Förbättringskunskap

Patientsäkerhet
februari 2017
Enheten för strategisk kvalitetsitveckling
Region Skåne
www.kvalitetsutveckling.se
Edward Demings utgångspunkter
Utgå från kundens behov
-kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet
Aktivt medarbetarskap
-alla vill i grunden göra ett bra jobb
Aktivt ledarskap
-stödja och skapa förutsättningar för innovationer
Systemförståelse
-medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet
Källa (urval): The Deming Management Method
(Mary Walton/Edward Deming)
Offensiv
kvalitetsutveckling
Ledningens engagemang
Ständiga
förbättringar
Arbeta med
processer
Sätt kunden
i centrum
Låt alla vara
delaktiga
Basera beslut
på fakta
Skapa helhetsbild
Källa: Chalmers
Grundläggande kunskap för
utveckling
Källa: Deming School
Förbättringskunskap
Professionell kunskap
♦ Ämneskunskap
♦ Personliga färdigheter
♦ Värderingar, etik
Förbättring av
diagnos och
behandling
♦ Systemförståelse
♦ Förståelse för variation
♦ Förändringspsykologi
♦ Kunskap om förbättring
och lärande
+
Förbättring av
processer och system
i hälso- och sjukvården
Ökat värde för dem vården finns till för
Utvecklat efter Batalden
?
?
Personcentreradvård
Kapacitets
planering
Patient
Process
orientering
Kärnkompetenser
Six
Sigma/
Lean
God vård
Systemiskt tänkande
Future café
Processorientering
Kvalitetsregister
Bra
mottagning
Genombrott
Kvalitet i ert
QUL
tjänst
2000
Patient närmre vård
SOSFS 2005:12
Förbättrings
kunskap
Utvecklings
ledarskap
2016
Förbättringsprocessen
Inled ny cykel
Påvisa och definiera
behov av förbättring
Dra lärdomar av arbetet
När rätt lösning är funnen
Säkra och sprid
lösningen
Ibland måste man backa
tillbaka till Planera-fasen
Agera
Studera
Om inte –
testa andra lösningar
Utvärdera varje test har vi hittat rätt lösning
Planera
Mät och förstå
problemet
Analysera och hitta
möjliga lösningar
Gör
Testa den lösning
som är mest sannolik
6
Makro
2
A
P
S
D
A
P
S
D
Meso
5
3
1
A
P
S
D
A
P
S
D
4
A
P
S
D
A
P
S
D
Mikro
Tid
Ständiga förbättringar
Vision
framtida
läge
Ständig förbättring
Förändring i den direkta verksamheten
Multipla testcykler kan drivas samtidigt för att
vinna tid och mer lärande
A P
S
D
A P
S
D
D
S
D
A P
A P
A P
S
A P
S
S
D
A P
A P
S
D
A P
S
D
S
D
D
Olika problem kräver olika
verktyg!
Förändringspsykologi
Hur reagerar vi på förändringar?
tid
Att resa i förändringslandet
information
Chock
Ser möjlighet
delegerande
Utforskande
Förnekelse
stödjande
Ilska
Accepterande
Passivitet
2017-03-05
Airole Kommunikationscoaching
coachande