Att intervjua (förslag från Ingrid)

Att intervjua (förslag från Ingrid)
Planera en intervjuguide och tänk igenom vad du vill ha svar på. Hur du ställer frågan är
beroende på svaret. En halvstrukturerad intervjuguide kan vara till hjälp att hålla sig till ämnet
speciellt om du berör känsliga områden som upplevelser. Halvstrukturerad innebär en liten
styrning för att minska risk för bara ja- nej svar. Då undviker du att när du sitter med svaren
ställa dig frågan: Jaha, patienterna tyckte inte bemötande var bra, så vad gör vi åt detta? Vad
sa vi göra annorlunda?
Det är bra om intervjuguiden är begränsad inte allt för många frågor - det kan bli betungande
att svara. Avsätt tid för intervju och göra denna ostörd och värna om intervjuarens integritet.
Allra bäst hade det varit om en utomstående ställt frågan och inte en personal som patienten är
beroende av, men detta är kanske inte möjligt. Du kan ändå få fram svar om patienten får
berätta tillåtande.
Tänk på att inte ställa hypotetiska, för långa och/eller dubbla frågor. Annars är risken stor att
respondenten blir förvirrad alternativt missförstår frågan. Även ledande frågor bör undvikas,
målet är ju att generera så mycket ny kunskap som möjligt och inte försöka befästa egna
värderingar!
Exempel på förståelsefördjupande frågor:
- Kan du berätta lite mer om…?
- Vad innebär…?
- Det där var intressant, kan du utveckla det lite…?
- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…?
- Skulle du kunna ge ett exempel… /ge exempel på vad det inte är…?
- Vilken betydelse har…?
- Hur tänker du…?
Exempel på intervjuguide på en vårdavdelning
1. Upplevelse. Här kan man använda en VAS skala 0-10 ex. Om du vill jobba med
ronden ska du förstås fråga om denna upplevelse
2. Bemötande. Uppmuntra den intervjuade att ge både bra och dåliga exempel
3. Delaktighet. Vad innebär det för dig?
4. Anhörigas delaktighet? Om du gör intervju med patient kan du bara få fram hur
patienten önskar anhörigas delaktighet.
5. Återkopplingar till undersökningar och provsvar. Hur fungerar det?