1 Navodila za uporabo DOSTMANN ELECTRONIC

Navodila za uporabo
DOSTMANN ELECTRONIC
Datalogger MicroLITE
Naložite programsko opremo
• Pojdite na internetno stran
www.lotric.si/Prenosi_Dostmann
•
•
Naložite program MicroLab Lite.
Inštalirajte MicroLab Lite na vaš računalnik.
Nastavite MicroLite
• Logger vključite v USB vhod vašega računalnika.
• Poženite program MicroLab Lite.
• Kliknite ikono »Setup« v orodni vrstici,
oziroma izberite »Logger>Setup Logger«.
• Nastavite logger in nato kliknite »Send Setup«.
Preberite podatke
• Logger vključite v USB vhod vašega računalnika.
• Poženite program MicroLab Lite.
• Kliknite ikono »Download« v orodni vrstici,
oziroma izberite »Logger>Download«.
1
Predstavitev programa Microlite:
Ikone:
ustavitev termometra
prenos podatkov v računalnik
nastavitev termometra (setup)
shranjevanje
tiskanje
izvoz v excel
statistika
prikaz alarmov na grafu
Nastavitev termometra (setup) opravite s klikom na ikono setup
2
.
Pomembna polja:
Comment: poimenovanje senzorja po lastni izbiri (npr. Hladilnik 1)
Temperature unit: lahko izbirate med °C in °F
Interval: nastavitev želenega intervala zajema (zaradi natančnosti in da se pomembni
podatki ne izgubijo priporočamo najkrajši možni interval, da vam ustreza do naslednjega
odčitavanja in shranjevanja podatkov - 'časovni domet' mora biti daljši od tega).
Recording time: prikazuje koliko časa bo termometer deloval, do taktrat da bo njegov
spomin poln ('časovni domet')
Timer run: nastavitev začetka merjenja (da je termometer že na mestu merjenja in niso
povzročeni lažni alarmi – priporočamo vsaj 45 minut zamika od nastavitve do začetka
merjenja) (izbor je potrebno označiti s kljukico)
Cyclic run: funkcija, ki omogoča neprestano delovanje termometra, vendar pa to pomeni
da ko je spomin poln, briše prve shranjene podatke in s tem povzroči izgubo le teh
Push to run: omogoča začetek merjenja s termometrom s pomočjo priloženega
magnetnega ključka
Temperature Low, High: omogoča nastavitev spodnjega in zgornjega alarma, ki je
prikazan na prikazovalniku termometra, zraven pa je v urah podan tudi čas prekoračitve
mej.
Send setup: pošlje nastavitve termometru in ko je v levem spodnjem kotu okna
programa Microlite izpisano ready, je termometer pripravljen.
3
Prenos podatkov v računalnik po končani meritvi se opravi s pritiskom na ikono download
Podatki se prenesejo v tabelo na desni in v sredini se izriše graf
Podatke lahko shranimo, natisnemo ali izvozimo.
S pomočjo ikone statistika
pa nam program pokaze statistiko zadnje meritve.
Priloga: UPORABA IN UPORABNOST SPOMINSKIH TERMOMETROV (DATALOGERJEV)
4
S pomočjo spominskega termometra (datalogerja) zabeležite potek gibanja temperature v
prostorih, hladilnikih, zamrzovalnikih, prenosnih torbah, avtomobilih,… na vseh mestih, kjer je
pomembno spremljanje poteka gibanja temperature v določenem časovnem intervalu.
Termometer se preprosto postavi na mesto merjenja, ni težav s kabelskimi povezavami, lahko se
ga namesti na težko dostopna mesta (npr. v škatle z vzorci).
Spominski termometri s pomočjo vgrajenega spomina beležijo temperaturo ob časovnih intervalih
(interval zajema), ki jih nastavimo s pomočjo programske opreme, pri določenih izvedbah pa je
možna tudi nastavitev na termometru samem. Podatek o temperaturi se zabeleži le ob
nastavljenem času in potem v enakomernem časovnem intervalu, ki ga nastavimo (če se interval
zajema nastavi na 1 minuto, termometer zabeleži temperaturo le vsako minuto, v vmesnem času
pa naprava ne beleži temperature).
Primerna časovna nastavitev intervala zajema je za merjenje zelo pomembna.
Prevelik časovni interval zajema lahko privede do tega, da se ne zabeleži vrednost, ki bi
pomembno vplivala na potek gibanja temperature (lahko se zgodi, da zgrešimo cel nihaj in
izmerimo konstantno temperaturo, čeprav je medtem temperatura zrasla na višjo vrednost in se
potem spustila nazaj).
Premajhen časovni interval pa nam povzroči majhne maksimalne čase zajemanja podatkov in
veliko količino podatkov, ki pa se le počasi spreminjajo.
Grafi – zajem poteka temperature z različnimi časovnimi intervali:
Primeren interval zajema
25
20
realni potek
temperature
15
30s
10
5
0
Slabo izbran interval zajema
25
20
realni potek
temperature
15
1min
10
5
0
Popolnoma neprimeren - pre velik interval zajema
25
20
realni potek
temperature
15
10min
10
5
0
Zato je pomembno določiti kapaciteto spomina za spominski termometer glede na
uporabo.
5
Tabela –maksimalni čas zajema spominskega termometra glede na nastavljen interval zajema:
maksimalni čas merjenja glede na kapaciteto
spominske enote
interval
zajema
podatkov
1s
10s
30s
1min
2min
5min
30min
Maksimalno
8000
meritev
2,22ur
22,2ur
2,78dni
5,56dni
11,12dni
27,78dni
166,67 dni
Maksimalno
16000
meritev
4,44ur
44,4ur
5,56dni
11,12dni
22,23dni
55,56dni
333,34 dni
Maksimalno
52000
meritev
14,44 ur
6,02 dni
18,06 dni
36,11 dni
72,22 dni
180,56 dni
1083,33 dni
Interval zajema je najprimerneje določiti na osnovi temperaturnega ovrednotenja komore, s
katerega lahko razberemo periodo regulacije in nihanje temperature glede na položaj v komori.
Termometer ali več termometrov se namesti v točke, kjer se najbolj približamo mejnim
vrednostim, ali pa zraven vzorcev, v kolikor so le ti postavljeni le v določenem delu komore.
Pomemben faktor pri hladilnikih je pa je tudi pogostost odpiranja vrat in količine polnitve.
S pomočjo termometrov, ki beležijo le minimalno in maksimalno (imenovani MIN-MAX
termometri) temperaturo, zabeležite le skrajni temperaturi, z uporabo spominskih termometrov pa
zajamete tudi potek temperature iz katerega je jasno razvidno, kdaj je bila maksimalna oziroma
minimalna vrednost dosežena ter kdaj in za koliko časa je bila presežena mejna vrednost.
Pri večini spominskih termometrov je možno nastaviti temperaturo alarma, katerega spominske
enote javljajo po večini vizualno (lučke ali prikazovalniki), pri večjih sistemih, kjer pa so
omogočene tudi tako imenovane on-line meritve, pa je možno tudi sporočanje alarma prek
nadzornih sistemov.
S pomočjo spominskega termometra se lahko, na primer, do zdaj večkrat dnevno odčitavanje
spremeni le v kontroliranje termometrov, da niso šli izven dovoljenih mej, podatke pa se v
računalnik prenese enkrat tedensko (lahko tudi dnevno ali tudi na več tednov – odvisno od
intervala). Potek temperature je zarisan v grafih, ki jih omogočajo že programi, ki jih termometri
uporabljajo, večina programov pa omogoča tudi izvoz podatkov v druge programe.
V kolikor je bila mejna vrednost presežena, se lahko ukrepa takoj in se tudi vidi, kdaj in za koliko
časa je bila mejna vrednost presežena.
Jasen zapis poteka temperature, ne le beleženje maksimuma, minimuma in trenutnega stanja
omogoča nadzor nad temperaturo v komori, ki je za kvaliteto hranjenja bistvenega pomena.
Primer iz prakse:
6
Primerjava meritev v komori z različnimi intervali zajema (v komori je bilo izvedeno merjenje
temperature z intervalom zajema 10s – zgornja dva grafa, ostali grafi pa predstavljajo simulacijo
zajemov v isti točki z isto napravo v večjih časovnih intervalih (interval zajema je naveden za vsak
graf posebej)).
Y osi predstavljajo temperaturo v °C, X osi pa število meritev (od prek 4000 meritev v prvem
primeru, do le 6 meritev v zadnjem primeru)
Za ta primer je ustrezno beleženje temperature le v primeru zajema na 1 minuto, pri vseh
ostalih pa je zajetih premalo meritvenih točk in dejanski potek temperature ni zajet, ali pa je zajet
le približno.
7