הסדר קומותיים - דף הבית | mizra.org.il

‫מזרע – ‪22.7.202.‬‬
‫אושר בהצבעת קלפי מס' ‪ 61/61‬מתאריך ‪9-6/////0/61‬‬
‫הסדר מיוחד לשיוך דירות בשיכון קומתיים בקבוץ מזרע‬
‫מבוא‬
‫‪ .2‬קבוץ מזרע נמצא בתהליך שיוך דירות‪ .‬במסגרת תהליך זה נקבעו כללים לסימון דירות‬
‫ומגרשי החברים המיועדים לשיוך לכל בית אב (להלן‪" :‬הסדר סימון מגרשים")‪.‬‬
‫‪ .2‬הקבוץ מכיר במיוחדות של מגרשי שיכון הקומתיים ובכך שנדרש פתרון ייעודי לדיירי שיכון‬
‫קומתיים‪ ,‬כמנוסח בהסדר זה‪.‬‬
‫‪ ..‬קבוץ מזרע‪ ,‬באמצעות צוות השיוך‪ ,‬יפעל במסגרת תהליך השיוך באופן הוגן‪ ,‬חוקי‪ ,‬אתי‬
‫ושקוף‪ ,‬תוך שמירה מלאה על זכויות החברים בו‪.‬‬
‫‪ .4‬על אף שככלל‪ ,‬סימון המגרשים המיועדים לשיוך לחברי הקיבוץ ייעשה על בסיס דירות‬
‫המגורים הנוכחיות שלהם‪ ,‬דיירי הקומתיים יהיו זכאים לסמן מגרש אחר לשיוך‪ ,‬על פי‬
‫בחירתם ובהתאם לכללים המפורטים במסמך זה‪.‬‬
‫‪ .5‬יובהר כי אין במסמך זה ו‪/‬או באמור בו כדי לחייב את הקיבוץ להשלים את תהליך שיוך‬
‫הדירות בכלל או במועד כלשהו‪.‬‬
‫‪ .6‬החלטה זו גוברת על החלטות הקיבוץ האחרות בכל הנושאים המוסדרים בה באופן ספציפי‪.‬‬
‫בכל נושא אחר כפופה החלטה זו להחלטות הקיבוץ כלפי כלל החברים‪ ,‬לרבות החלטות‬
‫בנושא שיוך דירות‪ ,‬תקנון בנייה פרטית וצמיחה דמוגראפית‪ .‬לפיכך‪ ,‬בכל מקום בו נזכרת‬
‫העברת זכויות ליורשים ו‪/‬או חברים חדשים‪ ,‬יעשה הדבר בכפוף להחלטות הקיבוץ כלפי כלל‬
‫החברים‪.‬‬
‫אפשרויות לבחירת דיירי הקומתיים‬
‫‪ .7‬חבר דייר הקומתיים יוכל לבחור באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף זה‪:‬‬
‫‪ .7.2‬על מנת לעודד את דיירי הקומתיים לסמן לשיוך את דירת המגורים הנוכחית שלהם‪ ,‬כפי‬
‫שהוחלט כלפי כלל החברים‪ ,‬יעניק הקיבוץ מענק לחבר דייר הקומתיים שייבחר לסמן‬
‫את דירת המגורים הנוכחית שלו בהתאם לתנאי הסדר זה וכמפורט להלן‪:‬‬
‫‪.7.2.2‬חבר הגר בקומה שנייה שיסמן לשיוך את דירת המגורים הנוכחית שלו יהיה זכאי‬
‫למענק של ‪( ₪ 200,000‬מאה אלף ‪;)₪‬‬
‫‪ .7.2.2‬חבר הגר בקומה ראשונה שיסמן לשיוך את דירת המגורים הנוכחית שלו‪ ,‬יהיה‬
‫זכאי למענק של ‪( ₪ 50,000‬חמישים אלף ‪.)₪‬‬
‫‪ .7.2..‬יובהר כי המענק יוענק רק לחבר שייבחר לשייך את דירת המגורים הנוכחית שלו‬
‫ויוותר על כל האפשרויות האחרות המפורטות להלן המוצעות לדיירי הקומתיים‪.‬‬
‫‪ .7.2‬לסמן לשיוך מגרש חלופי מבונה‪ /‬לא מבונה‪ ,‬ולעבור להתגורר בו בהתאם ללוחות הזמנים‬
‫ולכללים הקבועים בתקנון הבנייה הפרטית של הקיבוץ ובכפוף לכל כללי הבנייה שיחולו‬
‫באותו מתחם (למשל בנייה מרוכזת)‪ .‬סימון המגרש יהיה בהתאם לסדר העדיפות הקבוע‬
‫בהסדר סימון המגרשים‪ .‬במקרה זה הקיבוץ ישא בעלויות הקמת התשתיות הציבוריות‬
‫עד ראש מגרש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מזרע – ‪22.7.202.‬‬
‫‪ .7..‬לסמן לשיוך את דירת המגורים הנוכחית (ללא קבלת המענק שלעיל) ובנוסף‪ ,‬תירשם‬
‫זכות פנימית לקבלת מגרש בחומי על פי הכתוב להלן‪ .‬בתוך ‪ 8‬שנים ממועד חתימת‬
‫ההסכמים בין החבר והקיבוץ בנוגע לשיוך הדירות‪ ,‬יוכל החבר להעביר את זכויותיו‬
‫במגרש ובדירה לחבר אחר בהתאם למחיר שיסוכם ביניהם ובכפוף לתנאים שייקבעו‬
‫לעניין זה כלפי כלל החברים ‪ ,‬ולהיות זכאי לכך שהקיבוץ יפנה אותו למינהל לשיוך מגרש‬
‫אחר במתחם חומי שיהיה פנוי באותה עת‪ .‬יובהר כי הקיבוץ אינו מתחייב כי המינהל‬
‫יאפשר הקצאת מגרש נוספת וכן אינו מתחייב לתנאים שיחולו על הקצאת מגרש כאמור‪.‬‬
‫חבר שייבחר באפשרות זו בהתאם לסדר העדיפות שנקבע בהסדר סימון המגרשים אך‬
‫בכל מקרה לאחר חברים שטרם שייכו מגרש כלשהו‪ .‬יובהר כי במקרה זה יחולו על החבר‬
‫כל כללי הבנייה באותו במתחם‪ ,‬לרבות כל התשלומים (כולל תשלום עבור תשתיות‬
‫ציבוריות)‪ .‬על מנת לאפשר מימוש של סעיף זה‪ ,‬ישמור הקיבוץ בחומי מספר מגרשים‬
‫ריקים בהתאם למספר החברים שיבחרו באפשרות זו‪ .‬יובהר כי בכל מקרה הקיבוץ לא‬
‫יישא בשום עלות‪ ,‬ישירה ו‪/‬או עקיפה‪ ,‬הנובעת ממכירת מגרשם של החברים ו‪/‬או‬
‫מהקצאת מגרש נוספת עבורם‪ .‬כל העלות תוטל על החברים‪ .‬ככל שלא ניתן יהיה‬
‫להקצות לחברים מגרש אחר כמפורט בסעיף זה‪ ,‬יוכלו החברים לפנות לקיבוץ על מנת‬
‫לחפש פתרונות מתוך מרחב הפתרונות המובא במסמך זה‪.‬‬
‫‪ .7.4‬חבר דייר הקומתיים‪ ,‬בן ‪ 65‬שנים ומעלה‪ ,‬יוכל לסמן לשיוך את דירת המגורים הנוכחית‬
‫שלו (ללא קבלת המענק שלעיל)‪ .‬יורשיו של חבר כאמור יוכלו להחליט על העברת‬
‫הזכויות במגרש ששייך החבר המוריש לחבר אחר‪ ,‬ולהיות זכאים לכך שהקיבוץ יפנה‬
‫אותם למינהל לשיוך מגרש לא מבונה אחר‪ .‬זאת בכפוף לכך שעמדו בכל התנאים שיהיו‬
‫באותו מועד בקשר לקבלה לחברות בקיבוץ ‪ -‬לרבות כל התשלומים בהם ישאו חברים‬
‫חדשים (כולל נשיאה בעלויות עבודות התשתיות הציבורית עד ראש מגרש)‪ ,‬בהתאם‬
‫לסדר העדיפות הקיבוץ בהסדר סימון מגרשים (עדיפות על פני מי שאינם חברים)‪ .‬יובהר‬
‫כי הקיבוץ אינו מתחייב כי המינהל יאפשר הקצאת מגרש נוספת וכן אינו מתחייב‬
‫לתנאים שיחולו על הקצאת מגרש כאמור‪ .‬על מנת לאפשר מימוש של סעיף זה‪ ,‬ישמור‬
‫הקיבוץ מספר מגרשים ריקים בהתאם למספר החברים שיבחרו באפשרות זו‪ .‬יובהר כי‬
‫בכל מקרה הקיבוץ לא יישא בשום עלות‪ ,‬ישירה ו‪/‬או עקיפה‪ ,‬הנובעת ממכירת מגרשם‬
‫של החברים ו‪/‬או מהקצאת מגרש נוספת עבורם ו‪/‬או עבור יורשיהם‪ .‬כל העלות תוטל על‬
‫החברים ו‪/‬או יורשיהם‪.‬‬
‫‪ .7.5‬חבר דייר הקומתיים בן ‪ 75‬שנים ומעלה‪ ,‬יוכל להמשיך להתגורר בדירת המגורים‬
‫הנוכחית שלו עד אחרית ימיו‪ ,‬מבלי לסמנה לשיוך וללא תשלום שכר דירה (ללא קבלת‬
‫המענק שלעיל)‪ .‬יורשו של חבר כאמור‪ ,‬יהיה זכאי לשיוך מגרש לא מבונה‪ .‬בהתאם‬
‫למצאי המגרשים הפנויים שיהיו באותו מועד‪ ,‬ובעדיפות על פני מי שאינם חברים ועל פני‬
‫חברים שמימשו בעבר את זכאותם לשיוך דירה כלשהי‪ .‬כמו כן יהיה זכאי היורש לקבלת‬
‫תשתיות ציבוריות עד ראש מגרש על חשבון הקיבוץ ולתשלום מלוא זכויות הוותק של‬
‫החבר המוריש במנגנון האיזונים שייקבע במסגרת תהליך שיוך הדירות‪ .‬יובהר כי‬
‫הקיבוץ אינו מתחייב כי התנאים לשיוך המגרש בעתיד לא ישתנו‪ ,‬לרבות התשלומים‬
‫בהם יחויבו החברים ו‪/‬או יורשיהם בגין קבלת הזכויות במגרש ממנהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫כמו כן יובהר כי בכל מקרה הקיבוץ לא יישא בשום עלות‪ ,‬ישירה ו‪/‬או עקיפה‪ ,‬הנובעת‬
‫משיוך המגרש במועד מאוחר‪ .‬כל העלות תוטל על החברים ו‪/‬או יורשיהם בהתאם‬
‫להחלטות הקיבוץ כלפי כלל החברים‪.‬‬
‫‪ .8‬חבר דייר הקומתיים‪ ,‬יוכל לבחור באחת האפשרויות המפורטות בסעיף שלעיל עד חודש לאחר‬
‫אישור הסדר סימון מגרשים בקלפי‪ ,‬ובלבד שהקיבוץ ימסור לחבר נתונים בדבר שיטת מודל‬
‫האיזונים ודרך הפעלתו‪ ,‬הערכה לגבי שווי השמאות‪ ,‬שנות הוותק שלו‪ ,‬הערכה לגבי שווי שנת‬
‫ותק ונתונים לגבי התכנית התכנונית והביצועית ביחס למגרשים הרלוונטיים לבחירה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מזרע – ‪22.7.202.‬‬
‫‪ .9‬חבר דייר הקומתיים‪ ,‬שלא בחר מגרש עד למועד האמור יחולו עליו הוראות החלטות הקיבוץ‬
‫כלפי כלל החברים לגבי חברים שלא סימנו מגרש‪ /‬מסרו הודעת מימוש עד המועד שנקבע‪.‬‬
‫הסדרת זכויות השימוש וזכויות הבנייה במגרש המשותף‬
‫‪ .20‬במידה וגם הדייר בקומה התחתונה וגם הדייר בקומה העליונה יבחרו לסמן לשיוך את דירתם‬
‫הנוכחית – יגיעו להסכמות ביניהם בנוגע לחלוקת זכויות השימוש וזכויות הבנייה במגרש‬
‫המשותף‪ .‬בהיעדר הסכמה החלוקה תהיה ‪ .50%-50%‬החברים השותפים במגרש רשאים‬
‫להגיע להסכמות לפיהן זכויות השימוש ו‪/‬או הבנייה במגרש יחולקו כך שלאחת הדירות תהיה‬
‫זכות שימוש ו‪/‬א בנייה בשטח גדול יותר ואילו לדירה אחרת תהיה זכות שימוש ו‪/‬או בנייה‬
‫בשטח קטן יותר במגרש‪.‬‬
‫‪ .22‬במידה והדייר בקומה העליונה בוחר לשייך מגרש אחר‪ ,‬והדייר בקומה התחתונה בוחר לשייך‬
‫את דירתו הנוכחית – המגרש יהיה משותף לדייר הקומה התחתונה והקיבוץ‪ .‬חלוקת זכויות‬
‫השימוש בין החבר והקיבוץ תהיה כך שלחבר יהיו זכויות שימוש בלא פחות מ ‪ .50‬מ"ר‬
‫במגרש ובלבד שלא ייפגעו זכויות הבנייה של הדירה בקומה העליונה‪ .‬בכל מקרה ישמר שטח‬
‫למחסן ותובטח נגישות למחסן עבור משתמשי הדירה העליונה (הקיבוץ ו‪/‬או מי מטעמו)‪.‬‬
‫‪ .22‬בכל מקרה‪ ,‬הסדרת זכויות השימוש והבנייה במגרש (בין שני החברים או בין החבר דייר‬
‫הקומה התחתונה והקיבוץ) תיעשה בהסכם שיכלול הסדרה של מימוש זכויות הבנייה‪ ,‬שימוש‬
‫בשטח המגרש‪ ,‬דרכי גישה וכדומה‪.‬‬
‫שיפוצים ותוספות בנייה בדירת המגורים הנוכחית‬
‫‪ .2.‬חבר שבחר לסמן מגרש חלופי כמפורט בסעיף ‪ 7.2‬שלעיל‪ ,‬וביצע שיפוצים ו‪/‬או תוספות בנייה‬
‫בדירת המגורים הנוכחית שלו‪ ,‬יהיה זכאי לתשלום בגין השבחת הנכס כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪.2..2‬‬
‫ערך השבחת הנכס יחושב על פי הערכת שמאי מטעם הקיבוץ‪.‬‬
‫התשלום בגין השבחת הנכס ייעשה מתוך כספים שיתקבלו על ידי הקיבוץ מצד ג'‬
‫‪.2..2‬‬
‫(צמיחה דמוגרפית ) בגין השימוש בדירה‪ ,‬ככל שהדירה בשימוש‪.‬‬
‫במידה והקבוץ יבחר לעשות בדירה שימוש שלא מאפשר תשלום שווי הנכס‬
‫‪.2...‬‬
‫מיידית‪ ,‬הקבוץ יעביר לחברים את תשלום דמי ההשבחה תוך עד ‪ .‬חדשים ממועד פינוי‬
‫הדירה‪.‬‬
‫‪ .24‬במידה ומספר החברים דיירי הקומתיים שיבחרו לעבור למגרש חלופי יהיה קטן‪ ,‬ישקול‬
‫הקיבוץ מתן הלוואות ו‪/‬או סיוע אחר לבנייה על המגרש החלופי‪.‬‬
‫‪ .25‬התשלומים לזכות וחובה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן מיום שנחתמו ההסכמים מול‬
‫החברים‪.‬‬
‫הקצאת מגרשים לקליטה‬
‫‪ .26‬על מנת לאפשר את תהליך הצמיחה הדמוגראפית‪ ,‬ולאור העובדה כי במזרע קיים מספר‬
‫מספיק של מגרשים‪ ,‬יוקצו ‪ 8‬מגרשים לצמיחה בשנה הקרובה ו‪ 7-‬מגרשים בשנת ‪ .2024‬במידה‬
‫ולאחר שנתיים מיום קבלת החלטה זו יהיה צורך במגרשים נוספים לצמיחה‪ ,‬יובא העניין‬
‫לדיון באסיפה‪.‬‬
‫‪\:W‬קיבוצים\מזרע\תהליכים אסטרטגיים\‪\752‬הסדר קומתיים\הסדר לשיוך בקומותיים ‪ - 22.7.2. -‬נקי‪doc.‬‬
‫‪3‬‬