SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 2017-03

1
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060207
DOM
2017-03-10
Stockholm
Mål nr
P 6599-16
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr P 721-16,
se bilaga A
KLAGANDE
1. AAH
2. NAH
3. JW
4. EW
MOTPART
Mölndals stad
SAKEN
Detaljplan för Åby mässhall och hotell i Mölndals kommun
___________________
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena.
Dok.Id 1325529
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 16
Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: [email protected]
www.svea.se
Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-15:00
2
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
DOM
P 6599-16
YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
AAH, NAH, JW och EW har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva
beslutet om att anta detaljplanen.
Mölndals stad har yrkat att överklagandena ska avslås.
UTVECKLANDE AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
AAH och NAH har vidhållit det de tidigare har anfört och tillagt i huvudsak följande:
Kommunen har inte redovisat underlag som stödjer påståendet att planarbetet
påbörjades innan plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft. Planen ska därför
upphävas eftersom ärendet borde ha handlagts enligt den nya plan- och bygglagen.
Hotellbyggnadens placering strider mot gällande plan. Utredningar kring flera
miljöaspekter såsom buller, luftburna partiklar och vibrationer saknas eller är
bristfälliga. En trafikutredning krävs och ansvaret för skador på privat egendom
behöver regleras. Marken inte är lämpad för ändamålet. Skador som kan uppkomma
under byggnadsprocessen är inte tillräckligt reglerade.
JW och EW har vidhållit det de anfört tidigare och tillagt i huvudsak följande: Markoch miljödomstolen har bortsett från flertalet av deras invändningar. Planen kommer
att medföra att parkeringen i större utsträckning än i dag utsätts för nedskräpning.
Även buskörning kommer att öka bland annat eftersom parkeringen enligt detaljplanen
inte kommer att vara inhägnad. Det saknas utredning om vilka effekter som ett
gatukök på parkeringen kommer att få. Efter mark- och miljödomstolens dom har en
sakkunnig studerat deras fastighet och kommit till slutsatsen att det finns en
överhängande risk för omfattande vibrationsskador. Planen kommer att ge upphov till
en väsentligt förändrad markanvändning med risker för människors hälsa och miljön
varför en miljökonsekvensbeskrivning krävs. Bland annat saknas helt en utredning
kring vilka konsekvenser planen innebär för barn på Gärdesängens förskola. Åby
travsällskap, Mölndals stad och ordningsmakten har inte kunnat få slut på problemen
med aktiviteter på parkeringen i form av buskörning och
3
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
DOM
P 6599-16
olaglig parkering. Mark- och miljödomstolen har gjort en felaktig bedömning vid
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.
Mölndals stad har anfört i huvudsak följande. Planarbetet inleddes den 26 mars 2008
varför den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, ska tillämpas i målet. Den
förändrade markanvändningen har stöd i den fördjupade översiktsplanen. De
förändringar som den nya användningen av marken ger upphov till har
konsekvensbeskrivits inom ramen för planarbetet men utan att någon särskild
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Den planerade storskaliga parkeringen har
fungerat som sådan i många decennier och är placerad mellan en trafikerad gata och
travbanan samt är väl avskild från bostadsområdet med vallar. Själva parkeringsytan
kommer till och med att minska något. Även hotell kan aktualisera krav på
miljökonsekvensbeskrivning men endast om hotellet placeras utanför sammanhållen
bebyggelse, vilket det inte är fråga om här. Problemen med buskörning och olovlig
camping på parkeringen är i första hand frågor för polisen. Planen ska inte göras mer
detaljerad än vad som behövs och kommunen har säkerställt att planen inte hindrar
markägarens arbete med att förebygga dessa verksamheter.
REMISSYTTRANDEN
Boverket har anfört i huvudsak följande. Det är ÄPBL som ska tillämpas då
planarbetet påbörjades före den 2 maj 2011. Mässanläggningen och hotellkomplexet
kan enligt 5 kap. 18 § tredje stycket 2 ÄPBL anses vara omfattade av begreppet ”annat
projekt för sammanhållen bebyggelse” då det i detta begrepp enligt förarbetena även
kan ingå ändrad bebyggelse eller annan anläggning inom område med sammanhållen
bebyggelse. I den del detaljplanen möjliggör parkeringsplatser handlar detta ärende
endast om en viss anpassning av nuvarande markanvändning med marginell ny
påverkan. Vad gäller mässanläggning och hotell innebär planen visserligen en breddad
användning i förhållande till pågående markanvändning, men utifrån de kriterier som
ska beaktas delar Boverket kommunens bedömning att någon
miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. Även om någon uttrycklig prövning mot
bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), MKB-
4
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
DOM
P 6599-16
förordningen, inte har gjorts av kommunen, får kriterierna där anses inrymmas i
kriterierna i bilaga 4 till förordningen, som har bedömts.
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Mark- och miljööverdomstolen finner inledningsvis att ÄPBL ska tillämpas i målet.
Enligt denna ska bestämmelserna om miljöbedömningar och
miljökonsekvensbeskrivningar i 6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas när en
detaljplan upprättas om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i
6 kap. 11 § miljöbalken (5 kap. 18 § andra stycket ÄPBL). Vidare ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk bland annat för en
parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse (5 kap. 18 §
tredje stycket ÄPBL). Av 4 § andra stycket MKB-förordningen, framgår att
bedömningen av om genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
ska ske med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen. Av 12 § i
den äldre plan- och byggförordningen (1987:383) framgår att en bedömning av om en
betydande miljöpåverkan kan antas även ska ske enligt kriterierna i bilaga 2 i MKBförordningen.
Bedömningen av om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan får relateras
till den markanvändning som medges idag (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom
2013-06-19 i mål nr P 3495-13). Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att
området sedan tidigare är ianspråktaget för parkering respektive hästsportverksamhet
och att planen i princip endast innebär tillkommande markanvändning i form av hotell,
mässhall och gatukök. Detaljplanen ansluter till Mölndals tätbebyggda stadsområden.
Planen har förenats med flertalet bestämmelser som innebär att eventuell tillkommande
bullerpåverkan från området begränsas i förhållande till närliggande bostäder. Mot
denna bakgrund delar Mark- och miljööverdomstolen Boverkets bedömning att den
tillkommande markanvändningen, utifrån de tillämpliga kriterierna i bilaga 2
respektive bilaga 4 i MKB-förordningen, inte innebär så stora skillnader att planen kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Det finns därför inte skäl att upphäva planen
på den grunden att någon miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.
5
SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
DOM
P 6599-16
Vad gäller övriga invändningar som framförts av de klagande delar Mark- och
miljööverdomstolen underinstansernas bedömning. Vad AAH och NAH samt JW och
EW anfört i denna del föranleder ingen annan bedömning.
Sammanfattningsvis saknas således skäl att upphäva planen varför överklagandena ska
avslås.
Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte
överklagas.
I avgörandet har deltagit hovrättsråden Per Sundberg, Birgitta Bylund Uddenfeldt och
Johan Svensson, referent, samt tekniska rådet Karina Liljeroos. Föredragande har varit
Helen Agah.
Bilaga A
1
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
DOM
Mål nr P 721-16
2016-06-30
meddelad i
Vänersborg
KLAGANDE
1. AAH
2. NAH
3. JW
4. EW
MOTPART
Mölndals kommun
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2016-01-07 i ärende nr 403-367092015, se bilaga 1
SAKEN
Detaljplan för Åby mässhall och hotell i Mölndals kommun
_____________
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.
_____________
Dok.Id 324441
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg
Besöksadress
Hamngatan 6
Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 30
E-post: [email protected]
Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
-
2
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
DOM
P 721-16
BAKGRUND
Kommunfullmäktige i Mölndals kommun (nedan kommunfullmäktige) beslutade
den 23 september 2015, § 124, att anta detaljplanen för Åby mässhall och hotell,
upprättad den 13 maj 2014 och reviderad den 16 juni 2015. Syftet med detaljplan är
att möjliggöra en mässhall och ett hotell i anslutning till Åby travbana. Beslutet
överklagades av bland andra AAH, NAH, JW och EW till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län som i beslut den 7 januari 2016 avslog samtligas överklaganden.
YRKANDEN M.M.
AAH och NAH (fastighetsägare till X) har, såsom det får tolkas, yrkat att markoch miljödomstolen med änd-ring av länsstyrelsens beslut ska upphäva
kommunfullmäktiges beslut att anta de-taljplanen. De har anfört i huvudsak
detsamma som i länsstyrelsen, men har till-lagt/framhållit bl.a. följande. Ärendet
utgör, i den form som det är idag, ett svårt slag för deras boende med akuta och
kvarstående aspekter för bl.a. hälsa, ekonomi, trivsel, miljö och landskapsbilden.
Det har inte tagits skälig hänsyn till dessa aspekter. Länsstyrelsen har godtagit att
det inte utförts tillräckliga utredningar för att validera att bebyggelsen lokaliseras
till mark som är lämplig för ändamålet. De har visat att denna mark inte är lämplig
för byggnation i enlighet med förslaget.
Det har inte behandlats huruvida byggnationen av hotellet inte bara strider mot bestämmelser gällande markförhållanden och höjd, där höjden naturligtvis påverkar
både utseende och byggprocessen, utan rent faktiskt bryter mot gällande byggnadsoch detaljplan, se kartbild från Mölndals stads hemsida (http://karta.molndal.se/
Detaljplan 14-MÖL-5355). Här framgår tydligt att själva huskroppen av hotellet
tangerar gränsen för den mark som överhuvudtaget inte får bebyggas. Då dessa
markarbeten inte är asfaltsläggning av parkering, utan istället är djupgående markförändring, överskrids vad man har rätt att göra. Länsstyrelsen anför att man inte
kan ålägga kommunen att göra specifika ändringar, såsom att flytta hotellbyggnaden. Det är inte deras idé av vad som åligger länsstyrelsen, utan det är kommunbeslutet som sådant som behöver avslås (såsom det får förstås upphävas; domstolens
3
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
DOM
P 721-16
anmärkning) för att möjliggöra riktiga underlag för byggnationerna och att en hållbar lösning nås.
JW och EW (fastighetsägare till Y) har, såsom det får tolkas, yrkat att mark- och
miljödomstolen med ändring av läns-styrelsens beslut ska upphäva
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. De har anfört i huvudsak
detsamma som i länsstyrelsen, men har tillagt/framhållit bl.a. följande. De negativa
effekter som utformningen av parkeringen kommer att inne-bära strider mot svensk
lag och är tveklöst en planfråga. Det är inte acceptabelt att länsstyrelsen hänvisar
till att de som boende ska behöva genomgå en civilrättslig process för att få
täckning för de skador som kan förväntas uppstå på deras fastig-het. Genom att
ignorera de risker som buller och vibrationer för med sig strider länsstyrelsens
beslut mot kravet som uppställs i förskolans läroplan vilket är att för-skolan ska
erbjuda barnen en trygg miljö. Länsstyrelsen har helt missat att kommu-nens
teoretiska beräkningar fullständigt har ignorerat den buskörning parkeringens
utformning kommer att skapa. Skyddsvallarna vid Tribungatan och Tandemgatan är
otillräckliga samt kopplingen mellan den nordöstra och den sydvästra delen av parkeringen bör stängas. Länsstyrelsen har helt ignorerat dessa punkter.
DOMSKÄL
Tillämpliga bestämmelser framgår i allt väsentligt av länsstyrelsens beslut.
Vid prövningen av ett överklagande enligt äldre plan- och bygglagen (1987:10
[ÄPBL]) ska den överprövande instansen enligt 13 kap. 8 § ÄPBL antingen fastställa eller upphäva antagandebeslutet i dess helhet om inte kommunen medgett
något annat eller att det är frågan om ändringar av ringa betydelse. Mark- och miljödomstolens prövning innebär en kontroll av om kommunfullmäktiges beslut ryms
inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt bestämmelserna i ÄPBL och
de krav som kan ställas på beslutsunderlag och beredningsförfarande. Det innebär
att domstolen prövar den valda utformningens laglighet - inte om det finns bättre
lösningar på vissa planeringsfrågor eller om kommunen valt den bästa lösningen.
4
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
DOM
P 721-16
Mark- och miljödomstolen ifrågasätter inte att detaljplanen i vissa avseende kommer att innebära olägenheter för närboende. Vid en prövning av ett överklagande av
kommunens beslut att anta en detaljplan bör beslutet upphävas endast om kommunen i sin bedömning gjort en felaktig avvägning mellan motstående enskilda
och/eller allmänna intressen, om antagande beslutet ligger utanför det handlingsutrymme som de materiella reglerna ger kommunen eller i de fall då kommunen förfarit felaktigt vid handläggning av planen. Vid bedömningen ska beaktas att det är
kommunen som, inom vida ramar, har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen.
Länsstyrelsen har i sin roll som regional planmyndighet den 7 oktober 2015 beslutat
att inte pröva kommunens antagandebeslut. I de fall då enskilda åberopar allmänna
intressen föreligger inte något hinder av processuell natur mot att en överinstans vid
prövningen av en enskild persons överklagande i ett planärende beaktar de allmänna
intressen som enligt den klagande står emot planen. Vissa allmänna intressen,
såsom hälso- och säkerhetsfrågor, bevakas dock i första hand av länsstyrelsen i
myndighetens funktion som regional planmyndighet under planprocessen och vid
prövning av beslut enligt bestämmelserna i 12 kap. 1 och 3 §§ ÄPBL. När enskilda
åberopar allmänna intressen, såväl frågor som omfattas av länsstyrelsens prövning
enligt 12 kap. ÄPBL som andra allmänna intressen, blir prövningen i samband med
ett överklagande begränsad. (se RÅ 1994 ref. 39 samt MÖD 2013:44 och MÖD
2013:47). I samband med ett överklagande som berör sådana allmänna intressen
som bevakas enligt 12 kap. ÄPBL kan i regel dock bara prövas om underlaget för
länsstyrelsens prövning varit godtagbart, vad som tillförts i målet efter länsstyrelsens prövning samt om detaljplanen medför att planen för berörda inte blir acceptabel (se MÖD 2013:47). Även vid prövningen av en överklagad plan väger således
de av länsstyrelsen gjorda bedömningarna som planmyndighet tungt.
Eventuell marknadsvärdeminskning för klagandenas fastigheter utgör i sig inte skäl
för att upphäva detaljplanen. I övriga frågor gör mark- och miljödomstolen sammantaget samma bedömning som den länsstyrelsen gjort, dvs. att detaljplanen beaktat både allmänna och enskilda intressen på ett acceptabelt sätt. Inte heller det som
5
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
P 721-16
DOM
klagandena anfört i övrigt utgör skäl för att ändra dessa bedömningar och upphäva
detaljplanen. Överklagandena ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)
Överklagande senast den 21 juli 2016.
Gunnar Bergelin
_____________
Martin Kvarnbäck
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Gunnar Bergelin, ordförande, och
tekniska rådet Martin Kvarnbäck. Föredragande har varit beredningsjuristen Sofia
Ardeke.