" הוי דן את כל האדם לכף זכות "

‫"הוי ד את כל האד לכ זכות"‬
‫הלכנו בשבת במדרכה‪ ,‬לפתע נשמע טרטור רכב מאחורי הסמטה‪ ,‬רכב הגיח מהפינה וחל על פני‬
‫הנוכחי בשעטה‪ .‬הנוכחי‪ ,‬הלבושי בגדי שבת‪ ,‬הוכו בהל‪ .‬מיד לאחר מכ החלו לדו ביניה‬
‫הא הייתה זו יולדת או הב הפושע של השכני‪ ...‬מי צודק?‬
‫בד" זה נברר בקצרה את נושא לימוד הזכות על כל איש ואיש מישראל‪.‬‬
‫☺ מקור הדי מהתורה )ויקרא יט‪,‬טו(‪:‬‬
‫"‪/‬א תַ עֲ‪ 56‬עָ וֶ ל ‪ ָ+2ְ 3ִ ַ4‬ט ‪/‬א ִת ָ‪0‬א פְ נֵי ָדל וְ ‪/‬א תֶ ְה ַ‪-‬ר ‪ ְ+‬נֵי גָדוֹל )ְ צֶ ֶדק ִ' ְ&‪ֹ$‬ט ע ֲִמית*‪".‬‬
‫דפי לימוד‬
‫לליל שבועות‬
‫מבית מדרשה של‬
‫"הישיבה הגבוהה‬
‫אור עציון"‬
‫☺ מה כוונת התורה בדבריה‪" :‬בצדק תשפט עמית!"? היעזרו ברש"י‪:‬‬
‫"'בצדק תשפט עמית!' – כמשמעו‪ .‬דבר אחר‪ :‬הוי ד את חבר* לכ זכות‪".‬‬
‫☺ רש"י מעלה שתי אפשרויות‪ :‬הראשונה היא "כמשמעו"‪ ,‬כפי שנשמע מפשט הדברי – דיי‬
‫השופט את הנתבעי‪ ,‬צרי! לשפוט אות בצדק ולא לרמות בדי‪ .‬אול‪ ,‬המשמעות השנייה אינה‬
‫מתייחסת דוקא לדיי‪ ,‬כי א לכל אחד מישראל‪ ,‬היא מורה לנו לשפוט )לדו( את מעשה חברינו‬
‫לכ" זכות‪ ,‬כ! אומר רש"י ג בפירושו על הגמרא‪:‬‬
‫"הוי ד את חביר! לכ" זכות – ולא בדי בעלי דיני ]=בית משפט[ הכתוב מדבר‪ ,‬אלא ברואה‬
‫חבירו עושה דבר שאתה יכול להכריעו לצד עבירה ולצד זכות – הכריעו לזכות ואל תחשדהו‬
‫בעבירה‪".‬‬
‫☺ המקור הבא הוא המשנה הראשונה של מסכת אבות‪ .‬אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברי‪,‬‬
‫כיצד הנכ מביני את הדבר הראשו שאמרו‪ ,‬לפי דברי רש"י שהזכרנו קוד לכ?‬
‫"משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקני וזקני לנביאי ונביאי מסרוה לאנשי‬
‫כנסת הגדולה‪ .‬ה אמרו שלשה דברי‪ :‬הוו מתוני בדי‪ ,‬והעמידו תלמידי הרבה‪ ,‬ועשו סייג‬
‫לתורה‪".‬‬
‫☺ אנשי כנסת הגדולה מורי לנו להיות "מתוני"‪ ,‬היינו סבלני וזהירי ולא לחרו> דינו של‬
‫אד במהירות‪ ,‬אלא‪ ,‬קוד שהינ! ד את חבר! – חשוב שוב ושוב‪ ,‬אולי יש איזה פרט שפספסת‪,‬‬
‫אולי בכל זאת נית לדונו לכ" זכות?‬
‫☺ חשבו‪ ,‬מדוע לדו לכ" זכות? מהו הרווח שאנו מפיקי מכ! ומהו הרווח שהעול כולו זוכה לו‬
‫על ידי מידה זו? היעזרו בספר החינו! )מצוה רל"ה(‪:‬‬
‫"‪...‬שראוי לכל אד לדו את חבירו לכ" זכות‪ ,‬ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב‪.‬‬
‫‪...‬שכל אד חייב לדו חבירו לכ" זכות‪ ...‬יהיה סיבה להיות בי אנשי שלו ורעות‪ .‬ונמצא‬
‫שעיקר כל כוונות המצוה להועיל ביישוב בני אד ע יושר הדי‪ ,‬ולתת ביניה שלו ע סילוק‬
‫החשד איש באיש"‬
‫☺ כיצד מידת כ" הזכות מועילה לשלו ורעות בי אנשי? הא זכורי לכ מקרי בה מנעת‬
‫מריבות בכ! שדנת חברכ לכ" זכות?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫ר' גלעד פרידמ אבר! בישיבת "אור עציו"‬
‫הישיבה הגבוהה אור עציו‬
‫מחנכת את תלמידיה ברוחו של‬
‫הראי"ה קוק זצ"ל להתגדלות‬
‫בתורה וביראת שמי‪ ,‬לדקדוק‬
‫במצוות‪ ,‬לאהבת ע ישראל‬
‫כולו‪ ,‬לאהבת מדינת ישראל‪,‬‬
‫ראשית צמיחת גאולתנו‪,‬‬
‫ולמילוי תפקידי חלוציי‬
‫בבניינה ובהתפתחותה השלמה‬
‫בש ה'‪.‬‬
‫‪088586505‬‬
‫☺ כאשר אנו רואי בעינינו דבר שלילי שאד עשה‪ ,‬הא בכל זאת אנו צרכי לדונו לזכות?‬
‫"‪...‬ומעשה באד אחד שירד מגליל העליו ונשכר )=עבד בשכירות‪ ,‬בעד תשלו( אצל בעל הבית‬
‫אחד בדרו שלש שני‪ .‬ערב יו הכפורי אמר לו‪ :‬ת לי שכרי‪ ,‬ואל! ואזו את אשתי ובני‪ .‬אמר‬
‫לו‪ :‬אי לי מעות )=כס"(‪ .‬אמר לו‪ :‬ת לי פירות! אמר לו‪ :‬אי לי‪ .‬ת לי קרקע! אי לי‪ .‬ת לי‬
‫בהמה! אי לי‪ .‬ת לי כרי וכסתות! אי לי‪ .‬הפשיל כליו לאחוריו‪ ,‬והל! לביתו בפחי נפש‪".‬‬
‫☺ לאחר שלוש שני שעבד האיש אצל בעל הבית‪ ,‬ביקש ממנו את משכורתו‪ ,‬א! הלה התחמק‬
‫ואמר שאי לו ֹ@ל )א" על פי שהאיש רואה שיש לו שדות‪ ,‬כלי וכ הלאה‪ ,(...‬אילו היית במקומו‬
‫של האיש‪ ,‬מה היית חושבי על בעל הבית?‬
‫"לאחר הרגל )=אחר חג סוכות( נטל בעל הבית שכרו בידו‪ ,‬ועמו משוי שלשה חמורי‪ ,‬אחד של‬
‫מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדי‪ ,‬והל! לו לביתו )=של הפועל(‪ .‬אחר שאכלו ושתו נת‬
‫דפי לימוד‬
‫לליל שבועות‬
‫מבית מדרשה של‬
‫"הישיבה הגבוהה‬
‫אור עציון"‬
‫לו שכרו‪.‬‬
‫אמר לו )=בעל הבית לאיש(‪ :‬בשעה שאמרת‪' :‬לי ת לי שכרי'‪ ,‬ואמרתי‪' :‬אי לי מעות'‪ ,‬במה‬
‫חשדתני?‬
‫אמרתי‪ ,‬שמא פרקמטיא )=סחורה( בזול נזדמנה ל!‪ ,‬ולקחת בה‪.‬‬
‫ובשעה שאמרת לי‪' :‬ת לי בהמה' ואמרתי‪' :‬אי לי בהמה'‪ ,‬במה חשדתני?‬
‫אמרתי‪ ,‬שמא מושכרת ביד אחרי‪.‬‬
‫בשעה שאמרת לי‪' :‬ת לי קרקע' ואמרתי ל!‪' :‬אי לי קרקע'‪ ,‬במה חשדתני?‬
‫אמרתי‪ :‬שמא מוחכרת ביד אחרי היא‪.‬‬
‫ובשעה שאמרתי ל!‪' :‬אי לי פירות' במה חשדתני?‬
‫אמרתי‪ ,‬שמא אינ מעושרות‪.‬‬
‫ובשעה שאמרתי ל!‪' :‬אי לי כרי וכסתות'‪ ,‬במה חשדתני?‬
‫אמרתי‪ :‬שמא הקדיש כל נכסיו לשמי )=נדר שכל נכסיו יהיו לש ה' ואינו יכול לקחת מה(‪.‬‬
‫אמר לו‪ :‬העבודה )=נשבע ל!!(‪ ,‬כ! היה! הדרתי )=נדרתי( כל נכסי בשביל הורקנוס בני שלא עסק‬
‫בתורה‪ ,‬וכשבאתי אצל חבירי בדרו התירו )=ביטלו( לי כל נדרי‪ .‬ואתה‪ ,‬כש שדנתני לזכות –‬
‫המקו ידי אות! לזכות‪) ".‬שבת קכז‪,‬ב(‬
‫☺ האיש החליט לדו את בעל הבית לכ" זכות‪ ,‬למרות שבעיניו היה נראה שבעל הבית משקר‬
‫ומרמה אותו‪ ,‬אמנ לבעל הבית היו נכסי‪ ,‬א! לא יכל להשתמש בה‪.‬‬
‫☺ אמנ לא תמיד אפשר למצוא "תירוצי" מדוע אד נהג כ! וכ!‪ ,‬א! חובה עלינו להסתכל עליו‬
‫בעי טובה‪ ,‬כפי שהיינו רוצי שאחרי יסתכלו עלינו‪.‬‬
‫☺ יכול אד לחשוב שלדו לכ" זכות‪ ,‬פירשו לפרש מקרי שנפגש בה לטובה‪ ,‬א" שאי לכ!‬
‫אחיזה במציאות‪ ,‬למשל‪ :‬אתה רואה מכונית הנוסעת בשבת‪ ,‬הא נכו לומר לעצמ! שודאי יולדת‬
‫נוסעת ברכב זה וממילא ה נוסעי בהיתר? ומה קורה א ברור ל! שמדובר באד שנסע מרצונו‬
‫בשבת‪ ,‬ללא שו סיבה מוצדקת?‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫ר' גלעד פרידמ אבר! בישיבת "אור עציו"‬
‫הישיבה הגבוהה אור עציו‬
‫מחנכת את תלמידיה ברוחו של‬
‫הראי"ה קוק זצ"ל להתגדלות‬
‫בתורה וביראת שמי‪ ,‬לדקדוק‬
‫במצוות‪ ,‬לאהבת ע ישראל‬
‫כולו‪ ,‬לאהבת מדינת ישראל‪,‬‬
‫ראשית צמיחת גאולתנו‪,‬‬
‫ולמילוי תפקידי חלוציי‬
‫בבניינה ובהתפתחותה השלמה‬
‫בש ה'‪.‬‬
‫‪088586505‬‬
‫☺ רבי נחמ מברסלב מלמד אותנו מהי ההסתכלות האמיתית‪:‬‬
‫‪A‬ד לְ כַ" זְ כ‪5‬ת‪ ,‬וַ אֲ פִ ‪ִ 5D‬מי ֶ‪2‬ה‪5‬א ָר‪ ָ2‬ע ‪ָC‬מ‪5‬ר‪ ,‬צָ ִרי‪ B‬לְחַ ‪ 6 ֵ+‬וְ לִ ְמצֹא )וֹ אֵ יזֶה‬
‫" ַ‪-‬ע! @ִ י צָ ִרי‪ B‬לָד‪ 5‬אֶ ת ָ@ל ָ‬
‫ְמעַ ט טוֹב‪ ְ42ֶ ,‬אוֹת ֹו הַ ְ‪3‬עַ ט אֵ ינ ֹו ָר ָ‪2‬ע‪ ,‬וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ֶ‪32‬וֹצֵ א ‪ֹ 4‬ו ְמעַ ט טוֹב‪ ,‬וְ ָד אוֹת ֹו לְ כַ" זְ כ‪5‬ת‪ ,‬עַ ל יְ ֵדי זֶ ה‬
‫מַ ֲעלֶה אוֹת ֹו ‪ ֶ4‬אֱ מֶ ת לְ כַ" זְ כ‪5‬ת‪ ,‬וְ י‪ַ 5‬כל לַהֲ ִ‪2‬יב ֹו ‪ְ ִ4‬ת‪52‬בָ ה‪...‬‬
‫@ִ י ‪ "F‬עַ ל ‪ ִ+‬י ֶ‪2‬ה‪5‬א ָר ָ‪2‬ע‪ ,‬אֵ י‪ֶ B‬אפְ ָ‪2‬ר ֶ‪2‬אֵ י ‪ֹ 4‬ו ְמעַ ט טוֹב ע ֲַדיִ ?! @ִ י אֵ י‪ B‬אֶ פְ ָ‪2‬ר ֶ‪G2‬א עָ ָ‪6‬ה אֵ יזֶ ה ִמ ְצוָה‬
‫א ֹו ָ‪-‬בָ ר טוֹב ִמ‪ָH‬מָ יו‪ ,‬וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ֶ‪2‬אַ ָ‪J‬ה מוֹצֵ א ‪ֹ 4‬ו עוֹד ְמעַ ט טוֹב ֶ‪ Iָ 2‬אֵ ינ ֹו ָר ָ‪2‬ע‪ ,‬וְ אַ ָ‪J‬ה ָ‪ -‬אוֹת ֹו לְ כַ"‬
‫זְ כ‪5‬ת‪ ,‬עַ ל יְ ֵדי זֶ ה אַ ָ‪J‬ה מַ ֲעלֶה אוֹת ֹו ‪ ֶ4‬אֱ מֶ ת ִמ@ַ" חוֹבָ ה לְ כַ" זְ כ‪5‬ת‪ ,‬עַ ד ֶ‪52ָH2‬ב ‪ְ ִ4‬ת‪52‬בָ ה‪"...‬‬
‫☺ רבי נחמ מלמדנו שלדו באמת לכ" זכות‪ ,‬אי פירושו לחפש תירוצי לכל מעשה רע שאד‬
‫עושה‪ ,‬כי א לחפש את הטוב שבו‪ ,‬לחפש את הזכויות שיש לו ולא להתמקד בדברי הרעי‪,‬‬
‫דפי לימוד‬
‫לליל שבועות‬
‫מבית מדרשה של‬
‫"הישיבה הגבוהה‬
‫אור עציון"‬
‫שהרי סו" סו"‪ ,‬לכל אחד מאתנו ישנ מידות טובות יותר וטובות פחות‪ .‬ברגע שנתמקד בחיוב‬
‫שבחבר‪ ,‬יבי ג הוא שיש בו טוב וישמח בכ! ואטאט יתק את הרע וישוב לגמרי בתשובה‪.‬‬
‫☺ קרא את דבריו של הלל בפרקי אבות )ב‪,‬ד(‪ ,‬מה הוא בא ללמדנו וכיצד הדברי יכולי לענות‬
‫לשאלת "כ" זכות"?‬
‫"הלל אומר‪ :‬אל תפרוש מ הצבור ואל תאמ בעצמ! עד יו מות! ואל תדי את חבר* עד שתגיע‬
‫למקומו‪".‬‬
‫☺ היעזר בדברי רבנו עובדיה מברטנורא‪:‬‬
‫"'ואל תדי את חבר! עד שתגיע למקומו' – א ראית חבר! שבא לידי נסיו ונכשל‪ ,‬אל תדינהו‬
‫לחובה עד שתגיע לידי נסיו כמותו ותנצל‪".‬‬
‫☺ לדו לכ" זכות‪ ,‬פירושו‪ :‬להבי מה הביא את האד להתנהג בצורה שלילית‪ ,‬אילו חוויות הוא‬
‫חווה שקלקלו אותו ואת מעשיו‪ .‬כיוו שלעול לא יגיע אד למקו חברו )שלכל אחד יש את‬
‫העבר שלו ואופיו המיוחד‪ ,‬משפחת שונה וכ הלאה( לעול לא יוכל באמת לדונו ועל כ – יש תמיד‬
‫לחפש את הטוב שבו‪.‬‬
‫☺ על פי כלל זה‪ ,‬כיצד נשפוט אד הנוסע בשבת?‬
‫☺ תפקידנו לנסות להבי מהיכ מגיע האד אותו אנו פוגשי‪ ,‬מה הרקע שהוביל אותו לנסיעה‬
‫בשבת‪ ,‬איזה חינו! קיבל וכ הלאה‪ ...‬כאשר נבי מאיזו מציאות הוא מגיע ונחפש את הטוב שבו‪,‬‬
‫ממילא נבי‪ ,‬שלמרות המקו ממנו הוא מגיע‪ ,‬הוא מצליח להיות חיובי בדברי מסוימי וזה‬
‫ודאי יכריע את הכ" לזכותו‪.‬‬
‫_______________________________________________________________________‬
‫ר' גלעד פרידמ אבר! בישיבת "אור עציו"‬
‫הישיבה הגבוהה אור עציו‬
‫מחנכת את תלמידיה ברוחו של‬
‫הראי"ה קוק זצ"ל להתגדלות‬
‫בתורה וביראת שמי‪ ,‬לדקדוק‬
‫במצוות‪ ,‬לאהבת ע ישראל‬
‫כולו‪ ,‬לאהבת מדינת ישראל‪,‬‬
‫ראשית צמיחת גאולתנו‪,‬‬
‫ולמילוי תפקידי חלוציי‬
‫בבניינה ובהתפתחותה השלמה‬
‫בש ה'‪.‬‬
‫‪088586505‬‬