היבטים בפעילות ועדת המכרזים

‫היבטים בפעילות ועדת המכרזים‬
‫עו"ד גל הררי‬
‫ועדת המכרזים כגוף מנהלי‬
‫‪ ‬תום לב; שוויון; סבירות; כללי צדק טבעי; חובת הנמקה;‬
‫זכות טיעון; חובת התבססות על תשתית עובדתית ראויה‪.‬‬
‫‪ ‬ומנגד‪ :‬חזקת תקינות המנהל והעדר התערבות‪.‬‬
‫הרכב הועדה ואופן קבלת החלטות‬
‫‪ ‬תקנה ‪(10‬א)‪:‬‬
‫"החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה‪,‬‬
‫יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי‬
‫הועדה הנוכחים בישיבה; רוב חברי ועדת המכרזים יהיו‬
‫מניין חוקי בישיבת הועדה"‬
‫‪ ‬הוראת תכ"מ ‪ 7.2.2‬סעיף ‪:4.6.1.1‬‬
‫"רוב חברי ועדת המכרזים יהיו מניין חוקי בישיבות הועדה‪,‬‬
‫ובלבד שנכח בישיבה המנהל הכללי‪ ,‬חשב המשרד והיועץ‬
‫המשפטי או מי שהם מינו לנציגיהם"‪.‬‬
‫‪ ‬החלטת היועץ המשפטי ומשקלה‪.‬‬
‫העסקת יועץ חיצוני‬
‫‪ ‬תקנה ‪8‬א(א)(‪ )10‬מסמיכה את וועדת המכרזים‪" :‬להיוועץ‬
‫במי שאינו חבר בוועדת המכרזים לרבות במי שאינו עובד‬
‫של עורך המכרז"‪.‬‬
‫‪ ‬משקלה של חוות הדעת החיצונית‪.‬‬
‫‪ ‬פס"ד מוצרים סביבתיים מתקדמים בע"מ‪.‬‬
‫העסקת יועץ חיצוני‬
‫‪ ‬החובה להתחשב בחוות הדעת המקצועית‪.‬‬
‫‪ ‬פס"ד ערוץ המוזיקה הישראלי נ' המועצה לשידורי כבלים‬
‫ושידורי לווין‪.‬‬
‫‪ ‬פס"ד אלבקס וידאו נ' שב"ס‪.‬‬
‫ניגוד עניינים‬
‫‪ ‬הוראות התכ"מ (הוראה ‪:)7.2.2‬‬
‫"היה לחבר ועדת המכרזים או לחבר ועדת משנה‪,‬‬
‫לקרוביהם‪ ,‬או לתאגיד שמי מהם בעל עניין בו‪ ,‬עניין אישי‬
‫או מוסדי בנושא הנדון בועדה‪ ,‬לא ישתפו בדיון‪ ,‬ובמקומם‬
‫ישתתף חבר ועדה אחר שימונה אך ורק לדיונים העוסקים‬
‫באותו נושא‪.‬‬
‫היה ליועץ או למשקיף‪ ,‬לקרוביהם או לתאגיד שמי מהם‬
‫בעל עניין בו‪ ,‬עניין אישי או מוסדי בנושא הנדון בוועדה‪ ,‬לא‬
‫ישתתפו בדיון"‪.‬‬
‫[קרוב‪ :‬בן זוג‪ ,‬אח‪ ,‬הורה‪ ,‬צאצא‪ ,‬וכן הורה או בן זוג של כל‬
‫אחד מאלה]‪.‬‬
‫ניגוד עניינים‬
‫‪ ‬משמעות הכלל האוסר על ניגוד עניינים‬
‫‪ ‬המבחן האובייקטיבי‬
‫‪ ‬הטעמים לכלל המחמיר‬
‫‪ ‬יישום הכלל‬
‫‪ ‬פס"ד י‪.‬ב‪.‬מ‬
‫ניגוד עניינים‬
‫‪ ‬היכרות קודמת בין מציע לבין גורם הקשור בעבודת הועדה‬
‫‪ ‬פס"ד פילת‬
‫פנייה לקבלת הבהרות מהמציע‬
‫‪ ‬מדוע נדרשות הבהרות?‬
‫‪ ‬תקנה ‪( 20‬ה) לתקנות חובת המכרזים‪:‬‬
‫"הוועדה רשאית‪ ,‬מטעמים שיירשמו בפרוטוקול‪ ,‬להזמין‬
‫מציע כדי לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים‬
‫לה לצורך קבלת ההחלטה‪ .‬פרטי הבירור יירשמו אף הם‬
‫בפרוטוקול"‪.‬‬
‫פנייה לקבלת הבהרות מהמציע‬
‫‪ ‬תפקידן ומעמדן של ההבהרות – פס"ד קל בניין‪:‬‬
‫"הבהרות נועדו‪ ,‬כשמן כן הן‪ ,‬להבהיר ולהסביר את פרטי המיכרז‬
‫או פרטי הצעת משתתף מקום שנפלו בהם אי דיוקים בניסוח או‬
‫עירפול במשמעות הוראה מהוראות מסמכים אלה‪ .‬הדין מכיר‬
‫ביכולת בעל מיכרז ומציע לקיים הידברות ביניהם לצורך הבהרות‬
‫קטעים סתומים בתנאי מיכרז או בהצעות‪ ,‬ובלבד שהדבר ייעשה‬
‫באורח שוויוני והוגן‪ .‬לעיתים‪ ,‬נדרשים גם תקונים טכניים מסוימים‬
‫בהצעה בעקבות הבהרות הניתנות‪ .‬שלילת האפשרות ליתן‬
‫הבהרות עלולה היתה להביא לפסילת הצעות על הסף רק בשל אי‬
‫בהירות טכנית‪ ,‬שניתן בנקל להסירה"‪.‬‬
‫שאלות הבהרה‬
‫‪ ‬שאלות הבהרה מול משא ומתן אסור‪.‬‬
‫‪ ‬פס"ד מטאור‬
‫‪ ‬פס"ד שרביב‬
‫‪ ‬פס"ד אחים כאלדי‬
‫‪ ‬פס"ד דפוס העיר העתיקה‬
‫שאלות הבהרה‬
‫‪ ‬אופן בקשות ההבהרה‬
‫‪ ‬תקנה ‪(20‬ה) – דרישות צורניות‪:‬‬
‫‪ ‬הגורם המבקש‬
‫‪ ‬רישום טעמי הבקשה‬
‫‪ ‬רישום פרטי הבירור‬
‫‪ ‬פס"ד לסיכו‬
‫חובת נימוק ותיעוד‬
‫‪ ‬תקנה ‪( 10‬א)‪:‬‬
‫"החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה‪,‬‬
‫יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי‬
‫הועדה הנוכחים בישיבה"‪.‬‬
‫‪ ‬חובת ההנמקה ‪ -‬כללי‬
‫‪ ‬פס"ד מרתון מובייל אקס נ' משרד התקשורת‬
‫חובת נימוק ותיעוד‬
‫‪ ‬חובת ההנמקה ודיני המכרזים‬
‫‪ ‬היקף ההנמקה הנדרש‬
‫‪ ‬השלכות היעדר הנמקה כנדרש‬
‫ביטול מכרז‬
‫‪ ‬שיקולים ועקרונות‬
‫‪ ‬ביטול מכרז ביוזמת ועדת המכרזים‬
‫‪ ‬ביטול מכרז בטרם הוגשו הצעות‬
‫‪ ‬ביטול מכרז לאחר שההצעות הוגשו אך טרם נפתחו‬
‫‪ ‬ביטול מכרז לאחר פתיחת ההצעות‬
‫ביטול מכרז‬
‫‪ ‬פס"ד קשת שלטים נ' עיריית פתח תקווה‬
‫‪ ‬פס"ד מטאור מערכות טכנולוגיה וארגון נ' החשב הכללי‬
‫‪ ‬ביטול מכרז על מנת לפרסם אחר תחתיו – פס"ד גוזלן‬
‫‪ ‬מה השיקולים שעל מפרסם המכרז לשקול בטרם יבטל מכרז על‬
‫מנת לפרסם אחר תחתיו? – פס"ד אלרם חברה לשיכון‬
‫‪ ‬האם יאושר ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש תחתיו כאשר‬
‫הטעם בביטול המכרז נעוץ היה ברשלנות מפרסם המכרז? –‬
‫פס"ד יוסף חיים‬
‫תודה רבה‬
‫לשאלות ניתן לפנות אליי באמצעות אימייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬