftfart:
• Forlenge rullebanen i Brønnøysund
Oversikt over prosjekter som er prioritert fra Sør-Helgeland i høringsdokumentet.
Tyngre bruvedlikehold
Tot.kost2017
Vassås bru, Bindal
Brønnøysund bru, Brønnøy
20 mill
20 mill
20 mill
20 mill
40 mill
40 mill
88 mill
17 mill
88 mill
17 mill
Restbehov2018-2021
2018-2021
2022-2029
20 mill
20 mill
Ferjeleier
Fv 17 Oppstilling Holm, Bindal
40 mill
Tunnelsikring
Fv 76 Tosen, Grane
Fv 17 Hestneset, Bindal
88 mill
Forslag til vedtak
Sør-Helgeland Regionråd er svært skuffet over at ikke flere prosjekter fra Sør-Helgeland er
tatt inn i de prioriteringene som er lagt inn i Høringsdokumentet, handlingsprogram 2018 –
2029, Regional Transportplan Nordland.
Utviklingspotensialet er stort på Sør-Helgeland i planperioden
På Sør-Helgeland forventer vi betydelig vekst i tilknytning til flere av våre hovednæringer i
planperioden. Næringsaktiviteter med vekstpotensial finner vi over hele regionen, men
forventer likevel at den sterkeste utviklingen vil finne sted langs kysten. Vi har tro på at
igangsatte og planlagte infrastrukturprosjekter vil danne grunnlag for å utvikle hele vårt område
som én BAS-region og bidra til at forventet vekst i både næringsvirksomhet, folketall og
bosetting vil kunne fordele seg over hele region. Det er da en grunnleggende forutsetning at
både igangsatte og planlagte utbygginger av hovedvegnettet i regionen prioriteres innenfor
planperioden.
Næringsaktiviteter i regionen hvor vi forventer størst vekst i planperioden:
1 Havbruksnæringen
2 Olje- og gassvirksomheten
3 Reiselivsnæringen
4 Bergverksindustrien
5 Kulturbaserte næringer / Kreativ virksomhet
6 Logistikktjenester
7 Transporter for landbruket
8 Kraftproduksjon
9 Anleggssektoren
Regionens næringsaktiviteter i vekst er i dag først og fremst knyttet til havbruksnæringen,
reiseliv og petroleumsvirksomheten. Det forventes at olje-/gassvirksomheten, med oppstart på
Aasta Hansen, havbruksnæringen som har fortsatt et stort uutnyttet potensial, og reiseliv skal
bidra til en betydelig næringsutvikling i årene fremover. Dette vil kanskje stå for det største
bidraget til økt bosetting og positiv befolkningsutvikling på Sør-Helgeland i planperioden.
Videre er kulturbasert næringsutvikling / kreativ virksomhet i vekst også i vår region, og vil
komme til å vokse stadig sterkere i årene fremover.
Det forventes også at transportomfanget tilknyttet virksomheter i landbruket vil få en markant
vekst også i årene fremover.
Sør-Helgeland vil være avhengig av å importere mye av den arbeidskraften som skal til for å
møte forventet utvikling fremover. Det er i dag adskillig mer enn selve jobben som skal til for
å vinne kampen om arbeidskraften. For å være attraktiv nok må vi kunne tilby et bredt spekter
av fritidstilbud, gode bo- og oppvekstmiljøer og ikke minst gode vilkår for karriereutvikling.
Regionen som helhet har allerede mange slike kvaliteter og kan utvikle enda flere. Det viktige
fremover er å gjøre dem lett tilgjengelige for alle gjennom å knytte regionen bedre sammen
med raskere og bedre kommunikasjonsløsninger.
Sør-Helgeland Regionråd ber om at følgende opplisting av sentrale
samferdselsutfordringer for kommunene som inngår i Sør-Helgeland Regionråd tas inn
i RTP 2018 - 2029:
Veg:
• Fv 17 Holm - Oppstillingsplass (er allerede tatt inn i høringsdokumentet)
• Fv 17 Brønnøysund - Sandnessjøen –– ny fast forbindelse (Velfjorden)
• Fv 17 Trolldalen – oppgradering
• Fv 76 Utbedring / rassikring
• Fv 17 Planlegge innfart til Brønnøysund
• Fv 17 Vennesund - Utbedring av infrastruktur
Sjø:
• Brønnøyleden - innseilingen sør for Vega
Luftfart:
• Forlenge rullebanen i Brønnøysund
Vår dato:
Vår referanse:
Deres dato:
Deres referanse:
21.02.2017
17/11578
Org.nr:
964 982 953
Øksnes kommune
Storgata 27
8430 MYRE
Høringsbrev - Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram 2018 - 2021
Nordland fylkeskommune legger med dette forslag til Regional Transportplan Nordland 2018 –
2029, handlingsprogramdelen, (RTP Nordland) ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 4.
april 2017.
Ny oppbygning, endringer og målsetninger
Fylkesrådet har som mål å lage en RTP Nordland som lar seg gjennomføre og som tar opp i seg
flere eventualiteter enn før. Som varslet til fylkestinget tar dette handlingsprogrammet mål av seg
å ta opp nødvendige investeringer utover nye prosjekter når det gjelder fylkesveger og
fylkesvegferjer.
Nye kostnadsanslag på enkeltprosjekter, kostnadsoverskridelser på tidligere prosjekter og den nye
tunnellforskriften er momenter som bør ivaretas bedre. Nødvendige prosjekter som medfører
store bindinger i perioden og som fylkestinget har prioritert i gjeldende økonomiplan fremkommer
av tabellen i kapittel 6. Tuneller, bru, ferjekaier er eksempler hvor spørsmålet ikke er om, men når
det må gjøres, av ulike årsaker. Dette var ikke tilstrekkelig ivaretatt i den gjeldende planen.
Handlingsprogrammet er utformet med en tekstdel supplert med tabeller for hvert tema. I tillegg
til å gi oversikt over tiltakene gir disse tabellene referanser til andre tema i handlingsprogrammet.
Det gjøres oppmerksom på de mange viktige vedleggene til dette forslaget til handlingsprogram.
Disse må ses i sammenheng med hoveddokumentet.
Forslaget som foreligger bygger på strategidelen vedtatt av Nordland fylkesting 5. oktober 2016.
Fylkesrådet ønsker å følge opp kyst til markedsatsingen, i tillegg til å sikre fremkommeligheten på
vegnettet. Sist, men ikke minst, er forholdene for våre barn og unge av betydning – noe som
medfører at også gang og sykkelvegprosjekter er viktig. Forslaget bygges videre på resultatene av
de regionale samlingene som ble gjennomført i 2015 og 2016 samt på de siste innspillene fra
kommuner, regionråd og andre planinteressenter. Disse ligger vedlagt saken i matriseform.
Alle høringsuttalelser vil bli grundig vurdert før endelig forslag til handlingsprogram og
prioriteringsrekkefølge for vegrelaterte prosjekter blir lagt fram for fylkestinget av fylkesrådet.
Prioriteringene som er foreslått på større, nødvendige bruinvesteringer, tunnellinvesteringer og
rassikringsprosjekter er i hovedsak gjort med bakgrunn i faglige vurderinger knyttet til fremdrift,
levetid og kostnader.
Adresse:
Besøksadresse:
Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Moloveien 16
Tlf.:
E-post: [email protected]
Samferdsel
Steinar Randby
Tlf: 75 65 08 56
Fylkesrådet har som ambisjon å stanse veksten i etterslep på fylkesvegene og ta igjen denne.
Forholdet og balansen mellom vedlikehold og investeringer er derfor viktig. Behovene og ønskene
er mange og kostnadene store. Fylkesrådet har som målsetning å øke bevilgningene til de mange
gode prosjektene. Handlingsprogrammets ramme bygger i dette forslaget på gjeldende
planleggingsrammevedtak og gjennomsnittet av gjeldende økonomiplan.
Hvordan avgi høringssvar
Høringen ligger på Nordland fylkeskommunes elektroniske høringsportal:
https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/
Vi ber om at alle høringsinnspill sendes via Nordland fylkeskommunes elektroniske høringsportal.
Knappen for dette finner du på den saken du ønsker å avgi høringssvar på.
Ved elektronisk levering rett til saksbehandlingssystemet sikrer kommunen, regionrådene mv. at
innspillet kommer til rett saksbehandler og fylkesråd. I tillegg skjer registreringen umiddelbart. Du
vil motta bekreftelse fra systemet. Skulle du ikke få det, ta kontakt med fylkeshusets
sentraladministrasjon. For sent registrerte innspill vil normalt ikke realitetsbehandles.
Med vennlig hilsen
Willfred Nordlund
fylkesråd for samferdsel
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Hovedmottakere:
Allskog BA region Nord
Alstahaug kommune
Alstahaug næringsforening
Andøy kommune
Avinor AS
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bodø kommune
Bodø Næringsforum
Brønnøy kommune
Bø kommune
Dønna kommune
Evenes kommune
Fauna KF
Fauske kommune
Fauske Næringsforum
Postboks 28
Rådhuset
8601
8805
MO I RANA
SANDNESSJØEN
Rådhuset
Olav V. gate 56 - 60
Postboks 44
Moldjord
Oldervikveien 5
Postboks 319
Postboks 1053
Rådhuset
Rådhuset
Solfjellsjøen
Postboks 43
Postboks 326
Postboks 93
Postboks 23
8480
8004
8546
8110
7980
8001
8001
8905
8475
8820
8539
8201
8201
8201
ANDENES
BODØ
BALLANGEN
MOLDJORD
TERRÅK
BODØ
BODØ
BRØNNØYSUND
STRAUMSJØEN
DØNNA
BOGEN I OFOTEN
FAUSKE
FAUSKE
FAUSKE
2
Hovedmottakere:
Fiskeridirektoratet Region
Nordland
Flakstad kommune
Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon Nordland
Fylkesmannen i Nordland
Gildeskål kommune
Grane kommune
Hadsel kommune
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune
Helgeland regionråd
Helgelandssykehuset HF
Helse Nord RHF
Hemnes kommune
Herøy kommune
Husbanken
Indre Helgeland regionråd
KS Nordland
Kystverket Nordland
Landsorganisasjonens
distriktskontor i Nordland
Leirfjord kommune
Lofoten næringsforum
Lofotrådet
Lurøy kommune
Lødingen kommune
Meløy kommune
Meløy Næringsutvikling AS
Miljøpartiet De Grønne Nordland
Mosjøen næringsforening
Mosjøen og omegn
næringsselskap KF
Moskenes kommune
Narvik kommune
Narvik næringsforum
Narvikregionen Næringsforening
Nesna kommune
NHO Nordland
NHO Reiseliv Nord-Norge
NLF Norges LastebileierForbund Nordland
Nord universitet
Nordland Arbeiderparti
Nordland Bonde- og
Småbrukarlag
Nordland Bondelag
Nordland Fremskrittsparti
Nordland fylkes fiskarlag
Postboks 185 Sentrum
5804
BERGEN
8380
RAMBERG
Storgata 48
8006
BODØ
Postboks 1405
Postboks 54
Industriveien 2
Rådhusgata 5
Oppeid
O. T. Olsens vei 3 A
Postboks 405
Postboks 601
Sjøgata 10
Sentrumsveien 1
Silvalveien 1
Torvgata 2
Postboks 564
Sjøgt. 21
Postboks 1502
8002
8138
8680
8450
8294
8690
8801
8607
8038
8646
8850
8002
8601
8006
6025
BODØ
INNDYR
TROFORS
STOKMARKNES
HAMARØY
HATTFJELLDAL
SANDNESSJØEN
MO I RANA
BODØ
KORGEN
HERØY
BODØ
MO I RANA
BODØ
ÅLESUND
Nyholmsgt 15
8005
BODØ
Kommunehuset
8890
LEIRFJORD
Postboks 406
Rådhuset
Postboks 83
Gammelveien 5
Postboks 84
v/ Svein Joar Husjord
8376
8766
8411
8150
8161
8412
LEKNES
LURØY
LØDINGEN
ØRNES
GLOMFJORD
VESTBYGD
Fearnleys gate 7-9
8656
MOSJØEN
Postboks 64
8390
8501
REINE
NARVIK
Kongens gate 51
Moveien 24
Postboks 343
Postboks 448
8514
8700
8001
9255
NARVIK
NESNA
BODØ
TROMSØ
Postboks 343
8001
BODØ
Postboks 1490
Nyholmsgt. 15
8049
8005
BODØ
BODØ
Nordnes
8255
RØKLAND
Sjøgata 15/17
Storgata 9
Boks 103
8006
8006
8001
BODØ
BODØ
BODØ
3
Hovedmottakere:
Nordland Høyre
Nordland Kystparti
Nordland Pensjonistparti
Nordland Reiseliv AS
Nordland Senterparti
Nordland SV
Nordland Venstre
Nordlandsforskning
Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset Vesterålen
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Blindeforbund Nordland
Norges Kommunistiske Parti i
Nordland
Norrbotten lansstyrelsen
Ofoten regionråd - Narvik
kommune
Pensjonistforbundet Nordland
Postboks 1490, Universitetet i
Nordland
Rana kommune
Rana Utviklingsselskap AS
Reindriftsforvaltningen Nordland
Reno-Vest Bedrift AS
Rødt Nordland
Rødøy kommune
Røst kommune
Saltdal kommune
Salten regionråd
Sjømat Norge
Sortland kommune
Sortland næringsforum
Steigen kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Sør-Helgeland regionråd
Tjeldsund kommune
Troms fylkeskommune
Træna kommune
Tysfjord kommune
UiT Norges arktiske universitet
Universitetssykehuset NordNorge
Vasterbotten Lansstyrelsen
Vefsn kommune
Vega kommune
Vesterålen regionråd
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Postboks 6600
v/ Per-Roger Vikten
9296
TROMSØ
Postboks 434
Sjøgata 37
Postboks 290
v/ Anja Johansen
Postboks 1490
Postboks 1480
Ivar Bergsmoes g. 3
Postboks 2560
Postboks 585
8001
8006
8001
BODØ
BODØ
BODØ
8049
8092
8450
7735
8001
BODØ
BODØ
STOKMARKNES
STEINKJER
BODØ
Troforsveien 9
8680
TROFORS
8512
NARVIK
8005
BODØ
Bodø
[email protected]
Postboks 173
Boks 343
Sjøgt. 78
Ramnflauget
Terneveien 34
Postboks 93
Rådhuset
Kirkegt. 23
Postboks 915
8601
8601
8200
8400
8665
8185
8064
8250
8001
MO I RANA
MO I RANA
FAUSKE
SORTLAND
MOSJØEN
VÅGAHOLMEN
RØST
ROGNAN
BODØ
Postboks 117
8401
SORTLAND
Leinesfjord
Vik
Rådhuset
Postboks 473
Rådhuset
Postboks 6600
Postboks 86
Postboks 104
Postboks 6050 Langnes
8283
8920
8226
8901
9444
9296
8770
8591
9037
LEINESFJORD
SØMNA
STRAUMEN
BRØNNØYSUND
HOL I TJELDSUND
TROMSØ
TRÆNA
KJØPSVIK
TROMSØ
Postboks 100
9038
TROMSØ
Postboks 560
Gladstad
Postboks 243
Postboks 203
Kommunehuset
8651
8980
8401
8376
8976
MOSJØEN
VEGA
SORTLAND
LEKNES
VEVELSTAD
Prinsensgt 115
4
Hovedmottakere:
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågan næringsforening
Øksnes kommune
Postboks 802
8063
8305
VÆRØY
SVOLVÆR
Storgata 27
8430
MYRE
Kopi til:
Ordføreren i Alstahaug kommune
Ordføreren i Andøy kommune
Ordføreren i Ballangen kommune
Ordføreren i Beiarn kommune
Ordføreren i Bindal kommune
Ordføreren i Bodø kommune
Ordføreren i Brønnøy kommune
Ordføreren i Bø kommune
Ordføreren i Dønna kommune
Ordføreren i Evenes kommune
Ordføreren i Fauske kommune
Ordføreren i Flakstad kommune
Ordføreren i Gildeskål kommune
Ordføreren i Grane kommune
Ordføreren i Hadsel kommune
Ordføreren i Hamarøy kommune
Ordføreren i Hattfjellda
kommunel
Ordføreren i Hemnes kommune
Ordføreren i Herøy kommune
Ordføreren i Leirfjord kommune
Ordføreren i Lurøy kommune
Ordføreren i Lødingen kommune
Ordføreren i Meløy kommune
Ordføreren i Moskenes kommune
Ordføreren i Narvik kommune
Ordføreren i Nesna kommune
Ordføreren i Rana kommune
Ordføreren i Rødøy kommune
Ordføreren i Røst kommune
Ordføreren i Saltdal kommune
Ordføreren i Sortland kommune
Ordføreren i Steigen kommune
Ordføreren i Sømna kommune
Ordføreren i Sørfold kommune
Ordføreren i Tjeldsund kommune
Ordføreren i Træna kommune
Ordføreren i Tysfjord kommune
Ordføreren i Vefsn kommune
Ordføreren i Vega kommune
Ordføreren i Vestvågøy
kommune
Ordføreren i Vevelstad kommune
5
Kopi til:
Ordføreren i Værøy kommune
Ordføreren i Vågan kommune
Ordføreren i Øksnes kommune
Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002
BODØ
6
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
Vevelstad,
13.-14. mars 2017
SAK NR
SAKSBEHANDLER
5/2017
Etablering av et nytt privat fagskoletilbud, en ny videregående
skole og et sertifiseringskurs innen havbruk/akvakultur i
Brønnøysund
Bakgrunn
Det vises til pressemelding fra Norsk Havbruksakademi om opplæringssenter innen havbruk
på Toft Brygge.
Pressemeldingen gjengis i sin helhet:
Norsk Havbruksakademi AS med datterselskapene Havbruksakademiet AS og Norsk
Havbruksskole AS er etablert av Robert Jørgensen i samarbeid med Norsk Havbrukssenter.
Robert Jørgensen, fra Torget utenfor Brønnøysund, har 30 års allsidig privatskolebakgrunn gjennom
etablering og drift av 12 privatskoler inkludert Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS), Norsk
Lydskole, Film og TV-akademiet, Norsk Vinfagskole og språkskolen Intera Education.
Kunnskapsbasert næring i sterk vekst
Samtidig som norsk havbruksnæring er i sterk vekst og der både politisk miljø, forvaltning, forskning
og næring legger til grunn at det er et potensial for en 5-dobling av aktiviteten de neste tretti år, skjer
det en rask og kunnskapsbasert utvikling innen teknologi, drift, biologi, fiskehelse og genetikk. Dette
krever både flere ansatte og ansatte med høyere kompetanse på flere områder. Meldingene fra bransjen
er tydelige:
Norsk havbruk trenger oppdaterte utdanningsløp på flere kompetansenivåer.
Utdanning i et nasjonalt og internasjonalt marked
Målet med etableringen av Norsk Havbruksakademi er å utvikle et ledende opplæringssenter innen
akvakultur med tilbud langs hele kompetansekjeden fra kurs/sertifisering, fagutdanning på
videregående skolenivå og høyere utdanning på fagskolenivå. I tillegg til klasseromsbaserte
opplæringstilbud, vil modul- og samlingsbaserte studier inkludert klasserom-på-nett gi Norsk
Havbruksakademi et nasjonalt marked. Kombinasjonen av Norge som en internasjonalt ledende aktør
innen akvakultur og nettbaserte studier gir spennende muligheter også i et internasjonalt
opplæringsmarket.
Opplæring på flere nivå
Kurs- og sertifiseringskurs inkludert 120 timers kurs for teoretisk fagprøve i akvakultur oppstart høsten 2017
Videregående skole
Havbruksakademiet har søkt om offentlig godkjenning etter friskoleloven for videregående utdanning
til fagoperatør innen akvakultur med oppstart høsten 2018. Utdanningen får 15 elever på hver av
trinnene Vg1 Naturbruk - Akvakultur og Vg2 Akvakultur med yrkesfaglig fordypning og påfølgende to
års læretid i bedrift.
Fagskole
Norsk Havbruksskole er i sluttfasen av en omfattende søknadsprosess for godkjenning som fagskole
innen akvakultur. Utviklingen av studieplaner for studietilbudene Havbrukstekniker og Driftsleder
Havbruk har pågått over tid og studiene vil gi spennende videreutdanningsmuligheter for fagoperatører
i akvakultur. Med planlagt oppstart allerede i januar 2018 er målet å kunne tilby Norges første
akvakulturutdanninger på fagskolenivå.
Forslag til vedtak
Sør-Helgeland Regionråd viser til initiativet fra Norsk Havbruksakademi og Norsk
Havbruksskole om etableringen av et nytt privat fagskoletilbud, en ny videregående skole og
et kurs- og sertifiseringssenter innen havbruk/akvakultur i Brønnøysund.
Hva skal Norge leve av? Diskusjonene har vært mange de seneste årene. Utallige konferanser,
innlegg i mediene og møter har satt tema på dagsorden. Felles for de fleste av dem har ofte
vært: Vi må ta i bruk mer av havet for å produsere mat. Havbruksnæringen er en relativ ny
næring i Norge med sine knappe 40 år. Først de senere år har næringen fått større
oppmerksomhet også fra de yngre generasjoner, noe som særlig har blitt gjenspeilet gjennom
søkertallene til både videregående og høgskole/universitet. Det forventes også en økning i
søkertallene for 2017/2018, når tallene er klare i starten av april.
Havbruksnæringen har de siste årene i tillegg vært igjennom en enorm utvikling innen
teknologi. Nye krav og behov for nytt utstyr har økt behovet for ny kompetanse. Utviklingen
har vært så enorm at det i dag er alt for utfordrende å kunne skolere elever til å håndtere alle
prosesser i havbruk gjennom dagens fagbrev. Utviklingen gjør det tvingende nødvendig å se
nærmere på en nye typer utdanning for de som skal håndtere alle maskiner, utstyr og båter ved
ett oppdrettsanlegg. Utdanningstilbudet for havbrukssektoren de siste årene har vært i svært
liten endring, noe som gjør behovet større for etableringen av nye tilbud.
Sør-Helgeland Regionråd ser svært positivt til initiativet som er reist i Brønnøysund og gir sin
fulle støtte til etableringen av en ny videregående skole og et kurs- og sertifiseringssenter
innen havbruk/akvakultur i Brønnøysund.
Det er verd å merke seg at initiativet er støttet av 14 bedrifter fra Sør-Helgeland som gjør at
elevene er sikret læreplasser etter ent utdanning.
Dette vil være svært positivt for næringslivet i regionen og for unge som ikke trenger å reise
så langt for enten å ta utdanning, videre- eller etterutdanning.
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
Vevelstad,
13.-14. mars 2017
SAK NR
SAKSBEHANDLER
6/2017
Sikre opprettholdelse av Hurtigruten
Bakgrunn
Samferdselsdepartementet har løyveansvaret for kystruten Bergen-Kirkenes og kjøper
sjøtransporttjenester på strekningen i det private leverandørmarkedet. Gjeldende avtale for
kystruten er inngått med Hurtigruten AS for perioden 2012-2019, med opsjon på ett års
forlengelse. Stortinget vil våren 2017 motta Regjeringens innstilling om hvorvidt avtalen skal
forlenges, eller om det blir holdt nytt anbud, som en del av ny Nasjonal Transportplan (NTP)
2018-2029.
Hurtigrutealliansen vil sikre at alle berørte parter blir hørt før ett av de alternative tiltakene
blir valgt, bl.a. i tråd med prinsipper fastsatt i den statlige utredningsinstruksen, som danner
grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Hurtigrutealliansens formål er også med på å
oppfylle Regjeringens mål for nærskipsfartsstrategi «Mer gods på sjø» om å flytte gods fra vei
til sjø. Det er et anerkjent faktum at hvis mer godstransport flyttes til sjø, reduseres
belastningen på vei og miljø samtidig som trafikksikkerheten og fremkommeligheten bedres.
Opprettholdelsen av Hurtigruten er en viktig forutsetning for å oppnå dette.
Hurtigruten, slik den er i dag, er godt innarbeidet i kystens infrastruktur som forutsigbart
transportmiddel, og danner livsgrunnlag for mange næringsvirksomheter langs kysten, slike
som reiselivs- og godstransportbedrifter. Hurtigruten er med på å holde sysselsetting og
verdiskapning i lokalsamfunnet på tilfredsstillende nivå og øke dem. Det sysselsettes, for
eksempel, ca. 210 årsverk i havnene bare tilknyttet til Hurtigrutens godstransport.
Anløpsavgift og avgift knyttet til gods, som Hurtigruten betaler, er vesentlig og ofte helt
avgjørende for havner, og utgjør ca. 120 millioner kroner årlig. I tillegg har Hurtigruten høy
kulturhistorisk verdi og skaper tilhørighet og nasjonal identitet. Hurtigrutens
beredskapsfunksjon er dessuten uvurderlig for sikkerheten i havet og i tilfeller
naturkatastrofer, særlig ras.
Hurtigrutesaken reiser derfor en rekke prinsipielle spørsmål, som skal avspeiles i
Regjeringens helhetsvurdering. Hurtigrutealliansen bidrar til sakens korrekte og fullstendige
opplysning.
Om Hurtigrutealliansen
For å få fram Hurtigrutesaken på vegne av alle involverte parter inkl. allmennheten, har Nord
Norges Dampskipsekspeditørers forbund (NNDF) tatt initiativ til etableringen av
Hurtigrutealliansen (org. nr. 917 907 463) og bevilget 300 000 kroner til den nye foreningens
formål. Organisasjonens hovedformål er å jobbe for å sikre statlig støtte til opprettholdelse av
Hurtigruten mellom Bergen og Kirkenes også etter 2019. Foreningen har klare vedtektskrav
om at anløpssteder, ruteplan og kapasiteter for passasjerer og gods blir minst som i dagens
avtale. Vedtektene følger nedenfor.
Hurtigrutealliansen tilrettelegger for et bredt engasjement i folkevalgte organer, næring,
kulturliv og befolkningen. Foreningen bevisstgjør allmennheten på sakens dyptgående
konsekvenser bl.a. for transport- og sysselsettingsmønster for det norske kystsamfunnet,
lokale næringer og miljøforhold langs kysten. Foreningen sikter på å initiere og gjennomføre
konferanser om nevnte tema rundt om i landet. Hurtigrutealliansen ønsker videre å bidra til et
ryddig fremtidig avtalegrunnlag om Hurtigrutens aktuelle kystrute og endelig godkjenning i
ESA.
Hurtigrutealliansen, som selv er politisk nøytral og ikke kommersiell organisasjon, har åpent
og gratis medlemskap for kommuner, fylkeskommuner, politiske parti, offentlige og private
virksomheter, stiftelser, enkeltpersoner og alle andre som vil bevare Hurtigruten på
strekningen Bergen-Kirkenes. Det er sendt ut brev med invitasjoner til alle de berørte
kommunene og andre relevante aktører. Hurtigrutealliansen har også en åpen Facebook
gruppe.
Krav til kapasitet i ny Hurtigruteavtale
I dagens avtale er det statlige kapasitetskravet fastsatt til 320 passasjerplasser, 120 køyplasser
i lugar, og minimum 150 europaller for frakt av gods pr. skip nord for Tromsø.
Hurtigrutealliansens kapasitetskrav følger av oversikt nedenfor, som, etter foreningens
vurdering, gir reelle muligheter for vekst og verdiskapning i lokalsamfunnet.
Godskapasitet
Minimum 100 (hundre) pall frys
Minimum 50 (femti) paller kjøl
Minimum 150
(hundreogfemti) paller tørrlast
2
Arealmessig vil dette utgjøre ca. 400m for også å ha areal til håndtering av godset.
Passasjerkapasitet
Personkapasitet som i dag.
Andre avtalekrav
•
Hurtigruten gir alle tilgang til lastekapasitet, inkludert alle samlastere og andre
godstransportører. •
Hurtigruten defineres som godsferge på strekningen Bergen-Kirkenes. •
Samme frekvens som i dag med daglige anløp. •
Bedre tilpassede ruter i forhold til lastetilgang. Forslag til vedtak
Sør-Helgeland Regionråd støtter Hurtigrutealliansen sitt arbeid med å sikre at Hurtigruten har
løyveansvaret for kystruten Bergen – Kirkenes.
Kapasitetskravet for passasjerplasser og køyeplasser i lugar bør være på minst dagens nivå.
Når det gjelder godstransport bør denne økes til minimum 300 paller hvor en også sikrer kjøl
og frys.
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
Vevelstad,
13.-14. mars 2017
SAK NR
7/2017
Trollfjell Friluftsråd / Trollfjell Geopark
Orientering v/ daglig leder i Trollfjell Friluftsråd, Magne Ekker.
SAKSBEHANDLER
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
Vevelstad,
13.-14. mars 2017
SAK NR
8/2017
Orienterings-/diskusjonssaker










DMS – hvor ligger saken? (1 vedlegg)
Samarbeid/sammenslåing av regionrådene på Helgeland
Anbud- fergene på Sør-Helgeland (1 vedlegg)
Innsatsgruppe for nytt Helgelandssykehus (1 vedlegg)
Møte med fylkesrådet 27.04– tema som ønskes tatt opp?
Gjennomgang av vedtekter. Videre prosess? Kjøres i egen
regi - eller ekstern prosessveileder? (1 vedlegg)
Brev angående Utbygging av vannkraft i Bindal (1 vedlegg)
Felles satsning innen oppvekstsektoren
Uttalelse- Utbedring av Fv17, Sømna Arbeiderparti (1 vedlegg)
Helgeland Rehabilitering, Sømna
SAKSBEHANDLER
Anbud Fergene på Sør-Helgeland
Møte i Bodø den 13.01.17 med Statens Vegvesen/Nordland Fylkeskommune
Tilstede:
 Statens Vegvesen/Nordland Fylkeskommune
o Tormod Christensen
o Hauge???
 Sør-Helgeland Regionråd
o Andre Møller
o Arnljot Arntsen
Temaer til diskusjon










Kommunene vil bli kalt inn til orienteringsmøte om kort tid om
anbudseneprosessene på fergene på Sør-Helgeland Regionråd.
Lave utslipp – grønt skifte – mulighetsstudie på hva som er mulig å få til
Størrelse – frekvens, Tjøtta-Forvik, Horn-Igerøy-Tjøtta, Horn-Andalsvåg,
Vennesund-Holm.
Vennesund – Holm, 2 ferger 60 PBE(50 m/hengedekk?), 2 ferger, juni, juli,
aug., 3 mnd.
Utdyping Mindtangen pågår nå, planlagt ferdigstillelse 28. April.
Anbud, legger opp til en pakke (ikke offentlig enda).
Overbygde ferger (ligger i kortene), Vennesund-Holm, Igerøy-Horn og TjøttaForvik.
Servering?, kommer an på strekningen.
Reserveferger – kapasitet er en utfordring
Fremdrift Holm
o Tormod skulle sjekke dette opp
Sør-Helgeland Regionråd
Postboks 473
8901 Brønnøysund
Kontoradresse: Storgt. 51-53
Tlf. 75 01 82 00 (01)
Sekretariatet
Adm.leder Arnljot Arntsen
Merkantil Charlotte Olsen
Fax 75 01 82 09
ePost: [email protected]
ePost: [email protected]
web: www.sh-region.no
Org.nr. 974 789 353
Mob. 97162300
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
SAK NR
SAKSBEHANDLER
Innsatsgruppe for nytt Helgelandssykehus
Bakgrunn
Det vises til mail fra Harald Nyberg om å danne ny innsatsgruppe for nytt Helgelandssykehus.
Mailen gjengis i sin helhet:
Forslag til ny innsatsgruppe for nytt
Helgelandssykehus.
Det foreligger en arbeidsgruppe for oppfølging av Utviklingsplan, i
idefase, for vurdering av alternativene til fremtidig sykehus på
Helgeland.
Prosessen med denne Utviklingsplanen er blitt dratt i ulike retninger
ved styring fra Helse Nord, fra ledergruppen i
Helgelandssykehuset HF og med påvirkning av uklar politisk spill.
Oppfølgingen av prosessen av tidligere arbeidsgruppe synes jeg ikke
har vært god nok.
Derfor søker jeg en ny innsatsgruppe i prosessen.
2-sykehusløsningen, alternativ 2b-1.
Fremdriften i utviklingsplanen fra Helse Nord og fra
Helgelandssykehuset HF har til tross for betydelig uklarhet,
opprettholdt planen for 2- sykehusløsningen for Helgeland,
alternativ 2b-1 og alternativ O.
Alternativ 2b-1 medfører :
Stort akuttsykehus( A) med døgnkontinuerlig beredskap innen
indremedisin, kirurgi, anestesi. Fra Meld.St.11,betegnet som et
sykehus for befolkning på 60.000 – 80.000 (inntil 100.000)
+ 1-2 akuttsykehus(B)+ inntil 2 DMS(distrikts medisinsk senter).
Meld.St.11: Et akuttsykehus(B) har akutt indremedisin og
anestesilege i døgnvakt. Kirurgi ved planlegging dagtid.
Et B-sykehus beregnes dekkende for befolkning på inntil 40.000.
DMS (distrikts medisinske senter) med spesialistpoliklinikk på dagtid
og med somatisk sengepost på 20-30 senger.
Et DMS, interkommunalt, som bl.a. ligger på Ål i Hallingdal, er
dekkende for befolkning på ca. 20.000, foruten 17.000 hytteeiere,
hovedsakelig fra Oslo og Akershus.
2b-1, 2 - sykehusløsning, beregnet for befolkning på 140.000, som
skal tjene 78.000 helgelendinger.
Konsekvensen er en utilstrekkelig befolkningsdekning for å
opprettholde spesialistfunksjonene ved 2 akuttsykehus. Dette
medfører inntørking av spesialistfunksjonene og sluttelig nedleggelse
av B-sykehus.
Feil lokalisering av A-sykehus.
Helgeland vil stå igjen med et Stort akuttsykehus, A- sykehus,
med alvorlig, til dramatiske følger for sykehusdekning for
helgelendingene , avhengig av hvor A -sykehuset blir liggende.
For gjenstående stort akuttsykehus i Mo i Rana, vil ca. 34.000
helgelendinger ( 44 % av befolkningen) rekke sykehuset innen 70
minutter.( Nasjonalt vil gjennomsnittlig 79% av befolkningen rekke
akuttsykehuset inne 60 min , og bare 6% vil nasjonalt ha
ambulansetid > 1 ½ timer)
Ca. 42.000 av helgelendingene( 54%) trenger > 1 ½ time for å rekke
Rana sykehus.
Ca. 14.000 fra Brønnøysund, Sømna
og Vega vil ha reisetid til Rana sykehus på 3 ½ – 4 timer for å rekke
frem til sykehusbehandling.
Rana sykehus, beliggende i ytterkanten av regionen, vil medfører en
helsebelastning for stor del av befolkningen på
Helgeland, med tap liv og helse ved unødvendig lange
syketransporter.
Konsekvens ved feil lokalisering av stort akuttsykehus for
befolkningen, bryter med nasjonal tradisjon for preventiv
medisin, arbeid for nasjonal folkehelse og trygghet for god
behandlingseffekt nå de mottas i sykehuset.
Ulik drift ved sykehusene i Rana og Sandnessjøen.
O- alternativet, sykehusstruktur på Helgeland, som er en videreføring
av dagens 2- sykehus struktur, vil medføre en
ulik kompetansestrid mellom sykehusene i Mo i Rana og i
Sandnessjøen for å overleve.
Utviklingsplanen for de 2 sykehusene har over de siste årene vært ulik
ved bedret driftsmodell for Rana sykehus lokalisert til et byregion med
befolkning på 26.000, sammenlignet med Sandnessjøen sykehus , som
skal dekke en sprett befolkningsstruktur over lange avstander.
Begge sykehusene skal tjene tilnærmet like stor befolkning, men ulike
betingelser for drift, har vist å påføre svakere driftsøkonomi for
Sandnessjøen sykehus med svekket aktivitet
av spesialistfunksjonene, påvirkning av kapasitetsbehov og tap i
oppgavefordeling for Sandnessjøen.
Konsekvensene blir en nedtrapping av medisinsk beredskap ved
Sandnessjøen sykehus, mot en styrking av økonomien, av driften og
oppgavefordelingen for Rana sykehus.
Referanser fra Nasjonal helse- og sykehusplan.
Meld.St.11(Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)) anbefaler
nedleggelse av akuttfunksjoner ved sykehus med svekket
spesialistfunksjoner og svekket økonomi som tilfellet er for
sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord, Odda, Flekkefjord,
Lærdal, Nordfjordeid, Kongsberg og Elverum.
Når vil Sandnessjøen sykehus bli tilført denne listen?
Igjen sitter vi med Rana sykehus som følgelig påtvinges utbygging til
Stort Akuttsykehus for Helgeland med de konsekvensene dette vil
medføre for akuttmedisinsk beredskap
for befolkningen på Helgeland.
«Sykehusplan for fremtiden», «St.meld.47, Samhandlingsreformen»,
«Meld. St. 11, Nasjonal helse- og sykehusplan ( 2016-2019)» og sist
«NOU 2016:25, Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten»,
leder alle frem til nasjonal utvikling av mer bærekraftig
sykehusstruktur , som bør ha en befolkningstilhørighet på
> 70.000 mennesker.
Helseøkonomisk argumenteres for optimal sykehusstørrelse
ligger et sted mellom 200-600 senger og at det ikke oppnås
noe driftsøkonomisk gevinst ved sengetall over dette. Det tilsvarer et
opptaksområdet for befolkning på 100.000 –
600.000.
Fra Meld. St 11 : «Morgendagens sykehus må tilpasses utvikling i
metoder, i medisinsk teknologi, datastyrke og innrettet slik at det
raskt kan tas i bruk nye undersøkelses- og behandlings-metoder.»
Hensikten med -ny innsatsgruppe- er å klargjøre grunnlaget,
premissene for og imot behovet for et Stort Akutt-Sykehus for
Helgeland (HS).
Et sykehus for nærmere 80.000 helgelendinger, med utvikling
til å kunne tjene inntil 100.000 mennesker ( Meld.St.11 ).
Sykehuset vil i relasjon til befolkningstilhørighet, være på størrelse og
med funksjoner som likner Levanger sykehus.
Helgelandssykehuset.
HS vil ved ulik geografi og lokalisering med Levanger sykehus,
forsterkere behovet ved ulike gren funksjoner innen medisin
med lab. tjenester/ bl.a. PCI-lab./ lab for hematologi/
infeksjon/mikrobiologi og kirurgi med traumasenger.
Kreftutredning og behandling.
Sykehuset vil også bli sterkere bundet til nasjonal miljø- og
klimaprosjekt , relatert til Grønt sykehus.
I sammenheng med nasjonal miljø- og klimaprosjekt vil vilkårene
bl.a. være oppfylt ved lokalisering av Helgelandssykehuset til geografisk beregnet befolkningstyngdepunkt- i en region med
vekslende, sprett bosetningsmønster.
Her oppnås best miljøgevinst og helsemessige fordeler ved kortest
mulig transporter for de fleste som har behov for akutt medisinsk
behandling ved transporter på land, sjø og i luft.
Beste lokaliseringer av sykehuset vil ut fra betingelser være Drevja
eller Tovåsen.
Her vil ca. 62.000 helgelendinger( 79%) rekke sykehuset med
ambulansetid < 70 minutter.
16.000 ( 20%) vil ha en ambulansetid på > 1 ½ timer.
Ambulansetidene fra regionen Brønnøysund, Sømna oppgis å være ca.
2 – 3 timer.
Innsattsgruppen .
Finnes det andre sykehusløsninger enn et Stort Akuttsykehus på
Helgeland, bør det komme frem ved arbeidet i innsatsgruppen jeg
gjerne ønsker å se samlet ved :
Ordførerne Ivan Haugland, Jan Arne Løvdahl, Johnny Hansen, Arnt Frode
Jensen, John Erik S. Johansen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Andre
Møller, Harald Lie, Bjørn Ivar Lamo, Andrine Solli Oppegaard.
I tillegg Roy Langseth, Bjørn Helge Hansen, Peter Talseth og Odd Eriksen,
Hanna Wiig.
En styringsgruppe bestående av 7 medlemmer, foreslår jeg bl.a.
sammensatt av ordfører Johnny Hansen, Hanne Wiig, Bjørn Helge
Hansen, og Odd Eriksen.
Øvrige 3 medlemmer velges ut ved første, konstitusjonelle møte.
Det bør bestemmes ansettelse av sekretær på deltid.
Viktig ::
Bakgrunnen/ mandatet for dannelsen av arbeidsgruppen er følgelig å avklare vilkårene og
vektig av vilkårene for
-et Helgelandssykehus- og vektig av vilkårene for lokaliseringen av Helgelandsykehuset.
Hendelser med uklar prosesser og føringer om fremtidig Helgelandssykehus siste året, kraver
kritisk oppfølging av styrevedtak fra Helse Nord og fra Helgelandssykehuset HF.
Med vennlig hilsen Harald Nyberg
Saken legges frem uten innstilling.
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
SAK NR
SAKSBEHANDLER
Diskusjonsnotat – Regionrådets rolle og fokus
Bakgrunn
Tre av kommunene i Sør-Helgeland Regionråd har bedt om at vedtektene gjennomgås.
Innledning
Sør-Helgeland Regionråd startet med ordførerutvalget i 1980. Regionrådet ble formelt etablert
i 1989 og er et politisk samarbeidsorgan mellom de 5 kommunene på Sør-Helgeland,
organisert etter kml. § 27 (eget rettssubjekt). Sekretariatet ledes av daglig leder som er øverste
administrative ansvarlig.
Sør-Helgeland Regionråd har 5 ordinære medlemmer bestående av ordførere. I tillegg møter
administrasjonssjefen med tale- og forslagsrett. For hver valgperiode velges det en leder og
nestleder. Disse er hhv Andre Møller (ordfører i Vega), Andrine Oppegaard (ordfører i
Sømna).
Sør-Helgeland Regionråd har vært – og er fortsatt – viktig for det politiske samarbeidsklimaet
mellom kommunene på Sør-Helgeland. Ved at kommunenes ledelse møtes jevnlig og har
felles strategier for det regionale samarbeidet, bidrar dette til et godt samarbeidsklima, noe
som ikke minst er viktig når felles saker skal frontes utad. Regionrådet har siden etableringen
i 1989 vært en arena hvor kommunene har tatt opp ulike saker og problemstillinger, og hvor
muligheter for et mer formalisert samarbeid på aktuelle områder har vært diskutert.
Endrede rammebetingelser
Det har ikke vært gjort endringer i det politiske samarbeidet i Sør-Helgeland Regionråd siden
etableringen i 1989. På tjenesteområdene har det kontinuerlig vært endringer med at tjenester
har oppstått og blitt faset ut. I 2016 ble alle samarbeidstiltak skilt ut av Sør-Helgeland
Regionråd.
Kommunene har helt andre forutsetninger i dag enn for noen år tilbake:
•
Kommunene har fått flere nye oppgaver, skal levere likeverdige tjenester til alle
innbyggerne. Dette innebærer en mer kompleks tjenesteleveranse i dag enn for noen år
tilbake.
•
Nye reformer er igangsatt, som for eksempel samhandlingsreformen, politireformen,
kommunereformen. Dette stiller nye krav til kommunene i forhold til kommunal
forvaltning og faglig kompetanse
•
Inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner er endret
•
Ny kommunelov er under utarbeiding
Det er nå en god “timing” for å diskutere regionrådets rolle og fokus framover, slik at
regionrådets virksomhet kan tilpasses dagens og fremtidens behov.
Diskusjon
En bør vektlegge at regionrådet skal være en politisk arena og at man gjennom regionrådet
skal være i forkant politisk. Regionrådet må i større grad enn tidligere, sette dagsorden selv
ved å ta initiativ til å fremme viktige saker for Sør-Helgeland. Eksempel kan være opp mot
spesialisthelsetjenesten, hvor man ser at andre regioner er samstemte. Også på andre områder
ser man at andre regioner støtter opp for hverandre ved å være tilstede på viktige arenaer. Det
må etableres en større kultur for at regionrådet og politisk ledelse i kommunene er tilstede på
viktige arenaer for å synliggjøre og støtte opp om saker som har særlig stor betydning for
kommunene og regionen. Dette gjelder særlig i arbeidet opp mot nasjonale og regionale
myndigheter. Fellestanken må forsterkes, og gjennom regionrådet kan vi oppnå større
gjennomslagskraft og være med å sette dagsorden. Som tjenesteprodusenter har kommunene
sin primæroppgave i å sikre gode og brukervennlige velferdstjenester i de enkelte
lokalsamfunn. Kommunene er ansvarlige for en omfattende administrasjon og
produksjonsvirksomhet hvor hensynet til effektiv ressursbruk, kompetanse og kvalitet kan tilsi
samordning av deler av den kommunale forvaltning. I og med at det kan se ut som om det
ikke blir de store endringene i den framtidige kommunestrukturen på Helgeland, bør man se
på hva kommunene skal samarbeide om i framtiden og hvordan regionrådet kan bidra i dette.
Det bør diskuteres hvordan man kan lage rutiner for hvordan sakene som tas opp i
regionrådet, kan forankres i kommunestyret i den enkelte kommune. Dette kan bidra til å gi
regionrådet større legitimitet i kommunestyret, samt at man oppnår en bedre saksbehandling i
regionrådet.
Regionrådet bør diskutere følgende:
Utøvelse av eierskap:

Kommunene eier Sør-Helgeland Regionråd. Hva forventer kommunene av eierskapet?
–Kommunene må/bør være en bestiller

Felles regionale strategier.

Kriterier for samarbeid og videreføring

Økonomiperspektiv

Kompetanseperspektiv

Merverdi / nytteverdi

Bidrar samarbeidene til å bygge regionen og gjøre regionen mer attraktiv

Organisering av de ulike samarbeidene – er samarbeidene organisert på en riktig og
hensiktsmessig måte?

Hvilke nye samarbeid bør kommunene se på?

Politiske samarbeid

Administrative samarbeid.
Utviklerrollen / påvirkning utad

Regionrådet må sette dagsorden i større grad enn i dag. Hvordan får vi dette til?

Hvordan skal kommunene bruke regionrådsmøtene? Politisk verksted–hvordan få
dette til.

Konsensusorgan?

Hvem får komme inn i regionrådet– bør det bli en større terskel?

Hvilke arena skal regionrådet være til stede på?

Kan vi møte andre regionråd/andre aktører oftere – samarbeid i større grad

Nordlands- og Nord-Norge perspektiv

Kan vi lage rutiner for hvordan man orienterer/diskuterer saker i egen kommune i
forhold til de saker som tas opp i regionrådet
Organisering og finansiering

Se på intern organisering av regionrådet, sammensetning

Vedtekter, årsmeldinger, årsregnskap – gjennomgå og se på effektivisering

Møtestruktur

Prosjektstyring

Budsjettrutiner

Finansieringsmodell
Forslag til videre prosess:

Diskusjonsnotat legges fram for regionrådet

Oppnevning av arbeidsgruppe – ansvar for videre prosess/fremdrift
o Leder
o Nestleder
o Leder rådmannsutvalg

Ny sak i juni 2017

I mellomtiden; innspillsrunder i kommunene

Kjøre prosessen internt/leie inn prosessveileder?
Brønnøysund 21.02.2016
NTE
Att: Kenneth Brandsås
Sjøfartsgt. 3
7736 Steinkjer
NVE
Att Carsten Stig Jensen/Rune Flatby
PB 5091 Majorstuen
0301 Oslo
Utbygging av vannkraft i Bindal
Sør-Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene
Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad og Bindal. Regionrådet arbeider med saker av
felles interesse og av betydning for regionen.
Sør-Helgeland Regionråd er kjent med at NTE i perioden 2001 til 2010 har hatt en
avtale med Plahtes Eiendommer om utbygging av vannkraft i Terråkvassdraget.
Konsesjon for utbygging ble gitt i 2013. I 2015 meddelte NTE myndighetene at de «la
prosjektet på is». I april 2016 trakk de det lovpålagte skjønnet med begrunnelse «NTE
Energi AS har i ettertid kommet til at utbygging av Terråk kraftverk ikke har
tilstrekkelig lønnsomhet. Utbygging av kraftverket vil derfor ikke finne sted med
grunnlag i den konsesjon som er gitt.»
I henhold til skriv fra advokat Ola Brekken i advokatfirmaet Haavind, mangler NTE i
dag de rettigheter som skal til for å kunne realisere prosjektet selv om de hadde endret
mening om prosjektets lønnsomhet. Dette skyldes både at de mangler avtale med
grunneier samt at de ikke har oppfylt krav om skjønn som står i konsesjonen.
Sør-Helgeland Regionråd er også kjent med at grunneier ønsker å prøve å få realisert
en nedskalert utbygging langsetter vassdraget. Ut fra at NTE hverken har et ønskeeller de nødvendige rettighetene til å realisere prosjektet, ber vi NTE legge forholdene
til rette for at rettighetshaver til fallet gis mulighet til å prøve å utnytte sin ressurs slik
Sør-Helgeland Regionråd
Postboks 473
8901 Brønnøysund
Kontoradresse: Storgt. 51-53
Tlf. 75 01 82 00 (01)
Sekretariatet
Adm.leder Arnljot Arntsen
Merkantil Charlotte Olsen
Fax 75 01 82 09
ePost: [email protected]
ePost: [email protected]
web: www.sh-region.no
Org.nr. 974 789 353
Mob. 97162300
han måtte ønske. Vi ber derfor NTE meddele NVE at de ikke har motforestillinger om
at grunneier sender inn en uavhengig konsesjonssøknad.
Med vennlig hilsen
Sør-Helgeland Regionråd
Arnljot Arntsen
Daglig leder
Kopi: Bindal Kommune v/Ordfører
Sør-Helgeland Regionråd
Postboks 473
8901 Brønnøysund
Kontoradresse: Storgt. 51-53
Tlf. 75 01 82 00 (01)
Sekretariatet
Adm.leder Arnljot Arntsen
Merkantil Charlotte Olsen
Fax 75 01 82 09
ePost: [email protected]
ePost: [email protected]
web: www.sh-region.no
Org.nr. 974 789 353
Mob. 97162300
BEHANDLET AV
Sør-Helgeland
Regionråd
MØTESTED/-DATO
Vevelstad,
13.-14. mars 2017
SAK NR
SAKSBEHANDLER
9/2017
Uttalelse fra Sør-Helgeland Regionråd til Landbruksmeldinga
Meld. St. 11 (2016-2017): Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20162017/id2523121/
Regjeringen har kommet med ei ny melding vedrørende den langsiktige utviklingen i
landbruket. Meldinga skal opp til behandling i Stortinget før sommerferien 2017. I den
sammenheng vil kommunestyret i Vevelstad støtte opprop fra Norddal kommune og komme
med følgende uttalelse:
For Sør-Helgeland og for store deler av Distrikts-Norge er landbruket ryggraden i bosetting
og sysselsetting. Det er primærnæringene som gjør at det bor folk fra fjell til fjære og i alle
kroker av vårt langstrakte land. Den spredde bosettingen er en særlig kvalitet ved den norske
velferdsmodellen som borger for god folkehelse, sikker beredskap, vedlikehold av
kulturminner, tilgang på trygg og kortreist mat og basis for lønnsomme besøksnæringer.
Landbruksmeldinga peker på mange positive trekk ved det norske landbruket. Statistikk viser
m. a. positiv utvikling når det gjelder inntekter, høy total produksjon og god ressursutnyttelse.
Men – meldinga varsler også ytterligere fokus på kostnadseffektivitet, industriell
volumproduksjon og konkurranse. Sør-Helgeland Regionråd ser det slik at meldinga i så måte
kan være første steget i retning av å vrake den norske landbruksmodellen. Den har i hele
etterkrigstida hatt bred oppslutning i det norske folk og i tverrpolitiske miljø på Stortinget.
Modellen er enestående i internasjonal sammenheng, og er basert på et forhandlingsinstitutt
mellom Staten på den ene siden og interesseorganisasjonene i landbruket på den andre – den
såkalte Hovedavtalen fra 1950. Forhandlingene er forankret i en felles forståelse av
landbruket sin multifunksjonelle karakter. Det betyr at næringa produserer mange fellesgoder
i tillegg til mat og fiber som er hovedproduktene. Den norske landbruksmodellen har og som
utgangspunkt at naturgitte forhold setter klare avgrensinger på mulighetene for konkurranse
med importerte produkter. Matvarer er ikke vanlige varer i handelsmessig forstand. Det er
varer som trenger en særskilt beskyttelse.
Sør-Helgeland Regionråd er bekymret fordi man mener at den nye landbruksmeldinga peker i
en mer liberalistisk retning der kostnadseffektivitet og fri konkurranse skal være et hovedmål.
Topografi og klima tillater ikke et slikt «frislipp». Norsk landbruk vil også i framtida være
helt avhengig av ei streng markedsregulering, et aktivt tollvern og en målrettet
kanaliseringspolitikk som gir grunnlag for lønnsom produksjon under mindre gunstige
naturlige forhold.
Våre nordiske naboland har blitt eksponert for en liberalistisk landbrukspolitikk. Resultatet er
at store deler av den svenske landsbygda er avfolket og at den den danske landbruksnæringa
er truet av en konkursbølge. Slik vil vi ikke ha det her. Norge er ikke bygd for stordrift. Norge
må ta utgangspunkt i sine naturgitte forutsetninger og utvikle ei bærekraftig næring som tar
hele landet i bruk. Da snakker vi i stor grad om et småskala landbruk basert på m. a.
grovfôrproduksjon og utmarksbeiting.
Forskning og statistikk viser at potensialet for ytterligere strukturrasjonalisering langt på vei
er utnyttet og at miljøkostnadene kan bli store ved ensidig fokus på stordrift. I våre bygder er
også den faste bosettingen under sterkt press, i tillegg til utfordringer knyttet til
opprettholdelse av kulturlandskapet.
Sør-Helgeland Regionråd vil innstendig be om at hovedtrekkene i dagens landbruksmodell
blir videreført når Stortinget skal behandle Meld. St. 11 – Endring og utvikling. Ei dreining i
mer liberalistisk retning kan svekke ei næring som allerede kjemper med ryggen mot veggen i
en slik grad at den faste bosettingen i mange bygder ryker. Det vil også få store negative
ringvirkninger i distriktsbasert foredlingsindustri, transportnæringer og svekke viktig
leveranse inn mot ei hurtigvoksende reiselivsnæring. Forhandlingsinstituttet,
markedsreguleringen og kanaliseringspolitikken må fremdeles være ledestjerner i en
framtidsrettet landbrukspolitikk for Norge.