חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 20), התשע"ה 2014

‫רשומות‬
‫ספר החוקים‬
‫ט' בטבת התשע"ה‬
‫‪2 487‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2014‬‬
‫עמוד‬
‫חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' ‪ ,)20‬התשע"ה‪140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-‬‬
‫ תיקונים עקיפים‪:‬‬
‫ חוק התביעות של קורבנות השואה (הסדר הטיפול)‪ ,‬התשי"ז‪ - 1957-‬מס' ‪5‬‬
‫ חוק הסיוע המשפטי‪ ,‬התשל"ב‪ - 1972-‬מס' ‪13‬‬
‫ חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪ - 1967-‬מס' ‪45‬‬
‫הודעות המערכת‬
‫חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' ‪ ,)20‬התשע"ה‪*2014-‬‬
‫תיקון סעיף ‪11‬‬
‫‪.1‬‬
‫התשי"ז‪( 11957-‬להלן ‪ -‬החוק העיקרי)‪ ,‬בסעיף ‪(11‬ג)(‪,)1‬‬
‫‏‏‬
‫בחוק נכי רדיפות הנאצים‪,‬‬
‫המילים "בשל נכות שנגרמה לו" ‪ -‬יימחקו‪.‬‬
‫תיקון סעיף ‪22‬א‬
‫‪.2‬‬
‫בסעיף ‪22‬א לחוק העיקרי‪ ,‬האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא‪:‬‬
‫הוספת סעיף ‪22‬ה‬
‫‪.3‬‬
‫"(ב) על אף האמור בהוראות לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬שכר הטרחה המרבי שמותר לקבל בעד‬
‫טיפול בתביעה‪ ,‬שאושרה כתוצאה מהחלטה מינהלית בדבר זכאות לתגמולים שנתן‬
‫שר האוצר‪ ,‬לפי הצעת הרשות המוסמכת‪ ,‬שלפיה מי שיקבל תגמולים מכוחה יהיה‬
‫זכאי להם רק ממועד שנקבע בהחלטה ולא לפני כן (בסעיף זה ‪ -‬החלטה מינהלית)‪ ,‬לא‬
‫יעלה על סכום כמפורט להלן‪ ,‬לפי העניין‪:‬‬
‫(‪ )1‬לעניין טיפול בתביעה בידי עורך דין ‪ -‬אחד מאלה‪ ,‬לפי הגבוה‪ ,‬בתוספת‬
‫מס ערך מוסף‪:‬‬
‫(א) ניתנה ההחלטה המינהלית‪ ,‬ולאחר מכן נכרת הסכם שכר הטרחה‬
‫והוגשה התביעה לרשות המוסמכת ‪ 473 -‬שקלים חדשים;‬
‫(ב) נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן ניתנה ההחלטה המינהלית ‪ 949 -‬שקלים חדשים;‬
‫(ג) ההחלטה המינהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערר לוועדת‬
‫עררים ‪ 4,910 -‬שקלים חדשים;‬
‫(ד) ההחלטה המינהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערעור לבית‬
‫המשפט ‪ 5,960 -‬שקלים חדשים;‬
‫(‪ )2‬לעניין טיפול בתביעה בידי מי שאינו עורך דין ‪ -‬הסכום האמור בפסקה (‪()1‬א)‬
‫או (ב)‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬בתוספת מס ערך מוסף‪.‬‬
‫(ג) הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ב) יעודכנו ב–‪ 1‬בינואר בכל שנה (להלן ‪ -‬יום‬
‫העדכון)‪ ,‬בהתאם לשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד הבסיסי‪ ,‬ויעוגלו לשקל‬
‫החדש השלם הקרוב‪ ,‬ולעניין סכום של חמישים אגורות ‪ -‬יעוגלו כלפי מעלה; שר‬
‫המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח סעיף קטן (ב)‪ ,‬תוך ציון הסכומים‬
‫המעודכנים; לעניין זה ‪-‬‬
‫"מדד" ‪ -‬מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;‬
‫"המדד הבסיסי" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש דצמבר ‪;2013‬‬
‫"המדד החדש" ‪ -‬המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום העדכון‪.‬‬
‫(ד) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי למנוע מבית המשפט לקבוע כי המטפל בתביעה‬
‫אינו זכאי לשכר טרחה עקב ניתוק הקשר בין הגשת התביעה ובין ההחלטה המינהלית‪".‬‬
‫אחרי סעיף ‪22‬ד לחוק העיקרי יבוא‪:‬‬
‫"תחולה לעניין‬
‫שכר טרחה בעד‬
‫טיפול בתביעה‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪140‬‬
‫‪22‬ה‪ .‬הוראות חוק זה וצווים שהוצאו מכוחו‪ ,‬לעניין שכר טרחה‬
‫בעד טיפול בתביעה‪ ,‬יחולו גם על מי שאינו עורך דין; אין‬
‫באמור בסעיף זה כדי להתיר למי שאינו עורך דין לבצע‬
‫פעולות שיוחדו לעורך דין לפי חוק לשכת עורכי הדין‪,‬‬
‫התשכ"א‪1961-‬‏‏‪".2‬‬
‫התקבל בכנסת ביום ז' בטבת התשע"ה (‪ 29‬בדצמבר ‪ ;)2014‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק‬
‫הכנסת ‪ ,596 -‬מיום י"ז בכסלו התשע"ה (‪ 9‬בדצמבר ‪ ,)2014‬עמ' ‪.116‬‬
‫ס"ח התשי"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;163‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.570‬‬
‫ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪.178‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2487‬ט' בטבת התשע"ה‪31.12.2014 ,‬‬
‫התשי"ז‪1957-‬‏‪3‬‬
‫התשי"ז‪1957-‬‏‪3‬‬
‫תיקון חוק‬
‫תיקון חוק‬
‫(להלן ‪ -‬חוק‬
‫(להלן ‪ -‬חוק‬
‫הטיפול)‪,‬‬
‫השואה (הסדר‬
‫הטיפול)‪,‬‬
‫קורבנות‬
‫של(הסדר‬
‫השואה‬
‫התביעות‬
‫קורבנות‬
‫התביעות שלבחוק‬
‫בחוק‬
‫התביעות ‪.4‬‬
‫‪.4‬‬
‫התביעות של‬
‫של קורבנות השואה‬
‫יבוא‪:‬‬
‫(‪)3‬‬
‫פסקה‬
‫אחרי‬
‫יבוא‪:‬‬
‫‪(10‬ב)‪,‬‬
‫(‪)3‬‬
‫בסעיף‬
‫פסקה‬
‫אחרי‬
‫התביעות)‪,‬‬
‫‪(10‬ב)‪,‬‬
‫בסעיף‬
‫התביעות)‪,‬‬
‫קורבנות השואה‬
‫(הסדר הטיפול) ‪-‬‬
‫הטיפול) ‪-‬‬
‫הברירה (הסדר‬
‫חישוב‬
‫לבחור בין‬
‫תובע‬
‫הברירהבידי‬
‫(‪ ,)3‬ניתנה‬
‫בידי עד‬
‫בפסקאות (‪)1‬‬
‫מס' ‪ )4(" 5‬על אף האמור"(‪ )4‬על‬
‫בין חישוב‬
‫לבחור‬
‫תובע‬
‫האמור(‪ ,)3‬ניתנה‬
‫אף(‪ )1‬עד‬
‫בפסקאות‬
‫מס' ‪5‬‬
‫הראשון לחוק הגרמני‬
‫הגרמני‬
‫התיקון‬
‫לפילחוק‬
‫הראשון‬
‫התיקוןלמפרע‬
‫לפיתשלום‬
‫וקבלת‬
‫למפרע‬
‫הקצבה‬
‫תשלום‬
‫סכום‬
‫וקבלת‬
‫הקצבה של‬
‫מחדש של סכום מחדש‬
‫התשע"ד (‪ 1‬באוגוסט‬
‫באוגוסט‬
‫ביום (‪1‬ה' באב‬
‫התשע"ד‬
‫לתוקף‬
‫באב‬
‫שנכנס‬
‫ביום ה'‬
‫גטאות‪,‬‬
‫לתוקף‬
‫לעובדי‬
‫שנכנס‬
‫קצבאות‬
‫לתשלוםגטאות‪,‬‬
‫לתשלום קצבאות לעובדי‬
‫נתןכאמור‪ ,‬והתובע נתן‬
‫מחדש‬
‫והתובע‬
‫חישוב‬
‫כאמור‪,‬‬
‫מחדשללא‬
‫האמורה‬
‫חישוב‬
‫הקצבה‬
‫תשלוםללא‬
‫האמורה‬
‫המשך‬
‫הקצבה‬
‫תשלוםובין‬
‫‪)2014‬‏‪ ,4‬ובין המשך ‪)2014‬‏‪,4‬‬
‫אלה‪:‬יחולו הוראות אלה‪:‬‬
‫האמורה‪,‬‬
‫הוראות‬
‫בבחירה‬
‫לטפל יחולו‬
‫האמורה‪,‬‬
‫מפורשת‬
‫בבחירה‬
‫הוראה‬
‫הוראה מפורשת לטפל‬
‫התשע"ד (‪ 6‬ביוני ‪)2014‬‬
‫בסיוון‪)2014‬‬
‫ח' ביוני‬
‫התשע"ד (‪6‬‬
‫ערעור לפני יום‬
‫או בסיוון‬
‫יום ח'‬
‫תביעה‬
‫בעניינולפני‬
‫הוגשו ערעור‬
‫תביעה או‬
‫(א) הוגשו בעניינו(א)‬
‫למפרע מיום כ"ו בסיוון‬
‫בסיוון‬
‫תשלום‬
‫מיום כ"ו‬
‫לקבלת‬
‫למפרע‬
‫זכותו‬
‫תשלום‬
‫לקבלתבדבר‬
‫זכותוהקובע)‪,‬‬
‫המועד‬
‫בדבר‬
‫זה ‪-‬‬
‫הקובע)‪,‬‬
‫(בסעיף זה ‪ -‬המועד(בסעיף‬
‫הערעור תלויים ועומדים‪,‬‬
‫ועומדים‪,‬‬
‫תלויים או‬
‫הערעורהתביעה‬
‫הקובע היו‬
‫התביעה או‬
‫היו ובמועד‬
‫‪,)1997‬‬
‫הקובע‬
‫ובמועדביולי‬
‫התשנ"ז (‪1‬‬
‫התשנ"ז (‪ 1‬ביולי ‪,)1997‬‬
‫מהתשלוםעל ‪ 7.5%‬מהתשלום‬
‫או בערעור‬
‫‪7.5%‬‬
‫בתביעה‬
‫בערעור על‬
‫בעדאוהטיפול‬
‫בתביעה‬
‫הטרחה‬
‫הטיפול‬
‫בעד שכר‬
‫הטרחהיעלה‬
‫לא‬
‫לא יעלה שכר‬
‫לפימס ערך מוסף‪ ,‬לפי‬
‫בתוספת‬
‫חדשים‪ ,‬מוסף‪,‬‬
‫שקלים מס ערך‬
‫‪25,000‬בתוספת‬
‫חדשים‪,‬‬
‫שקלים על‬
‫שניתן לו או‬
‫למפרע‪25,000‬‬
‫למפרע שניתן לו או על‬
‫הנמוך;‬
‫הנמוך;‬
‫הקובע (א) ובמועד הקובע‬
‫בפסקת משנה‬
‫כאמורובמועד‬
‫משנה (א)‬
‫ערעור‬
‫בפסקת‬
‫תביעה או‬
‫בעניינוכאמור‬
‫או ערעור‬
‫הוגשו‬
‫(ב) הוגשו בעניינו(ב)תביעה‬
‫ערעור כאמור‪ ,‬לא יעלה‬
‫או יעלה‬
‫תביעה לא‬
‫הוגשו כאמור‪,‬‬
‫לא ערעור‬
‫או או‬
‫תביעה‬
‫ועומדים‬
‫הוגשו‬
‫תלויים‬
‫היואו לא‬
‫ועומדים‬
‫הם לא היו תלוייםהם לא‬
‫האמורות על ‪ 473‬שקלים‬
‫החלופותשקלים‬
‫האמורות על ‪473‬‬
‫בבחירה בין שתי‬
‫הטיפולהחלופות‬
‫בעדבין שתי‬
‫בבחירה‬
‫הטרחה‬
‫הטיפול‬
‫שכר הטרחה בעד שכר‬
‫למפרע מעבר לסכום‪,‬‬
‫לסכום‪,‬‬
‫התשלום‬
‫מעבר‬
‫הוגדל‬
‫למפרע‬
‫התשלוםאם‬
‫מוסף; ואולם‬
‫הוגדל‬
‫ערך‬
‫מסאם‬
‫ואולם‬
‫בתוספת‬
‫חדשים‪,‬מוסף;‬
‫חדשים‪ ,‬בתוספת מס ערך‬
‫בעקבות טיפולו של מי‬
‫של מי‬
‫מחדש‪,‬‬
‫טיפולו‬
‫החישוב‬
‫בעקבות‬
‫מחדש‪,‬לפי‬
‫החישובזכאי לו‬
‫שהתובע היה‬
‫זכאי לו לפי‬
‫ריבית‪,‬‬
‫היה‬
‫לרבות‬
‫לרבות ריבית‪ ,‬שהתובע‬
‫ההפרש העניין‪ ,‬על ההפרש‬
‫עד (‪ ,)3‬לפי‬
‫(‪ )1‬על‬
‫העניין‪,‬‬
‫פסקאות‬
‫הוראות לפי‬
‫יחולו(‪ )1‬עד (‪,)3‬‬
‫פסקאות‬
‫בתביעה‪,‬‬
‫הוראות‬
‫לטפל‬
‫יחולו‬
‫שרשאי‬
‫שרשאי לטפל בתביעה‪,‬‬
‫החישוב מחדש ובין סכום‬
‫ובין סכום‬
‫מחדשלפי‬
‫החישובזכאי לו‬
‫שהתובע היה‬
‫זכאי לו לפי‬
‫ריבית‪,‬‬
‫היה‬
‫לרבות‬
‫שהתובע‬
‫הסכום‪,‬‬
‫ריבית‪,‬‬
‫שבין הסכום‪ ,‬לרבותשבין‬
‫התשלום שהוגדל כאמור‪".‬‬
‫התשלום שהוגדל כאמור‪".‬‬
‫התשל"ב‪1972-‬‏‪5‬‬
‫התשל"ב‪1972-‬‏‪5‬‬
‫חוק הסיוע‬
‫המשפטי)‪ ,‬תיקון‬
‫הסיוע‬
‫תיקון חוק‬
‫לתוספת‪,‬‬
‫בפרט ‪6‬‬
‫הסיועלתוספת‪,‬‬
‫חוקבפרט ‪6‬‬
‫המשפטי)‪,‬‬
‫הסיוע(להלן ‪-‬‬
‫(להלן ‪ -‬חוק‬
‫המשפטי‪,‬‬
‫בחוק הסיוע‬
‫המשפטי‪,‬‬
‫בחוק‬
‫הסיוע ‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫המשפטי ‪ -‬מס' ‪13‬‬
‫המשפטי ‪ -‬מס' ‪13‬‬
‫בסופו יבוא‪:‬‬
‫בסופו יבוא‪:‬‬
‫אותובידי מי שייצג אותו‬
‫שהוגשו‬
‫לפועלשייצג‬
‫בידי מי‬
‫ההוצאה‬
‫שהוגשו‬
‫בלשכת‬
‫אולפועל‬
‫ההוצאה‬
‫בבית משפט‬
‫בלשכת‬
‫להליכים‬
‫"(ג) להליכים בבית"(ג)משפט או‬
‫להגיש תביעה לקבלת‬
‫לקבלת‬
‫שסייע לו‬
‫תביעה‬
‫להגיש מי‬
‫שואהלואו בידי‬
‫שסייע‬
‫כניצול‬
‫בידי מי‬
‫תגמולים‬
‫שואה או‬
‫לקבלת‬
‫כניצול‬
‫זכויותיו‬
‫תגמולים‬
‫בעניין‬
‫בעניין זכויותיו לקבלת‬
‫כהגדרתם בפרט משנה (א);‬
‫משנה (א);‬
‫"תגמולים" ‪-‬‬
‫כהגדרתם בפרט‬
‫לעניין זה‪,‬‬
‫"תגמולים" ‪-‬‬
‫זה‪ ,‬לא יחול;‬
‫וסעיף ‪3‬‬
‫לעניין‬
‫כאמור‪,‬‬
‫תגמולים יחול;‬
‫תגמולים כאמור‪ ,‬וסעיף ‪ 3‬לא‬
‫אותובידי מי שייצג אותו‬
‫שהוגשו‬
‫לפועלשייצג‬
‫בידי מי‬
‫ההוצאה‬
‫שהוגשו‬
‫בלשכת‬
‫אולפועל‬
‫ההוצאה‬
‫בבית משפט‬
‫בלשכת‬
‫להליכים‬
‫(ד)משפט או‬
‫(ד) להליכים בבית‬
‫לחוק הגרמני לתשלום‬
‫לתשלום‬
‫הראשון‬
‫הגרמני‬
‫התיקון‬
‫לחוק‬
‫הראשוןלפי‬
‫התיקוןתשלום‬
‫קצבה או‬
‫לקבלתלפי‬
‫זכויותיותשלום‬
‫קצבה או‬
‫בעניין‬
‫בעניין זכויותיו לקבלת‬
‫לו בידי מי שסייע לו‬
‫שסייע או‬
‫באוגוסט ‪2014‬‏‪,6‬‬
‫או בידי מי‬
‫לתוקף‪2014‬‏‪,6‬‬
‫ביום ‪1‬‬
‫באוגוסט‬
‫שנכנס‬
‫ביום ‪1‬‬
‫גטאות‪,‬‬
‫לתוקף‬
‫לעובדי‬
‫שנכנס‬
‫קצבאות‬
‫קצבאות לעובדי גטאות‪,‬‬
‫כאמור; או תשלום כאמור;‬
‫לקבלת קצבה‬
‫תביעהתשלום‬
‫קצבה או‬
‫להגיש‬
‫להגיש תביעה לקבלת‬
‫שעניינם תביעה של ניצול‬
‫לפועלשל ניצול‬
‫ההוצאהתביעה‬
‫בלשכתשעניינם‬
‫או לפועל‬
‫ההוצאה‬
‫בלשכת משפט‬
‫להליכים בבית‬
‫(ה)משפט או‬
‫(ה) להליכים בבית‬
‫להלן‪ ,‬וסעיף ‪ 3‬לא יחול‪:‬‬
‫כמפורטיחול‪:‬‬
‫וסעיף ‪ 3‬לא‬
‫טרחה‬
‫להלן‪,‬‬
‫כמפורטשכר‬
‫טרחהלהחזרת‬
‫שואה להחזרת שכרשואה‬
‫כאמור בסעיף ‪22‬א(ב)‬
‫‪22‬א(ב)‬
‫בסעיףסכום‬
‫העולה על‬
‫טרחהכאמור‬
‫כשכרסכום‬
‫העולה על‬
‫טרחהשנגבה‬
‫כשכרסכום‬
‫החזרת‬
‫שנגבה‬
‫(‪ )1‬החזרת סכום (‪)1‬‬
‫סעיף ‪22‬ג לחוק האמור;‬
‫האמור;‬
‫לחוקלפי‬
‫בעילה‬
‫הנאצים‪22,‬ג‬
‫לפי סעיף‬
‫רדיפות‬
‫נכיבעילה‬
‫הנאצים‪,‬‬
‫לחוק נכי רדיפות לחוק‬
‫ניתוק הקשר בין הגשת‬
‫שלהגשת‬
‫בעילה בין‬
‫טרחה הקשר‬
‫של ניתוק‬
‫כשכר‬
‫בעילה‬
‫שנגבה‬
‫טרחה‬
‫סכום‬
‫כשכר‬
‫החזרת‬
‫(‪ )2‬החזרת סכום(‪)2‬שנגבה‬
‫‪22‬א(ב) לחוק נכי רדיפות‬
‫בסעיףרדיפות‬
‫לחוק נכי‬
‫כהגדרתה‬
‫המינהלית‪22‬א(ב)‬
‫כהגדרתה בסעיף‬
‫ההחלטה‬
‫המינהלית‬
‫התביעה ובין‬
‫התביעה ובין ההחלטה‬
‫הנאצים;‬
‫הנאצים;‬
‫‪3‬‬
‫ס"ח התשי"ז‪ ,‬עמ' ‪ ;74‬התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪.147‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem‬‬
‫)‪.Ghetto (ZRBG) (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil I Nr.30, 18 July 2014‬‬
‫‪5‬‬
‫ס"ח התשל"ב ‪,‬עמ' ‪ ;95‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.32‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem‬‬
‫‪.Ghetto (ZRBG) (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil I Nr.30, 18 July 2014).‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2487‬ט' בטבת התשע"ה‪31.12.2014 ,‬‬
‫‪141‬‬
‫(‪ )3‬החזרת סכום שנגבה כשכר טרחה בעילה לפי סעיפים ‪ 17 ,15 ,14‬או ‪ 18‬לחוק‬
‫החוזים (חלק כללי)‪ ,‬התשל"ג‪1973-‬‏‪;7‬‬
‫(ו) להליכים בבית משפט או בלשכת ההוצאה לפועל שעניינם תביעה להחזרת סכום‬
‫שנגבה כשכר טרחה או הוצאות העולה על סכום כאמור בסעיף ‪(10‬ב)(‪ )4‬לחוק התביעות‬
‫של קורבנות השואה (הסדר הטיפול)‪ ,‬התשי"ז‪ ,1957-‬בעילה לפי סעיף ‪ 12‬לאותו חוק‪,‬‬
‫וסעיף ‪ 3‬לא יחול‪".‬‬
‫תיקון חוק ההוצאה‬
‫לפועל ‪ -‬מס' ‪45‬‬
‫‪.6‬‬
‫תחולה‬
‫‪.7‬‬
‫הוראות מעבר‬
‫‪.8‬‬
‫בחוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪1967-‬‏‪( 8‬להלן ‪ -‬חוק ההוצאה לפועל) ‪ -‬בסעיף ‪81‬א‪- 1‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בסעיף קטן (ב)‪ ,‬האמור בו יסומן כפסקה (‪ )1‬ואחריה יבוא‪:‬‬
‫"(‪ )2‬הוגשה בקשה לבצע תביעה על סכום קצוב שעניינה תשלום שכר טרחה‬
‫בעד טיפול בתביעה שאדם זכאי בשלה לסיוע משפטי לפי פרט ‪(6‬ג) או (ד)‬
‫לתוספת לחוק הסיוע המשפטי‪ ,‬יכלול המבקש בהתראה הודעה לחייב‪ ,‬בנוסח‬
‫ובאופן שיקבע שר המשפטים‪;".‬‬
‫(‪ )2‬בסעיף קטן (ז)(‪ ,)1‬בסופו יבוא "ואולם לעניין תקנות כאמור בסעיף קטן (ב)(‪ ,)2‬לא‬
‫נדרש אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת‪".‬‬
‫(א) הוראות סעיפים ‪ 2‬עד ‪ 6‬יחולו גם על הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום פרסומו‬
‫של חוק זה‪ ,‬אלא אם כן ניתן פסק דין חלוט בעניין שכר הטרחה לפני היום האמור‪.‬‬
‫(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬לעניין הסכם שכר טרחה שנכרת לפני יום ד' בשבט‬
‫התשע"א (‪ 9‬בינואר ‪ ,)2011‬יקראו את סעיף ‪22‬א(ב)(‪ )1‬לחוק העיקרי‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪2‬‬
‫לחוק זה‪ ,‬כך‪:‬‬
‫(‪ )1‬בפסקת משנה (ג)‪ ,‬במקום הסכום הנקוב בה יקראו "‪ 70%‬משכר הטרחה‬
‫שנקבע בהסכם שכר הטרחה";‬
‫(‪ )2‬בפסקת משנה (ד)‪ ,‬במקום הסכום הנקוב בה יקראו "‪ 85%‬משכר הטרחה‬
‫שנקבע בהסכם שכר הטרחה"‪.‬‬
‫(א)‬
‫(‪ )1‬בסעיף זה‪" ,‬עודף שכר הטרחה" ‪ -‬ההפרש שבין שכר הטרחה ששולם בעד‬
‫טיפול בתביעה לפי החוק העיקרי או לפי חוק התביעות לפני יום פרסומו של‬
‫חוק זה ובין שכר הטרחה שניתן לגבות לפי סעיף ‪22‬א(ב) לחוק העיקרי או לפי‬
‫סעיף ‪(10‬ב)(‪ )4‬לחוק התביעות‪ ,‬כנוסחם בסעיפים ‪ 2‬ו–‪ 4‬לחוק זה‪.‬‬
‫(‪ )2‬המבקש להגיש תביעה להחזרת עודף שכר הטרחה יפנה בכתב‪ ,‬בתוך שנה‬
‫מיום פרסומו של חוק זה‪ ,‬לצד השני להסכם שכר הטרחה (להלן ‪ -‬מטפל בתביעה)‬
‫בבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה‪.‬‬
‫(‪ )3‬המטפל בתביעה רשאי לבחור לשלם למבקש ‪ 25%‬מעודף שכר הטרחה‪,‬‬
‫בתוך ‪ 60‬ימים מתום החודש שבו התקבלה אצלו הבקשה להחזרת עודף שכר‬
‫הטרחה; שילם המטפל בתביעה את הסכום בתוך התקופה האמורה לא תוגש‬
‫תביעה לבית המשפט להשבת עודף שכר הטרחה; לא שילם מטפל בתביעה את‬
‫הסכום כאמור‪ ,‬הוגשה תביעה להשבת עודף שכר הטרחה ונטען בידי המטפל‬
‫בתביעה‪ ,‬לפי סעיף ‪ 2‬לחוק עשיית עושר ולא במשפט‪ ,‬התשל"ט‪1979-‬‏‪ ,9‬כי‬
‫ההשבה בלתי צודקת יחליט בית המשפט בתביעה בשים לב לכך שגביית עודף‬
‫שכר הטרחה לא היתה אסורה במועד הגבייה‪ ,‬ובהתחשב בפגיעה שתיגרם‬
‫למטפל בתביעה מההשבה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪142‬‬
‫ס"ח התשל"ג‪ ,‬עמ' ‪.118‬‬
‫ס"ח התשכ"ז ‪,‬עמ' ‪ ;116‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.592‬‬
‫ס"ח התשל"ט‪ ,‬עמ' ‪.42‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2487‬ט' בטבת התשע"ה‪31.12.2014 ,‬‬
‫הליכים לפי סעיף קטן‬
‫לנקוט קטן‬
‫לפי סעיף‬
‫רשאי‬
‫הליכים‬
‫לנקוט טרחה‬
‫עודף שכר‬
‫ששילםרשאי‬
‫שכר טרחה‬
‫של מי‬
‫עודף‬
‫ששילםיורש‬
‫(‪ )4‬יורש של מי (‪)4‬‬
‫הטרחה לפי פסקה (‪ )2‬טרם‬
‫שכר (‪ )2‬טרם‬
‫עודףפסקה‬
‫להחזרת לפי‬
‫שכר הטרחה‬
‫בקשה‬
‫עודף‬
‫הגיש‬
‫להחזרת‬
‫שהמוריש‬
‫בקשה‬
‫ובלבד‬
‫זה‪ ,‬ובלבד שהמורישזה‪,‬הגיש‬
‫פטירתו‪.‬‬
‫פטירתו‪.‬‬
‫הוראות חוק זה‪ ,‬וביום‬
‫בשלוביום‬
‫חוק זה‪,‬‬
‫לגבות‪,‬‬
‫הוראות‬
‫בשל רשאי‬
‫בתביעה‬
‫לגבות‪,‬‬
‫שמטפל‬
‫הטרחהרשאי‬
‫שכרבתביעה‬
‫שמטפל‬
‫הטרחה פחת‬
‫(ב) פחת שכר (ב)‬
‫ההוצאה לפועל לביצוע‬
‫לביצוע‬
‫לחוק‬
‫לפועל‬
‫ההוצאה‪81‬א‪1‬‬
‫לחוקלפי סעיף‬
‫בקשה‬
‫‪81‬א‪1‬‬
‫ועומדת‬
‫לפי סעיף‬
‫תלויה‬
‫בקשה‬
‫חוק זה‬
‫ועומדת‬
‫פרסומו של‬
‫פרסומו של חוק זה תלויה‬
‫המטפל בתביעה ללשכת‬
‫יודיעללשכת‬
‫בתביעה‬
‫הטרחה‪,‬‬
‫המטפל‬
‫יודיעשכר‬
‫תשלום‬
‫הטרחה‪,‬‬
‫שעניינה‬
‫קצובשכר‬
‫תשלום‬
‫סכום‬
‫שעניינה‬
‫תביעה על‬
‫תביעה על סכום קצוב‬
‫הטרחה המרביים שנקבעו‬
‫שכרשנקבעו‬
‫המרביים‬
‫לסכומי‬
‫הטרחה‬
‫בהתאם‬
‫שכר‬
‫החוב‬
‫לסכומי‬
‫הקטנת קרן‬
‫עלבהתאם‬
‫החוב‬
‫לפועל‬
‫ההוצאהקרן‬
‫ההוצאה לפועל על הקטנת‬
‫כנוסחם בסעיפים ‪ 2‬ו–‪4‬‬
‫התביעות‪ 2,‬ו–‪4‬‬
‫לחוק בסעיפים‬
‫כנוסחם‬
‫‪(10‬ב)(‪)4‬‬
‫התביעות‪,‬‬
‫לחוק סעיף‬
‫העיקרי או‬
‫‪(10‬ב)(‪)4‬‬
‫לחוק‬
‫סעיף‬
‫‪22‬א(ב)‬
‫העיקרי או‬
‫לפי סעיף‬
‫לפי סעיף ‪22‬א(ב) לחוק‬
‫זה העולה על סכומי‬
‫סכומי‬
‫של חוק‬
‫העולה על‬
‫זהפרסומו‬
‫חוקיום‬
‫לפני‬
‫טרחהשל‬
‫פרסומו‬
‫נגבהיוםשכר‬
‫העניין;לפני‬
‫לפי טרחה‬
‫זה‪,‬שכר‬
‫נגבה‬
‫לחוק‬
‫לחוק זה‪ ,‬לפי העניין;‬
‫הוראות סעיף קטן (א) ולא‬
‫הטרחה (א) ולא‬
‫סעיף קטן‬
‫שכר‬
‫הוראות‬
‫הטרחה עודף‬
‫שכריחולו על‬
‫כאמור‪,‬‬
‫המרבייםעודף‬
‫הטרחהיחולו על‬
‫שכרכאמור‪,‬‬
‫שכר הטרחה המרביים‬
‫לחוק ההוצאה לפועל‪.‬‬
‫לפועל‪.‬‬
‫סעיף ‪20‬‬
‫ההוצאה‬
‫הוראות‬
‫יחולולחוק‬
‫יחולו הוראות סעיף ‪20‬‬
‫ה ות ני ה ו‬
‫ני נ‬
‫ב ני מ יבןנינ מתי ן‬
‫הממשלה‬
‫הממשלה‬
‫ראש ראש‬
‫האוצרהאוצר‬
‫מקום שר‬
‫וממלא שר‬
‫וממלא מקום‬
‫י ו ל י י ו לאיל י ואאד ל שאטדילי ןש ט י י ן‬
‫הכנסתהכנסת‬
‫יושב ראש‬
‫יושב ראש‬
‫ר א וב ןר אר יובבןל ירןי ב ל י ן‬
‫המדינה‬
‫המדינה‬
‫נשיא נשיא‬
‫הודעות המערכת‬
‫‪.1‬‬
‫במקום"‪."52‬‬
‫העמודים‪,‬להיות‬
‫במספרי"‪ "44‬צריך‬
‫העמודים‪ ,‬במקום‬
‫במספרי‬
‫העניינים‪,‬‬
‫בתוכן‬
‫"‪ "44‬צריך להיות "‪."52‬‬
‫בתוכן העניינים‪,‬‬
‫‪,2480‬‬
‫החוקים‬
‫בספר החוקים‪,2480 .1‬בספר‬
‫‪.2‬‬
‫התיקון‬
‫השוליים‪ ,‬מס'‬
‫בסעיף ‪,14‬‬
‫בעמ' ‪,111‬‬
‫החוקים ‪,2484‬‬
‫בספר‬
‫צריך מס' התיקון צריך‬
‫השוליים‪,‬‬
‫בכותרת‬
‫בכותרתבסעיף ‪,14‬‬
‫בעמ' ‪,111‬‬
‫החוקים ‪,2484‬‬
‫בספר‬
‫‪.2‬‬
‫להיות ‪ 6‬ולא ‪ .7‬להיות ‪ 6‬ולא ‪.7‬‬
‫ספר החוקים ‪ ,2487‬ט' בטבת התשע"ה‪31.12.2014 ,‬‬
‫‪143‬‬
‫המחיר ‪ 3.24‬שקלים חדשים ‪ ISSN 0334-3030‬סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬