null

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 8 mars 2017
(OR. en)
7107/17
Interinstitutionellt ärende:
2017/0046 (NLE)
AELE 31
EEE 10
N 12
ISL 7
FL 9
MI 202
ENER 105
FÖRSLAG
från:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
inkom den:
till:
3 mars 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 110 final
Ärende:
Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska
unionens vägnar ska intas i gemensamma EES-kommittén avseende en
ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet (Tredje energipaketet)
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 110 final.
Bilaga: COM(2017) 110 final
7107/17
/sk
DGC 2A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 3.3.2017
COM(2017) 110 final
2017/0046 (NLE)
Förslag till
RÅDETS BESLUT
om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas
i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring
av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet
(Tredje energipaketet)
SV
SV
MOTIVERING
1.
BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
Motiv och syfte med förslaget
Syftet med det utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén som åtföljer det
föreliggande förslaget till rådsbeslut är att ändra bilaga IV (Energi) till EES-avtalet i syfte att
införliva det så kallade ”tredje energipaketet” med avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet). De berörda rättsakterna är följande:
1.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om
inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter.
2.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om
villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1228/2003.
3.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om
villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av
förordning (EG) nr 1775/2005.
4.
Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande
och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009.
5.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv
2003/54/EG.
6.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av
direktiv 2003/55/EG.
7.
Kommissionens beslut 2010/685/EU av den 10 november 2010 om ändring av
avsnitt 3 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009
om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten.
8.
Kommissionens beslut 2012/490/EU av den 24 augusti 2012 om ändring av bilaga I
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för
tillträde till naturgasöverföringsnäten.
•
Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området
Genom bifogat utkast till beslut av gemensamma EES-kommittén utvidgas befintlig EUpolitik till att omfatta Eftastaterna i EES (Norge, Island och Liechtenstein).
SV
2
SV
•
Förenlighet med unionens politik inom andra områden
Utvidgningen av EU:s regelverk till att omfatta Eftastaterna i EES – genom att det införlivas
med EES-avtalet – sker i enlighet med EES-avtalets mål och principer att upprätta ett
dynamiskt och homogent europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, som är grundat på
gemensamma regler och lika konkurrensvillkor.
Samtliga politikområden omfattas inom området för fri rörlighet för varor, personer, tjänster
och kapital samt angränsande och övergripande politikområden som anges i EES-avtalet.
2.
RÄTTSLIG
GRUND,
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
PROPORTIONALITETSPRINCIPEN
•
Rättslig grund
OCH
Den lagstiftning som ska införlivas med EES-avtalet grundar sig på artiklarna 53.1, 62 och
114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Enligt artikel 1.3 i rådets förordning (EG) nr 2894/94 1 om formerna för genomförandet av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska rådet när det gäller denna typ av
beslut fastställa unionens ståndpunkt på förslag från kommissionen.
Kommissionen överlämnar tillsammans med Europeiska utrikestjänsten utkastet till beslut av
gemensamma EES-kommittén till rådet för antagande som unionens ståndpunkt.
Kommissionen hoppas så snart som möjligt kunna lägga fram unionens ståndpunkt i
gemensamma EES-kommittén.
•
Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)
Förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen av följande skäl.
Målet med detta förslag, nämligen att säkerställa enhetligheten på den inre marknaden, kan
inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför, på grund av
förslagets verkningar, bättre uppnås på unionsnivå.
Införlivandet av EU:s regelverk med EES-avtalet sker i överensstämmelse med rådets
förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 om formerna för genomförandet av
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vari det valda tillvägagångssättet
bekräftas.
•
Proportionalitetsprincipen
I enlighet med proportionalitetsprincipen går förslaget inte utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå dess mål – att säkerställa enhetligheten på den inre marknaden.
1
SV
EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.
3
SV
•
Val av instrument
I enlighet med artikel 98 i EES-avtalet har ett beslut av gemensamma EES-kommittén valts
som instrument. Gemensamma EES-kommittén ska säkerställa att EES-avtalet genomförs och
fungerar på ett effektivt sätt. I detta syfte ska kommittén fatta beslut i de fall som anges i EESavtalet.
3.
RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD
BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR
MED
•
Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden och konsekvensbedömning
Inom ramen för utarbetandet av tredje energipaketet har kommissionen utfört en
konsekvensbedömning för att bedöma alternativ i samband med fullbordandet av den inre
marknaden för gas och el. I konsekvensbedömningen ingick ett samråd med intressenter.
Sammanlagt 339 besvarade frågeformulär skickades in av organisationer från 19 länder.
Dessutom mottogs 73 frågeformulär från organisationer som inte är knutna till ett visst land.
Syftet med det bifogade beslutet av gemensamma EES-kommittén är endast att utvidga det
nuvarande systemet till att omfatta Eftastaterna i EES.
4.
BUDGETKONSEKVENSER
Eftastaterna i EES ska bidra ekonomiskt till driften av byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter (Acer) 2. Dessa bidrag ska överensstämma med artikel 82.1 a i
EES-avtalet, där det fastställs att Eftastaterna i EES ska bidra ekonomiskt till de EUverksamheter i vilka de deltar på grundval av en proportionalitetsfaktor. Bidragen från
Eftastaterna i EES ska läggas till respektive post i EU-budgeten för verksamheten i fråga. Det
ska understrykas att de extra intäkterna i detta sammanhang inte ger ytterligare
personalresurser för byrån.
5.
ÖVRIGA INSLAG
Alla väsentliga bestämmelser i det tredje energipaketet med ömsesidiga rättigheter och
skyldigheter ska införlivas med EES-avtalet. Eftaparten har begärt följande anpassningar.
Deltagande i byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
De nationella tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna ska delta fullt ut i byråns arbete, och i
samtliga dess förberedande organ, inklusive arbetsgrupper, kommittéer och arbetsgrupper,
samt i styrelsen och tillsynsnämnden, utan rösträtt.
Med tanke på att de nationella tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna inte kommer att beviljas
rösträtt i byråns tillsynsnämnd överför Eftastaterna inte behörighet till byrån i fråga om att
anta beslut. Eftersom Eftastaterna inte kan bli föremål för ett beslut av byrån krävs det en
alternativ mekanism. Eftas övervakningsmyndighet bör få befogenhet att anta beslut som
2
SV
Nedan kallad byrån.
4
SV
riktar sig till de nationella tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna i fall som involverar en eller
flera Eftastater.
Besluten av Eftas övervakningsmyndighet ska grunda sig på utkast som utarbetas av byrån.
Eftas övervakningsmyndighet och byrån ska se till att beslut om liknande frågor är förenliga
på grundval av samarbete och utbyte av synpunkter. Därför ska byrån ha rätt att delta fullt ut i
arbetet i Eftas övervakningsmyndighet, och vice versa.
Mekanismens allmänna princip är att Eftas övervakningsmyndighet fattar bindande beslut
som rör de nationella tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna, i de fall där byrån har behörighet
att fatta bindande beslut i EU. Mekanismen kommer att säkerställa en balanserad lösning.
Vad beträffar Eftastaterna ska byrån när så är lämpligt bistå Eftas övervakningsmyndighet och
Eftas ständiga kommitté i utförandet av deras respektive uppgifter.
När den utarbetar ett utkast till Eftas övervakningsmyndighet enligt denna förordning ska
byrån informera Eftas övervakningsmyndighet. Den sistnämnda ska fastställa en tidsfrist inom
vilken de nationella tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna ska ha rätt att framföra sina
synpunkter i frågan, med full hänsyn till hur brådskande och komplex frågan är och till dess
potentiella konsekvenser.
De nationella tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna får begära att Eftas övervakningsmyndighet
omprövar sitt beslut. Eftas övervakningsmyndighet ska översända denna begäran till byrån. I
detta fall ska byrån överväga att utarbeta ett nytt utkast till Eftas övervakningsmyndighet och
svara utan onödigt dröjsmål.
Om byrån ändrar, upphäver eller återkallar ett beslut som är parallellt med det beslut som
antas av Eftas övervakningsmyndighet ska byrån utan onödigt dröjsmål utarbeta ett utkast
med samma innebörd till Eftas övervakningsmyndighet.
I händelse av tvist mellan byrån och Eftas övervakningsmyndighet när det gäller
administrationen av dessa bestämmelser ska byråns direktör och kollegiet i Eftas
övervakningsmyndighet, med beaktande av hur brådskande ärendet är, utan onödigt dröjsmål
sammankalla till ett möte för att nå samförstånd. Om sådant samförstånd inte uppnås får
byråns direktör eller kollegiet i Eftas övervakningsmyndighet begära att de avtalsslutande
parterna hänskjuter frågan till gemensamma EES-kommittén som ska behandla den i enlighet
med artikel 111 i EES-avtalet, vilken ska gälla i tillämpliga delar. I enlighet med artikel 2 i
gemensamma EES-kommitténs beslut nr 1/94 av den 8 februari 1994 om antagande av
arbetsordningen för gemensamma EES-kommittén (EGT L 85, 30.3.1994, s. 60) får en
avtalsslutande part begära omedelbart anordnande av möten under brådskande
omständigheter. Trots vad som sägs i denna punkt får en avtalsslutande part när som helst
hänskjuta ärendet till gemensamma EES-kommittén på eget initiativ i enlighet med artiklarna
5 och 111 i EES-avtalet.
Exempel på motiveringar och föreslagna lösningar i enskilda rättsakter:
Direktiv 2009/72/EG
Artikel 44.2 – ”små, enskilda system” och undantag
Motivering:
SV
5
SV
Island: Island betraktas för närvarande som ett litet enskilt system i den mening som
avses i artikel 2.26 i det tidigare eldirektivet (direktiv 2003/54/EG). Därför är det
undantag som föreskrivs i artikel 15 i det direktivet tillämpligt på Island.
Island är fortfarande ett enskilt system i den mening som avses i det nya eldirektivet
(direktiv 2009/72/EG), eftersom landet inte har några gränsöverskridande
sammanlänkningar. Elförbrukningen i Island är för närvarande större än vad som
gäller för ett litet enskilt system enligt artikel 2.26 i direktiv 2009/72/EG. Den
nuvarande årliga förbrukningen är ca 17 TWh, medan tröskeln för små enskilda
system var 3 TWh år 1996. Den del av systemet som betjänar hushåll och små företag
är dock fortfarande relativt liten, eftersom det finns ungefär 320 000 invånare totalt
och 124 000 hushåll som, tillsammans med den småskaliga industrin, förbrukar ca 20
% av den totala elproduktionen. Därför består systemet av små systemansvariga för
distributionssystem med förhållandevis få anställda och motsvarande liten nätdrift,
vilket är samma situation som enligt direktiv 2003/54/EG. Om det finns påtagliga
problem med driften av sådana system efter det att direktivet har trätt i kraft, är det
därför fortfarande en giltig synpunkt att det bör finnas en möjlighet att ansöka om
undantag från tillämpliga bestämmelser i enlighet med vad tillåts för Island enligt
direktiv 2003/54/EG. Därför bör den möjlighet till undantag från artiklarna 26, 32 och
33 som har beviljats Malta även beviljas Island.
Den systemansvarige för överföringssystemet i Island är för närvarande åtskild i
rättsligt och funktionellt avseende i enlighet med direktiv 2003/54/EG. Under
nuvarande omständigheter skulle det vara problematiskt med åtskillnad beträffande
ägandet av den systemansvarige för överföringssystemet i Island Därför bör det
undantag från artikel 9 i direktiv 2009/72/EG som har beviljats Cypern, Luxemburg
och/eller Malta även beviljas Island.
Liechtenstein: Liechtenstein har för närvarande ett undantag från bestämmelserna om
åtskillnad i artikel 10 i direktiv 2003/54/EG. Detta beror på Liechtensteins särdrag
som ett mycket litet men högindustrialiserat land med cirka 36 000 invånare, 14 000
hushåll och 33 000 arbetsplatser, samt också på den särskilda situationen på
Liechtensteins elmarknad.
Liechtenstein har ett enda elföretag, LKW, som endast har tillgång till en 110 kVsammanlänkning med Österrike och tre 110 kV-sammanlänkningar med Schweiz.
LKW betjänar cirka 18 300 slutförbrukare och fungerar som en typisk systemansvarig
för distributionssystemet i den mening som avses i direktiv 2009/72/EG.
Det skulle under nuvarande omständigheter vara oproportionerligt att kräva åtskillnad
av den systemansvarige för överföringssystemet i Liechtenstein, i synnerhet med
beaktande av artikel 26.4 i direktiv 2009/72/EG. Enligt denna bestämmelse behöver en
åtskillnad av systemansvariga för distributionssystem inte utföras om det finns färre än
100 000 anslutna kunder eller om de levererar till små, enskilda system. Därför bör
artikel 9 i direktiv 2009/72/EG inte gälla Liechtenstein.
Föreslagen anpassning:
Artikel 44.2: ”Artikel 44.2 ska ersättas med följande: ’Artikel 9 ska inte gälla Cypern,
Luxemburg, Malta, Liechtenstein och/eller Island. Dessutom ska artiklarna 26, 32 och
33 inte gälla Malta.
Om Island, efter det att detta beslut trätt i kraft, kan visa att landet har påtagliga
problem med driften av sitt system, får Island ansöka om undantag från artiklarna 26,
32 och 33, som kan beviljas av Eftas övervakningsmyndighet. Eftas
SV
6
SV
övervakningsmyndighet ska underrätta Eftastaterna och kommissionen om dessa
ansökningar innan den fattar beslut, med beaktande av respekten för konfidentialitet.
Beslutet ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella
tidning.’”
Artikel 7.2 j – EU:s mål för förnybar energi
Motivering:
Det mål på 20 % som avses i detta led är ett EU-mål som anges i direktiv 2009/28/EG
om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Eftersom målet
på 20 % är ett övergripande mål för EU:s medlemsstater, bör artikel 7.2 j inte gälla
Eftastaterna.
Föreslagen anpassning:
”Artikel 7.2 j ska inte gälla Eftastaterna.”
Artikel 46 – deltagande i elkommittén
Motivering:
För närvarande finns det i EES-avtalet en överenskommen anpassning av den
föregående förordningen om gränsöverskridande elhandel (förordning (EG)
nr 1228/2003), där det anges att medlemsstaterna i Efta bör inbjudas att delta fullt ut i
elkommitténs arbete, men inte bör ha rösträtt. Eftersom den kommitté som inrättats
inom ramen för det tredje paketet kommer att ha en roll som motsvarar den föregående
elkommittén, bör den nuvarande anpassningen fortsätta att gälla för den nya
förordningen.
Föreslagen anpassning:
”Företrädarna för Eftastaterna ska delta fullt ut i arbetet i den kommitté som inrättats
genom artikel 46, men ska inte ha rösträtt.”
Direktiv 2009/73/EG
Undantag för Island
Motivering:
Island har inga naturgaskällor och har följaktligen inte någon infrastruktur för
distribution. Kommissionen anser därför att avsaknaden av naturgas i Island i
kombination med landets avlägsna läge, som skulle göra det för dyrt att bygga en
rörledning, kan utgöra ett ”geografiskt skäl” i den mening som avses i relevant
rättspraxis från EU-domstolen (mål C-214/98). Island kan därför undantas från
skyldigheten att införliva direktiv 2009/73/EG med sin lagstiftning.
Det bör också noteras att Island i alla händelser inte skulle påverkas av att direktiv
2009/73 inte införlivas med EES-avtalet, eftersom landet varken har någon
gasmarknad eller några gasföretag. Investeringar i infrastruktur skulle inte vara
ekonomiskt lönsamma att genomföra på en konkurrensutsatt marknad. Island använder
sin geotermiska potential som en alternativ och mycket ekonomiskt överkomlig
lösning, och det finns därför inga ekonomiska utsikter för en framtida gasmarknad.
Föreslagen anpassning:
”Detta direktiv ska inte gälla Island.”
Artikel 11 – Certifiering i förhållande till tredjeländer
SV
7
SV
Motivering:
Eftastaternas förbindelser med tredjeländer är inte av betydelse för EES. Detta anges i
skäl 16 till EES-avtalet där det står att ”detta avtal inte inskränker de avtalsslutande
parternas självständiga beslutanderätt eller befogenhet att ingå avtal, om inte annat
följer av bestämmelserna i detta avtal och med de begränsningar som följer av
folkrätten”. Inte heller kan ett internationellt avtal som ingåtts av EU vara bindande
för Eftastaterna.
Enligt artikel 11.3 b ska EU-medlemsstaterna vägra att certifiera operatörer från
tredjeländer, om det inte har visats att ett beviljande av certifiering inte kommer att
äventyra en trygg energiförsörjning i medlemsstaten och gemenskapen. De faktorer
som ska beaktas är knutna till rättigheter och skyldigheter som följer av EU:s och EUmedlemsstaternas internationella avtal, samt andra särskilda omständigheter med
anknytning till det berörda tredjelandet. Eftersom EES-avtalet inte reglerar
förbindelser med tredjeländer är EU:s, EU-medlemsstaternas eller Eftastaternas
internationella avtal eller dessa staters övriga förbindelser med tredjeländer inte av
betydelse för EES. Därför måste texten anpassas så att bestämmelsen om trygg
energiförsörjning inte beaktas inom ramen för EES-avtalet.
Kravet på åtskillnad kan dock anses vara en grundläggande förutsättning för den inre
marknaden för energi. I syfte att säkerställa att EES-avtalet fungerar väl bör detta krav
också tillämpas på operatörer från tredjeländer som begär att bli certifierade av en
Eftastat. Det är dock viktigt att notera att kravet inte kommer att tillämpas på
operatörer från tredjeländer i geografiskt begränsade områden som har angetts i
anpassningen av artikel 49.4 och 49.5 i direktiv 2009/73/EG innan de angivna
tidsfristerna har löpt ut 3.
Som en del av de förfaranden som anges i artikel 11 ska medlemsstaterna begära ett
yttrande från kommissionen om huruvida kraven på åtskillnad är uppfyllda och
huruvida försörjningstryggheten i gemenskapen äventyras vid beviljande av
certifiering. Enligt punkt 4 d i protokoll 1 till EES-avtalet ska kommissionens
funktioner i samband med förfaranden för verifikation, godkännande, information,
anmälningar, samråd eller liknande, för EFTA-staternas vidkommande fullgöras i
enlighet med de förfaranden som fastställs mellan dessa. På energiområdet har Eftas
övervakningsmyndighet ansvar för genomförandet av de förfaranden som föreskrivs i
EU:s lagstiftning.
Eftersom det planeras att anpassa bestämmelsen i artikel 11.3 b om trygg
energiförsörjning så att den inte beaktas inom ramen för EES-avtalet, kan Eftas
övervakningsmyndighet inte ta hänsyn till detta kriterium när den avger sitt yttrande
till Eftastaterna. Därför förslås en anpassning också i detta fall.
Föreslagen anpassning:
”Artikel 11.3 b, 11.5 b och 11.7 ska inte gälla Eftastaterna.”
Artikel 49.2, 49.4, 49.5 och 49.6 – Framväxande och enskilda marknader
Motivering:
3
SV
Se sidan 16 i denna förklarande anmärkning för ytterligare förklaringar avseende artikel 49.
8
SV
Norge: I punkt 1 i den föreslagna anpassningen klargörs att Eftas
övervakningsmyndighet kommer att utföra kommissionens uppgift när det gäller
Eftastaterna.
Punkt 2 i den föreslagna anpassningen innehåller en särskild anpassning för befintlig
infrastruktur i Norge. Denna anpassning är en återspegling av att Norge klassificerades
som en ”framväxande marknad” enligt direktiv 2003/55 fram till april 2014. Även om
Norge inte längre har denna ställning är landets inhemska marknad för naturgas liten
och fortfarande under framväxande. Utveckling av infrastruktur för naturgas har dock
bara förekommit i ett fåtal geografiskt begränsade områden, som inte är förbundna
med varandra.
För två geografiskt begränsade områden begärs ett undantag i enlighet med artikel
49.4 och 49.5. I dessa två områden gjordes investeringar i infrastruktur under den
period när Norge hade ställning som framväxande marknad, varför bestämmelsen om
ansökan om undantag inte tillämpades. Dessutom utforskas fortfarande möjligheter till
nya investeringar och marknadstillväxt i de två områdena. Ett fullständigt
genomförande av direktivet skulle därför medföra påtagliga problem genom att
försvaga incitamenten för ytterligare investeringar i ny gasinfrastruktur.
Anpassningarna kommer att säkerställa förutsägbara och stabila ramvillkor för nya
investeringar i gasinfrastruktur. Infrastrukturens ålder i dessa två områden är väl inom
de tidsfrister för undantag som anges i artikel 49.5.
I de två geografiskt begränsade områdena anses undantag från de bestämmelser som
avser distribution vara nödvändiga. Ett undantag från artikel 32 föreslås eftersom
fullständigt tillträde för tredje part skulle minska incitamenten för investeringar i
vidareutveckling av infrastrukturen. På grund av marknadens framväxande karaktär,
bl.a. den berörda infrastrukturens begränsade storlek och ålder, och den
oproportionerligt stora börda det innebär att införa regler som rör en systemansvarig
för distributionssystemet, föreslås ett undantag från skyldigheten att utse en
systemansvarig för distributionssystemet enligt artikel 24, också med tanke på att den
berörda systemansvariga för distributionssystemet i enlighet med förslaget skulle
verka i ett system utan tillträde för tredje part. Till följd av undantaget från artikel 24
kommer de skyldigheter som följer av artiklarna 25, 26 och 27 inte att gälla. Till följd
av undantaget från artikel 32 föreslås ett undantag från artikel 31.
De geografiska områden där undantag behövs förtecknas i anpassningen. De tillfälliga
undantagen för de förtecknade områdena omfattar både befintliga och framtida projekt
i områdena upp till 20 år från den tidpunkt då gas för första gången levererades genom
infrastrukturen i området. Behovet av undantag kommer att undersökas av den norska
nationella tillsynsmyndigheten vart femte år och Norge kommer att informera
gemensamma EES-kommittén och Eftas övervakningsmyndighet om resultatet av
översynen. Inom en period på två månader får Eftas övervakningsmyndighet anta ett
beslut som kräver att den norska tillsynsmyndigheten ändrar eller återkallar sitt beslut.
Den norska tillsynsmyndigheten ska följa beslutet av Eftas övervakningsmyndighet
inom en månad och ska informera gemensamma EES-kommittén och Eftas
övervakningsmyndighet i enlighet med detta.
Beskrivning av de två geografiskt begränsade områdena i Norge:
Hordaland: I Hordaland är naturgas tillgänglig för inhemsk användning vid den
uppströms belägna behandlingsanläggningen vid Kollsnes. Under den period när
Norge hade ställning som framväxande marknad enligt direktiv 2003/55 utvecklades
infrastruktur med koppling till denna tillträdespunkt av naturgasföretaget Gasnor, som
SV
9
SV
också är den nuvarande operatören. Några industriella kunder är anslutna och
använder naturgas för sin verksamhet.
Jæren och Ryfylke: I Jæren och Ryfylke har naturgasföretaget Lyse Neo utvecklat ett
distributionsnät som består av 620 km rörledningar med cirka 1 700 anslutna kunder.
Gasen i nätet kommer från den uppströms belägna behandlingsanläggningen vid
Kårstø. Nätet betjänar främst industriella kunder och vissa användare i tjänstesektorn.
Distributionsnätet utvecklades under den period när Norge var en framväxande
marknad enligt direktiv 2003/55. Lyse Neo är nätets operatör.
Liechtenstein: Liechtenstein har för närvarande ett undantag från bestämmelserna om
åtskillnad i artikel 9 i direktiv 2003/55/EG. Detta beror på Liechtensteins särdrag som
ett mycket litet men högindustrialiserat land med cirka 36 000 invånare, 14 000
hushåll och 33 000 arbetsplatser, och också på den särskilda situationen på
Liechtensteins gasmarknad.
Liechtenstein har ett enda gasföretag, LGV, som endast har tillgång till en 26 km lång
högtrycksstamledning (utformad för 70 bar). Med utgångspunkt från denna rörledning
och med användning av det lokala rörledningsnätet betjänar LGV cirka 4 045
slutkunder. LGV:s verksamhet är begränsad till handel med gas och anläggning av
stamledningsnät, eftersom Liechtenstein inte självt har några gasresurser.
Det skulle under nuvarande omständigheter vara oproportionerligt att kräva åtskillnad
av den systemansvarige för överföringssystemet i Liechtenstein, i synnerhet med
beaktande av artikel 26.4 i direktiv 2009/73/EG. Enligt denna bestämmelse behöver en
åtskillnad av systemansvariga för distributionssystem inte göras om mindre än 100
000 kunder är anslutna. Därför bör artikel 9 i direktiv 2009/73/EG inte gälla
Liechtenstein.
Föreslagen anpassning:
”I artikel 49.4 och 49.5 ska ordet ’kommissionen’, när det gäller Eftastaterna, ersättas
med ’Eftas övervakningsmyndighet’.”
Artikel 49.5: ”I artikel 49.5 ska följande läggas till:
’Följande geografiskt begränsade områden i Norge ska undantas från bestämmelserna
i artiklarna 24, 31 och 32 för en period på högst 20 år efter ikraftträdandet av
gemensamma EES-kommitténs beslut nr [detta beslut] av den [datum]:
i)
Jæren och Ryfylke.
ii)
Hordaland.
Behovet av ett fortsatt undantag ska fastställas av den norska tillsynsmyndigheten vart
femte år efter ikraftträdandet av gemensamma EES-kommitténs beslut nr [detta beslut]
av den [datum] med hänsyn till kriterierna i denna artikel. Den norska
tillsynsmyndigheten ska underrätta gemensamma EES-kommittén och Eftas
övervakningsmyndighet om sitt beslut och om den bedömning som det grundar sig på.
Inom en period på två månader från och med dagen efter mottagandet av beslutet får
Eftas övervakningsmyndighet anta ett beslut som kräver att den norska
tillsynsmyndigheten ändrar eller återkallar sitt beslut. Denna period får förlängas efter
godkännande av både Eftas övervakningsmyndighet och den norska
tillsynsmyndigheten. Den norska tillsynsmyndigheten ska följa beslutet av Eftas
övervakningsmyndighet inom en månad och ska informera gemensamma EESkommittén och Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med detta.’”
SV
10
SV
Artikel 49.6: ”Artikel 49.6 ska ersättas med följande: ’Artikel 9 ska inte gälla Cypern,
Luxemburg, Malta och/eller Liechtenstein.’”
Artikel 51 – deltagande i gaskommittén
Motivering:
För närvarande finns det i EES-avtalet en överenskommen anpassning av den
föregående gränsöverskridande gasförordningen (förordning (EG) nr 1775/2005), där
det anges att medlemsstaterna i Efta bör inbjudas att delta fullt ut i elkommitténs
arbete, men inte bör ha rösträtt. Eftersom den kommitté som inrättats inom ramen för
det tredje paketet kommer att ha en roll som motsvarar den föregående gaskommittén,
bör den nuvarande anpassningen fortsätta att gälla för den nya förordningen.
Föreslagen anpassning:
”Företrädarna för Eftastaterna ska delta fullt ut i arbetet i den kommitté som inrättats
genom artikel 51, men ska inte ha rösträtt.”
Förordning (EG) nr 715/2009
Undantag för Island
Motivering:
Island har inga naturgaskällor och har följaktligen inte någon infrastruktur för
distribution. Kommissionen anser därför att avsaknaden av naturgas i Island i
kombination med landets avlägsna läge, som skulle göra det för dyrt att bygga en
rörledning, kan utgöra ett ”geografiskt skäl” i den mening som avses i relevant
rättspraxis från EU-domstolen (mål C-214/98). Island kan därför undantas från
skyldigheten att införliva förordning (EG) nr 715/2009 med sin lagstiftning.
Föreslagen anpassning:
”Denna förordning ska inte gälla Island.”
SV
11
SV
2017/0046 (NLE)
Förslag till
RÅDETS BESLUT
om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas
i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring
av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet
(Tredje energipaketet)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1, 62
och 114 jämförda med artikel 218.9,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2894/94 av den 28 november 1994 4 om formerna
för genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel
1.3,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)
Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet)
trädde i kraft den 1 januari 1994.
(2)
Enligt artikel 98 i EES-avtalet får gemensamma EES-kommittén besluta att ändra
bland annat bilaga IV (Energi) till EES-avtalet.
(3)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 5 bör införlivas med EESavtalet.
(4)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 6 bör införlivas med EESavtalet.
(5)
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 7 bör införlivas med EESavtalet.
4
EGT L 305, 30.11.1994, s. 6.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en
byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde
till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (EUT L
211, 14.8.2009, s. 15).
5
6
SV
12
SV
(6)
Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 8 bör införlivas med EES-avtalet.
(7)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG 9 bör införlivas med EES-avtalet.
(8)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG 10 bör införlivas med EES-avtalet.
(9)
Kommissionens beslut 2010/685/EU 11 bör införlivas med EES-avtalet.
(10)
Kommissionens beslut 2012/490/EU 12 bör införlivas med EES-avtalet.
(11)
Genom förordning (EG) nr 714/2009 upphävdes Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1228/2003 13, som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen
bör utgå ur EES-avtalet.
(12)
Genom förordning (EG) nr 715/2009 upphävdes Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1775/2005 14, som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen
bör utgå ur EES-avtalet.
(13)
Genom direktiv 2009/72/EG upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/54/EG 15, som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EESavtalet.
(14)
Genom direktiv 2009/73/EU upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/55/EG 16, som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EESavtalet.
(15)
Genom beslut 2011/280/EU 17 upphävdes kommissionens beslut 2003/796/EG 18, som
är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.
7
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde
till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (EUT L 211,
14.8.2009, s. 36, rättad i EUT L 229, 1.9.2009, s. 29 och EUT L 309, 24.11.2009, s. 87).
Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande
av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 714/2009 (EUT L 163, 15.6.2013, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för
den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för
den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009,
s. 94).
Kommissionens beslut 2010/685/EU av den 10 november 2010 om ändring av avsnitt 3 i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till
naturgasöverföringsnäten (EUT L 293, 11.11.2010, s. 67).
Kommissionens beslut 2012/490/EU av den 24 augusti 2012 om ändring av bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till
naturgasöverföringsnäten (EUT L 231, 28.8.2012, s. 16).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (EUT L 176, 15.7.2003, s. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av den 28 september 2005 om villkor för
tillträde till naturgasöverföringsnäten (EUT L 289, 3.11.2005, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för
den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG - Uttalanden om verksamheter som
rör nedläggning och avfallshantering (EUT L 176, 15.7.2003, s. 37).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för
den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG (EUT L 176, 15.7.2003, s.
57).
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SV
13
SV
(16)
Bilaga IV (Energi) till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.
(17)
Unionens ståndpunkt i gemensamma EES-kommittén bör därför grunda sig på det
utkast till beslut som åtföljer det här beslutet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén
avseende den föreslagna ändringen av bilaga XXI (Energi) till EES-avtalet ska baseras på det
utkast till gemensamma EES-kommitténs beslut som åtföljer det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den
På rådets vägnar
Ordförande
17
18
SV
Kommissionens beslut av den 16 maj 2011 om upphävande av beslut 2003/796/EG om inrättande av
Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (EUT L 129, 17.5.2011, s. 14).
Kommissionens beslut av den 11 november 2003 om inrättande av Europeiska gruppen av
tillsynsmyndigheter för el och gas (EUT L 296, 14.11.2003, s. 34).
14
SV