Program Göteborg 24-25 april

Nationell konferens om Hemmasittare
Göteborg 24-25 april
DAG 1: 24 april
09-9.30 Registrering och frukost.
09.30-9.45 Konferensen öppnas - Lena Malm (S).
Socialdemokrat och Hisingsbo av födsel och
ohejdad vana. Kommun- och regionfullmäktige
2014-2018. Ersättare i regionstyrelsen. Borgmästare
i Göteborg.
09.45 Peter Friberg - Goda relationer
som grund för återgång till skolan.
Gruppen elever med hög skolfrånvaro är heterogen och orsakerna till frånvaro skiljer sig åt men en
gemensam nämnare för att hjälpa eleven tillbaka till
skolan är att kunna skapa goda relationer till eleven
och dennes familj. Peter berättar i detta pass om vad
skolan kan och bör göra.
Bensträckare.
10.45 Trude Havik – Skolans roll vid skolvägran,
fokus på förebyggande arbete och tidig upptäckt.
Trude är doktor i specialpedagogik och har
disputerat med avhandlingen: «skolen sin rolle for
skolevegring». Hon har erfarenhet från skola och
elevhälsa och jobbar som postdoc på Læringsmiljøsenteret projekt om ledarskap i klassrummet och
hon är mycket engagerad i barn och ungdomar som
sliter med att komma till skolan.
11.45 – 13.00 Lunch.
13.00 – 14.15 Valbara Pass.
1. Spelifierat lärande - att skapa engagemang bland
hemmasittare. Hur spelifiering (Gamification) kan
användas i undervisning och i behandlingsarbetet
för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.
2. SPSM - Att inta ett förebyggande och främjande
perspektiv. Bertil Löfdahl från SPSM informerar
om myndighetens uppdrag och hur man gör en
tillgänglig utbildning för alla.
3. Datorspel – beroende eller intresse? I detta pass
ger vi nyanserade svar som är baserade i aktuell
forskning och erfarenhet av att arbeta med barn och
ungdomar med problematiskt spelande. Lika viktigt
är också hur professionella som arbetar med barn
och unga ska förhålla sig till spelande och skärmtid.
Bensträckare.
14.30 Ia Sundberg-Lax & Robert Palmér - Vikten
av att göra en kartläggning innan man sätter in
åtgärder. Ia, chef för Magelungens Hemmasittarprogram (HSP) och Robert, programansvarig för
HSP, beskriver hur kartläggningsarbetet går till
och varför det alltid bör göras innan åtgärder sätts
in. De kommer att behandla kartläggningens syfte
och hur man använder kartläggningen i det kliniska
arbetet, samt beskriva vilka som bör involveras i en
kartläggning och hur det går till.
15.15 – 15.45 Fikapaus.
15.45 Per Kornhall – skola för alla – med alla?
Att lyckas i skolan är en ung människas viktigaste skyddsfaktor mot olika former av problematik.
Ändå har svenska skolan under lång tid blivit sämre
på att ta hand om de barn som har störst behov. Vad
kan forskning säga oss om vad som behövs för att
få ett arbete som är centrerat kring barns och ungas
behov på alla nivåer i ett skolsystem? Per är FilDr
och utbildad lärare. Har erfarenhet som under
visningsråd på Skolverket och som
kommunal skolutvecklare.
17.00 – 17.30 Moderator Martin Karlberg
sammanfattar dagen.
Tid för frågor och reflektioner.
17.30 Mingel med bubbel och snittar!
Kontaktuppgifter:
Om ni har några frågor eller funderingar, kan ni
alltid maila oss på: [email protected]
Eller ringa till vår marknadsadministratör,
Melanie Brown på: 076 050 27 92
OBS: ändringar i schemat kan förekomma.
Nationell konferens om Hemmasittare
Göteborg 24-25 april
DAG 2: 25 april
08.30 Robert Palmér & Ia Sundberg Lax Behandlingsinsatser för hemmasittare.
Robert, programansvarig för HSP och Ia, chef för
HSP, ger en beskrivning av hur de arbetar med
behandling i HSP. Bland annat så beskrivs hur man
skapar förutsättningar för behandlingsarbetet,
verksamma komponenter i behandling, åtgärder för
elev, familj och skola, organisatoriska
förutsättningar och samverkan.
Bensträckare.
09.45 Malin Gren Landell - Att vända frånvaro
till närvaro.
Malin är ansvarig för regeringens utredning
U 2015:11, en utredning om problematisk elevfrånvaro, presenterar slutsatser från utredningen samt
skolinspektionens statistik kring hemmasittare.
Malin är disputerad psykolog, leg psykoterapeut och
verksam som utvecklingsledare vid Barn- och
kvinnocentrum (BKC) vid Region Östergötland.
10.45 – 11.15 Fikapaus.
11.15-12.15 Valbara pass:
1. Spelifierat lärande - att skapa engagemang bland
hemmasittare. Hur spelifiering (Gamification) kan
användas i undervisning och i behandlingsarbetet
för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.
2. Behandlingsworkshop. En workshop i hur man
arbetar med gradvist skolnärmande. Många elever med hög skolfrånvaro känner ett starkt obehag
kring tankar på skolan eller att vara i skolan eller för
andra saker som att åka kommunalt eller i sociala
situationer. I denna workshop tränar vi på hur man i
behandling kan arbeta med dessa problem.
3. Lektionsfrånvaro snarare än skolfrånvaro.
Charlotta och Kata är programansvariga för
FUNKA-programmen – intensiva insatser för barn
och ungdomar med problemskapande beteenden.
Det här är en workshop om samarbetet med föräldrar till ”stökiga” barn. I workshopen presenteras
konkreta verktyg för att skapa allians och samsyn
med föräldrar som ofta känner sig missförstådda och
misslyckade. FUNKA-programmen utgår från social
inlärningsteori och i den här workshopen övar ni på
att se och förstärka målbeteenden hos föräldrar och
elev.
12.15 – 13.15 Lunch.
13.15 Marit Sahlström - Att nå de onåbara.
Marit är projektledare på Stockholms Stadsmissions
insats, Oneeighty, som arbetar online med unga med
stor eller total skolfrånvaro och stöttar dem tillbaka
till skolan och ett socialt sammanhang.
14.15-14.45 Fikapaus.
14.45 Annelie Karlsson/Funkkonsulten Ta chansen att göra skillnad!
Ett av Annelies barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har haft en lång period av
problematisk skolfrånvaro. Från småbarnstiden till
tonårstiden har de mött många professionella inom
skola, vård och socialtjänst. En del av dem har bemött dem på ett sätt som gjort stor skillnad för dem
som familj. I den här föreläsningen berättar hon om
några av dessa inspirerande personer.
15.45 - ca 16.30 Moderator Martin
Karlberg avslutar konferensen.
Övrig Information:
Martin Karlberg – Moderator
Martin är lärare och forskare vid Uppsala universitet.
Han har arbetat med skolfrånvaro, inkludering och
evidensbaserad praktik i mer än tio år. För närvarande arbetar Martin i ett stort forskningsprojekt som
heter KUPOL, där forskare från Uppsala universitet
och Karolinska institutet studerar hur skolans pedagogiska och sociala miljö påverkar elevernas skolprestationer, psykiska och fysiska hälsa.
Jenny Fernström - tidigare hemmasittare
Jenny finns under konferensen tillgänglig för att
berätta och svara på frågor kring vad som
gjorde att hon började stanna hemma och
vad som hjälpte henne tillbaka.