בירושלים מדיניות שימור כנית הכנת ת ניהול פרויקט ו למתן

‫הסכם למתן שירותי ניהול פרויקט והכנת תכנית מדיניות שימור בירושלים‬
‫תאריך התחלה ‪-‬‬
‫תאריך סיום ‪-‬‬
‫בתוספת מע"מ כדין‬
‫היקף החוזה ‪-‬‬
‫ו‪/‬או מי מטעמו‬
‫המנהל מטעם העירייה ‪-‬‬
‫המנהל מטעם מבצע השירותים ‪-‬‬
‫נספח ביטוח בתוקף מיום‬
‫ערבות ביצוע ע"ס של‬
‫עד ליום‬
‫(מצ"ב אישור )‬
‫צמודת מדד‬
‫ב י ן‪:‬‬
‫עיריית ירושלים‬
‫מינהל תכנון‬
‫מכיכר ספרא ‪ 1‬קומה ‪4‬‬
‫טל ‪ 20-2068126 :‬פקס‪20-2065022 :‬‬
‫ירושלים (להלן "העירייה")‬
‫מצד אחד‬
‫ל בין ‪:‬‬
‫שם מבצע השירותים ‪_________________ -‬‬
‫ח‪.‬פ‪______________________ - .‬‬
‫באמצעות מנהלה ______________‬
‫כתובת ‪____________________ -‬‬
‫טל‪ _____________ :‬פקס ‪_______________ -‬‬
‫( להלן "מבצע השירותים")‬
‫מצד שני‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪1‬‬
‫ועיריית ירושלים מעוניינת בקבלת השירותים המפורטים בחוזה זה ובמפרט‬
‫הואיל‬
‫השירותים המצ"ב כנספח א' לחוזה‪.‬‬
‫והואיל‬
‫ומבצע השירותים הציג עצמו כבעל הידע‪ ,‬הניסיון והכישורים המתאימים לצורך‬
‫ביצוע השירותים‪.‬‬
‫והואיל‬
‫ומבצע השירותים הסכים לתת לעירייה את השירותים שיפורטו להלן ;‬
‫והואיל ‪:‬‬
‫והעיריה ביצעה הליך הצעות למתן השירותים והצעת מבצע השירותים זכתה בהליך‬
‫והכול בכפוף להוראות חוזה זה על כל נספחיו‪.‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והועדה למסירת עבודות תכנון בישיבה מס' ___ מיום _____ אישרה את מסירת‬
‫ביצוע העבודות למבצע השירותים והכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויפורש בכפיפה אחת עמו‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות הצדדים בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנות ההסכם‬
‫בשום צורה ואופן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫‪" 3.1‬המנהל" – מהנדס העיר או כל מי שהורשה בכתב על ידו לעניין הסכם זה‪ ,‬או כל‬
‫חלק ממנו בין מראש ובין בדיעבד‪.‬‬
‫‪" 3.0‬השירותים" ו‪ /‬או "העבודות" ניהול והכנת תכנית מדיניות שימור לעיר ירושלים‬
‫לרבות העסקת כל היועצים לפי המטרות‪ ,‬תאור העבודה שיטות העבודה‪,‬‬
‫ההמלצות ושאר כל הפרטים והדרישות המפורטים בנספח‪/‬ים א' וכל יתר‬
‫הנספחים המצורף‪/‬ים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪" 3.3‬מבצע השירותים " –בהתאם לחוזה זה וכל מי שבא מטעמו ו‪/‬או מכוחו‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪2‬‬
‫‪ 4.3‬נספחים‬
‫‪ 3.4.1‬נספח א ‪ -‬מפרט השירותים והתמורה וכן רשימת היועצים שמבצע‬
‫השירותים מתחייב להעסיק והתמורה ליועצים‬
‫‪ 3.4.0‬נספח ב ‪ -‬הצהרה לשמירה על סודיות‬
‫‪ 3.4.3‬נספח ג ‪ -‬תצהיר בדבר אי קיום ניגוד עניינים‬
‫‪ 3.4.4‬נספח ד ‪ -‬אישור ביטוחי מבצע השירותים‬
‫‪ 3.4.5‬נספח ה' – נוסח ערבות הביצוע‬
‫‪.4‬‬
‫תקופת ההסכם‬
‫‪4.1‬‬
‫הסכם זה נקשר לתקופה של _____‪ ,‬החל מיום ‪ __________ -‬ועד יום ‪-‬‬
‫________ או עד לגמר תקציב לפי המוקדם מבניהם (להלן‪" :‬תקופת ההסכם")‪.‬‬
‫‪4.0‬‬
‫לעירייה בלבד עומדת הזכות להאריך תוקפו של הסכם זה בהודעה למבצע‬
‫השירותים‪ ,‬ע ל רצונה להאריך הסכם זה‪ ,‬הודיעה העירייה יוארך תוקפו של‬
‫הסכם זה לתקופות נוספות ‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫מובהר כי הארכת תוקפו של הסכם זה מותנית באישור בכתב של הועדה‬
‫למסירת עבודות לאישור תקופותת האופציה ואישור הועדה להארכת חוזים‬
‫בעיריה למימוש תקופות האופציה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תפקיד מבצע השירותים‬
‫‪5.1‬‬
‫מבצע השירותים מתחייב לספק לעירייה את השירותים‪ ,‬המפורטים במפרט‬
‫העבודות נספח א'‪ .‬ניהול והכנת תכנית מדיניות שימור לעיר ירושלים לרבות‬
‫העסקת כל היועצים לפי המטרות‪ ,‬תאור העבודה שיטות העבודה‪ ,‬ההמלצות‬
‫ושאר כל הפרטים והדרישות המפורטים בנספח‪/‬ים א' וכל יתר הנספחים‬
‫המצורף‪/‬ים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫התחייבויות מבצע השירותים‬
‫במסגרת העבודה נדרש מבצע השירותים לבצע את השירותים הנדרשים כמפורט‬
‫בנספח א'‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫מתחייב מבצע השירותים כי אין מניעה כלשהי להענקת השירותים על ידו‬
‫לעירייה‪ ,‬וכי בהענקת השירותים אין הוא מפר כל התחייבות קודמת כלשהי בגין‬
‫שמירת סודיות ו‪/‬או ניגוד אינטרסים ו‪/‬או חובת נאמנות ו‪/‬או העדר תחרות לצד‬
‫שלישי כלשהו‪.‬‬
‫‪2.0‬‬
‫עוד מתחייב מבצע השירותים כי אם תתעורר בעתיד איזו שהיא הפרה של כל‬
‫התחייבות קודמת של מבצע השירותים לכל גורם שהוא‪ ,‬כולל שמירת סודיות‬
‫ו‪/‬או נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי ו‪/‬או ניגוד אינטרסים ו‪/‬או חובת נאמנות‬
‫לצד ג' כלשהו‪ ,‬יודיע על כך מיד וללא כל דיחוי לעירייה וכן יפסיק מיד את מתן‬
‫שירותיו לעירייה‪ ,‬ויהא אחראי לכל נזק שיגרם עקב כך‪ ,‬לכל גורם‪ ,‬לרבות‬
‫ובמיוחד לעירייה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪2.3‬‬
‫מבצע השירותים מתחייב להפעיל את כל יכולותיו וכישורי עובדיו על מנת לבצע‬
‫את התפקיד לשביעות רצונה המלאה של העירייה‪ ,‬לתועלתה ולקידומה‪ ,‬וזאת‬
‫ברמה גבוהה ויעילה וכפי שיקבע על ידי העירייה‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫מבצע השירותים מתחייב בזה שלא לקבל כל החלטות הכרוכות בהטלת‬
‫התחייבויות חוקיות ו‪/‬או כספיות על העירייה‪ ,‬אלא אם כן יקבל הסכמת העירייה‬
‫לכך מראש ובכתב‪.‬‬
‫העסקת יועצים‬
‫‪7.1‬‬
‫לצורך ביצוע העבודות מבצע השירותים יעסיק על חשבונו יועצים אנשי מקצוע‬
‫שונים שיהיה צורך בקבלת שירותיהם לצורך ביצוע העבודות כמפורט בנספח א'‪.‬‬
‫‪7.0‬‬
‫המנהל יהא רשאי לדרוש ממבצע השירותים מטעמים שינומקו על ידו להפסיק‬
‫העסקתו של יועץ זה או אחר ומבצע השירותים מתחייב לקיים דרישת המנהל‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪4‬‬
‫‪3.4‬‬
‫מובהר ומוסכם כי חל איסור מוחלט על מבצע השירותים להחליף את מי‬
‫מהיועצים האמורים בנספח א' אלא באישור מראש ובכתב של המנהל צוות‬
‫ההיגוי ובאישור היועמ"ש לעיריה‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫מבצע השירותים אחראי לכך שכל הוראות חוזה זה יקוימו‪ ,‬בשינויים המחויבים‪,‬‬
‫גם על ידי היועצים המועסקים על ידו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪7.5‬‬
‫שכר היועצים שמבצע השירותים יעסיק לצורך ביצוע התכנון ישולם ישירות ע"י‬
‫מבצע השירותים ועל חשבונו בלבד כחלק מהתמורה עפ"י חוזה זה‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫המנהל רשאי למנות יועצים נוספים לשם ביצוע העבודות (מעבר לרשימה‬
‫האמורה בנספח א' ) שכרם ישולם ע"י העיריה‪ ,‬מבצע השירותים מתחייב לעבוד‬
‫בשיתוף פעולה מלא עימם‪ ,‬במידה ותחליט העיריה לשלב במתן השירותים‬
‫יועצים אחרים ‪ /‬פיקוח של ארגון בינ"ל בנושא שימור מתחייב מבצע השירותים‬
‫לשתף פעולה וכן למסור תוצרים וחומרים לפי החלטת המנהל‪.‬‬
‫התחייבות מבצע השירותים לבצע שינויים‬
‫העירייה בראשות המנהל‪ ,‬רשאית לשנות את תכנית העבודה משיקולים מקצועיים תוך כדי‬
‫ביצוע השירותים לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫מבצע השירותים מתחייב להכניס בכל שלב שהוא של העבודה שינויים כפי שיידרשו‬
‫בכתב על ידי המנהל‪ ,‬או לפי דרישת רשויות התכנון‪.‬‬
‫נדרשו כאמור שינויים מהותיים לאחר שהשלמת השלב אושרה על ידי המנהל או על ידי‬
‫רשויות התכנון תשלם העירייה למבצע השירותים עבור ביצוע השינויים את הסכום‬
‫שיוסכם בין המנהל לבין מבצע השירותים‪ ,‬אולם במקרה של שינויים לא מהותיים‪ ,‬או אם‬
‫השינויים נדרשו כאמור מחמת פגם בביצוע‪ ,‬חייב מבצע השירותים לבצעם ללא כל תשלום‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫סמכויות המנהל‬
‫‪6.1‬‬
‫המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם ועד לסיום מתן השירותים לבדוק את טיב‬
‫השירותים ואת אופן ביצועם ואם מבצע השירותים מבצעם בהתאם להוראות‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪5‬‬
‫‪6.0‬‬
‫במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למבצע השירותים הוראות‬
‫והנחיות‪ ,‬בכל הנוגע לביצוע השירותים ובלבד שהוראות והנחיות שינתנו לא‬
‫יעמדו בסתירה לאמור בהסכם זה‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫לפסול כל עובד‪/‬יועץ שיתמנה על ידי מבצע השירותים לצורך ביצוע הסכם זה‬
‫וזאת מכל נימוק סביר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל‪.‬‬
‫‪.01‬‬
‫העדר יחסי עובד מעביד‬
‫‪12.1‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין מבצע‬
‫השירותים‪.‬‬
‫‪12.0‬‬
‫כמו כן מובהר כי לא תיווצר כל זיקה ו‪/‬או יחסי עובד מעביד בין העירייה ועובדי‬
‫מבצע השירותים הנזכרים לעיל‪ .‬אף אם ייווצר מצב בו לצורך ביצוע ההסכם‬
‫ישהו עובדי מבצע השירותים בעירייה‪ ,‬יישארו העובדים בגדר עובדי מבצע‬
‫השירותים בלבד‪.‬‬
‫‪12.3‬‬
‫למען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם מבצע השירותים כדי‬
‫להפחית ו‪/‬או לגרוע ו‪/‬או להחליף את התחייבויות מבצע השירותים ואחריותו‬
‫כלפי העירייה לביצוע תפקידו עפ"י הסכם זה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫המחאת זכויות עפ"י ההסכם‬
‫‪11.1‬‬
‫מבצע השירותים לא יהא זכאי להמחות ו‪/‬או להסב ו‪/‬או להעביר זכויותיו ו‪/‬או‬
‫התחייבויותיו על פי הסכם זה‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬בין בתמורה ובין שלא בתמורה‪,‬‬
‫ללא הסכמה בכתב ומראש של העירייה‪ .‬גם במקרה ומבצע השירותים עשה כן‪,‬‬
‫בניגוד לאמור לעיל‪ ,‬ישאר מבצע השירותים אחראי כלפי העירייה‪ ,‬בכל הקשור‬
‫להתחייבויותיו ע"פ ההסכם‪.‬‬
‫‪11.0‬‬
‫ניתנה הסכמה כאמור בסעיף ‪ 11.1‬לעיל‪ ,‬ישאר מבצע השירותים אחראי כלפי‬
‫העירייה עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו‬
‫התחייבות כאמור‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪6‬‬
‫‪11.3‬‬
‫העירייה תהא זכאית בכל עת‪ ,‬ומבלי לקבל את הסכמת מבצע השירותים‪ ,‬להעביר‬
‫ו‪/‬או להמחות ו‪/‬או להסב לאחר‪/‬ים את זכויותיו ו‪/‬או התחייבויותיו על פי הסכם‬
‫זה‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬ובלבד שזכויות מבצע השירותים עפ"י ההסכם לא תיפגענה‪.‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪.10‬‬
‫עוד יובהר כי מבצע השירותים מתחייב כי רשימת העובדים‪/‬יועצים אותם הציע‬
‫תעמוד לרשות העיריה לאורך כל תקופת ההתקשרות‪ ,‬במידה ואחד‬
‫מהעובדים‪/‬יועצים יבקש לעזוב‪ ,‬יותנה הדבר באישור המנהל מטעם העירייה‬
‫מראש ובכתב ‪ 22‬יום לפחות טרם העזיבה‪ ,‬באיתור מועמד חלופי שיעמוד‬
‫בדרישות המפורטות בהזמנה ויהיה מקובל על המנהל מטעם העירייה‪ .‬תנאי זה‬
‫הינו תנאי יסודי להסכם‪.‬‬
‫התמורה‬
‫‪10.1‬‬
‫תמורת ביצוע התחייבויותיו של מבצע השירותים ע"פ הסכם זה‪ ,‬תשלם העירייה‬
‫למבצע השירותים את התמורה המפורטת בנספח א' ובהתאם לביצוע בפועל‬
‫ולדוחות ביצוע כפי שיאושרו על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪10.0‬‬
‫מובהר ומוסכם כי תקציב העיריה עומד ע"ס של ________ ‪ ₪‬כך שבכל‬
‫מקרה סה"כ התמורה בגין ביצוע כל השירותים לא תעלה ע"ס של _______ ‪₪‬‬
‫(במילים‪ )₪ ______________ :‬לא כולל מע"מ‪( .‬להלן ‪" :‬התמורה הכללית")‪.‬‬
‫‪10.3‬‬
‫מובהר ומוסכם כי תנאי לביצוע כל שלב משלבי העבודה האמורים בנספח א' הוא‬
‫הוראה בכתב מאת המנהל לביצוע כל שלב‪/‬אבן דרך‪.‬‬
‫להוראה בכתב תצורף הזמנה לוגיסטית ממוחשבת (או שבמסגרת ההזמנה‬
‫הלוגיסטית הממוחשבת תרשם ההוראה למבצע השירותים) ומבלעדי הוראה‬
‫בכתב כאמור לכל אבן דרך מבצע השירותים לא יתחיל בביצוע שום שלב‪.‬‬
‫ביצע מבצע השירותים עבודות ללא דרישה בכתב כאמור תהא העיריה פטורה‬
‫מכל תשלום למבצע השירותים‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪7‬‬
‫‪10.4‬‬
‫עוד מוסכם כי העיריה רשאית לדרוש מאת מבצע השירותים לבצע רק חלק‬
‫מאבני הדרך או את כולם לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה ו‪/‬או‬
‫תביעה מאת מבצע השירותים בשל שימוש העיריה בזכותה לדרוש מאת מבצע‬
‫השירותים לבצע רק חלק מאבני הדרך‪ .‬השתמשה העיריה בזכותה הנ"ל ישולם‬
‫למבצע השירותים בגין אותה אבן דרך‪ /‬שלב שהשלים (לפי דרישת המנהל בכתב)‬
‫בהתאם לאמור בנספח א'‪.‬‬
‫‪10.5‬‬
‫התשלומים למבצע השירותים יבוצעו עפ"י אבני הדרך האמורים בנספח א' לפי‬
‫חשבונות מפורטים שיוגשו למנהל ושבהם יפורטו השירותים ומהות העבודה‬
‫שבוצעה בהתאם לאבני הדרך וריכוז של התמורה המבוקשת בהתאם לחוזה‪.‬‬
‫החשבון ימסר לאישור המנהל ועם אישורו את החשבון כולו או חלקו ימסור‬
‫מבצע השירותים חשבונית מס לעיריה תואמת את החשבון שאישר המנהל‪.‬‬
‫‪10.2‬‬
‫התמורה בהתאם לאבני הדרך תשולם ע"י העירייה למבצע השירותים בתנאי‬
‫תשלום של שוטף ‪ 32 +‬יום מיום מסירת חשבונית המס לעיריה שתמסר רק‬
‫לאחר אישור החשבון ע"י המנהל כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪10.7‬‬
‫מובהר כי התמורה הכללית כוללת גם את כל שירותיהם של היועצים האמורים‬
‫בנספח א'‪ .‬עוד מובהר כי התמורה הנ"ל מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל‬
‫התחייבויותיו של מבצע השירותים על פי חוזה זה‪ ,‬והיא כוללת בין היתר תשלום‬
‫עבור שכר עבודה‪ ,‬שעות נסיעה‪ ,‬הוצאות נסיעה ואשל של מבצע השירותים‪ .‬מבצע‬
‫השירותים לא יבוא בכל דרישה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או טענה נגד העירייה לתשלום‬
‫סכום כלשהו נוסף על התמורה הנקובה לעיל‪ .‬לא תשולם כל תוספת תמורה ו‪/‬או‬
‫הצמדה לסכום הנ"ל אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים‪.‬‬
‫‪10.8‬‬
‫תיקון ‪ 34‬לחוק מע"מ‬
‫הבהרה‪ :‬במידה ומבצע השירותים סבור שהוא עומד בתנאי תיקון ‪ 40‬לחוק‬
‫המע"מ‪ ,‬עליו למסור לעירייה טרם חתימת העיריה על החוזה אישור רו"ח מטעמו‬
‫לפיו מבצע השירותים עומד בתנאי תיקון ‪ 40‬לחוק המע"מ‪ .‬מסר מבצע‬
‫השירותים אישור כאמור תשלם העיריה למבצע השירותים את התמורה שוטף ‪+‬‬
‫‪ 32‬יום מיום אישור המנהל את החשבון שיוגש כאמור בס"ק ‪ 10.5‬לעיל‪ .‬עם‬
‫תשלום התמורה מתחייב מבצע השירותים להמציא לעירייה חשבונית מס בתוך‬
‫המועד הקבוע בחוק המע"מ‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪8‬‬
‫‪10.6‬‬
‫העתקות אור ופלוטים ‪:‬‬
‫למען הסר ספק שכר טרחה כמצוין לעיל‪ ,‬לא יכלול העתקות אור ופלוטים שיחולו‬
‫על העירייה באופן שהעירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לפנות למכון‬
‫העתקות‪.‬‬
‫‪10.12‬‬
‫או לחילופין לפי דרישות של המנהל רשאית העיריה לדרוש ממבצע השירותים‬
‫לבצע העתקת אור ו‪/‬או הדפסת פלוטים באמצעות מכון העתקות‪ ,‬דרש המנהל‬
‫ממבצע השירותים לבצע הדפסה כאמור‪ ,‬ידאג מבצע השירותים לביצוע הדפסה‬
‫מול מכון ההעתקות לפי דרישת המנהל‪ ,‬והעיריה תשלם ישירות למכון העתקות‬
‫את עלות ההדפסה על פי ביצוע בפועל ועד סך כולל של ________ ‪ ₪‬לא כולל‬
‫מע"מ למשך כל תקופת החוזה כאמור בסעיף ‪ 4‬לעיל‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫הפסקת ההסכם וביטולו‬
‫‪13.1‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מוסכם כי במקרים הבאים תהא לעירייה הזכות‬
‫לבטל הסכם זה ולהביאו לידי סיום בכל עת אשר תמצא לנכון‪ ,‬בתנאי שתמסור‬
‫למבצע השירותים הודעה מוקדמת בכתב מראש בת חמישה ימים לפני המועד בו‬
‫בכוונתה להביא את ההסכם לידי סיום‪:‬‬
‫‪ 13.1.1‬מבצע השירותים ו‪/‬או מי מעובדי מבצע השירותים לא ביצעו את‬
‫התפקיד לשביעות רצונה של העירייה‪.‬‬
‫‪ 13.1.0‬מבצע השירותים ו‪/‬או מי מעובדיו‪/‬יועציו הפר הסכם זה הפרה יסודית‬
‫ו‪/‬או הפרה שאינה יסודית‪ ,‬אשר לא תוקנה על ידי מבצע השירותים תוך‬
‫חמישה ימים מיום שקיבל התראה לעשות כן‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪9‬‬
‫‪13.0‬‬
‫למרות האמור בסעיף ‪ 13.1‬לעיל ומבלי לפגוע בכלליותו‪ ,‬במקרים הבאים תהא‬
‫רשאית העירייה להביא הסכם זה לידי סיום מיידי‪:‬‬
‫‪ 13.0.1‬מבצע השירותים ו‪/‬או מי מבין בעלי מניותיו ו‪/‬או מי ממנהליו ו‪/‬או מי‬
‫מבין השולטים בו הפכו חדלי פירעון ו‪/‬או נפתחו כנגדו הליכי פירוק ו‪/‬או‬
‫מחיקה ו‪/‬או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים על רכושו ו‪/‬או מבצע‬
‫השירותים הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו ו‪/‬או הוטל עיקול על רכושו‬
‫ומבצע השירותים לא הסירו ו‪/‬או גרם לביטול או הפסקת ההליכים הנ"ל‬
‫תוך ‪ 7‬ימים ממועד נקיטתם ו‪/‬או מי ממנהליו ו‪/‬או אחד מהיועצים‬
‫הוכרז כמוגבל באמצעים‪.‬‬
‫‪ 13.0.0‬חלו שינויים בהנהלת מבצע השירותים ו‪/‬או בשליטה בו‪.‬‬
‫‪13.3‬‬
‫במקרים כאמור בסעיף ‪ 13‬לא תהא למבצע השירותים זכות ערעור ו‪/‬או השגה על‬
‫הודעה כאמור לסיום ההסכם‪ ,‬וההסכם ייפסק לאחר חלוף תקופת ההודעה‪,‬‬
‫וזאת מבלי לפגוע בהתחייבויות הצדדים לקיום הוראות חוזה זה גם באותה‬
‫תקופה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪13.4‬‬
‫למען הסר ספק מוסכם כי סיום ההסכם כאמור לא ייחשב להפרתו על ידי‬
‫העירייה‪ ,‬ומבצע השירותים לא יהא זכאי לסעד מכל מין וסוג שהוא‪.‬‬
‫‪13.5‬‬
‫כל ביטול ע"פ הוראות הסכם זה יעשה בכתב לכתובות הצדדים ו‪/‬או בפקס‪.‬‬
‫מסירת פרטים ותוכניות‬
‫‪14.1‬‬
‫תוך כדי מהלך ביצוע השירותים חייב מצבע השירותים למסור לפי דרישת המנהל‬
‫פירוט יתר ו‪/‬או השלמות לעבודה שהוכנה והמסמכים שהוכנו על ידי מבצע‬
‫השירותים תוך זמן שייקבע על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪14.0‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬עם הגעת הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא‪ ,‬ובכל‬
‫תקופת ההסכם מתחייב מבצע השירותים להעביר בצורה מסודרת ומלאה‪ ,‬וכן‬
‫למסור לעירייה את כל המסמכים המידע וכל חומר אחר שיגיע אליו או הוכן על‬
‫ידו ו‪/‬או ע"י מי מטעמו ו‪/‬או ע"י היועצים‪ ,‬עד למועד הפסקת ההסכם ומוסכם כי‬
‫כל המסמכים ו‪/‬או התוכניות ו‪/‬או הסקיצות ו‪/‬או המידע ו‪/‬או כל תוצר אחר הינם‬
‫רכושה של העירייה והיא זכאית לעשות בו כמנהג בעלים‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪11‬‬
‫‪.15‬‬
‫הפרות וסעדים‬
‫‪15.1‬‬
‫מבלי לגרוע בזכותה של העיריה לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי‬
‫הוראות סעיפים ‪ 5,2,7,8,11,14,12,17,18,16,02,01,00‬הינם יסודיים ועיקריים‬
‫אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את העיריה (מבלי‬
‫לגרוע בזכותה של העיריה לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י החוזה ו‪/‬או עפ"י כל דין‬
‫) לביטול החוזה תוך משלוח הודעה בכתב למבצע השירותים ‪ 5‬ימים מראש וכן‬
‫תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם בסך של ‪ ₪ 35,222‬בגין כל הפרה והפרה‪,‬‬
‫והעיריה תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע למבצע‬
‫השירותים בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהערבות הבנקאית ממבצע‬
‫השירותים ו‪/‬או בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪.01‬‬
‫תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את מבצע‬
‫השירותים מהתחייבויותיו לביצוע השירותים ו‪/‬או מכל התחייבות אחרת על פי‬
‫חוזה‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪12.1‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות מבצע השירותים לפי הסכם זה ו‪/‬או לפי דין‪ ,‬מבצע‬
‫השירותים מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו‪ ,‬במשך תוקפו של הסכם זה ולמשך‬
‫כל תקופה נוספת בה יימצא אחראי על פי דין‪ ,‬בחברת ביטוח מורשית ובעלת‬
‫מוניטין‪ ,‬את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח‪ ,‬המצורף להסכם זה‬
‫כחלק בלתי נפרד הימנו על כל תנאיו (להלן‪" :‬אישור עריכת הביטוח" ו‪"-‬אישור‬
‫ביטוחי מבצע השירותים")‪ ,‬נספח ד' לחוזה‪.‬‬
‫‪12.0‬‬
‫ללא צורך בדרישה מצד העירייה‪ ,‬מבצע השירותים מתחייב להמציא לידי‬
‫העירייה‪ ,‬עד למועד חתימת ההסכם‪ ,‬וכתנאי מתלה לחתימת העירייה על‬
‫ההסכם‪ ,‬אישור בדבר עריכת ביטוחיו‪ ,‬כשהוא חתום ע"י מבטחו‪ .‬מוסכם כי אין‬
‫בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו‪/‬או בבדיקתו ו‪/‬או באי בדיקתו בכדי להוות‬
‫אישור בדבר התאמתו לנדרש ו‪/‬או בכדי לגרוע מאחריותו של מבצע השירותים על‬
‫פי הסכם זה ו‪/‬או על פי כל דין ו‪/‬או בכדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה ו‪/‬או‬
‫על גופים עירוניים ו‪/‬או על מי מטעמם‪ .‬בכל מקרה של אי התאמה בין האמור‬
‫באישור עריכת ביטוחי מבצע השירותים לבין האמור בחוזה זה‪ ,‬מתחייב מבצע‬
‫השירותים לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה‬
‫זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או‬
‫בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על‬
‫העירייה ו‪/‬או על גופים עירוניים ולא תצמצם את אחריותו של מבצע השירותים‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪11‬‬
‫על‪-‬פי הסכם זה או על‪-‬פי דין‪.‬‬
‫‪12.3‬‬
‫לא יאוחר מ‪ 14-‬יום לפני תום מועד תקופת ביטוחי מבצע השירותים‪ ,‬מתחייב‬
‫מבצע השירותים להפקיד בידי העירייה‪ ,‬אישור עריכת ביטוח כאמור לעיל בגין‬
‫הארכת תוקפו לשנה נוספת‪ .‬מבצע השירותים מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור‬
‫עריכת ביטוחי מבצע השירותים במועדים הנקובים‪ ,‬מדי שנת ביטוח וכל עוד‬
‫הסכם זה בתוקף‪.‬‬
‫‪12.4‬‬
‫מבצע השירותים מתחייב לקיים בדייקנות את כל תנאי פוליסות הביטוח‪ ,‬לשלם‬
‫את דמי הביטוח במועדם‪ ,‬לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן במשך כל‬
‫תקופת ההסכם ולמשך כל תקופה נוספת בה יימצא אחראי על פי דין‪ ,‬ולדרישת‬
‫העירייה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך‪.‬‬
‫‪12.5‬‬
‫בכל פעם שמבטחו של מבצע השירותים יודיע לעירייה‪ ,‬כי מי מביטוחי מבצע‬
‫השירותים עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה‪ ,‬כאמור בסיפא‬
‫לאישור עריכת הביטוח‪ ,‬מתחייב מבצע השירותים לערוך את אותו הביטוח‬
‫מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש‪ ,‬לפני מועד הביטול או השינוי לרעה‬
‫בביטוח כאמור‪.‬‬
‫‪12.2‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור‬
‫באישור עריכת ביטוחי מבצע השירותים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת‬
‫על מבצע השירותים‪ ,‬ועל מבצע השירותים לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את‬
‫גבולות האחריות בהתאם‪ .‬מבצע השירותים יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה כלפי העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים ו‪/‬או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות‬
‫האחריות כאמור‪.‬‬
‫‪12.7‬‬
‫מבצע השירותים מצהיר בזאת כי הוא פוטר את העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים‬
‫והבאים מטעמם‪ ,‬מכל אחריות לנזק לרכוש‪ ,‬מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬אשר משמש‬
‫את מבצע השירותים במסגרת פעילותו‪ ,‬ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לטובת‬
‫אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪12‬‬
‫‪12.8‬‬
‫במידה והתקבלה הסכמת העירייה בכתב ומראש להסבה לאחרים את זכויותיו‬
‫ו‪/‬או את חובותיו לפי הסכם זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬ומבלי לגרוע מכל הוראה‬
‫מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם‪ ,‬ובמקרה בו העבודות ו‪/‬או השירותים‬
‫נשוא הסכם זה ו‪/‬או חלק מהם יתבצעו על ידי משנה מטעם מבצע השירותים‪,‬‬
‫מתחייב מבצע השירותים לדאוג כי בידי מבצע השירותים המשנה פוליסות ביטוח‬
‫בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה‪ .‬למען הסר ספק מובהר‬
‫בזאת כי מבצע השירותים הוא הנושא באחריות כלפי העירייה ביחס לעבודות‬
‫ו‪/‬או לשירותים‪.‬‬
‫‪12.6‬‬
‫אין בסעיפי הוראות חוזה זה‪ ,‬כדי לשחרר את מבצע השירותים מאחריות כלשהי‬
‫בגין נזק כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסת הביטוח‪.‬‬
‫‪12.12‬‬
‫ביטוחי מבצע השירותים כאמור בסעיף זה‪ ,‬לא יגרע ולא ישחרר את מבצע‬
‫השירותים מאחריותו על פי הסכם זה ו‪/‬או על פי דין‪.‬‬
‫‪.03‬‬
‫אחריות לנזקים‬
‫‪17.1‬‬
‫מבצע השירותים אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לעירייה או לעובדיה כתוצאה‬
‫מן ו‪/‬או עקב השירותים‪ ,‬אם אלה בוצעו תוך כדי רשלנות ו‪/‬או עילה אזרחית‬
‫אחרת‪ ,‬והוא מתחייב לפצות את העירייה בעד כל נזק או הפסד שייגרם כאמור‪.‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪.18‬‬
‫מבצע השירותים אחראי כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מן ו‪/‬או‬
‫עקב השי רותים‪ ,‬ואם העירייה תחויב ע"י בית המשפט לשלם לצד שלישי סכום‬
‫כלשהוא בעד נזקים שמבצע השירותים אחראי להם כאמור‪ ,‬יהא מבצע‬
‫השירותים חייב לפצות את העירייה בכל סכום שהיא תחויב בו כאמור‪ ,‬לרבות כל‬
‫ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך‪.‬‬
‫סודיות‬
‫‪18.1‬‬
‫מבצע השירותים מתחייב לשמור בסודיות גמורה כל מידע שהגיע אליו תוך ו‪/‬או‬
‫בקשר עם עבודתו עם העירייה‪ .‬כן מתחייב מבצע השירותים לדאוג כי כל עובדיו‬
‫ו‪/‬או כל צד שלישי שלו גישה למאגרי המידע של העירייה ו‪/‬או של מבצע‬
‫השירותים ישמרו סעיף הסודיות וההתחייבויות שבחוזה זה‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪13‬‬
‫‪18.0‬‬
‫מבצע השירותים ו‪/‬או מי מעובדיו ו‪/‬או משלוחיו ו‪/‬או מי מטעמו מתחייבים‬
‫לשמור בסוד ו‪/‬או סוד מסחרי ו‪/‬או סוד עירייה כל מסמך‪ ,‬תוכנית‪ ,‬שרטוט‪,‬‬
‫תוכנה‪ ,‬הוראות עבודה‪ ,‬נוהלי ביצוע וכל מידע אחר אשר הגיעו לידיעתם‪ ,‬במהלך‬
‫ו‪/‬או בהקשר עם ביצוע העבודות במישרין ובעקיפין‪.‬‬
‫‪18.3‬‬
‫מבצע השירותים ו‪/‬או מי מעובדיו ו‪/‬או מי מהיועצים ו‪/‬או מי שנמצא בשרותיו‬
‫ו‪/‬או שליחי מבצע השירותים ו‪/‬או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא‬
‫להעביר‪ ,‬לא להודיע‪ ,‬לא למסור‪ ,‬ולא להביא לידיעת כל אדם‪ ,‬כל ידיעה שתגיע‬
‫אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה או בתוקף או במהלך או אגב ביצוע חוזה זה תוך‬
‫תקופת החוזה‪ ,‬לפני תחילתו או לאחר מכן‪ ,‬וכן מתחייב לשמור על סודיות‬
‫התוכניות‪ ,‬השרטוטים‪ ,‬הרשימות‪ ,‬המפרטים‪ ,‬על נספחיהם וכל יתר הניירות‬
‫והמסמכים שיהיו ברשותו או שאליהם יחשף ולא לעשות כל שימוש במידע ו‪/‬או‬
‫בחומרים כאמור לעיל למעט לצורך ביצוע הסכם זה‪.‬‬
‫‪18.4‬‬
‫מבצע השירותים או מי מטעמו יפעל על‪-‬פי הנחיות מבצע השירותים המשפטי‬
‫לממשלה ובפרט בכל הקשור לניגוד עניינים ‪ -‬וכל הנחיה שתוצא ע"י היועמ"ש‬
‫לממשלה‪.‬‬
‫‪18.5‬‬
‫מבצע השירותים יחתום על הצהרה בדבר שמירה על סודיות (נספח ב') וכן יחתים‬
‫כ"א מעובדיו וכ"א מצוות היועצים המועסקים בקשר עם חוזה זה על ההצהרה‬
‫וימסור לעיריה טרם חתימת העיריה על החוזה את ההצהרה חתומה‪.‬‬
‫‪.09‬‬
‫ניגוד עניינים‬
‫‪16.1‬‬
‫מבצע השירותים מתחייב כי הוא וגם‪/‬או כל מי שמועסק על ידו לצורכי מתן‬
‫השירותים וגם‪/‬או כל תאגיד בו יש לו חלק‪ ,‬לא ימצאו במצב של ניגוד אינטרסים‬
‫כל עוד הוא מספק את השירותים על‪-‬פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪16.0‬‬
‫מבצע השירותים יצהיר כי בחתימתו על ההסכם עם העירייה‪ ,‬ובפעולותיו לבצוע‬
‫העבודות על‪-‬פיו‪ ,‬אין כל סתירה ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו ו‪/‬או של מי‬
‫מעובדיו ו‪/‬או מי משותפיו כלפי צדדים שלישיים‪ ,‬וכי אין הוא צפוי לכל תביעה‬
‫ו‪/‬או טענה מצד שלישי כלשהו‪ ,‬בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪14‬‬
‫‪16.3‬‬
‫עם קבלת העבודה על‪-‬פי הזמנת העירייה יהיה מבצע השירותים מנוע מלקבל על‬
‫עצמו עבודה עבור גורם או גוף אחר ובכלל כך עיריית ירושלים‪ ,‬אם הדבר עלול‬
‫להעמידו במצב של ניגוד עניינים וזאת עד לסיום העבודה כמפורט לעיל ולהלן‪.‬‬
‫‪16.4‬‬
‫מבצע השירותים ועובדיו מתחייבים לדווח בכתב לעירייה על כל עניין ודבר אשר‬
‫עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים או חשש למצב כזה‪ .‬הדיווח יתבצע בכל עת‬
‫במהלך ביצוע העבודה ומיד עם היוודע הדבר‪.‬‬
‫‪16.5‬‬
‫לשם הסר כל חשש לניגוד עניינים ולמען הסדר הטוב‪ ,‬יצהיר מבצע השירותים‬
‫בחתימתו על הסכם זה על כל קשריו המקצועיים ו‪/‬או העסקיים עם כל גופים‬
‫פרטיים ו‪/‬או ציבוריים‪.‬‬
‫‪16.2‬‬
‫מבצע השירותים וכל היועצים מטעמו לא יספקו שירותים כלשהם‪ ,‬במישרין או‬
‫בעקיפין ליזמים ו‪/‬או קבלנים שיבצעו עבודות בשטח המוניציפאלי של העיר‬
‫ירושלים במידה ויש חשש לניגוד עניינים בעבודתם‪.‬‬
‫‪16.7‬‬
‫מבצע השירותים יהיה מנוע מלטפל בתקופת עבודתו מכח חוזה זה בבדיקת‬
‫תכניות בניין עיר ו‪/‬או בקשות להיתרים של משרדו ו‪/‬או בתיקים של יזמים עמם‬
‫הוא קשור בפרויקטים אחרים‪ ,‬בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים במידה‬
‫ויש חשש לניגוד עניינים בעבודתם‪.‬‬
‫‪16.8‬‬
‫אם בשלב חתימת החוזה נמצאות בטיפולו תכניות בניין עיר ו‪/‬או בקשות‬
‫להיתרים אשר חלות בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים‪ ,‬עבור גורמים‬
‫פרטיים או ציבוריים‪ ,‬יודיע על כך במועד חתימת החוזה‪ ,‬כדי לאפשר השלמת‬
‫וקביעת סייגים לטיפול בהם‪.‬‬
‫‪16.6‬‬
‫אם בשלב כלשהו נמצאים בטיפולו של מבצע השירותים נושאים ו‪/‬או תכניות‬
‫מתאר ו‪/‬או בקשות להיתרים מהם עולה חשש לניגוד עניינים יודיע על‪-‬כך מייד‬
‫לעירייה‪.‬‬
‫‪16.12‬‬
‫למניעת מקרה של ניגוד עניינים‪ ,‬מבצע השירותים מתחייב ליידע את העירייה‬
‫מראש ובכתב על כל עבודה שהוא שוקל לקבל לביצוע בשטח המוניציפאלי של‬
‫העיר ירושלים מיזם פרטי או ציבורי‪ ,‬שיש בה חשש לניגוד עניינים‪ ,‬לרבות ייעוץ‬
‫שוטף או התקשרות‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪15‬‬
‫‪16.11‬‬
‫כל עובדי מבצע השירותים ו‪/‬או מנהליו ו‪/‬או בעלי מניותיו ו‪/‬או שותפיו ימנעו‬
‫במהלך תקופת העבודה מלהתקשר עם תובעים ו‪/‬או טוענים כנגד עיריית‬
‫ירושלים‪ ,‬בתביעות כנגד העירייה על‪-‬פי חוק המקרקעין ו‪/‬או חוק התכנון והבנייה‬
‫ו‪/‬או ע"פ כל דין אחר ו‪/‬או בכל הקשור בענייני כרטסת שימור במבנים‪ /‬אתרים‬
‫ו‪/‬או תכניות שיש בהן פן שימורי ו‪/‬או בקשות להיתר שיש במסגרתן פן שימורי‬
‫כגון הכנת תיק תיעוד או שהנכס נמצא בכרטסת השימור העירונית וכו'‪.‬‬
‫‪16.10‬‬
‫בכל תקופת החוזה וכן לאחר תום תקופת החוזה מתחייב מבצע השירותים ו‪/‬או‬
‫מי מטעמו שלא להיות שותף בהליכים כנגד העירייה שעניינם או הקשורים‬
‫למדיניות השימור בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים‪.‬‬
‫‪16.13‬‬
‫מבצע השירותים וכ"א מצוות היועצים יחתום על הצהרה בדבר ניגוד עניינים‬
‫האמורה בנספח ג'‪.‬‬
‫‪16.14‬‬
‫מבצע השירותים יחתום על השאלון בדבר איתור חשש למניעת ניגוד עניינים‬
‫(נספח ג') וכן יחתים כ"א מעובדיו המועסקים בקשר עם חוזה זה על ההצהרה‬
‫וימסור לעירייה טרם חתימת העיריה על החוזה את ההצהרה חתומה‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫זכויות יוצרים‬
‫‪02.1‬‬
‫‪.40‬‬
‫כל תפוקת העבודה ו‪/‬או תוכניות ו‪/‬או סקיצות ו‪/‬או ניירות עבודות ו‪/‬או מסמכים‬
‫ו‪/‬או כל תוצר רעיוני או חומר גולמי פרי או הקשורים לחוזה זה וכל יצירה‬
‫מקורית וזכות יוצרים הנובעות מן או עקב ביצוע החוזה יהיו בבעלותה הבלעדית‬
‫והמלאה של העירייה והיא תהיה רשאית לפרסמם או להעבירם לאחר לכל מטרה‬
‫אחרת הנראית לעירייה בתמורה או ללא תמורה‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫ערבויות ביצוע לקיום החוזה‬
‫‪01.1‬‬
‫להבטחת מילוי כל התחייבויות מבצע השירותים עפ"י החוזה ימציא מבצע‬
‫השירותים לעירייה‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית הניתנת למימוש תוך ‪ 3‬ימים‬
‫מדרישת העיריה בסך של ‪ 41,111‬אלף ‪ .₪‬הערבות תהא צמודה למדד ובנוסח‬
‫האמור בנספח ה' לחוזה‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪16‬‬
‫‪01.0‬‬
‫העירייה רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה ‪ -‬לחלט את סכום‬
‫הערבות כולו או חלקו‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו‪/‬או הוצאה ו‪/‬או‬
‫הפסד שיגרם לה כתוצאה מהפרת מבצע השירותים אחת מהוראות החוזה ו‪/‬או‬
‫בגין הפיצוי המוסכם‪.‬‬
‫‪40.4‬‬
‫‪.44‬‬
‫ערבות הביצוע נשוא החוזה תוחזר למבצע השירותים מתום ‪ 62‬בתום תקופת‬
‫החוזה‪.‬‬
‫קיזוז‬
‫כל סכום שמבצע השירותים יהיה חייב לעירייה ולא ישולם על ידו במועד‪ ,‬על פי הסכם זה‬
‫ו‪/‬או על פי הסכמים אחרים ו‪/‬או על פי דין תהא העירייה רשאית לקזזו מכל סכום שיהיה‬
‫עליה לשלם למבצע ה שירותים על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים‪ .‬מובהר ומוסכם‬
‫כי חל איסור מוחלט על מבצע השירותים לבצע קיזוז כלפי העיריה בשום דרך‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫שונות‬
‫‪03.1‬‬
‫הימנעות מפעולה כלשהי או מתן ארכה ע"י העירייה לא תיחשב כויתור על‬
‫זכויותיה או כמתן הסכמה להפרת תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה‪.‬‬
‫‪03.0‬‬
‫הסכם זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים‪ ,‬וכל שינוי ו‪/‬או הוספה‬
‫על הוראות הסכם זה לא יעשה אלא במפורש‪ ,‬בכתב מהיועמ"ש לעירייה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫‪03.3‬‬
‫מוסכם בזה כי הוראות הסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין‬
‫הצדדים‪ ,‬וכי צד לא יהיה קשור במצגים‪ ,‬הבטחות והתחייבויות שנעשו‪ ,‬אם‬
‫בכלל‪ ,‬לפני חתימת הסכם זה‪ ,‬כל שינוי ו‪/‬או ויתור ו‪/‬או הוספה להסכם זה לא‬
‫יחייבו את העיריה אלא אם כן נעשו בכתב בחתימת גזבר העיריה וראש העיריה‬
‫וכן קיבלו את אישור היועץ המשפטי לעיריה ו‪/‬או מי מטעמו מראש ובכתב‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪17‬‬
‫‪.43‬‬
‫סמכות שיפוט ייחודית‬
‫סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע ו‪/‬או הקשור עם הסכם זה מסורה לבתי המשפט‬
‫המוסמכים לכך בעיר ירושלים ולהם בלבד‪.‬‬
‫‪ .42‬כתובות‬
‫פרטי הצדדים לצרכיי הסכם זה יהיו כברישא להסכם זה‪.‬‬
‫כל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על פי הכתובת הנ"ל‪ ,‬תראה כאילו הגיעה לתעודתה‬
‫כעבור ‪ 34‬שעות מתאריך המשלוח בבית הדואר‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ /‬מבצע‬
‫השירותים ‪-‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא‬
‫חתימה וחותמת‬
‫מנהל האגף ‪-‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא‬
‫חתימה וחותמת‬
‫גזבר העירייה ‪-‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא‬
‫חתימה וחותמת‬
‫ראש העירייה ‪-‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪\X:\MINHAL_KLALI\LISHKA_MISHPATIT‬כללי\גולן מרדכי\חוזים\מינהל מהנדס העיר רישוי פיקוח תכנון\גמ‪-324-‬חוזה הליך להכנת‬
‫תכנית מדיניות שימור לעיר ירושלים ‪doc.3-0215‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪18‬‬
‫נספח א‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪19‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬הצהרה לשמירה על סודיות‬
‫מבצע השירותים יחתום על הצהרה והסכם לשמירה על סודיות המצורפים לעיל‪ ,‬מבצע‬
‫השירותים יתחייב כי כל נותני השירות מטעמו יחתמו על נוסח זה‪ .‬נותני השירות‪ ,‬לאמור‪ ,‬הספק‬
‫וכל מי מטעמו‪ ,‬שיש לו נגיעה כל שהיא למתן השירות לעירייה‪.‬‬
‫‪ .1‬מבצע השירותים מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר‪ ,‬להודיע או להביא לידיעת כל‬
‫אדם‪ ,‬כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם השירותים ו‪/‬או ביצועם‪ ,‬הן תוך ביצוע השירותים‬
‫והן לפני או אחרי ביצועם‪ .‬מבצע השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי‪-‬מילוי‬
‫התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה‪.‬‬
‫‪ .0‬מבצע השירותים מתחייב להחתים את עובדיו או כל מי שמועסק על ידו בקשר לשירותים‬
‫על נספח "הצהרת סודיות" לפיה התחייבו לא להעביר‪ ,‬להודיע‪ ,‬למסור או להביא לידיעת‬
‫כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם השירותים או ביצועם‪ ,‬הן בעת ביצוע‬
‫השירותים והן לפני או אחרי ביצועם; העובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי אי‪-‬‬
‫מילוי התחייבויות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה‪.‬‬
‫‪ .3‬שמירת סודיות‪ ,‬שימוש במידע והגנת הפרטיות‬
‫מבצע השירותים מתחייב לשמור בסודיות את שמות הלקוחות‪ ,‬מספרי הכרטיסים או כל‬
‫מידע אחר שעליהם‪ ,‬וכן את תנאי הסכם זה‪ ,‬ולא לעשות בהם שימוש אלא לצורכי קיום‬
‫הסכם זה‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מהת חייבותו של מבצע השירותים לעניין זה על פי כל דין‬
‫כלפי הלקוחות וכלפי עיריית ירושלים‪ .‬התחייבותו של מבצע השירותים על פי סעיף זה‬
‫תעמוד בתוקפה גם לאחר שההסכם בין עיריית ירושלים לבין מבצע השירותים יגיע לקצו‪.‬‬
‫‪ .4‬האמור בנספח זה יחול לא רק על מבצע השירותים אלא גם על עובדיו‪ ,‬שלוחיו ונציגיו‪.‬‬
‫‪ .5‬מבצע השירותים מתחייב שלא לשכפל ולא להעתיק את הנתונים שמסרה לו העירייה‬
‫לשם מתן השירותים ו להשיבם לעירייה מייד עם בקשתה ו‪/‬או תום תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪21‬‬
‫אני החתום מטה‬
‫שם ומשפחה‪ / :‬מורשי החתימה מטעם מבצע ח‪.‬פ‪.‬‬
‫השירותים‬
‫ישוב‪:‬‬
‫כתובת פרטית‪:‬‬
‫בית‬
‫מס'‪:‬‬
‫כתובת מקום עבודה‪:‬‬
‫קומה‪:‬‬
‫עמדה‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫טלפון נוסף‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫משתמש עירוני‬
‫עובדי מבצע השירותים‬
‫שם ומשפחה‪:‬‬
‫מספר זהות‬
‫תפקיד‪:‬‬
‫כתובת פרטית‪:‬‬
‫ישוב‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫טלפון נוסף‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫בית‬
‫מס'‪:‬‬
‫כתובת מקום עבודה‪:‬‬
‫קומה‪:‬‬
‫עמדה‪:‬‬
‫משתמש עירוני‬
‫שם האגף‪:‬‬
‫משתמש חיצוני‬
‫שם היחידה‪:‬‬
‫שם יחידת המשנה‪:‬‬
‫שם המוסד ‪ /‬משרד ‪ /‬חברה‪* :‬‬
‫‪ .0‬מצהיר‪/‬ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן‪ ,‬לרבות הסעיפים‬
‫‪ 003-041‬ו‪ 413 -‬לחוק העונשין‪ ,‬תשל"ז – ‪ ,0933‬וכן סעיף ‪ 01‬בחוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‬
‫– המפורט להלן ‪0990‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬חוק העונשין‪ ,‬תשל"ז ‪ 1677 -‬קובע בין היתר הוראות בדבר חובות הקשורות בשמירת ידיעות‬
‫המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט‪.‬‬
‫‪ .0‬לסעיפים ‪ 117-102‬לחוק משמעות מיוחדת לגבי עובד הציבור‪ ,‬לרבות מי נושא משרה או‬
‫תפקיד על פי חיקוק‪ ,‬בן במינוי‪ ,‬בן בבחירה ובן בהסכם‪ ,‬מאחר שהוא קובע הוראות בדבר‬
‫איסור מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לעובד בתוקף תפקידו‪ ,‬ועל התרשלות בשמירתן‬
‫ובהחזקתן‪ ,‬והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו‪.‬‬
‫‪ .3‬סעיף ‪( 117‬א) לחוק קובע‪" :‬עובד הציבור שמסר‪ ,‬ללא סמכות כדין‪ ,‬ידיעה שהגיעה אליו‬
‫בתוקף תפקידו‪ ,‬לאדם שלא היה מוסמך לקבלה‪ ,‬וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו‬
‫כעובד הציבור‪ ,‬ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה‬
‫מוסמך לקבלה דינו ‪ -‬מאסר שלוש שנים"‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪21‬‬
‫שמירת ידיעה‬
‫‪ .4‬סעיף ‪( 117‬ב) לחוק קובע‪" :‬עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף‬
‫תפקידו‪ ,‬או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שנה‬
‫אחת"‪ .‬גם בסעיף זה אין המדובר רק בידיעה סודית או בידיעה חשובה בלבד כי אם בכל‬
‫ידיעה שהגיעה למבצע בתוקף תפקידו‪ .‬על כן אין להשאיר תיקים ומסמכים במקום אשר לא‬
‫אושר לכך על ידי מנהל האגף או מי שהוסמך מטעמו‪.‬‬
‫‪ .5‬סעיף ‪( 117‬ג) לחוק קובע‪" :‬הגיע לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור‪ ,‬והוא החזיקה‪,‬‬
‫ללא סמכות כדין‪ ,‬בניגוד להוראות שניתנו לו בדבר החזקתה‪ ,‬או לאחר שחדל להיות עובד‬
‫הציבור‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר שנה אחת"‪.‬‬
‫הוצאות מסמכים ממשמורת העירייה ללא רשות‬
‫‪ .2‬עפ"י סעיף ‪ 027‬לחוק העונשין‪:‬‬
‫א‪ .‬המוציא‪ ,‬ללא רשות‪ ,‬מסמך ממשמורת מוסד ממוסדות המדינה או מרשות מקומית‪,‬‬
‫דינו ‪ -‬מאסר שלוש שנים‪.‬‬
‫ב‪ .‬עובד הציבור המופקד על הטיפול במסמך או על שמירתו‪ ,‬המוסר אותו שלא כדין‬
‫לאחר שהמסמך מוצא מהמשמורת כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬דינו ‪ -‬מאסר חמש שנים‪.‬‬
‫ג‪ .‬בסעיף זה "מסמך" בכתב או בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר‪.‬‬
‫" סודיות"‬
‫‪ .7‬סעיף ‪ 12‬לחוק הגנת התשמ"א – ‪ ,1681‬הפרטיות קובע‪" :‬לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו‬
‫‪.4‬‬
‫בתוקף תפקידו כעובד‪ ,‬כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע‪ ,‬אלא לצורך ביצוע עבודתו או‬
‫לב יצוע חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי"‪" ,‬המפר הוראת סעיף זה דינו‬
‫מאסר חמש שנים"‪.‬‬
‫מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן‪:‬‬
‫הואיל ולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני להעניק שירותים לעירייה;‬
‫והואיל וידוע לי כי עפ"י חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א ‪ 1681 -‬והתקנות שהותקנו לפיו‬
‫חלה עלי חובה של סודיות הן באשר למתן השירותים והן באשר לנתונים שיגיעו לידיעתי‪,‬‬
‫הכול כמפורט בחוק הגנת הפרטיות‪ .‬אשר על כן הנני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה‪.‬‬
‫‪ .0‬הריני מתחייב בזאת לשמור ולא להעבירו לאף אדם את המידע שימסר לי‬
‫לצורך מתן השירותים‪.‬‬
‫‪ .3‬הריני מתחייב בזאת להשתמש במידע אך ורק לצורך תפקידי ולא לכל מטרה‬
‫אחרת כלשהי‪.‬‬
‫‪ .4‬כל הנתונים שיגיעו לידיעתי במהלך עבודתי‪ ,‬תוך ניצול המידע יישמרו על ידי‬
‫בסוד‪ ,‬לא יעברו‪ ,‬ו‪/‬או ימסרו ו‪/‬או יוענקו ו‪/‬או יפורסמו על ידי למטרה כלשהי‬
‫זולת עבודתי‪ ,‬וישמשו אך ורק לצורכי עבודתי‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪22‬‬
‫‪ .5‬ידוע לי כי הפרה אחת או יותר מהוראת הסעיפים הנ"ל מהווה עבירה על פי‬
‫חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – ‪.1681‬‬
‫‪ .2‬אני מתחייב בזאת לשמור על הסודות המקצועיים ו‪ /‬או זכויות היוצרים ולא‬
‫להעבירה לאחר ולא לעשות בה כל שימוש מעבר למוסכם‪.‬‬
‫‪ .7‬אני מתחייב בזאת לא להתקין כל חומרה או תוכנה ללא האישור המתאים‪.‬‬
‫‪ .8‬אני מצהיר בזאת כי חתמתי על הצהרה וכתב התחייבות זה לאחר שקראתי‬
‫והבנתי את תוכנו וכי החתימה שלמטה היא חתימתי‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫____________________‬
‫חתימה‬
‫_________________‬
‫תאריך‬
‫אשור‬
‫אני הח"מ עו"ד‪/‬רו"ח ___________מאשר כי ה"ה ___________ מוסמכים לחתום בשם‬
‫מבצע השירותים וחתימתם בצירוף חותמת מבצע השירותים‪ ,‬מחייבת אותה‪.‬‬
‫_____________‬
‫חתימה‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪23‬‬
‫נספח ג'‪ -‬תצהיר בדבר אי קיום ניגוד עניינים‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪24‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪25‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪26‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪27‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪28‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪29‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪31‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪31‬‬
‫נספח ג'‬
‫הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים‬
‫אנו הח"מ מצהירים בזאת כי אנו ו‪/‬או מי מטעמנו ואנשי צוותנו שיועסקו בכל נושאי מתן שירותי‬
‫ייעוץ‪ /‬אדריכלות ‪ /‬בחינת תכניות לפי המטרות‪ ,‬שיטות העבודה‪ ,‬ההמלצות ושאר כל הפרטים‬
‫והדרישות המפורטים בחוזה וב"נספח העבודות" ע"י עירית ירושלים‪ ,‬אין ולא יהיה לנו כל נגיעה‬
‫אישית ו‪/‬או חשש לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בביצוע העבודות‪ ,‬בין ביצוע השירות לבין‬
‫עיסוקים אחרים או עניינים אישיים‪.‬‬
‫בשלב חתימת החוזה נמצאות בטיפולי‪ ,‬או בטיפול מי מצוות העבודה האמור בנספח א' תכניות‬
‫בניין עיר ו‪/‬או בקשות להיתרים ו‪/‬או תיקי תיעוד ו‪/‬או תיקי שימור ו‪/‬או עניינים הקשורים‬
‫בכרטסת השימור בשטח המוניציפאלי של העיר ירושלים כדלקמן ‪:‬‬
‫‪.______________________________ .1‬‬
‫‪.______________________________ .0‬‬
‫לחילופין אנו מצהירים כי‪ ,‬בשלב חתימת החוזה אין בטיפולנו תכניות בניין עיר ו‪/‬או בקשות‬
‫להיתרים ו‪/‬או תיקי תיעוד ו‪/‬או תיקי שימור ו‪/‬או עניינים הקשורים בכרטסת השימור בשטח‬
‫המוניציפאלי של העיר ירושלים‪.‬‬
‫במידה וימצאו אנו מתחייבים להודיע מייד ובכתב ליו"ר הועדה המקומית למהנדס העיר וליועץ‬
‫המשפטי לעירייה‪.‬‬
‫אני מצהירים בזאת‪ ,‬כי במידה ויאושרו בעתיד אנשי צוות נוספים מטעמנו לעניין חוזה זה ו‪/‬או‬
‫לכל עניין ייעוץ אחר הקשור לעירית ירושלים‪ ,‬הרי שלא יהיה להם ניגוד עניינים כמופיע בניסוח‬
‫לעיל‪.‬‬
‫שם‪ _________ :‬תפקיד‪ ____________ :‬חתימה‪___________________ :‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪32‬‬
‫נספח ד' ‪ -‬ביטוח‬
‫‪ .1‬מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬נותן‬
‫השירותים מתחייב במשך תקופת מתן השירותים‪ ,‬בהתאם להוראות הסכם זה (לרבות‬
‫בתקופת הבדק והאחריות וכן בכל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה ‪ -‬להלן‪" :‬תקופת‬
‫הביטוח")‪ ,‬לקיים ולחדש על חשבונו ועל אחריותו פוליסות ביטוח ברות תוקף בהיקף‬
‫הכיסוי המפורט בפוליסות הביטוח המצ''ב כנספח ד'‪ 0‬להסכם זה המהוות את אישור‬
‫עריכת ביטוחי נותן השירותים לצרכי הסכם זה (להלן בהתאמה‪" :‬ביטוחי נותן‬
‫השירותים" ו‪"-‬אישור עריכת הביטוח")‪ .‬נותן השירותים ימשיך ויערוך הביטוחים כל‬
‫עוד קיימת אחריותו על פי חוזה זה או על פי כל דין‪ ,‬ומתחייב להמציא לידי העירייה‬
‫אישורי ביטוח עדכניים מייד עם חידוש כל אחד מביטוחי נותן השירותים ו‪/‬או על פי‬
‫דרישת העירייה‪ ,‬וזאת‪ ,‬כל עוד הוא מחויב לערוך את ביטוחי נותן השירותים על פי‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .0‬נותן השירותים מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות ביטוחי נותן השירותים‪ ,‬לשלם את‬
‫דמי הביטוח במלואם ובמועדם‪ ,‬לשאת לבדו בתשלום ההשתתפות העצמית על פיהם‪,‬‬
‫ולדאוג ולוודא‪ ,‬כי ביטוחי נותן השירותים יחודשו מעת לעת‪ ,‬לפי הצורך‪ ,‬ויהיו בתוקף‬
‫במשך כל תקופת הביטוח‪ .‬כן מתחייב נותן השירותים לשתף פעולה עם העירייה לשם‬
‫שמירה ומימוש של זכויות העירייה על פיהם‪.‬‬
‫‪ .3‬בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי נותן השירותים לבין האמור‬
‫בחוזה זה‪ ,‬לדרישת העירייה‪ ,‬מתחייב נותן השירותים לגרום לשינוי הביטוחים‬
‫האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה‪ .‬מוסכם בזה במפורש‪ ,‬כי אין בעריכת‬
‫הביטוחים האמורים‪ ,‬בהמצאתם ו‪/‬או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם‪,‬‬
‫ובפעולות אלה לא יהיה כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה ו‪/‬או לצמצם באופן‬
‫כלשהו את אחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו‪/‬או על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .4‬לא עמד נותן השירותים בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן‪ ,‬תהא‬
‫העירייה רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של נותן‬
‫השירותים ועל חשבונו ו‪/‬או לשלם במקומו כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותה‬
‫של העירייה לכל סעד אחר‪ .‬העירייה תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי‬
‫סעיף זה בכללותו‪ ,‬מכל סכום שיגיע ממנה לנותן השירותים בצירוף הצמדה וריבית על‬
‫פי חוק‪ ,‬בכל זמן שהוא‪ ,‬וכן תהא רשאית לגבותם מנותן השירותים בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪ .5‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬נותן השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים ו‪/‬או מי מטעמם של הנ"ל בגין‬
‫נזק ו‪/‬או אבדן לציוד ו‪/‬או מתקנים ו‪/‬או כל רכוש אחר אשר הובא על ידי נותן‬
‫השירותים ו‪/‬או מטעמו לחצרי העירייה ו‪/‬או המשמש לצורך השירותים‪ ,‬בין שנותן‬
‫השירותים זכאי לשיפוי בגינו מביטוח רכוש שערך (אם ערך) ובין שלא‪ ,‬והוא פוטר את‬
‫העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים והבאים מטעמם של הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור‪.‬‬
‫‪ .2‬מוסכם בזאת‪ ,‬כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת‬
‫הביטוח הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על נותן השירותים שאינה פוטרת אותו‬
‫ממלוא חבותו לפי הסכם זה‪ .‬נותן השירותים מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע‬
‫מלהעלות כל טענה ו‪/‬או דרישה כלפי העירייה ו‪/‬או מי מטעמו בכל הקשור לטיב‬
‫הביטוחים ו‪/‬או גבולות האחריות הנקובים ו‪/‬או כל טענה אחרת בנושא גובה ו‪/‬או היקף‬
‫הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪33‬‬
‫‪ .7‬התחייבויות נותן השירותים לפי סעיפי פרק זה הינן מעיקרי החוזה‪ ,‬והפרתן או הפרת‬
‫חלק כלשהו מהן תהווה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪34‬‬
‫נספח ד'‪0‬‬
‫אישור לעריכת ביטוחי נותן השירותים‬
‫תאריך‪_______ :‬‬
‫לכבוד‬
‫עיריית ירושלים ו‪/‬או גופים עירוניים‬
‫ככר ספרא ‪ ,0‬ירושלים (להלן‪" :‬העירייה")‬
‫הנדון‪ :‬אישור עריכת ביטוח ע"ש _______________ (להלן‪" :‬נותן השירותים") בכל‬
‫הקשור במתן שירותי ____________________ כמפורט בחוזה על נספחיו‬
‫(להלן‪":‬השירותים")‬
‫הננו מאשרים כי החל מיום _________ ועד יום _________ ערכנו על שם נותן השירותים את‬
‫הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם השירותים‪:‬‬
‫הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום ____________ערכנו ע"ש נותן‬
‫השירותים את הביטוחים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ‪ ₪ 1,222,222‬לאירוע‬
‫ובמצטבר במשך תקופת ביטוח‪ .‬ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת‬
‫מאש‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬בהלה‪ ,‬מכשירי הרמה‪ ,‬פריקה וטעינה‪ ,‬הרעלה‪ ,‬כל דבר מזיק במאכל או‬
‫במשקה‪ ,‬חבות כלפי או עקב קבלנים קבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬שביתות והשבתות וכן תביעות‬
‫תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי‪ .‬שם נותן השירותים בפוליסה מורחב לכלול את העירייה‬
‫כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשי ו‪/‬או מחדלי נותן השירותים ו‪/‬או מי מטעמו וזאת בכפוף‬
‫לסעיף אחריות צולבת‪ ,‬לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי נותן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫‪ .0‬ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות נותן השירותים כלפי כל המועסקים על ידו בגבול‬
‫האחריות שלא יפחת מסך של ‪ ₪ 02,222,222‬לתובע‪ ,‬למקרה ולתקופת ביטוח‪ .‬ביטוח זה לא‬
‫יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק‪ ,‬שעות עבודה‪ ,‬פתיונות ורעלים וכן בדבר‬
‫העסקת נוער‪ .‬הביטוח כאמור יורחב לשפות את העירייה‪ ,‬במידה ותיחשב כמעבידה של‬
‫מועסקי נותן השירותים ו‪/‬או מי מהם‪.‬‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪35‬‬
‫כללי‬
‫א‪ .‬נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות‬
‫בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל‪.‬‬
‫ב‪ .‬הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי העירייה‪ ,‬עובדיה‪ ,‬אורחיה והבאים‬
‫מטעמה ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫ג‪ .‬בביטוחים המפורטים לעיל מפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י‬
‫העירייה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו‪/‬או טענה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה ו‪/‬או‬
‫הבאים מטעמה‪.‬‬
‫ד‪ .‬אנו מאשרים‪ ,‬כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה‬
‫לכם הודעה על כך בדואר רשום‪ 32 ,‬יום מראש‪.‬‬
‫ה‪ .‬הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב חובות המוטלות על‬
‫המבוטח‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו‪/‬או אי הגשת תביעה ו‪/‬או הפרה של‬
‫תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותיה של העירייה לקבלת שיפוי‪.‬‬
‫ו‪ .‬מוסכם בזאת במפורש‪ ,‬כי נוסחי פוליסות נותן השירותים לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע‬
‫כ"ביט" ‪ ,0212‬בכפוף לשינויים הנקובים לעיל‪.‬‬
‫הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו‬
‫באישור זה‪ ,‬ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות‪.‬‬
‫(חתימת המבטח)‬
‫(חותמת המבטח)‬
‫(שם החותם)‬
‫(תפקיד החותם)‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪36‬‬
‫נספח ה'‬
‫נוסח הערבות הבנקאית לביצוע החוזה‬
‫(דוגמא בלבד)‬
‫תאריך _____________‬
‫לכבוד‬
‫עיריית ירושלים‬
‫כיכר ספרא ‪0‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות בנקאית מס' ______________‬
‫אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ‪ 41,111‬ש"ח‪ ,‬סכום במילים‬
‫עשרים אלף ‪( ₪‬להלן‪" :‬סכום הערבות")‪ ,‬שתדרשו מ __________________ ח‪.‬פ‪.‬‬
‫______________ (להלן‪" :‬הנערב")‪.‬‬
‫בקשר עם חוזה למתן שירותי הכנת מדיניות שימור לעיר ירושלים‪.‬‬
‫סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פירות וירקות) כפי שהוא מתפרסם מפעם‬
‫לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ .‬לעניין ערבות זו‪ ,‬יהא המדד בגין חודש‬
‫שהתפרסם ב‪ -15-‬לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה)‪" ,‬המדד היסודי"‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו‪ ,‬הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי‬
‫ערבות זו‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן‪ :‬אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד‬
‫היסודי‪ ,‬יהיו הפרשי ההצמדה ‪ -‬הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי‬
‫בסכום הערבות‪ ,‬מחולק במדד היסודי‪ .‬אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי‪ ,‬נשלם לכם‬
‫את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות‪ ,‬ללא כל הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי‬
‫כתובתנו המצוינת לעיל‪ ,‬אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום‬
‫הערבות בתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם‬
‫ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ ‪ -‬לחודש ___שנת _____ (כולל) בלבד ולאחר תאריך‬
‫זה תהיה בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל‪ ,‬לא‬
‫יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו‪.‬‬
‫דרישה בכתב כאמור בערבות זו‪ ,‬אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה‪ ,‬טלפקס‪,‬‬
‫או מברק‪ ,‬ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫__________________________________‬
‫חותמת וחתימת הבנק הערב‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪37‬‬
‫טופס זה דוגמא לבנק בלבד‬
‫מבצע השירותים ‪ -‬קראתי והבנתי‪ ,‬חתימה______________‬
‫חותמת___________________‬
‫‪38‬‬