5162/17 hg/ub 1 DRI 1. Den 23 maj 2013 förelade kommissionen

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 16 januari 2017
(OR. fr)
5162/17
Interinstitutionellt ärende:
2013/0157 (COD)
CODEC 24
TRANS 8
MAR 7
FIN 10
I/A-PUNKTSNOT
från:
Rådets generalsekretariat
till:
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Ärende:
Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en
ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för
finansiell insyn i hamnar (första behandlingen)
– Antagande av lagstiftningsakten (L + U)
1.
Den 23 maj 2013 förelade kommissionen rådet sitt förslag 1, som grundar sig på artikel 100.2 i
EUF-fördraget.
2.
Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 10 juli 2013 2. Regionkommittén
avgav sitt yttrande den 28 november 2013 3.
3.
Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen om kommissionens förslag
den 14 december 2016. Resultatet av Europaparlamentets omröstning motsvarar
institutionernas kompromissöverenskommelse och bör därför kunna godtas av rådet 4.
1
2
3
4
dok. 10154/13.
EUT C 327, 12.11.2013, s. 111.
EUT C 114, 15.4.2014, s. 57.
dok. 15522/16.
5162/17
hg/ub
DRI
1
SV
4.
Coreper uppmanas därför att bekräfta sitt samtycke och att föreslå rådet att
–
som en A-punkt på dagordningen vid ett kommande möte godkänna
Europaparlamentets ståndpunkt så som den återges i dokument PE-CONS 41/16,
–
besluta att till mötesprotokollet ta uttalandena i addendumet till denna not.
Om rådet godkänner Europaparlamentets ståndpunkt, är lagstiftningsakten antagen.
När lagstiftningsakten har undertecknats av Europaparlamentets och rådets ordförande,
kommer den att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
5162/17
hg/ub
DRI
2
SV