Beteendeproblem i skolan

Beteendeproblem
i skolan
- om lågaffektivt
förhållningssätt
Bo Hejlskov Elvén
Leg. psykolog
Vad ska vi titta på?
När är ett beteende ett problem?
När det upplevs som ett problem
- För vem?
- Vi definierar beteendet som
problemfyllt, när det är ett problem
för oss
- Det är det oftast när vi inte har rätt
metod
Denna definition innebär att vi
kan undvika en del maktlöshet
Ansvarsprincipen
Den som tar ansvar kan
påverka
Bernhard Weiner
Ansvarsprincipen
Om vi inte har rätt metod
försöker vi ibland bli av
med ansvaret
Ansvarsprincipen
Vi försöker då tyvärr att
lägga ansvar på dem som
minst kan bära det
-
Föräldrar
Politiker och ledning
Kultur
Eleverna
Bosses bilverkstad
Skolan är en bilverkstad
- Vem har ansvar för att serva och
reparera bilen på verkstan?
- Bilägaren?
- Bilen?
- Bilen behöver inte samarbeta
- Bilen kan inte bara låta bli att vara
trasig
- Mekanikern måste ha de verktyg och
metoder som är nödvändiga
Bosses bilverkstad
Skolan är en bilverkstad
- Och har såklart både de vanliga
verktygen
- Och alla specialverktyg vi någonsin kan
komma att behöva
Bosses bilverkstad
Skolan är en bilverkstad
- Vem har ansvar för att serva och
reparera bilen på verkstan?
- Bilägaren?
- Bilen?
- Bilen behöver inte samarbeta
- Bilen kan inte bara låta bli att vara
trasig
- Mekanikern måste ha de verktyg och
metoder som är nödvändiga
Parkeringsvakten
Får man en parkeringsbot kan man ta
två utgångspunkter
- Jag ställde bilen fel. Det var dumt
- Parkeringsvakten är en idiot
- Tar man sista utgångspunkten ställer man
bilen likadant dan efter
- Och får en ny parkeringsbot
- Och blir bekräftat: Parkeringsvakter är idioter
- Vilket innebär att man inte lär sig ställa bilen
annorlunda
Bosses bilverkstad
Skolan är en bilverkstad
- Vem har ansvar för att serva och
reparera bilen på verkstan?
- Bilägaren?
- Bilen?
- Bilen behöver inte samarbeta
- Bilen kan inte bara låta bli att vara
trasig
- Mekanikern måste ha de verktyg och
metoder som är nödvändiga
Bosses bilverkstad
Mekanikern får inte ha metoder som
riskerar skada bilen!
Barn som kan uppföra sig gör det
Ross W. Greene
Annars kan man kanske inte
leva upp till krav och
förväntningar kring
-
Att förstå konsekvenser av eget handlande
Flexibilitet
Uthållighet
Impulskontroll
Sociala förmågor
Stresstålighet
Följsamhet
Barn som kan uppföra sig gör det
Ross W. Greene
Fostran?
Enda problemet är att
det innebär att vi måste
tänka om
Och glömma bort vad vi
lärt oss genom vår egen
fostran
- Vi misslyckas och blir
frustrerade när det
vanliga inte fungerar
Inklusionsdilemmat
Man kan inte inkludera
en elev i en verksamhet
vars metod har
exkluderat henne
utan att byta metod!
Fostran?
Vi måste lära oss att
känna igen när det
vanliga inte funkar så
att vi inte bara ökar
på
Metoder som
bevisligen inte
fungerar ska inte
upprepas!
Metod?
Att tillrättavisa
Gränssättning
Att straffa
Konsekvenser
Verktyg?
Åtgärdstrappan
-
Utvisning ur klassrummet
Kvarsittning
Skriftlig varning
Tillfällig avstängning
Tillfällig omplacering
Tillfällig placering vid annan
skolenhet
- Avstängning i högst en vecka
Ansvarsprincipen
Den som tar ansvar kan
påverka
Bernhard Weiner
Konflikter
Konflikter handlar ofta om ett
lösningarnas växelspel
- Jag har ett problem som jag löser
- Min lösning blir ofta ett problem for
eleven, som han löser
- På ett sätt som blir ett problem för
mig, som jag löser...
Man kan enbart lösa denna sortens
konflikter genom att hitta en
lösning som inte är ett problem för
den andra
Medstånd istället
för motstånd
Lösningar
Vi vill helst lära eleverna att
använda sig av lösningar som
inte är ett problem för oss
Det er mer logiskt att vi hittar
lösningar som inte är ett
problem för eleven
Då slipper vi maktlösheten det
innebär att uppleva att man
inte har kontroll
Kontrollprincipen
Man måste ha kontroll över sig
själv, om man ska kunna
samarbeta
Kontrollprincipen
Att förlora kontrollen är läskigt
Då blir det
- Våldsam ångest
- Slag
- Sparkar
- Bett
- Skadegörelse
- Våldsam självskada
Kontrollprincipen
Därför har man olika lösningar och
strategier för att behålla kontrollen
- Att vägra
Affektreglering
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Affektreglering
Ingen kontroll
Affektintensitet
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Affektreglering
Strategier
-
Att vägra
Att ljuga
Att rymma
Spottas eller slåss
Hot
Glåpord
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Affektreglering
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Kontrollprincipen
Därför måste allt vårt arbete ha som mål
att eleven har kontrollen över sig själv
Och vårt mål i varje svår situation måste
vara att eleven snabbast möjligt uppnår
självkontroll igen
Och vi måste använda oss av metoder som
gör det lätt för eleven att lämna över
kontroll till oss
Metod
Att hantera svåra
situationer utan att
eskalera dem
Att utvärdera varför det
blev svårt
Att förändra så att det inte
händer igen
Metod
Att hantera svåra
situationer utan att
eskalera dem
Att utvärdera varför det
blev svårt
Att förändra så att det inte
händer igen
Affektsmitta
Affekt smittar - vi känner
av varandras känslor
Det gör vi genom såkallade
spegelcellsfunktioner
Vi speglar varandras
muskelspänningar
Affektsmitta
Alla barn är födda med
förmågan till affektsmitta
Det är det första ledet i
empatiutvecklingen
Vissa barn har svårigheter med
den fortsatta
empatiutvecklingen
Man utvecklar inte förmågan
att särskilja egna och andras
affekter lika bra som andra
Metod: Låg-affektiva strategier
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Låg-affektivt
bemötande
Dämpa känslouttrycken
Undvik förlängd
ögonkontakt vid
kravsättning eller konflikt
Prata lugnt och utan
käkspänningar
Få eleven att fokusera
bort från känslan - avleda
Låg-affektivt
bemötande
Respektera det personliga
utrymmet
- Varje gång eleven går två
steg bort från dig ska du gå
två steg baklänges
- Gå baklänges vid
kravsättning
- Placera dig inte mitt emot
eleven
Låg-affektivt bemötande
Låg-affektivt bemötande
Låg-affektivt
bemötande
Sätt dig när eleven blir
orolig
Undvik att markera dig
fysiskt
Låtsas du är på väg hem
från stan en mörk
lördagskväll!
Undvik att smittas av
elevens oro
Se till att smitta eleven
med ditt lugn
Metod:
Vid kaos
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Låg-affektivt
bemötande
- vid kaos
Vänta - oftast räcker det
Få ut andra elever så det
blir utrymme och lugn
Undvik beröring med spända
muskler
- Slappna av om eleven tar
tag i dig
Låg-affektivt
bemötande
- vid kaos
Och i nödsituationer, där du
måste ta tag i en elev
- Använd elevens egen rörelse,
inte fastlåsning som ökar
adrenalinet
- Släpp aktivt efter några
sekunder
- Se till att undvika smärta, det
ökar stressen
Metod:
Landa
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Låg-affektivt
bemötande
Lugn
Vänta ut
Återgå till vardagsaktiviteter
Avleda vidare
Metod:
Vardag igen
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Vardagen igen
Utvärdera
Metod
Att hantera svåra
situationer utan att
eskalera dem
Att utvärdera varför det
blev svårt
Att förändra så att det inte
händer igen
Affektintensitet
Vardagen - utvärdering
Affektutlösare
- Vad hände halvtimmen innan?
- Vad förväntade vi att eleven
kunde?
- Fanns det tillräckliga strukturer för
att hjälpa eleven att kunna det vi
förväntade oss?
Kaos
- Vilken var den utlösande
faktorn?
Ingen kontroll
- Var vårt beteende den Självkontroll
utlösande
faktorn för elevens affektutbrott?
- Hur kan vi se till att det inte
händer igen?
- Hur var elevens stressnivå?
Tid
Affektintensitet
Eskaleringsfasen - utvärdering
Affektutlösare
- Vilka lösningar försökte eleven sig på?
- Var elevens strategier okej?
- Fick eleven möjlighet att samla sig och
behålla kontrollen?
- Använde vi lösningar som skapade
problem för eleven, som hen i sin tur var
tvungen att hitta lösningar på?
- Ökade vi kraven på eleven i
eskaleringsfasen?
Kaos
kontroll eleven
- Använde vi strategier förIngen
att hjälpa
att behålla självkontrollen
i
Självkontroll
eskaleringsfasen, eller motsatsen?
- Kroppsspråk och röstläge?
- Använde vi avledande strategier för att
aktivt hjälpa eleven att behålla
självkontrollen?
Tid
Kaosfasen - utvärdering
Affektintensitet
- Var det en farlig situation?
- Om det var en farlig situation:
- Avbröt vi den på ettKaos
kort och effektivt sätt
utan att öka konfliktnivån?
Ingen kontroll
Affektutlösare
- Om
det inte var en farlig situation:
Självkontroll
- Kunde vi låta bli att ingripa?
- Ökade vi eller minskade vi kaoset?
Tid
Affektintensitet
Deeskaleringsfasen - utvärdering
- Fick eleven den
nödvändiga plats och det
lugn och ro så att hen
Kaos
kunde landa på ett bra
sätt?
- Gjorde vi något som fick
situationen att eskalera
igen?
Affektutlösare
Tid
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektintensitet
Vardag igen - utvärdering
- Vilka strukturer måste
förändras för att Kaos
det inte
ska hända igen?
- Har vi en handlingsplan som
vi tror kommer att fungera
om samma situation uppstår
igen?
Affektutlösare
Tid
Ingen kontroll
Självkontroll
Metod
Att hantera svåra
situationer utan att
eskalera dem
Att utvärdera varför det
blev svårt
Att förändra så att det
inte händer igen
Metod:
Vardagen
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Krav
Vårt vanligaste verktyg är
kravet
Vi måste ställa krav
-
Vi måste kompensera for
elevens bristande förmåga att
veta vad som är bra för dem
Vi ställer därför krav som ska
- Ta bort fara
- Säkra omsorg och hygien
- Skapa självbestämmande
Men vi måste ta ansvar för
kravsättningen
Ansvar för kravsättningen
Vi måste säkra oss att våra
förväntningar ligger inom det
eleven kan just nu
-
Barn som kan uppföra sig gör
det
Och vi kan inte förvänta oss
att eleven alltid säger ja
Kravanpassning
Ett nej är en lösning
Alla har rätt att säga nej!
Uppgiften är att ställa
kravet på ett sätt som
innebär att eleven säger ja
- Begripliga strukturer
- Fysiska
Kravanpassning
Alla har rätt att säga nej!
Uppgiften är att ställa
kravet på ett sätt som
innebär att eleven säger ja
- Begripliga strukturer
- Fysiska
- Regler
- Tidsmässiga
- Tidsmässiga strukturer
kompenserar för att eleven inte
har koll på framtiden
Kravanpassning
Och resten är medståndet
- Delaktighet
- Att bli bemött utifrån sina
förutsättningar
- Barn som kan uppföra sig, gör det
- Begriplighetsstöd
-
Validering
Promtar
Färdigt
Vänta ut
Skapa överblick
Skapa val
Snooza
Människor gör
det mest
begripliga
i varje situation
Metod:
Eskaleringen
Affektintensitet
Kaos
Ingen kontroll
Självkontroll
Affektutlösare
Tid
Avledning
Avleda konkret
- Prata om elevens intressen
- Frågor
- Se där!
Avleda med affekt
-
Humor
Personalbyte
Trygg och välkänd aktivitet
Avleda med perception
Handlingsplanen
Handlingsplanen har fem punkter
1. Skapa utrymme för elevens egna
strategier
2. Använd en konkret avledning som
har fungerat tidigare
3. Använd en affektiv avledning som
fungerat tidigare
4. Använd en affektiv eller en
perceptuell avledning som fungerat
tidigare
5. Avbryt, antingen genom att alla
lämnar eller genom rörelse
Låg-affektivt
bemötande
- metod för hantering
av beteendeproblem
www.hejlskov.se
Bo Hejlskov Elvén
Leg. psykolog
Principer
Barn som kan uppföra sig gör det
Du har ansvaret för elevernas beteende och
reaktioner
Vi måste ha som mål att eleverna har
kontrollen över sig själva
Människor gör alltid det mest begripliga
Medstånd i stället för motstånd
Och viktigast: Hantera, utvärdera, förändra
www.hejlskov.se