Dr. Eva Boštjančič - Društvo psihologov Slovenije

ETIKA NA PODROČJU KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE PSIHOLOGIJE dr. Eva Boštjančič Katedra za psihologijo dela in organizacije Dnevi psihologov 2012 25. maj 2012 NAJPREJ SI ODGOVORITI: kaj je dobro, kaj narediT, kakšen človek naj bom in kakšen ne smem biT? Kakšne vrline moram imeT, da sem dober? NATO OBRAZLOŽITI, opravičiT svoje odgovore na ta vprašanja. ETIKA NA KADROVSKEM IN ORGANIZACIJSKEM PODROČJU •  Ni dobro uveljavljenih standardov •  Strokovna znanja in eTčna načela v domeni kadrovskih strokovnjakov •  Vsaka situacija zahteva drugačen pristop POMEMBNA ZARADI: •  Stroškov •  Morale •  Ugleda (v javnosT) •  Prihodnjih kršitev pravil Primeri neetčnega vedenja na delovnem mestu •  Laganje •  Zadrževanje pomembnih informacij •  Poročanje o neustreznem številu delovnih ur •  Diskriminicija •  Spolno nadlegovanje •  Konflikt interesov •  Podkupovanje •  Kraje… MoTvacija za neeTčno vedenje • 
• 
• 
• 
• 
Nerealna slika Nezadovoljstvo pri delu Finančne težave Nesposobnost racionaliziraT vedenje Nižja organizacijska pripadnost Zakon o varovanju osebnih podatkov (2005) Kodeks eTke kadrovskih strokovnjakov Slovenije (2004) ETčni kodeks psihologov Smernice Mednarodne komisije za teste ZAKON O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-­‐1) •  Ali je objava elektronskega naslova delavca na spletni strani delodajalca skladna z ZVOP-­‐1-­‐UPB1? •  Ali sme delodajalec objaviT (npr. na internetu) fotografijo delavca brez njegovega dovoljenja? •  Katere evidence OP delavcev lahko obdeluje delodajalec? •  Ali je delodajalec upravičen do seznanitve z dejstvom o obstoju bolniškega staleža delavca in režimom gibanja? •  Ali kandidat za zaposlitev lahko vpogleda v rezultate svojih testov, ki jih je opravljal v postopku selekcije med prijavljenimi kandidaT? ZAKON O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-­‐1) Načelo sorazmernos- -­‐ 3. člen Osebni podatki, ki se obdelujejo, morajo biT ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Prepoved diskriminacije -­‐ 4. člen Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno vsakemu posamezniku ne glede na narodnost, raso, barvo, veroizpoved, etnični pripadnost, spol, jezik, poliTčno ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Kaj je prav? •  Prav je, da povemo po resnici. Prav pa je tudi, da ostanemo prijazni in upoštevamo posameznikova občutja in čustva. •  Prav je, da pri delu upoštevamo pravila in postopke, ne da bi komu dajali prednost. Prav pa je tudi, da dodatno pozornost posveTmo TsTm, ki trdo delajo, ki so odvisni ali zelo produkTvni. Kaj je prav? •  Prav je, da posveTmo več časa temu, da bo delo bolj kakovostno opravljeno, hkraT pa moramo paziT na časovne roke. •  Prav je, da se usmerimo h kratkoročnim rezultatom, hkraT pa ne smemo pozabiT na dolgoročno rast in stabilnost. •  Prav je, da ravnamo previdno z zaupnimi informaciji, hkraT pa je prav, da poročamo o kršitvah pravil, zakonov in eTčnih standardov. Dilema – kako in kdaj odreagiraT? •  Kakšen bo zaključek? •  Kakšna so pravila? •  Za kaj mi je mar? Tri strategije odločanja v takih trenutkih: ü Zmanjšaj konflikt ü Odloči se, kaj je ‘bolj prav’ ü Poišči pomoč Nazaj na kadrovsko področje… •  Zaupnost informacij: –  Med poizvedovanjem o zaposlenemu –  Informacije o napredovanju dela agencije –  Informacije o zdravstvenem stanju zaposlenega •  Spoštovanje avtorskih pravic, virov, intelektualne lastnine •  Uravnoteženost organizacijskih in posameznikovih potreb in interesov •  Spoštovanje razlik med posamezniki ETka v praksi -­‐ preizkus • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Ali je legalno? Ali je v skladu s pravili in smernicami? Ali je usklajeno z organizacijskimi vrednotami? Ali bom sproščen in brez krivde, če to naredim? Ali ni enako storil za moje prijatelje, družino? Ali bi mi bilo prav, če bi nekdo drug to storil meni? Kaj bi naredila najbolj eTčna oseba, ki jo poznam? Kako eTčno ravnanje vpeljaT na delovno mesto? •  Razvoj organizacijskih vrednot in eTčnih standardov •  Vpeljava eTčnih standardov – 
– 
– 
– 
– 
– 
Izobraževanje Merjenje učinkovitosT BiT eTčen zaposleni Sistem nagrajevanja Preiskovanje Oblikovanje kulture, ki ceni iskrenost, pripadnost in integriteto.