Dr ugačen vsakdan

SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Dr ugač e n v s akdan
Slika 1 Otrok s posebnimi potrebami
Avtorici: Klementina Novak in Dominika Šrajner
Mentorica: Sonja Ferčak
Šolsko leto: 2013/2014
1 SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
KAZALO
Slika 1 Otrok s posebnimi potrebami ...................................................................................................... 1 Slika 2 Težave z učenjem in pomnjenjem ............................................................................................... 3 Slika 3 Otrok z vedenjskimi motnjami - agresija .................................................................................... 3 Slika 4 Slabovidni otrok .......................................................................................................................... 4 Slika 5 Dvigalo na GFML ....................................................................................................................... 5 Slika 6 Gibalno ovirana dijakinja na GFML ........................................................................................... 5 Vsebina Kdo so otroci s posebnimi potrebami? ................................................................................................... 3 Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ...................................................................... 3 Otroci z govorno-­‐jezikovnimi motnjami .............................................................................................. 3 Gibalno ovirani otroci .......................................................................................................................... 3 Dolgotrajno bolni otroci ...................................................................................................................... 3 Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ..................................................................................... 3 Otroci z motnjami v duševnem razvoju ............................................................................................... 4 Slepi in slabovidni otroci ..................................................................................................................... 4 Gluhi in naglušni otroci ....................................................................................................................... 4 Otroci z več motnjami ......................................................................................................................... 4 Šolanje otrok s posebnimi potrebami ..................................................................................................... 4 Zavodi in šole za otroke s posebnimi potrebami ..................................................................................... 5 Dijaki s posebnimi potrebami na Gimnaziji Franca Miklošiča ................................................................. 5 GRAFI, NASTALI IZ ANKETE ...................................................................................................................... 6 Sklep ........................................................................................................................................................ 8 VIRI LITERATURE ...................................................................................................................................... 9 VIRI SLIK .................................................................................................................................................. 9 2 SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Kdo so otroci s posebnimi potrebami? Otroci s posebnimi potrebami so po obstoječi zakonodaji otroci » z motnjami v duševnem
razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in
izobraževanja.«
(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Uradni list RS, št. 3, 28.3.2014)
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja To so otroci, pri katerih se pojavljajo zaostanki v
razvoju
pozornosti,
pomnjenja,
mišljenja,
koordinacije, komunikacije, socialne sposobnosti in
emocionalnega dozorevanja, zaradi znanih ali
neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega
sistema. Otroci imajo posledično težave z branjem,
pisanjem in računanjem, kar jih spremlja skozi celo
življenje.
Slika 2 Težave z učenjem in pomnjenjem
Otroci z govorno-­‐jezikovnimi motnjami Otroci s takšnimi motnjami imajo težave z razumevanjem govora in govornim izražanjem.
Motnje se kažejo v neskladju med besednimi in nebesednimi sposobnostmi ter na področju
branja, pisanja in učenja.
Gibalno ovirani otroci Otroci imajo lahko prirojene ali pridobljene okvare in poškodbe gibalnega aparata,
centralnega ali perifernega živčevja.
Dolgotrajno bolni otroci So otroci, ki imajo dolgotrajno bolezen, ki ne mine v treh mesecih. Mednje sodijo
alergološke, revmatološke, onkološke, kardiološke, dermatološke bolezni in motnje hranjenja.
Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami Otroci s čustvenimi in vedenjskimi
motnjami so otroci z disocialnim vedenjem,
ki se kaže kaže kot agresivno vedenje,
uživanje alkohola in mamil, uničevanje tuje
lastnine, pobegi od doma in nasploh
čustvene motnje.
Slika 3 Otrok z vedenjskimi motnjami - agresija
3 SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Otroci z motnjami v duševnem razvoju Za otroke z motnjami v duševnem razvoju je značilna znižana raven inteligentnosti, nižje
sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju in pomanjkanje
veščin. Ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
Slepi in slabovidni otroci To so otroci z hujšimi ali lažjimi okvarami vida,
očesa ali okvaro vidnega polja.
Gluhi in naglušni otroci Gluhi in naglušni otroci imajo motnje, ki zajemajo
uho in njegove strukture ter funkcije povezane z
njim.
Slika 4 Slabovidni otrok
Otroci z več motnjami Otroci z več motnjami, so otroci, ki imajo hkrati več primanjkljajev.
Šolanje otrok s posebnimi potrebami Otroci s posebnimi potrebami so lahko vključeni v redno javno šolo ali v šolo s prilagojenim
programom. V zadnjih letih se tudi redne javne šole odpirajo otrokom s posebnimi potrebami
v svoj program. Programi v katere so lahko vključeni otroci s posebnimi potrebami so:
1. Vzgojno-izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo, ki ga izvajajo javne šole v rednih oddelkih
2. Prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim
standardom.
3. Prilagojeni programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom.
4. Posebni programi vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v
duševnem razvoju in drugih posebnih programih.
5. Vzgojni programi.
Postopek usmerjanja otroka v posebne programe šolanja se prične s pisno zahtevo staršev,
izjemoma lahko tudi šole. Zahtevo lahko zase vloži oseba starejša od 15let na Zavodu za
šolstvo. Nato komisija izda strokovno mnenje, na podlagi katerega se izda odločba, s katero
se otroka umesti v ustrezen program. V roku 30 dni od izdane odločbe, strokovna skupina na
šoli (razrednik, pedagog/logoped, svetovalni delavec, učitelji predmetov pri katerih ima otrok
težave ter zunanji sodelavci) izdela individualizirani program.
4 SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Zavodi in šole za otroke s posebnimi potrebami Tudi v Sloveniji so otroci s posebnimi potrebami deležni mnogih zavodov in šol s
prilagojenimi programi. Ločijo se glede na motnje, ki jih ima posamezen otrok:
1. gluhi in naglušni otroci: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za sluh in
govor Maribor, Center za usposabljanje slušno in govorno motenih Portorož
2. slepi in slabovidni otroci: Zavod za slepe in slabovidne Ljubljana
3. gibalno ovirani otroci: ZUIM Kamnik
4. otroci z govorno-jezikovnimi motnjami: Ljubljana, Portorož, Maribor
5. dolgotrajno bolni otroci: večina otrok je doma, nekateri so običajno na Rakitni ali
v Centru Stična
6. otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU): doma in v
rednih šolah
7. otroci z motnjami vedenja in osebnosti (MVO): Smlednik, Veržej, dom Malči
Belič Ljubljana, Mladinski dom Jarše, Planina pri Postojni (otroci z več motnjami;
MVO + motnje v duševnem razvoju), Vzgojni zavod Planina Kranj, Vzgojni dom
Maribor
8. otroci z motnjami v duševnem razvoju: doma ali obiskujejo OVI-je, center
Dornava, Dobrna, Črna, Ig, Radovljica
Dijaki s posebnimi potrebami na Gimnaziji Franca Miklošiča Na šoli imamo od 712 dijakov, osem dijakinj, ki imajo odločbo Ministrstva o posebnih
potrebah. Večina je dolgotrajnih bolnih, njihove prilagoditve pa vključujejo podaljšan čas
pisanja, napovedano spraševanje, spraševanje po sklopih, posredovanje učne snovi v
elektronski ali papirnati obliki ter izvajanje dodatnih ur učne pomoči.
Imamo pa tudi dijakinjo, ki je gibalno ovirana in je priklenjena na invalidski voziček. Prijazni
sošolci ji pomagajo pri vožnji vozička po hodnikih. Pred dvema letoma je bila deležna
otvoritvene slovesnosti ob izgradnji dvigala, saj so ji številne stopnice na šoli predstavljale
veliko oviro. Na pobudo Območnega združenja Rdečega križa Ljutomer, je gimnazija Franca
Miklošiča pripravila akcijo zbiranja plastičnih zamaškov za izgradnjo dvigala. Humanitarna
akcija je bila uspešno zaključena s svečano otvoritvijo. Z izgradnjo dvigala je omogočena
večja
mobilnost
in
lažje
vključevanje
gibalno
oviranih
dijakov.
5 Slika 6 Gibalno ovirana dijakinja na GFML
Slika 5 Dvigalo na GFML
SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
GRAFI, NASTALI IZ ANKETE Naredili sva tudi anketo. Na anketo je odgovorilo 31 ljudi. Od tega 6 moških in 25 žensk.
Povprečna starost anketirancev je bila 16,9 let. Vprašale sva jih naslednja vprašanja:
Ali poznate kakšnega otroka s posebnimi potrebami? Da 35% Ne 65% Kaj menite, kdo so otroci s posebnimi potrebami?
Odgovorili so: - tisti, ki so slepi, naglušni, ne morejo hoditi …
- tisti, ki za svoj razvoj potrebujejo pomoč drugih,
- tisti, ki imajo psihične motnje,
- tisti, ki ne morejo biti popolnoma samostojni in potrebujejo pomoč,
- tisti, ki imajo kakšno bolezen ali hude poškodbe in ne morejo početi enakih
stvari kot ostali otroci.
Na to vprašanje sva dobili en zelo zanimiv odgovor. En anketiranec/anketiranka je namreč
odgovorila: »Menim, da so otroci s posebnimi potrebami v Sloveniji preveč zapostavljeni.
Obnašamo se tako kot da jih ni, saj jih v bistvu na ulici srečuješ zelo malo, saj so po navadi
zaprti v ustanove. Menim, da bi se jih dalo bolj vključit v življenje kot ga poznamo mi.«
6 SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Ali imate na šoli kakšnega dijaka ali učenca s posebnimi potrebami? 29% DA 41,90% NE NEVEM 29% Kakšnih prilagoditev je deležen ta učenec oz. dijak?
Odgovori anketirancev so bili: - ima dvigalo, ker je na vozičku
- dlje časa piše test, ima dodatno razlago, ima napovedano
spraševanje.
Kako se poču:te ob prisotnos: otroka s posebnimi potrebami? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ne moZ me Nisem še bil/a v družbi takega otroka Neprijetno Drugo Pod odgovor drugo so odgovorili, da se jim takšni otroci smilijo in počutijo se žalostne.
7 SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Sklep Ugotovili sva, da večina ljudi pozna otroke s posebnimi potrebami in vedo kdo so takšni
otroci. To so otroci, ki so gibalno ovirani, imajo duševne motnje, govorno napako, gluhi ali
naglušni, slepi ali slabovidni, imajo težave z učenjem in otroci z dolgotrajnimi boleznimi. Po
navadi ljudje takšne otroke sprejmejo in jim nudijo pomoč. Deležni so tudi posebnih
prilagoditev v šoli kot so na primer dodatne razlage v šoli, podaljšan čas pisanja kontrolne
naloge, dvigalo in podobno.
8 SUK
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
VIRI LITERATURE •
•
•
•
•
http://www.os-ivanjkovci.si/spletna-stran/index.php/ol-slube/specialnapedagoginja/otroci-s-posebnimi-potrebami, prevzeto dne 28.3.2014
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Uradni list RS, št. 3, 28.3.2014
http://www.os-ljudskivrtptuj.si/index.php/sample-sites-2/svetovalna-sluzba/otroci-sposebnimi-potrebami, prevzeto dne 28.3.2014
http://med.over.net/forum5/read.php?126,4697238, prevzeto dne 29.3.2014
http://image.pomurec.com/data/galerija/5070f0c13c717473be6238dc256706c6ccf7b8
93/31355413743DSCN5936.jpg, prevzeto dne 29.3.2014
VIRI SLIK •
•
•
•
•
http://www.pravljicna.si/wp-content/uploads/2012/10/otrok-potrebe-ona.jpg, prevzeto
dne 29.3.2014
http://www.lisa.si/media/cache/upload/Photo/2013/11/14/l46_49_senzorika1_i620x422.jpg, prevzeto dne 29.3.2014
http://nspt4kids.com/wp-content/uploads/2011/05/aggressive-boy.jpg, prevzeto dne
29.3.2014
http://image.pomurec.com/data/galerija/5070f0c13c717473be6238dc256706c6ccf7b8
93/31355413743DSCN5936.jpg, prevzeto dne 29.3.2014
http://www.gfm-ljutomer.si/dvigalo/images/dvigalo_koncna.jpg, prevzeto dne
29.3.2014
9