null

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 8 mars 2017
(OR. en)
15515/15
COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,hu,it,lt,lv,
nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv)
UD 263
DELACT 178
FÖLJENOT
från:
inkom den:
till:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
6 mars 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
C(2017) 1315 final
Ärende:
RÄTTELSE till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av
den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa
bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska
systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens
delegerade förordning (EU) 2015/2446 (Europeiska unionens officiella
tidning L 69 av den 15 mars 2016)
För delegationerna bifogas dokument – C(2017) 1315 final.
Bilaga: C(2017) 1315 final
15515/15 COR 1
/ss
DG G 3 B
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 6.3.2017
C(2017) 1315 final
RÄTTELSE
till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad
gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta
elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens
delegerade förordning (EU) 2015/2446
(Europeiska unionens officiella tidning L 69 av den 15 mars 2016)
SV
SV
RÄTTELSE
till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad
gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta
elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens
delegerade förordning (EU) 2015/2446
(Europeiska unionens officiella tidning L 69 av den 15 mars 2016)
På sidan 73, bilaga 9, Tillägg A, punkt 4. Förklarande anmärkningar till dataelement, under
Avsändare/exportör, första stycket ska det
i stället för: ”Den part som gör exportdeklarationen – eller på vars vägnar den görs – och som
är ägare av varorna eller har liknande förfoganderätt över varorna vid den tidpunkt då
deklarationen godtas.”
vara: ”Den part som gör exportdeklarationen – eller för vars räkning den görs – och som är
ägare av varorna eller har liknande förfoganderätt över varorna vid den tidpunkt då
deklarationen godtas.”.
På sidan 151, bilaga 9, tillägg C1, avdelning II, Fält 50: Huvudansvarig, första stycket ska det
i stället för: ”Ange fullständigt namn (person eller företag) och adress för den person som är
ansvarig för förfarandet, samt det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad
förordning (EU) 2015/2446. Om Eori-numret anges får medlemsstaterna frångå kravet på att
aktörens fullständiga namn (person eller företag) och adress ska anges. Om tillämpligt ange
fullständigt namn på (person eller företag) det befullmäktigade ombud som undertecknar för
den person som är ansvarig för förfarandet.”
vara: ”Ange fullständigt namn (person eller företag) och adress för den person som är
ansvarig för förfarandet, samt det Eori-nummer som avses i artikel 1.18 i delegerad
förordning (EU) 2015/2446. Om Eori-numret anges får medlemsstaterna frångå kravet på att
aktörens fullständiga namn (person eller företag) och adress ska anges. Om tillämpligt ange
fullständigt namn på (person eller företag) det befullmäktigade ombud som undertecknar för
den persons räkning som är ansvarig för förfarandet.”.
På sidan 198, bilaga 9, tillägg D1, fält 37: Förfarande, kod 40 första stycket ska det
i stället för: ”Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor
som inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.”
vara: ”Övergång till fri omsättning med samtidig övergång till fri förbrukning av varor som
inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.”.
SV
2
SV
På sidan 199, bilaga 9, tillägg D1, fält 37: Förfarande, kod 41 första stycket ska det
i stället för: ”Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av varor
som hänförs till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet). a)”
vara: ”Övergång till fri omsättning med samtidig övergång till fri förbrukning av varor som
hänförs till förfarandet för aktiv förädling (restitutionssystemet). a)”.
På sidan 199, bilaga 9, tillägg D1, fält 37: Förfarande, kod 45 första stycket ska det
i stället för: ”Övergång till fri omsättning och övergång till fri konsumtion med befrielse från
mervärdesskatt
eller
punktskatter
samt
hänförande
av
varorna
till
ett
skatteupplagsförfarande.”
vara: ”Övergång till fri omsättning och övergång till fri förbrukning med befrielse från
mervärdesskatt
eller
punktskatter
samt
hänförande
av
varorna
till
ett
skatteupplagsförfarande.”.
På sidan 199, bilaga 9, tillägg D1, fält 37: Förfarande, kod 48 första stycket ska det
i stället för: ”Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av
ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de
varor som temporärt exporteras.”
vara: ”Övergång till fri förbrukning med samtidig övergång till fri omsättning av
ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de
varor som temporärt exporteras.”.
På sidan 199, bilaga 9, tillägg D1, fält 37: Förfarande, kod 49 första stycket ska det
i stället för: ”Övergång till fri omsättning av varor med samtidig vidaresändning i samband
med handel mellan delar av unionens tullområde i vilka bestämmelserna i rådets direktiv
2006/112/EEG är tillämpliga och delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas,
eller i samband med handel mellan delar av området i vilka dessa bestämmelser inte
tillämpas.”
vara: ”Övergång till fri förbrukning av unionsvaror i samband med handel mellan delar av
unionens tullområde i vilka bestämmelserna i rådets direktiv 2006/112/EEG är tillämpliga och
delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas, eller i samband med handel mellan
delar av området i vilka dessa bestämmelser inte tillämpas.”.
På sidan 199, bilaga 9, tillägg D1, fält 37: Förfarande, kod 49 tredje stycket ska det
SV
3
SV
i stället för: ”Förklaring: Import med övergång till fri konsumtion, från delar av unionen i
vilka direktiv 2006/112/EG inte tillämpas. Användningen av tulldeklarationen anges i artikel
134 i delegerad förordning (EU) 2015/2446.”
vara: ”Förklaring: Import med övergång till fri förbrukning, från delar av unionen i vilka
direktiv 2006/112/EG inte tillämpas. Användningen av tulldeklarationen anges i artikel 134 i
delegerad förordning (EU) 2015/2446.”.
På sidan 200, bilaga 9, tillägg D1, fält 37: Förfarande, kod 61 ska det
i stället för: ”Återimport med övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri
omsättning av varor som inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.”
vara: ”Återimport med övergång till fri omsättning och samtidig övergång till fri förbrukning
av varor som inte är föremål för mervärdesskattebefriad leverans.”.
På sidan 200, bilaga 9, tillägg D1, fält 37: Förfarande, kod 68 första stycket ska det
i stället för: ”Återimport med partiell övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till
fri omsättning och hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.”
vara: ”Återimport med partiell övergång till fri förbrukning och samtidig övergång till fri
omsättning och hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.”.
SV
4
SV