LIBA, LACA, LAK - Vrtci občine Moravske Toplice

»LIBA, LACA, LAK«
Predavanje logopedinje Simone Levc, na temo slušne pozornosti in razvoja
govora pri predšolskem otroku
V četrtek, 23. januarja 2014, smo prvič popolnoma napolnili večnamenski prostor našega
novega vrtca v Moravskih Toplicah. V okviru naše prednostne naloge v šolskem letu 2013/14,
na temo predbralne pismenosti, smo gostili logopedinjo Simono Levc, ki je staršem in
strokovnim delavkam predavala na temo slušne pozornosti in razvoja govora pri
predšolskem otroku. Zbralo se nas je čez 100 staršev, strokovnih delavk vrtca in nekaj gostov
iz drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki smo želeli izvedeti odgovore na vprašanja:
Kako in na kakšen način lahko starši vzpodbujamo pravilen govorni razvoj otroka?
Kako je z izgovorjavo sičnikov in šumnikov ter z izgovorjavo črke r? Kdaj naj otroci to
osvojijo?
Kako opazimo, da je v razvoju govora pri našem otroku nekaj narobe? Kako potem
ravnati? Kdaj je pravi čas za obisk logopeda?
Kako naj ukrepamo, če otrok jeclja?
Zakaj moramo otroku veliko brati?
Tako nas je v prvem delu predavanja logopedinja seznanila s težavami na področju slušne
pozornosti otrok (zakaj nas otroci pogosto ne slišijo) ter z govornimi in jezikovnimi napakami.
Izvedeli smo, da fraza »riba-raca-rak«, ki jo pogosto uporabljamo, ko želimo pri otroku
spodbuditi izgovorjavo črke R ni učinkovita, saj se bo otrok prej naučil izgovoriti črko R, kadar
v besedi stoji ob še enem soglasniku (npr. trava, krava, mravlja, bravo, …). Poleg tega nam je
predavateljica podala veliko predlogov, kako lahko pri otroku vzpodbujamo pravilno
izgovorjavo posameznih glasov in s tem vzpodbujamo pravilen govorni razvoj otroka.
V drugem delu nam je knjižničarka predstavila pomen branja knjig otrokom, ki poleg širjenja
besednega zaklada pri otrocih nosi še pomembnejšo čustveno funkcijo med starši in
otrokom. Na koncu nam je logopedinja podala še nekaj predlogov in nasvetov, kako ravnati z
otrokom ki jeclja. Tisti, ki so nas predstavljene teme podrobneje zanimale, ker se dnevno z
njimi srečujemo pri svojem delu z otroki, ali tisti starši, ki pri svojem otroku ugotavljajo
govorno-jezikovne težave, smo imeli po predavanju možnost nakupa priročnika »Liba, laca,
lak« - kako pomagamo otroku do boljšega govora, katerega avtorica je predavateljica Simona
Levc. V priročniku so med drugim podrobno opisane stopnje govornega razvoja otrok ter
govorne vaje in druge dejavnosti, ki jih lahko izvajamo tako doma, kot tudi v vrtcu.
Po predavanju so vsi starši in strokovne delavke na evalvacijskih vprašalnikih potrdili, da so
dobili uporabne informacije. Na lestvici od 1 do 5, so starši svoje zadovoljstvo s predavanjem
ocenili s povprečno oceno 4,8, strokovne delavke pa s povprečno oceno 4,7. Največ staršev
navaja, da doma opažajo govorne težave pri izgovorjavi šumnikov ter črk L in R, prav tako pa
strokovne delavke v oddelkih ugotavljajo enake govorne napake. Poleg omenjenih govornih
napak starši in strokovne delavke pri otrocih ugotavljajo še izpuščanje nekaterih glasov,
jecljanje, slab besedni zaklad in slušno nepozornost. Približno 16 % staršev navaja, da s
svojim otrokom že obiskujejo logopeda, strokovne delavke 2. starostnega obdobja pa
navajajo, da logopeda obiskujeta povprečno po dva otroka iz oddelka.
Na vprašanje, ali in kako pogosto starši otrokom prebirajo knjige, je 4 % staršev odgovorilo,
da otrokom ne prebirajo knjig, 26 % staršev prebira knjigo otrokom 1 - 2 krat tedensko, 37 %
staršev bere otrokom 3 - 4 krat na teden, 33 % staršev pa knjige otrokom prebira vsak dan.
Večina strokovnih delavk v oddelku spontano bere knjige otrokom vsak dan, načrtovano pa
nekoliko redkeje.
75 % staršev je navedlo, da bodo po predavanju doma otrokom več brali oziroma, da bodo
brali vsak dan in se o prebranem z otroki tudi pogovarjali. Trudili se bodo biti dosledni pri
navajanju na slušno pozornost pri svojih otrocih in bodo delali vaje po predlogu
predavateljice, za trening izgovorjave posameznih glasov. Tudi strokovne delavke bodo po
predavanju v oddelkih več brale in spodbujale otroke k branju/listanju slikanic ter skozi igro
in razne dejavnosti izvajale govorne vaje za boljšo izgovorjavo posameznih glasov.
Večina staršev si v prihodnje želi poslušati predavanje na temo vzgoje (disciplina,
razvajenost, postavljanje mej, poslušnost, obvladovanje agresivnosti, trma, ljubosumje, …),
nekaj predlogov pa je bilo še na temo prehrane, o razvoju samostojne igre pri otroku ter o
navadah in razvadah v času spanja. Strokovne delavke si v prihodnje želijo še več predavanj
na temo naše prednostne naloge – predbralne pismenosti (npr. pravljica kot sestavni del
otroštva, nadgradnja predavanja logopedinje in drugo v povezavi z opismenjevanjem), poleg
tega pa so predlagale še teme, kot so razvajeni otroci, trma, kako otroku pomagati, da svoje
občutke oz. razmišljanja ubesedi…
V Vrtcih občine Moravske Toplice smo zelo veseli tako velikega odziva staršev na predavanje,
tako v tem šolskem letu, kot tudi že v prejšnjem šolskem letu, ko nam je o vzgojni tematiki
»Navajanje na samostojnost« predaval g. Marko Juhant. Za strokovne delavke smo in bomo
skozi šolsko leto organizirali še več izobraževanj in predavanj v povezavi s temo predbralne
pismenosti, starše pa bomo na predavanju gostili spet prihodnje leto, ko bomo glede na
večino njihovih predlogov verjetno ponovno izbrali katerega izmed predavateljev z vzgojno
tematiko.
Pa še citat naše letošnje predavateljice, ki naj bo popotnica vseh staršev in strokovnih
delavcev predšolskih otrok:
»Čim več in čim bolj pravilno se pogovarjamo z otrokom, tem hitreje se bo njegov govor
razvijal in manjše bodo možnosti govornih napak.« (Simona Levc)
Monika Šlichthuber Jerebic, univ. dipl. ped. in prof. soc.