mailingleitner - LeitnerLeitner

mailing leitner
slovenia
aktualne davčne
novosti
aktuelles zum
steuerrecht
ST RA N 1/5
SEITE 1/5
I
Stran/Seite 1
REFORMA SLOVENSKE
DELOVNOPRAVNE
ZAKONODAJE
REFORM DER
SLOWENISCHEN
ARBEITSGESETZGEBUNG
Stran/Seite 4
ELEKTRONSKO VLAGANJE
ZAHTEVKOV ZA VRAČILO DDV
DAVČNIM ZAVEZANCEM S
SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI
ELEKTRONISCHE EINREICHUNG DER ANTRÄGE
AUF MWST-RÜCKERSTATTUNG FÜR
STEUERPFLICHTIGE MIT SITZ
IN EINEM DRITTLAND
leitnerleitner
AP RIL 20 13
REFORMA SLOVENSKE
DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE
I
A PRI L 2013
REFORM DER SLOWENISCHEN
ARBEITSGESETZGEBUNG
Državni zbor je dne 5.3.2013 sprejel nov
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in
Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A).
Oba zakona bosta začela veljati
12.4.2013. V nadaljevanju navajamo
bistvene spremembe dosedanje
delovnopravne zakonodaje, ki jih
prinašata omenjena zakona.
Am 5.3.2013 wurde das neue Gesetz über
die Arbeitsverhältnisse (Zakon o delovnih
razmerjih; ZDR-1) und die Änderungen
des Gesetzes zur Regelung des
Arbeitsmarktes (Zakon o urejanju trga
dela; ZUTD-A) vom Parlament
verabschiedet. Die beiden Gesetze treten
am 12.04.2013 in Kraft. Nachfolgend
werden die wesentlichen Neuerungen
den beiden Gesetze kurz dargestellt:
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Das Gesetz über die Arbeitsverhältnisse
(ZDR-1)
ZDR-1 spreminja več kot tretjino določb
do sedaj veljavnega Zakona o delovnih
razmerjih. Najpomembnejše spremembe
ZDR-1 uvaja predvsem na področjih:
ZDR-1 ändert mehr als ein Drittel der Bestimmungen des bisher gültigen Gesetzes
über die Arbeitsverhältnisse. Die wichtigsten Änderungen führt das ZDR-1 vor
allem in folgenden Bereichen ein:
¬ Prijave na prosto delovno mesto skrajšuje se minimalni rok v katerem
se morajo kandidati prijaviti na prosto
delovno mesto, in sicer iz petih na tri
dni,
¬ Bewerbung auf die Stellenausschreibung - die minimale Frist,
innerhalb welcher sich die Bewerber
für die freie Stelle bewerben müssen,
wird gekürzt, und zwar von 5 auf
3 Tage,
¬ Probezeit und damit verbundene
Kündigungsfrist - nun kann auch der
Arbeitgeber den Arbeitsvertrag auch
während der Probezeit kündigen (und
nicht nur am Ende der Probezeit wie
bisher); in solchem Fall beträgt die
Kündigungsfrist 7 Tage,
¬ Arbeitsverträge auf befristete Zeit:
¬ die Frage der zusätzlichen Gründe
für deren Abschließung,
¬ nun ist jetzt auch für diese Verträge
die Abfindung vorgesehen,
¬ die Frage der Konkurrenzklausel,
wenn der Arbeitsvertrag auf die
befristete Zeit mit der Führungs
kraft, dem Prokuristen oder für
die Ausübung einer Saisonarbeit
abgeschlossen ist,
¬ Arbeitsverträge mit dem Arbeitnehmer des Managements und seine
¬ Poskusnega dela in z njim povezanimi
odpovednimi roki - sedaj lahko tudi
delodajalec odpove pogodbo o
zaposlitvi že med opravljanjem
poskusne dobe (in ne samo na koncu,
kot do sedaj), odpovedni rok je v tem
primeru 7 dni,
¬ Pogodb za določen čas:
¬ vprašanje dodatnih razlogov za
njihovo sklenitev;
¬ po novem je tudi za te pogodbe
predpisana odpravnina in
¬ vprašanje konkurenčne klavzule,
če je bila ta sklenjena z vodilnim
delavcem, poslovodno osebo ali
prokuristom ali za opravljanje
projektnega dela,
¬ Pogodbe o zaposlitvi s poslovodno
osebo in njene prijave v obvezno
mailing leitner
slovenia
aktualne davčne
novosti
aktuelles zum
steuerrecht
ST RA N 2/5
S EITE 2/5
A PR IL 2 013
zavarovanje (možnost prijave po šifri
001),
Stran/Seite 1
REFORMA SLOVENSKE
DELOVNOPRAVNE
ZAKONODAJE
REFORM DER
SLOWENISCHEN
ARBEITSGESETZGEBUNG
Stran/Seite 4
ELEKTRONSKO VLAGANJE
ZAHTEVKOV ZA VRAČILO DDV
DAVČNIM ZAVEZANCEM S
SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI
ELEKTRONISCHE EINREICHUNG DER ANTRÄGE
AUF MWST-RÜCKERSTATTUNG FÜR
STEUERPFLICHTIGE MIT SITZ
IN EINEM DRITTLAND
leitnerleitner
¬ Pravice do stroškov za prevoz na delo
in z dela v primeru selitve delavca,
¬
¬ Pravice do letnega dopusta - način
določanja trajanja dopusta - delavec,
čigar pogodba bo odpovedana pred
koncem leta, bo v vsakem primeru
upravičen samo do 1/12 letnega
dopusta za vsak mesec dela v
konkretnem letu. Po do sedaj veljavni
zakonodaji pa je bil delavec, ki je bil
pri delodajalcu zaposlen več kot 6
mesecev, ob začetku koledarskega
leta upravičen do celotnega letnega
dopusta,
¬
¬ Novih odpovednih razlogov,
¬ Poenostavitve izvedbe zagovora v
primeru odpovedi iz krivdnih razlogov,
¬
¬
¬ Obveznosti ponujanja druge ustrezne
zaposlitve - v primeru odpovedi iz
poslovnega razloga,
¬
¬ Postopka izredne odpovedi s strani
delavca,
¬ Varstva posebnih kategorij delavcev ZDR-1 uvaja novo definicijo starejšega
delavca, in sicer:
¬ starejši od 58 let namesto 55 let kot
do sedaj za moške ter 54 let in 4
mesece za ženske - starost se bo
postopno višala do leta 2017;
¬ varstvo doječe matere se omeji na
eno leto,
¬
¬
¬ Odpravnin, ki bodo po novem nižje;
uvedene so omejitve pri odpravninah
v primeru upokojitve,
¬
¬ Odpovednih rokov - so po novem
krajši,
¬
APRI L 2013
Anmeldung in die Pflichtversicherung
(nun ist die Anmeldung unter der
Schlüsselzahl 001 möglich),
Recht auf Kostenerstattung für die
Beförderung an die Arbeit und von
der Arbeit im Fall des Umzugs des
Arbeitnehmers,
Urlaubsrecht - die Art der
Bestimmung der Urlaubsdauer - ein
Arbeitsnehmer, dessen Vertrag vor
Ende des Kalenderjahres gekündigt
wird, wird in jedem Fall lediglich zu
1/12 des Jahresurlaubs für jeden
Dienstmonat im jeweiligen Jahr
berechtigt. Nach der bislang gültigen
Gesetzgebung war ein Arbeitnehmer,
der beim Arbeitgeber mehr als
6 Monate beschäftigt war, am
Anfang des Kalenderjahres zur
Inanspruchnahme des vollen
Jahresurlaubs berechtigt,
Neue Kündigungsgründe,
Vereinfachung der Verteidigungsdurchführung im Fall der Kündigung
aus verschuldungsbedingtem Grund,
Verpflichtung zum Anbieten einer
anderen angemessenen
Beschäftigung im Fall der Kündigung
aus Geschäftsgründen,
Verfahren der außerordentlichen
Kündigung des Arbeitnehmers,
Schutz der speziellen Gruppen von
Arbeitnehmern - ZDR-1 führt eine
neue Definition eines älteren Arbeitnehmers ein, und zwar die Ältere über
58 Jahre anstatt wie bislang 55 Jahre
für Männer und 54 Jahre und
4 Monate für Frauen - die Altersgrenze wird bis zum Jahr 2017
schrittweise erhöht; der Schutz für
stillende Mütter ist auf ein Jahr
beschränkt,
Abfindungsleistungen, die jetzt
niedriger werden; die Beschränkungen
bei der Abfindungen im Fall des
Ruhestands sind eingeführt,
Kündigungsfristen – nun sind sie
kürzer,
mailing leitner
slovenia
Stran/Seite 1
REFORMA SLOVENSKE
DELOVNOPRAVNE
ZAKONODAJE
REFORM DER
SLOWENISCHEN
ARBEITSGESETZGEBUNG
aktualne davčne
novosti
aktuelles zum
steuerrecht
ST RA N 3/5
SEITE 3/5
A PRIL 2 013
¬ Instituta začasnega čakanja na delo.
¬ Institut der „vorübergehenden
Entlassung“.
Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)
Das Gesetz über die Änderungen
und Ergänzungen des Gesetzes zur
Regelung des Arbeitsmarktes (ZUTD-A)
Najpomembnejše spremembe bo ZUTD-A
uvedel na naslednjih področjih:
Das ZUTD-A führt die wichtigsten
Änderungen vor allem in folgenden
Bereichen ein:
¬ Začasnega ali občasnega dela za
upokojence ki ga kot dodatno možnost
dela za upokojence uvaja ZUTD-A,
¬ Vorübergehende oder gelegentliche
Arbeit der Rentner, die das ZUTD-A
als die zusätzliche Möglichkeit der
Arbeit für die Rentner einführt,
¬ Arbeitslosengeld, wo das ZUTD-A
die Änderungen, die das Gesetz zum
Ausgleich der öffentlichen Finanzen
(ZUJF) im Mai 2012 eingeführt hat,
zusammenfasst,
¬ Eingliederung der Arbeitnehmer in die
Programme der aktiven Arbeitsmarktpolitik,
¬ Beiträge der Arbeitgeber für die
Arbeitslosenversicherung im Fall des
Abschlusses des Arbeitsvertrags auf
die befristete Zeit,
¬ Die privaten Arbeitgeber sind zur
Veröffentlichung der freien Stelle
beim Arbeitsamt nicht mehr
verpflichtet, immerhin bleibt der
öffentliche Sektor wie zuvor dazu
verpflichtet.
Stran/Seite 4
¬ Nadomestila za brezposelnost, kjer
povzema znižanja, ki jih je maja 2012
uvedel ZUJF,
ELEKTRONSKO VLAGANJE
ZAHTEVKOV ZA VRAČILO DDV
DAVČNIM ZAVEZANCEM S
SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI
¬ Vključevanja delavcev v programe
aktivne politike zaposlovanja,
ELEKTRONISCHE EINREICHUNG DER ANTRÄGE
AUF MWST-RÜCKERSTATTUNG FÜR
STEUERPFLICHTIGE MIT SITZ
IN EINEM DRITTLAND
leitnerleitner
APRI L 2 013
¬ Prispevkov delodajalcev za
zavarovanje za primer brezposelnosti
v primeru sklenitve pogodbe za
določen čas,
¬ Zasebni delodajalci niso več zavezani
na zavodu za zaposlovanje objaviti
prostega delovnega mesta, vendar pa
ta obveznost še naprej ostaja za javni
sektor.
Ali je potrebno sklepati nove pogodbe
o zaposlitvi?
Müssen neue Arbeitsverträge
abgeschlossen werden?
Nova delovnopravna zakonodaja stopi
v veljavo 12.4.2013. Od tega dne dalje
morajo vsi delodajalci v celoti upoštevati novo delovnopravno zakonodajo.
Ob tem poudarjamo, da obstoječih pogodb
o zaposlitvi, ki so bile sklenjene pred
12.4.2013, ni potrebno spreminjati zaradi
same spremembe zakonodaje.
Bistveno je, da se v takšnih primerih, pri
konkretnem odločanju o delavčevih
pravicah, od začetka veljavnosti nove
Die neue Arbeitsgesetzgebung tritt am
12.4.2013 in Kraft. Ab diesem Tag
müssen alle Arbeitgeber die neue
Arbeitsgesetzgebung vollständig
beachten. Dabei verweisen wir insbesondere darauf, dass die bestehenden
Arbeitsverträge, die vor dem 12.4.2013
abgeschlossen wurden, lediglich wegen
der Gesetzgebungsveränderung nicht
geändert werden müssen. Das
Wesentliche ist, dass in solchen Fällen
mailing leitner
slovenia
Stran/Seite 1
REFORMA SLOVENSKE
DELOVNOPRAVNE
ZAKONODAJE
REFORM DER
SLOWENISCHEN
ARBEITSGESETZGEBUNG
aktualne davčne
novosti
aktuelles zum
steuerrecht
ST RA N 4/5
SEITE 4/5
AP RI L 2 013
zakonodaje avtomatsko upošteva slednjo
(kot če bi bila del pogodbe o zaposlitvi).
Torej, za delavce, ki so sklenili delovno
razmerje pred 12.4.2013 velja s 12.4.2013
avtomatsko nova delovnopravna
zakonodaja. Vendar bodo takšni delavci
načeloma, kljub novemu zakonu, ohranili
vse tiste pravice iz že obstoječih pogodb
o zaposlitvi, ki so zanje v pogodbi o
zaposlitvi določene ugodneje. Odločitev,
katere določbe so za delavca ugodnejše v
primerjavi z novim zakonom, bo v vsakem
posameznem primeru odvisna od
konkretnih okoliščin in njihove skrbne
presoje. Lahko pa seveda delodajalci v
sporazumu z zaposlenimi sklenejo nove
pogodbe o zaposlitvi.
ab dem 12.4.2013 bei der Entscheidung
über die Rechte des Arbeitnehmers aus
dem Arbeitsverhältnis automatisch die
neue Gesetzgebung beachtet werden
muss (als wäre sie ein Teil des Arbeitsvertrags). Also, für die Arbeitnehmer,
die in das Arbeitsverhältnis vor dem
12.4.2013 eingetreten sind, gilt ab dem
12.4.2013 automatisch die neue Arbeitsgesetzgebung. Dennoch werden solche
Arbeitnehmer, trotz des neuen Gesetzes,
grundsätzlich alle diejenigen Rechte
aus den bestehenden Arbeitsverträgen
behalten, die für sie in den Arbeitsverträgen günstiger festgelegt sind.
Die Entscheidung, welche Bestimmungen
für den Arbeitnehmer im Vergleich zu
dem neuen Gesetz günstiger sind, wird in
jedem einzelnen Fall von den jeweiligen
Umständen und deren sorgfältiger
Beurteilung abhängig. Selbstverständlich
können die Arbeitgeber in Vereinbarung
mit den Arbeitnehmern neue Dienstverträge gemäß der neuen Arbeitsgesetzgebung abschließen.
II
II
Stran/Seite 4
ELEKTRONSKO VLAGANJE
ZAHTEVKOV ZA VRAČILO
DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM
S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI
ELEKTRONISCHE EINREICHUNG DER ANTRÄGE
AUF MWST-RÜCKERSTATTUNG FÜR
STEUERPFLICHTIGE MIT
SITZ IN EINEM DRITTLAND
ELEKTRONSKO VLAGANJE
ZAHTEVKOV ZA VRAČILO DDV
DAVČNIM ZAVEZANCEM S SEDEŽEM
V TRETJI DRŽAVI
Približuje se 30.6.2013, ko poteče rok za
vložitev zahtevkov za vračilo DDV s strani
davčnih zavezancev iz tretjih držav, ki
niso registrirani za DDV v Sloveniji in
izpolnjujejo pogoje za vračilo DDV. Ker je
po 1.1.2013 v Sloveniji obvezna oddaja
zahtevkov v elektronski obliki preko
elektronskega portala eDavki, želimo
spomniti na potrebne postopke, da bi
lahko zavezanci pravočasno uredili
zadeve.
leitnerleitner
APR IL 2 013
ELEKTRONISCHE EINREICHUNG
DER ANTRÄGE AUF MWST-RÜCKERSTATTUNG FÜR STEUERPFLICHTIGE MIT SITZ IN EINEM
DRITTLAND
Der 30.6.2013 kommt immer näher, an
dem die Frist für die Einreichung der
Anträge auf MwSt-Rückerstattung seitens
Unternehmer aus einem Drittland, die
nicht für MwSt-Zwecke in Slowenien
registriert sind und die Bedingungen für
die MwSt-Rückerstattung erfüllen,
abläuft. Da nach dem 1.1.2013 die
Einreichung der Anträge in Slowenien
nur im elektronischen System E-Steuern
(eDavki) erfoglen kann, möchten wir
hiermit auf die notwendigen Schritte
hinweisen, damit der Antrag rechtzeitig
erfolgen kann:
mailing leitner
slovenia
aktualne davčne
novosti
STRAN 5/5
aktuelles zum
steuerrecht
APRIL 2013
S EI TE 5/5
Zavezanec, ki želi sam vložiti zahtevek
mora pred samo vložitvijo:
¬ pridobiti slovensko davčno številko ter
¬ kvalificirano digitalno potrdilo izdano
s strani pooblaščenih overiteljev v
Sloveniji in ga pred prvo oddajo
zahtevka registrirati v sistem eDavki.
St r a n / Se i t e 1
REFORMA SLOVENSKE
DELOVNOPRAVNE
ZAKONODAJE
REFORM DER
SLOWENISCHEN
ARBEITSGESETZGEBUNG
Zavezanec, ki želi zahtevek vložiti po
pooblaščencu, mora pred samo vložitvijo:
Stran/Seite 4
¬ Pridobiti slovensko davčno številko in
¬ Pisno pooblastiti pooblaščenca,
da lahko vloži zahtevek.
ELEKTRONSKO VLAGANJE
ZAHTEVKOV ZA VRAČILO
DDV DAVČNIM ZAVEZANCEM
S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI
ELEKTRONISCHE EINREICHUNG DER ANTRÄGE
AUF MWST-RÜCKERSTATTUNG FÜR
STEUERPFLICHTIGE MIT
SITZ IN EINEM DRITTLAND
leitnerleitner
beograd
bratislava
bucures˛ti
budapest
linz
ljubljana
praha
salzburg
sarajevo
wien
zagreb
zürich
APRIL 2013
Der Unternehmer, der selbstständig den
Antrag einreichen möchte, muss vor der
eigentlichen Einreichung:
¬ die slowenische Steuernummer
erwerben, und
¬ ein qualifiziertes digitales Zertifikat
erwerben, das seitens einer
bevollmächtigten Zertifizierungsbehörde in Slowenien ausgestellt ist,
und diesen vor der ersten Einreichung
des Antrags ins System E-Steuern zu
registrieren.
Der Unternehmer, der den Antrag
seitens bevollmächtigter Person
einreichen möchte, muss vor der
Einreichung:
¬ die slowenische Steuernummer
erwerben und
¬ die bevollmächtigte Person schriftlich
dazu bevollmächtigen, dass sie den
Antrag einreichen darf.
Ker je pridobivanje certifikatov s strani
tujcev po naših izkušnjah precej
dolgotrajen postopek, svetujemo, da
zavezanci, ki želijo sami vložiti zahtevek,
ta postopek začnejo takoj, da bi
pravočasno uredili vse potrebne
formalnosti.
Weil der Erwerb eines Zertifikates seitens
einer ausländischen Person unserer
Erfahrung nach ein äußerst langwieriges
Verfahren ist, raten wir, dass die Unternehmen, die selbst den Antrag einreichen
möchten, dieses Verfahren sofort
einleiten, damit sie rechtzeitig alle notwendigen Formalitäten erledigt können.
Za nadaljnje informacije se obrnite na:
Für weitere informationen kontaktieren Sie bitte:
LJUBLJana
Karmen Demšar
T +386 1 563 67-52
E [email protected]
leitnerleitner.si
LinZ
Christian Huber
T +43 732 70 93-200
E [email protected]
leitnerleitner.com
rosana Dražnik
T +386 1 563 67-60
E [email protected]
leitnerleitner.si
Maria Schlagnitweit
T +43 732 70 93-265
E [email protected]
leitnerleitner.com
iZDaJateLJ/PUBLiSHer
Leitner + Leitner d.o.o.
Davčno svetovanje
Dunajska cesta 159
Si 1000 Ljubljana
t +386 1 563 67-50
F +386 1 563 67-89
e [email protected]
www.leitnerleitner.com
Vsi podatki v tem informacijskem
biltenu so informativnega značaja in
ne predstavljajo pravnih ali davčnih
nasvetov, zato ne morejo veljati kot
nadomestilo le-teh; vsakršne
zagotovilo in jamstvo je izključeno.
Vienna
Gregor Zorman
T +43 1 718 98 90-509
E [email protected]
leitnerleitner.com
alle angaben in diesem
newsletter dienen nur der erstinformation, enthalten keinerlei
rechts- oder Steuerberatung
und können diese auch nicht
ersetzen; jede Gewährleistung und
Haftung ist ausgeschlossen.