Delmålsöversättning psykiatri Delmål enligt 2015:8 Motsvarar

Delmålsöversättning psykiatri
Delmål enligt 2015:8
Motsvarar delmål enligt 2008:17
a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik
14, 16, 17
a2 Etik, mångfald och jämlikhet
15
a3 Vårdhygien och smittskydd
ny
a4 Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
20
a5 Medicinsk vetenskap
19
a6 Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens 18
organisation
b1 Kommunikation med patienter och närstående
13
b2 Sjukdomsförebyggande arbete
21
b3 Läkemedel
ny
b4 Försäkringsmedicin
delvis 21
b5 Palliativ vård i livets slutskede
ny
c1
1,4
c2
2
c3
3
c4
4
c5
5
c6
6
c7
7
c8
8
c9
9
c10
10
c11
11
c12
12
c13
10, 21