Område Projekt Organisation Påbörjat Avslutas

Område
Projekt
Organisation Påbörjat Avslutas Belopp 2017
Begränsad klimatpåverkan
Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel
RISE (tidigare JTI/SP)
2015
2017
895 000 kr
Begränsad klimatpåverkan
Åtgärder för att minska växthusgasavgången och öka skörden från odlade torvjordar
SLU
2017
2019
700 000 kr
Ekologisk produktion, Ett rikt odlingslandskap
Ogräs och kväveläckage kontrolleras i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, morot, lök och spannmål via miniträda, mellangröda
SLU
2017
och anpassad
2019
jordbearbetning
369 000 kr
Ekologisk produktion, Ingen övergödning, Ett rikt odlingslandskap
Effekter av svaveltillförsel i åkerböna
HS Konsult AB
2017
2019
500 000 kr
Ett rikt odlingslandskap
Mikrovåtmarker för biologisk mångfald
HS Konsult AB
2017
2019
270 000 kr
Ett rikt odlingslandskap
Halmbalar för humlor – praktiska åtgärder för att gynna humlor i insektspollinerade grödor
HS Skåne
2017
2019
93 000 kr
Ett rikt odlingslandskap
Berikning av åkermark: kantzoner, omgivande markanvändning samt effekter av insekticider
Linköpings universitet
2017
2019
600 000 kr
Ett rikt odlingslandskap
Ängsvallsprojektet - Långliggande vallar som blivande slåtterängar?
Länsstyrelsen Västra Götaland
2014
2017
500 000 kr
Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning
BiZon - skyddszoner som gynnar pollinatörer
Ekologgruppen i Landskrona
2016
2019
35 000 kr
Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning
Hur mycket gynnar en bättre dräneringsstatus jordbruksmarkens långsiktiga bördighet, skörden och miljön?
SLU
2017
2019
640 000 kr
Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning
Tillskottsbevattning för ökat skördeutbyte vid spannmålsodling
SLU
2017
2019
590 000 kr
Giftfri miljö
Kartläggning av den genetiska variationen av svartpricksjuka i Sverige
SLU
2017
2017
550 000 kr
Giftfri miljö
Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis
SLU
2017
2019
550 000 kr
Ingen övergödning
Kvävegödsling och strategi till blandvall i Sverige
HS Skaraborg
2017
2019
90 000 kr
Ingen övergödning
Kvävestrategi för höstvete och maltkorn i Sverige
HS Skaraborg
2011
2018
337 000 kr
Ingen övergödning
Strukturkalkning som en åtgärd mot fosforförluster från jordbruksmark i hela Sverige
HS Skåne
2017
2018
596 000 kr
Ingen övergödning
Fördelning av kvävegivan mellan delskördar i gräsvall
SLU
2017
2019
180 000 kr
Ingen övergödning
Partikelfångande fosfordammar med och utan sedimenttömning
SLU
2017
2017
260 000 kr
Ingen övergödning
Utlakningsförsök för långsiktlig kontroll av odlingssystem med vintergrön mark
SLU
2006
2017
447 000 kr