Bernarda Potočnik - NLP kongres 2014

Na poti k sreči
s samocoachingom
mag. Bernarda Potočnik,
izobraţevalni trener in coach
www.freedigitalphotos.ne
Opažam, da srečni ljudje nenehno
vrednotijo sebe in nesrečni ljudje nenehno
vrednotijo druge.
Dr. William Glasser
Kaj je sreča
zame?
Psihološko raziskovanje o sreči
SREČA / subjektivno blagostanje je trajno
občutenje, da je življenje bilo in da je
dobro, da je sedanji čas življenja ali celo
življenje v celoti polno, smiselno in
prijetno.
Ed Diener in sodelavci (od 1984)
“DRŢI” ali “NE DRŢI”
• SREČO JE POTREBNO “NAJTI”
• KAKO SREČNI SMO, JE ODVISNO OD
OKOLIŠČIN
• SREČNI SE RODIMO (ALI PA TUDI NE)
Psihološko raziskovanje o sreči
KAKO DO
SREČE?
Strategije
srečnih
1. HVALEŢNOST
2. OPTIMISTIČNA
NARAVNANOST
3. IZOGIBANJE
NEPLODNEMU
RAZMIŠLJANJU O SEBI
4. DOBRI MEDOSEBNI
ODNOSI
5. OBVLADOVANJE
ZAHTEVNIH SITUACIJ
6. ZANOS IN RADOSTI
ŢIVLJENJA: SEDANJOST
7. SKRB ZA TELO IN DUHA
Kaj nas uči samocoaching?
• Kako lahko prekinemo in opustimo negativne,
omejujoče in neučinkovite miselne vzorce, ter
• kako jih lahko nadomestimo s podpornimi
miselnimi procesi, pozitivno, ciljno
naravnanostjo in samozaupanjem.
Temelji coachinga
NOTRANJA
IGRA
ZUNANJA
IGRA
Kje sem?
Kam grem?
Tim Gallwey
Vaša notranja igra
DOGODEK IZ
MOJEGA
ŢIVLJENJA …
•
•
•
•
•
DANAŠNJE JUTRO
MOJA SLUŢBA
PRIJATELJI
DENAR
ODNOS S
PARTNERJEM/-KO
• ČAS ZAME
• PRAZNOVANJE
• JAZ
Svetovalni model coachinga
SEDANJE
STANJE
ŢELENO
STANJE
PROBLEM!!!
Koraki samopogovora
1. Korak:
–
–
Razlikujem dejstva od lastnih predstav
Prekinem tok misli
2. Korak:
–
Se osvobodim svojih misli in jih
spustim: OPAZOVANJE Z RAZDALJE
O čem ţelim
razmišljati?
OBLIKOVANJE
POZITIVNE SLIKE
TEHNIKA STOP!!!
POZITIVNA
SLIKA
Kaj želim?
Kaj je zame pomembno v tem
trenutku?
Kako lahko to dosežem?
Kakšen načrt lahko naredim?
Kdo mi pri tem lahko pomaga?
Kaj mi to lahko prinese?
Kako to lahko prispeva k temu,
da mi je še bolje?
PREKLOP NA DRUG PROGRAM
OPAZOVANJE Z RAZDALJE
Neplodno razmišljanje o sebi
PARI (Namestite dodaten stol)
Oseba A izbere temo neplodnega razmišljanja.
Oseba B – postavlja vprašanja.
Oseba A : Usedete se na stol velikega, modrega
mentorja. Nato sebi svetujte, raziskujte z vprašanji in
razvijajte strategije, kot bi govorili o neki drugi osebi.
Vrnete se v prvotni poloţaj: KAJ JE BILO NOVO?
KORISTNO? KAJ JE ZDAJ JASNO? UPORABNO?
4 min.
HVALEŢNOST
1. LASTNA VREDNOST
2. OBVLADOVANJE
STRESA
3. KREPI POVEZAVE
MED LJUDMI
4. PREMAGUJE
ZAVIST
5. NI PROSTORA ZA
NEGATIVNE MISLI
6. ZMANJŠUJE UČINEK
“HEDONISTIČNE”
PRILAGODITVE
Kako?
• Pisanje dnevnika
• Zamenjava 1
“nehvaleţne” misli
/dan
• Ritual v druţini,
med prijatelji
• Zahvala drugemu
• Pismo zahvale
HVALEŢNA SEM, DA ….
Samocoaching se začne s sprejemanjem
in ljubeznijo do sebe. Učenje veščin
samocoachinga vam bo omogočilo
odkrivanje talentov in prednosti, za katere
sploh niste vedeli, da so v vas.
Terry Levine
GLOTTA NOVA,
Pojanska 95, Ljubljana
www.glottanova.si
01/5200 673
031/222 089
[email protected]