Projektplan handläggarstöd buller från skjutbanor och motorsport

Projektplan handläggarstöd buller från skjutbanor och motorsport 2017
Bakgrund/syfte: Syftet med projektet är att ta fram ett handläggarstöd kopplat till den
bullerproblematik som kan uppstå då bostäder är lokaliserade i närhet till skjutbanor
och motorsportanläggningar. Bullret kring dessa anläggningar är inte konstant utan
varierar ofta i tid och intensitet och aktiviteterna sker inte sällan på helger och kvällar.
De mindre anläggningarna drivs ofta av ideella föreningar eller helt oorganiserade
personer, ofta med bristande kunskaper kring lagstiftningen. Även ansvarsfördelningen
brukar vara otydlig.
Mål: Ta fram ett handläggarstöd som kan användas som faktaunderlag och som stöd
vid kommunernas tillsyn samt vid information till verksamhetsutövare och närboende.
Stödet ska bidra till att kunna minska eventuellt högt buller från anläggningarna och
därmed också minska bullerstörningarna för kringboende. Stödet ska även bidra till att
uppfylla miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö.
Avgränsning: Projektet omfattar skjutbanor och banor för motorsport, fasta
anläggningar där buller uppkommer mer eller mindre frekvent. Projektet omfattar inte
buller från trafik, industrier eller från övrig miljöfarlig verksamhet.
Strategi: I projektet kommer ett gemensamt handläggarstöd i form av ett
faktaunderlag (fakta om skjutbanor och motorsport, tillsyn, problematik och tips,
rättsfall och lagstiftning) för tillsynen tas fram. Handläggarstödet ska komplettera och
vägleda kring tillsynen och de bedömningar som ska göras av länets kommuner.
Referenser/bakgrundsmaterial: En sammanställning av det material som finns i
kommunerna och som gjorts inom Miljösamverkansorganisationerna i Sverige,
befintlig lagstiftning och rättsfall.
Resurser: Personer i arbetsgruppen: Maud Enqvist, Gislaved, Maria HedsundWestlund, Jönköping, Torbjörn Adolfsson, Aneby och projektledare Annica Malmer,
Miljösamverkan f.
Tidplan:
Uppstartsmöte: 2017-02-02
Arbetsgruppsmöte: 2017-04-27
Projektplanen klar: 2017-03-30
Projektplanen beslutas i styrgruppen: 2017-04-20 (även innan via mail)
Framtagande av handläggarstöd: Februari-November 2017
Handläggarstödet klart: 2017-11-30
Projektrapporten tas i styrgruppen: 2018-01