בחינה מספר 2

‫הערכת שווי חברות – מבחן לדוגמה ‪ +‬פתרון (‪)2‬‬
‫שאלה ‪ 03( 1‬נקודות)‬
‫התאריך היום הוא ‪ .21.13.11‬נתבקשת להעריך את שוויה של חברת 'סלטי ליבוביץ'‪ .‬להלן מאזנה‬
‫כפי שפורסם היום‪:‬‬
‫מזומן ‪320222 -‬‬
‫חוב פיננסי – ‪720222‬‬
‫אחזקה בחברה כלולה ‪020222‬‬
‫רכוש קבוע – ‪700222‬‬
‫הון חוזר תפעולי נטו ‪00222 -‬‬
‫הון עצמי ‪720222 -‬‬
‫‪ ‬הנח‪/‬י כי ההכנסות הצפויות ב‪ 3213 -‬הן ‪ 020222‬שקל וכי לאורך תקופת התחזית‪ 0‬עד‬
‫‪ 03216‬שיעור הצמיחה בהכנסותיה של החברה הוא ‪ 8%‬בשנה‪ .‬בשנה המייצגת‪ 03217 0‬שיעור‬
‫הצמיחה צפוי להיות ‪:0%‬‬
‫‪ ‬ה‪ ROC-‬לאחר מיסים המשתמע שהתקבל במהלך תקופת התחזית הוא ‪ .17%‬בשנה‬
‫הטרמינלית קבעת את ה‪ ROC-‬על ‪( .10%‬הניחו כי חישובי ה‪ ROC -‬נעשו על בסיס הקפיטל‬
‫לתחילת תקופה)‪.‬‬
‫‪ ‬בשנה המייצגת‪ 0‬הרווחיות התפעולית לאחר מס (‪ NOPLAT‬חלקי הכנסות) שווה ל‪.37%-‬‬
‫‪ ‬שיעור ההשקעות (‪ )Reinvestment Rate‬היה כדלקמן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שנה‬
‫שיעור ההשקעות‬
‫‪2312-2310‬‬
‫‪02%‬‬
‫‪2314‬‬
‫‪2315‬‬
‫‪2316‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪02%‬‬
‫‪00%‬‬
‫עלות ההון המשוקללת הינה ‪.12%‬‬
‫השווי הכלכלי של האחזקה בחברה הכלולה הינו כ‪ 020222 -‬שקל‪.‬‬
‫שאלות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הציגו את המאזן התפעולי נכון לתחילת השנה‪.‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫מאזן תפעולי‬
‫נכסים תפעוליים‬
‫הון חוזר תפעולי‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪5,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫נכסים עודפים‬
‫אחזקה בחברה כלולה‬
‫‪40,000‬‬
‫סך השקעה בחברה‬
‫‪120,000‬‬
‫התחייבויות‬
‫חוב פיננסי נטו ממזומן‬
‫‪50,000‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪70,000‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1‬‬
‫‪120,000‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בנו תחזית ‪ FCFF‬מפורטת‪:‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫משום שאין לנו נתונים על הרווחיות תפעולית (שיעור ‪ EBIT‬או שיעור ‪ )EBITA‬ולא על שיעור המס‪0‬‬
‫נחזה את ה‪ NOPLAT -‬על ידי ה‪ ROC -‬לאחר מס ועל ידי הקפיטל לתחילת תקופה‪:‬‬
‫חישוב תזרים המזומנים מפעילות (‪)FCFF‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪62,986‬‬
‫‪58,320‬‬
‫‪54,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪16,699‬‬
‫‪15,512‬‬
‫‪14,525‬‬
‫‪13,600‬‬
‫‪17.0%‬‬
‫‪17.0%‬‬
‫‪17.0%‬‬
‫‪17.0%‬‬
‫‪-8,350‬‬
‫‪-6,981‬‬
‫‪-5,810‬‬
‫‪-5,440‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪45.0%‬‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪02.2%‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪68,024‬‬
‫‪8.0%‬‬
‫‪18,119‬‬
‫‪17.0%‬‬
‫‪-9,965‬‬
‫‪55.0%‬‬
‫מייצגת‬
‫‪70,745‬‬
‫‪4.0%‬‬
‫‪19,101‬‬
‫‪ FCFF‬לשנה‬
‫‪8,160‬‬
‫‪8,715‬‬
‫‪8,532‬‬
‫‪8,350‬‬
‫‪8,153‬‬
‫‪13,644‬‬
‫קפיטל תחילת שנה‬
‫קפיטל סוף שנה‬
‫‪80,000‬‬
‫‪85,440‬‬
‫‪85,440‬‬
‫‪91,250‬‬
‫‪91,250‬‬
‫‪98,231‬‬
‫‪98,231‬‬
‫‪106,580‬‬
‫‪106,580‬‬
‫‪116,545‬‬
‫‪116,545‬‬
‫הכנסות לשנה‬
‫שיעור שינוי‬
‫‪ NOPLAT‬לשנה‬
‫‪ROC‬‬
‫השקעות נטו לשנה‬
‫‪RR‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫חישוב ההכנסות נעשה על בסיס שיעור הצמיחה שהיה נתון בשאלה‪.‬‬
‫ה‪ NOPLAT -‬חושב על בסיס ה‪ ROC -‬שהיה נתון בשאלה ועל בסיס הקפיטל אותו יש לחשב‬
‫מהמאזן התפעולי‪.‬‬
‫חישוב הקפיטל‪:‬‬
‫קפיטל בצורה הישירה‬
‫הון חוזר תפעולי‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪5,000‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪80,000‬‬
‫קפיטל בצורה העקיפה‬
‫‪50,000‬‬
‫חוב פיננסי נטו‬
‫‪-40,000‬‬
‫בניכוי נכסים עודפים‬
‫‪70,000‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪80,000‬‬
‫כך לדוגמה‪ 0‬ה‪ NOPLAT -‬בשנת ‪ 3213‬חושב באופן הבא‪80,000*17%=13,600 :‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫הקפיטל כל שנה גדל בסך ההשקעות‪ .‬כך לדוגמה‪ 0‬משום שבשנת ‪ 3213‬סך ההשקעות ההוניות‬
‫נטו היו ‪ 00002‬הרי כי הקפיטל יגדל בסכום זה‪ .‬כלומר עם בתחילת שנת ‪ 3213‬היה הקפיטל‬
‫‪ 820222‬הרי כי בסוף ‪( 3213‬כלומר בתחילת ‪ )3212‬יהיה הקפיטל ‪.800002‬‬
‫ההשקעות ההוניות מדי שנה חושבו על ידי הכפלת ה‪( RR -‬שהיה נתון) ב‪ NOPLAT -‬השנתי‪.‬‬
‫התזרים בכל שנה חושב על ידי הפחתת ההשקעות ההוניות מה‪ .NOPLAT -‬נזכיר כי‪:‬‬
‫)‪.FCFF=NOPLAT*(1-RR‬‬
‫חישוב ה‪ FCFF -‬בשנה המייצגת‪:‬‬
‫‪ o‬כפי שלמדנו בקוס התזרים בשנה המייצגת מחושב על ידי הנחות לגביי ההכנסות‬
‫בשנה המייצת‪ ,‬שיעור הרווחיות בטווח הארוך וה‪ RR -‬בטווח הארוך (אשר נגזר‬
‫מהצמיחה בטווח הארוך ומה‪.)ROC -‬‬
‫‪ o‬את ההכנסות חזינו על ידי נתון הצמיחה‪.‬‬
‫‪ o‬את ה‪ NOPLAT -‬ניתן לחזות על ידי נתון שיעור הרווחיות בשנה המייצגת (‪.)37%‬‬
‫‪ o‬את ה‪ RR -‬לטווח הארוך נחזה על ידי שיעור הצמיחה בטווח הארוך (‪ 00%‬נתון) וה‪-‬‬
‫‪ ROC‬בטווח האורך (‪ 010%‬נתון)‪ 0‬כלומר הוא‪RR=4%/14%=28.6% :‬‬
‫‪ o‬מכאן כי התזרים בטווח הארוך הוא‪.70,745*27%*(1-28.6%)=13,655 :‬‬
‫‪2‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מהו שווי הפעילות? מהו שווי ההון העצמי?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫שווי פעילות‪ :‬ערך נוכחי של התזרימים‪:‬‬
‫שווי פעילות‬
‫שווי ההון העצמי‪:‬‬
‫חישוב שווי ההון העצמי‬
‫שווי פעילות (‪)EV‬‬
‫בתוספת נכסים עודפים‬
‫סך שווי חברה‬
‫בניכוי חוב פיננסי נטו‬
‫‪172,991‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪222,991‬‬
‫‪-50,000‬‬
‫שווי הון עצמי‬
‫‪172,991‬‬
‫‪3‬‬
‫שאלה ‪ 43( 2‬נקודות)‬
‫להלן‪ :‬נתונים על חברת מיש‪-‬מש וקריס‪-‬קרוס (בשקלים) היום‪:‬‬
‫הכנסות ליום ‪01.12.2311‬‬
‫שיעור צמיחה לאין סוף‬
‫שיעור רווח תפעולי מההכנסות‬
‫שיעור ‪ FCFF‬מההכנסות‬
‫‪WACC‬‬
‫מיש‪-‬מש‬
‫‪971‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫קריס‪-‬קרוס‬
‫‪1,942‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫כמו כן ידוע כי‪:‬‬
‫ החברות במצב של ‪ 0Steady state‬כלומר לא צפוי שינוי במאפייני החברה (שיעור הרווחיות‪0‬‬‫שיעור ה‪ 0FCFF -‬שיעור הצמיחה והסיכון של החברות (‪.))WACC‬‬
‫ הניחו כי לחברה אין נכסים בלתי מוחשיים‪ 0‬ולכן אין לחברה הפחתות של נכס בלתי מוחשיים‬‫ולכן‪.EBIT=EBITA :‬‬
‫ אין מיסים‬‫‪ -‬בכל הסעיפים הניחו כי אתם נמצאים ביום ‪21.21.3213‬‬
‫שאלות‪:‬‬
‫א‪ .‬חשב שווי פעילות ל‪ 2-‬החברות‪ ,‬נכון ליום ‪31.31.2312‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫שווי פעילות החברה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים (‪ .)FCFF‬כאשר החברה ב‪Steady State -‬‬
‫החישוב יהיה פשוט‪:‬‬
‫על ידי מרווח ה‪ FCFF -‬ניתן לחשב את שווי החברות‪.‬‬
‫שימו לב כי לצורך חישוב הערך הנוכחי ביום ‪ 21.21.3213‬אנחנו צריכים את התזרים החזוי ל‪021.13.13 -‬‬
‫ולכן אנחנו צריכים לחשב תחילה את ההכנסות בעוד שנה ואח"כ את ה‪( FCFF -‬המהווה ‪ 10%‬מההכנסות)‪.‬‬
‫הכנסות ליום ‪21.13.3213‬‬
‫‪ FCFF‬ליום ‪21.13.3213‬‬
‫מיש‪-‬מש‬
‫‪10222‬‬
‫‪150‬‬
‫קריס‪-‬קרוס‬
‫‪30222‬‬
‫‪300‬‬
‫ערך נוכחי יחושב באופן הבא‪:‬‬
‫מיש מש‬
‫קריס קרוס‬
‫ב‪ .‬למי מהחברות מכפיל ‪ FCFF‬גבוה יותר? (בחרו בתשובה הנכונה ביותר והסבירו)‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.0‬‬
‫ל‪ 3-‬החברות אותו מכפיל‪.‬‬
‫המכפיל של קריס‪-‬קרוס גבוה יותר‪.‬‬
‫המכפיל של מיש‪-‬מש גבוה יותר‪.‬‬
‫לא ניתן לדעת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אנא הראו חישוב של מכפיל ה‪:FCFF -‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫אם קיים הבדל בין המכפילים אנא הסבירו מדוע‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫תשובה‪:‬‬
‫תשובה ‪ 1‬היא הנכונה‪ 0‬אומנם קריס קרוס שווה פי ‪ 3‬אך גם ה‪ FCFF -‬הוא כפול‪.‬‬
‫משום שלא קיים הבדל אין טעם להסביר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫למי מהחברות מכפיל רווח תפעולי גבוה יותר?‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.0‬‬
‫ל‪ 3-‬החברות אותו מכפיל‪.‬‬
‫המכפיל של קריס‪-‬קרוס גבוה יותר‪.‬‬
‫המכפיל של מיש‪-‬מש גבוה יותר‪.‬‬
‫לא ניתן לדעת‪.‬‬
‫אם קיים הבדל בין המכפילים אנא הסבירו‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫תשובה‪:‬‬
‫תשובה ‪ 3‬היא הנכונה‪.‬‬
‫נחשב רווח תפעולי נכון לסוף ‪ :3213‬עבור מיש‪-‬מש המרווח התפעולי הוא ‪ 30%‬ועבור קריס קורס ‪.32%‬‬
‫הכנסות ליום ‪21.13.3213‬‬
‫רווח תפעולי ליום ‪21.13.3213‬‬
‫מיש‪-‬מש‬
‫‪10222‬‬
‫‪302‬‬
‫קריס‪-‬קרוס‬
‫‪30222‬‬
‫‪022‬‬
‫נחשב מכפיל רווח‪:‬‬
‫שווי פעילות‬
‫רווח תפעולי‬
‫מכפיל רווח‬
‫מיש‪-‬מש‬
‫‪2,143‬‬
‫‪250‬‬
‫‪8.6‬‬
‫קריס‪-‬קרוס‬
‫‪4,286‬‬
‫‪400‬‬
‫‪10.7‬‬
‫הסבר‪:‬‬
‫במעבר ממכפיל ה‪ FCFF -‬נוסף משתנה מסביר‪ :‬ה‪( RR -‬וגם שיעור המס‪ 0‬אך אינו רלוונטי לשאלה זו)‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫מכפיל רווח תפעולי‬
‫לפי נתוני הרווחיות חברת מיש‪-‬מש צריכה להשקיע יותר בכדי לשמר את הצמיחה שלה (למעשה שיעור‬
‫ההשקעה מתבטא במעבר משיעור רווח תפעולי של ‪ 30%‬לשיעור ‪ FCFF‬של ‪ .)10%‬מנגד‪ 0‬חברת קריס קרוס‬
‫צריכה להשקיע פחות (שיעור ההשקעה מתבטא במעבר משיעור רווח תפעולי של ‪ 32%‬לשיעור ‪ FCFF‬של‬
‫‪.)10%‬‬
‫לכן‪ 0‬כל שקל רווח תפעולי של חברת קריס קרוס שווה יותר‪ 0‬כי מהשקל של חברת קריס קרוס פחות ילך‬
‫להשקעות הוניות ויותר יישאר לתזרים‪.‬‬
‫ד‪ .‬למי מהחברות מכפיל הכנסות גבוה יותר?‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.0‬‬
‫ל‪ 2-‬החברות אותו מכפיל‪.‬‬
‫המכפיל של קריס‪-‬קרוס גבוה יותר‪.‬‬
‫המכפיל של מיש‪-‬מש גבוה יותר‪.‬‬
‫לא ניתן לדעת‪.‬‬
‫הסבר‪:‬‬
‫מכפיל ההכנסות של שתי החברות זהה מכיוון שהמרווח התפעולי של קריס קרוס נמוך יותר (מה שאמור‬
‫להניב לה מכפיל הכנסות נמוך יותר)‪ 0‬אך שיעור ההשקעות שלה גם הוא נמוך יותר (מה שאמור לתת לה‬
‫מכפיל הכנסות גבוה)‪ .‬במקרה הזה‪ 0‬שתי ההשפעות המנוגדות הללו שוות אחת לשנייה כך שבסופו של יום‬
‫מכפיל ההכנסות של שתיהן זהה‪.‬‬
‫ה‪ .‬להלן נתונים על חברת איקס‪-‬מיקס‪:‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪375‬‬
‫הכנסות‬
‫רווח תפעולי‬
‫תזרים מזומנים‬
‫בנוסף ידוע כי גם חברת איקס מיקס נמצאת ב‪ Steady state -‬עם שיעור צמיחה פרמננטי של ‪ 2%‬ועם‬
‫שיעור היוון של ‪ .12%‬בנוסף‪ 0‬גם חברת איקס מיקס אינה משלמת מס ואין לה נכסים בלתי מוחשיים‪.‬‬
‫בבואכם לענות על הסעיפים הבאים‪ 0‬אנא זכרו כי החברות נמצאות ב‪ 0steady state -‬כלומר לא צפוי כל‬
‫שינוי במאפייני החברות (שיעור צמיחה‪ 0‬שיעור היוון‪ 0‬שיעור רווחיות‪ 0‬שיעור ‪ FCFF‬מההכנסות וכיו"ב)‪.‬‬
‫ה‪ :1‬באם הייתם משתמשים במכפיל ההכנסות בכדי להעריך את שוויה‪ ,‬באיזה מכפיל היה עדיף‬
‫להשתמש? (מכפיל ההכנסות של חברת מיש‪-‬מש של חברת קריס קרוס או מכפיל ממוצע)‬
‫הסבר‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫תשובה‪:‬‬
‫אין הבדל שכן מכפיל ההכנסות של מיש‪-‬מש וקריס‪-‬קרוס זהה‪.‬‬
‫ה‪ :2‬באם הייתם משתמשים במכפיל הרווח התפעולי בכדי להעריך את שוויה‪ ,‬באיזה מכפיל היה עדיף‬
‫להשתמש? (של חברת מיש‪-‬מש של חברת קריס‪-‬קרוס או מכפיל ממוצע)‪.‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫עדיף להשתמש במכפיל של חברת קריס קרוס‪ .‬אם נחשב נמצא כי שיעור הרווחיות התפעולית ושיעור ה‪-‬‬
‫‪ FCFF‬של קריס קרוס ושל איקס מיקס זהים‪ .‬כפי שלמדנו בכיתה לכל מכפיל מספר משתנים מסבירים‪.‬‬
‫כאשר משתמשים במכפיל של חברה אחת בכדי להעריך את שוויה של חברה אחרת עדיף שהחברה תהיה‬
‫‪6‬‬
‫בעלת מאפיינים דומים‪ 0‬כלומר משתנים מסבירים דומים‪( .‬או לחלופין עדיף להשתמש בנתונים של חברות‬
‫עם מאפיינים דומים כמה שיותר)‪.‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן ניקוד חלקי למי שכתב שעדיף מכפיל ממוצע‬
‫ה‪ :0‬אם הייתם משתמשים במכפיל ה‪ FCFF -‬בכדי להעריך את שוויה‪ ,‬באיזה מכפיל היה עדיף‬
‫להשתמש? (של חברת מיש‪-‬מש של חברת קריס קרוס או מכפיל ממוצע)‪.‬‬
‫הסבר‪:‬‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫__________________________________________________________________________‬
‫תשובה‪:‬‬
‫אין הבדל שכן המכפיל זהה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫שאלה ‪ 03( 0‬נקודות)‬
‫חברת טויס אר ערס מעוניינת לרכוש חברת צעצועים אלמונית‪ .‬לשם כך היא בנתה תחזית תזרים‬
‫מזומנים שלוקחת בחשבון את כל התרחישים האפשריים ומשקללת את ההסתברות של כל אחד‬
‫מהם בתחזית‪ .‬במילים אחרות‪ 0‬תזרים המזומנים העתידי נקוב בתוחלתו‪ .‬כמו‪-‬כן‪ 0‬הוא גם נקוב‬
‫בערכים נומינליים‪.‬‬
‫כעת‪ 0‬מעוניינת טויס להוון תזרים זה באמצעות עלות ההון המשוקללת (‪ 0)WACC‬בכדי לקבל את‬
‫שווי הפעילות של אלמונית‪ .‬יחס ההון העצמי לחוב (‪ D‬חלקי ‪ )E‬של טויס עמד על כ‪ 002%-‬ושל‬
‫החברה האלמונית עומד על ‪ 0D/E=50%( 02%‬ו‪ .)D/V=33.33% -‬להלן נתונים נוספים‪:‬‬
‫הביטות הממונפות של חברות דומות הן (ביטות היסטוריות‪ 0‬על סמך רגרסיה)‪:‬‬
‫ביטא ממונפת‬
‫יחס הון עצמי לחוב‬
‫ביטא שאינה ממונפת‬
‫‪A‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫ממוצע‬
‫‪0.90‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪0.86‬‬
‫להלן נתונים נוספים‪:‬‬
‫פרמיית הסיכון בשוק‬
‫‪6%‬‬
‫שיעור הריבית על גלילים (אג"ח ממשלתי צמוד)‬
‫‪2%‬‬
‫שיעור הריבית על שחרים (אג"ח ממשלתי לא צמוד)‬
‫‪5%‬‬
‫שיעור מס החברות‬
‫‪25%‬‬
‫דרוג חברת אלמונית‬
‫‪A‬‬
‫‪8‬‬
‫שאלות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מהי הביטא הממונפת שיש להשתמש בה‪ ,‬לשם חישוב עלות ההון המשוקללת? במצגת‬
‫מחיר ההון‪ ,‬תחת הנושא חישוב ביטאות‪ .‬לצורך החישוב הניחו כי הביטא של החוב היא‬
‫אפס‪.‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫הביטא הענפית הלא ממונפת היא‪2.86 :‬‬
‫המנוף של החברה הרוכשת אינו חשוב לצורך קביעת שיעור ההיוון של החברה הנרכשת‪.‬‬
‫נשתמש במינוף של החברה האלמונית ‪D/E=50%‬‬
‫מכאן כי‬
‫)‬
‫ב‪.‬‬
‫(‬
‫כל החוב הכספי של אלמונית הוא שקלי (כלומר אינו צמוד למדד)‪ .‬מהי עלות החוב לפני‬
‫מס‪ ,‬שבה יש להשתמש לשם חישוב עלות ההון המשוקללת?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫משום שמדובר בחוב נומינאלי ומשום שהחברה מדורגת ‪ 0A‬עלות החוב לפני מס שבה יש להשתמש היא‬
‫תשואה על השחר ‪ +‬מרווח סיכון של דרוג ‪ 0A‬כלומר ‪.)5%+1.4%( 6.0%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אנא חשבו את עלות ההון המשוקללת הנומינלית שבאמצעותה נהוון את תזרים המזומנים‬
‫מפעילות?‬
‫תשובה‪:‬‬
‫‪rD,Nominal = 6.4%, D/V = 33.33%, tc=25%,‬‬
‫‪ = 5% + 1.29*6% = 12.8%‬פרמיית סיכון*‪rE,Nominal =rF,Nominal + β‬‬
‫‪WACC = (33.33%)*6.4%*(1-25%) + 66.67%*9.8% = 10.1%‬‬
‫‪9‬‬