Katalog dodatne opreme - Toyota Center Ljubljana

Toyota Yaris
Dodatna oprema
Paketi opreme
Tehnologija
Zunanjost
04-09
10-15
16-35
Zaščita
Eleganca Šport
02
04
06
08
Navigacija Avdiosistem
DAB
Bluetooth® 12
13
13
13
Litaplatišča
Zaščita
Strešniprtljažniki
Nosilcizakolesa
22
24
30
35
Notranjost
Samo vaša
36-45
Usnjenooblazinjenje
Tepihi
Odlagalnepovršine
Otroškisedeži
Izbira, namen in osebnost. Za mestne ulice, podeželske ceste in prostrane
ravnine. Kamor koli vas vodi življenje, s Toyoto Yaris in originalno Toyotino
dodatno opremo bo vsako potovanje še bolj nepozabno.
38
40
43
44
03
Paketi dodatne opreme
Toyotinipaketidodatneopreme,skateriminadgraditezaščito,videzali
športnostsvojegaavtomobila,socenovnougodennačinizražanja
individualnosti.Vsakpaketdodatneopremejezasnovantako,dajevašaizbira
zlahkazadovoljiva.
Protection pack
Pomagapreprečitipoškodbenalaku.Zaščitatepihovpredblatomin
umazanijo.Lahkosteprepričani,dajepaketzaščitnedodatneopreme
zasnovanposebejzavašoToyotoYaris.
04
Zaščitne bočne letve
Zaščitabokovpredpraskami.
Navoljovčrnibarvi,mogoče
pajihjeprebarvativbarvo
karoserije.
Zaščita zgornjega roba odbijača
(v črni barvi z možnostjo
prebarvanja)
Ščitilaknazadnjemodbijačupred
praskami,dokaterihlahkopride
mednatovarjanjemin
raztovarjanjem.
Obloga prtljažnika
Odpornanedrsečagumijasta
podlogavčrnibarvizvisokimi
robovi(samozavozilaznizkim
prtljažnimdnom).
05
Style pack
Pravaelegancaseskrivavpodrobnostih.Stemimalenkostmilahkonekaj,kar
ježelepo,spremenitevnekajnadvseposebnega.PrivoščitesvojiToyotiYaris
paketokrasnedodatneopreme.
06
Okrasne bočne letve
Kromiranidetajlipoudarijo
bočnelinijevašega
avtomobila.
Kromirana letev na zadku
Elegantenokrasnipoudarek
naspodnjemrobuprtljažnih
vrat.
Ščitniki vratnih pragov
Elegantennačinzaščitelaka
napragovih.
07
Paket športne
dodatne opreme
ZaToyotoYarissepovsodobčudujočeobračajoglave.Čejonadgradites
paketomšportnedodatneopreme,bonjenazunanjostizražalamočin
zmogljivosti,kijihnimogočeprezreti.
08
Strešni spojler
Dopolnjujeaerodinamičen
profilvašegaavtomobila.
15-palčna lita platišča Podium
S strojno obdelano površino antracitne barve
Kombinacijašportnegavideza,
močiinlahkosti.
09
10
Tehnologija za življenje
Toyotina tehnološka dodatna oprema povezuje in
združuje ljudi. Toyotini navigacijski sistemi so
večpredstavnostna vozlišča, ki povezujejo vozno
navigacijo z vašimi osebnimi napravami.
Komunikacijski sistem vam omogoča, da kar najbolje
izkoristite zmožnosti svojega telefona Bluetooth®.
Prek njega lahko poslušate tudi kakovostno glasbo,
kamor koli greste.
To je tehnologija, kakršna mora biti. Vsi zasloni so
zasnovani tako, da omogočajo enostavno uporabo.
Vsaka funkcija zadovolji določeno potrebo.
11
Kamor koli greste
SToyotinimavečpredstavnostnimanavigacijskimasistemomaTNS350inTNS510večvidite,slišiteinizveste.Vsakodnjijupripomorekprijetnejšivožnji.
Zobemasistemomaustvariteučinkovitovečpredstavnostnotehnološkovozliščevsvojemavtomobilu.Omogočatavseevropskovodenje,odličenavdiosistem,
prostoročnisistemBluetooth®inmožnostpovezavezvašimiosebniminapravami.SistemTNS510imavgrajentudiCD-predvajalnik.
Enostavno načrtovanje poti
VsistemTNS350lahkovnesetepoštnoštevilko*,naslovalimesto.Ciljlahkoizberetetudinazemljevidualipavmenijussvojiminajljubšimiinnajnovejšimiciljitersseznamazanimivihtočk.Enostavno.
Sistemnatopreračunavečmožnihpoti.
*NavoljosamozaZdruženokraljestvo.
12
Zaslon na dotik
Zdrsenjemprstapozaslonu
sistemaTNS350sepremikate
pozemljevidualibrskatepo
menijih.Obnežnempritisku
želenemožnostivmenijuse
prikažejoinformacijeali
naslednjipodmeni.
Predvajanje iPoda
SvojiPod®lahkopriključite
prekkablaUSB,natopaga
upravljatezgumbinazaslonu
sistemaTNS350.Prikažese
celonaslovnicaalbuma.Koje
navigacijskisistemaktiven,se
informacijeoiPoduprikažejo
naločenemdeluzaslonaob
zemljevidu.
Videoposnetki in fotografije
5,8-palčnizaslonsistema
TNS350nudiodličnosliko.
Lahkoprenesetefotografijes
karticeSDalisiogledate
videoposnetkeziPodas
pomočjododatnegakabla.
Pregledovalnikslikvam
omogoča,daprilagodite
začetnimeniposvojemokusu.
Prostoročni sistem
Bluetooth®*
SistemTNS350podpira
komunikacijoinpredvajanje
zvokapreksistemaBluetooth®.
Svojtelefonlahkoupravljate
prekgumbovnazaslonu,sistem
imavgrajenmikrofon,dohodne
klicepabosteslišaliprek
avtomobilskihzvočnikov.
*PrinajbližjemprodajalcuToyotinihavtomobilovvprašajtegledezdružljivostisistemazrazličnimimobilnimitelefoni.
TNS350
TNS510
Velikostzaslona
5,8”
5,8”
Zaslonnadotik
Da
Da
Klikanjeindrsenjepozaslonu
Da
Da
Ločenzaslonzazemljevid/avdiosistem
Da
Da
Prikazjezikov
20
11
Podporazasistempomočiprivzvratnempark. Da
Da
ProstoročnisistemzatelefoniranjeBluetooth® Da
Da
Notranjimikrofon
Da
-
Obvestilaomeritvahhitrostiskamerami
Da
-
Omejitvehitrosti
Da
-
PrenostočkPOIprekUSB(1)
Da
-
IskanjetočkPOIprekinterneta(1)
Da
-
Prometneinformacije
TMC,izboljšanTMC(2)
TMC(2)
Glasovnovodenjevvečjezikih
20
12
Medijskereže
KarticaSD,USB
CD,karticaSD,USB
Oblikezvočnegazapisa
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA
PrenosglasbepreksistemaBluetooth®
Da
Da
iPod®avdio
opravljanjevsehfunkcij
prekstandardnegakabla
samoprekToyotinega
kablazaiPod®
iPod®video
prekdodatnegakabla
-
Nastavljivzačetnimeni
Da
Da
Dodatenvhod
Da
Da
(1)Odvisnoodrazpoložljivostistrežnikov
(2)PrisistemuTNS350jevdoločenihdržavah(UK,FR,BE,LU)navoljoizboljšansistemprometnihobvestil(TMC).
TNS510
Navigacijskisistem,kivam
omogoča,dasprstiodpretesvet
komunikacijinvečpredstavnostnegarazvedrila.Prostoročni
sistemBluetooth®,možnost
povezaveziPodomindrugimi
osebniminapravami,vrhunski
avdiosisteminCD-predvajalnik.
Gumbinazaslonuzagotavljajo
enostavnoupravljanje.
13
Prostoročni sistem Bluetooth®*
PopolndodatekzavašoToyotoYaris,četaneomogočakomunikacijepreksistemaBluetooth®serijsko
aliniopremljenasToyotinimvečpredstavnostnimnavigacijskimsistemom.Sistemomogočaizredno
enostavnouporabozgumbizaupravljanjenavolanskemobročuinfunkcijoprepoznavanjaglasu.Prek
zvočnikovvavtomobilulahkotudipredvajateglasbo,kijeshranjenanavašemmobilnemtelefonu.
*PrinajbližjemprodajalcuToyotinihavtomobilovvprašajtegledezdružljivostisistemazrazličnimimobilnimitelefoni.
14
Avdiosistem TAS200
Pametnaizbiravečdimenzionalneavdioenote,čevašaToyotaYarisniopremljenazavdiosistemom
ToyotaTouchinnepotrebujetenavigacijskegasistema.Enostavnauporabazvečfunkcijskimvrtljivim
gumbominzaslonomOLED,kinudiizrednakontrastinsvetlostterhitroodzivnost.Sistemvključuje
radijskisprejemnikAM/FM,CDpredvajalnik,kipodpiradatotekeMP3/WMA,priključkeAUX,USBin
iPod®,podporozastandardoddajanjadigitalnegazvoka(DAB)intrinačinedigitalneobdelave
signalov(DSP)zaizenačevanjezvoka.
DAB
VsevečradijskihpostajpoEvropipreklapljanaizjemnojasnostdigitalnegazvoka(DAB).Toyotin
večpredstavnostninavigacijskialiavdiosistemlahkonadgraditesToyotinimsistemomDAB,ki
omogočasprejemdigitalnegazvoka,kjerjetanavoljo.
Toyotin navigacijski sistem Touch & Go
ToyotinsistemTouch&Gopredstavljaidealnonadgradnjo,čejevašaToyotaYarisopremljenazavdiosistemomToyotaTouch,nimapa
navigacijskegasistema.Sistem,kijepovezanzobstoječimavdiosistemom,nudinavigacijozzemljevidi,kipokrivajovsoEvropo,inobilo
drugihfunkcijpotovalnegavodiča.
–Intuitivnigumbinazaslonuzaupravljanjenavigacijskegasistema.
–Hitropremikanjepozemljevidihinmenijihinpovečavazemljevidov.
–PopolnapokritostEvropeinRusije.
–Navodilazauporabonavigacijskegasistemav14jezikih.
–Razvrščanjepopasovih,obvestilaoomejitvahhitrostiinmerjenjuhitrostizvarnostnimikamerami.
–Podatkovnezbirkezzanimivimitočkamiinnajljubšimikraji.
–SpletnaposodobitevnavigacijskegasistemaprekključaUSB.
–Spletnoiskanjezanimivihtočk.
15
Domiselna izvirnost
Toyotina zunanja dodatna oprema se popolnoma zlije z
domiselnostjo Toyote Yaris. Ne glede na to, ali potujete
blizu ali daleč, po mestu ali po avtocesti, med Toyotino
dodatno opremo boste našli nekaj za vsako priložnost.
Na izbiro imate lita platišča in okrasne detajle, s
katerimi izrazite osebnost. Lahko se odločite za
dodatno zaščito pred praskami in odrgninami ali pa
namestite strešni prtljažnik s posebnimi nastavki za
velike pustolovščine. Ne glede na vaše motive bo s
Toyotino dodatno opremo vaše življenje še
privlačnejše in izvirnejše.
16
17
18
Okrasne bočne letve
Toyotineokrasnebočneletvesospeljaneobspodnjemrobuvrat
indopolnjujejolinijevašeToyoteYarisskančkomkroma.
Obroba sprednjih meglenk
Obrobaselepoprilegavašimmeglenkam,njenasvetleča
kromiranapovršinapaelegantnopopestrisprednjidelvaše
ToyoteYaris.
Kromiran zaključek izpušne cevi
Zodpornokromiranopovršino,kipoudarišportnostin
prefinjenostzadnjegadelavašegaavtomobila.
Sistem dnevnih luči
Sodobeninelegantenvidez.Vašavtoboboljviden,karprinaša
večjovarnostnacesti.
19
Strešni spojler
Aerodinamičnooblikovan
spojleršeboljpoudarišportne
zmogljivostiinaerodinamiko
ToyoteYaris.
20
Kromirana letev na vratih prtljažnika
Kromiranokrasnazadnjistranielegantnopoudarispodnjirobvratprtljažnika.
21
Osebnost
SToyotinimilitimiplatiščilahkosvobodnoizražatesvojoustvarjalnostin
osebnost.Vsakmodelplatiščjenatančnozasnovantako,danudinajboljše
razmerjemedmajhnotežoinvelikomočjo.
15-palčnain16-palčna
litaplatiščaPodiumv
antracitnibarvi
15-palčnain16-palčnalitaplatiščaPodiums
strojnoobdelanopovršinovantracitnibarvi
22
15-palčnaplatiščaPavona
(vsrebrnibarvi)
Varnostne kolesne matice
Zokroglimprofilomin
kodiranimključemboste
zaščitilisvojadragocenalita
platišča.
Platišča za zimske
pnevmatike
Izrednomočnaplatišča,
posebejzasnovanazazimske
pnevmatike.
23
Zaščita
Toyotinadodatnaopremapredstavljazanesljivdodatenzaščitnislojna
prometnihmestnihulicahinnatrpanihparkiriščih.Vsakkosdodatneopreme
vambopomagalohranitiToyotoYarisvbrezhibnemstanju.
Zaščitne bočne letve
Zaščitavratpredmanjšimipoškodbami.Včrnibarvizmožnostjo
prebarvanjavbarvokaroserije.
24
Vogalne zaščitne letve
Navoljozasprednjiinzadnjiodbijač.Včrnibarvizmožnostjo
prebarvanjavbarvokaroserije.
Deflektorji zraka
Povečajoudobjeinublažijopišvetrainvrtinčenjezrakamed
vožnjozodprtimistekli.
Zaščitna folija zadnjega odbijača
Prozornasamolepilnafolija,kibozaščitilavašodbijač.
Zavesice proti blatu
Prilagojeneblatnikomvašegaavtomobila.Navoljozasprednjainzadnjablatnika.
Zaščitna folija na vratnih kljukah
Prozornalepilnafolijazazaščitopredpraskaminalaku.
25
Vodenje
ParkiranjeToyoteYarisjeenostavno.Vprostorskoomejenihsituacijahboste
spoznali,davamlahkoToyotinsistemzapomočpriparkiranjuprihrani
marsikateroodvečnoprasko.
Odločiteselahkozatipalavsprednjem,zadnjemaliobehodbijačih(odvisno
odserijskeopremevašegaavtomobila).Tasopovezanazopozorilnim
zvočnimsignalomvavtomobilu.Bližjesteoviri,glasnejšijezvočnisignal.
Zvočnasignalasprednjihinzadnjihtipalserazlikujeta,lahkopajutudi
izključite,kojunepotrebujete.
Tipala
Tipalasobarvnousklajenaz
odbijačemavozila.
26
Gumb za izklop
Zvočnesignaletipallahkoizključite,kojihnepotrebujete.Na
primermedvlekoprikolicealipomikanjemvpočasnikoloni.
Alarmni sistem
Pomirjujočejeimetiavtomobil,kijevarenkot
Yaris.SToyotinimalarmnimsistemombosteše
boljpomirjeni,vašparkiranavtomobilpaše
dodatnozaščiten.
Zanesljivalarmnisistem,kidopolnjujeserijsko
vgrajenoelektronskoblokadomotorja.Navoljoje
tudidodatnotipalonagiba,kivasopozorina
poskustatvineinvlekevozila.
27
Pustolovska
Zadnji nosilec za kolesa
Toyotinadodatnaopremavamponujadvemožnosti.
ZnamestitvijoToyotinegastrešnegaprtljažnikainnosilnihnastavkovpolastniizbiri
dobiteskorajneomejenemožnostiraziskovanjavelikihpustolovščin,kijihnudiživljenje.
Lahekinizjemnomočenzadnjinosileczakolesaomogočavaren
prevozdvehkoles.Nosilec,kiseganamestinaToyotinovlečno
kljuko,jeopremljenzzadnjimisvetili,nosilcemregistrsketablice
invarnostnoključavnico.
StrešniprtljažnikjezasnovanposebejzaToyotoYaris.Ssvojolahkoinizjemnomočno
strukturopredstavljapopolnoosnovo,kijojemogočekombiniratizvsemiToyotinimi
izmenljiviminastavki.Mednamenskozasnovaniminastavkinajdetevse,odnosilcevza
smučiinjadralnihdeskdostrešnihkovčkovinnosilcevzakolesa.
DrugamožnostjezadnjinosileczakolesaEasyClick.Tajekleni
nosileczadvekolesizmožnostjozaklepanjavamomogoča
dostopdoprtljažnikaingajemogočepraktičnozložiti,kadarniv
uporabi.UporabljategalahkosToyotinovodoravnosnemljivo
vlečnokljuko,priloženipasotudinosilecregistrsketablicein
zadnjeluči.
Električna napeljava
Enostavnamontažain
povezavalučinanosilcuza
kolesaaliprikolicissvetilina
avtomobilu.Navoljov
različicah7P/12Nin13P.
28
Vodoravna snemljiva vlečna kljuka
Velikavlečnazmogljivostinpriročnosnemljivakljuka.Kljukaimavlečnozmogljivostmed750in
1050kg(odvisnoodvrstemotorjavvašemavtomobilu)injenavoljozelektričnonapeljavo.
Fiksna vlečna kljuka
Idealnarešitevzavsakodnevnevlečnepotrebe.Nudivlečnozmogljivostmed750in1050kg
(odvisnoodvrstemotorjavvašemavtomobilu)injenavoljozelektričnonapeljavo.
29
30
Strešni kovčki
Zaradiaerodinamičneoblikesovidetimanjši,kotsovresnici.Imajofunkcijocentralnegazaklepanja,
odpirajosezdesnestraniinsonavoljovstandardnialiluksuznirazličici.
Strešni kovčki za smuči
Enostavennačinprevažanjasmučarskeopreme.Navoljovstandardnialiluksuznirazličicis
centralnimzaklepanjeminodpiranjemzdesnestrani.
31
Pritrdilni trakovi
Izrednoodpornitorzijsko
nastavljivitrakovizapritrditev
tovora.
Strešni prtljažnik
Čvrstiinlahkialuminijastinosilcizmožnostjozaklepanja.
32
Nosilec za jadralno desko in
jambor
Varnapritrditevjadralne
deskezjamborom.
Nosilec za kajak
Sključavnicoinnastavljivimijermenizaprevozkajakov.
Luksuzni nosilec za kajak
Kompaktnazasnovazapritrditevkajakanaboku.
33
Nosilci za smuči in snežne deske
Pomerizasnovaninosilcizmožnostjozaklepanja,kijihlahkokombinirates
Toyotinimstrešnimprtljažnikomzavarnopritrditevsmučiinsnežnihdesk.Navoljo
vmanjši,srednjialivelikirazličiciinvposebniluksuznirazličicizraztegljivim
nosilcem,kiomogočaenostavnejšenatovarjanje.
34
Standardni nosilec za kolesa
Možnosthitregazaklepanjainodklepanjazaenostavno
natovarjanjeinraztovarjanje.
Srednji nosilec za kolesa
Opremljenssistemomprotikrajiinprofili,kisooblikovanitako,
datrdnodržijokolesamedprevozom.Možnostnamestitvena
obestranistrehe.
Luksuzni nosilec za kolesa
Lahekaluminijastinosileczmožnostjozaklepanjaindržaliza
kolesiinokvir.Držalozaokvirlahkonastavitevvišinistrehe.
Možnostnamestitvenaobestranistrehe.
35
36
Osebni prostor
Izbrani materiali, skrbno izdelane podrobnosti in obilo
udobja. Sedenje v Toyoti Yaris je užitek, ki ga boste
želeli doživeti znova in znova. Toyotina dodatna
oprema še polepša občutke.
S Toyotino notranjo dodatno opremo lahko izražate
svojo osebnost, si privoščite kanček razkošja in
naredite notranjost še bolj praktično. Izbira je odvisna
od vašega načina življenja. Z vsakim kosom dodatne
opreme boste svoj osebni prostor bolj prilagodili
svojemu okusu.
37
Usnjeno oblazinjenje
Nič se ne more primerjati z razkošjem Toyotinega usnjenega
oblazinjenja. Kombinacija elegance, udobja in praktičnosti je videti
tako dobro, kot je dobro sedeti v njej. Črno usnje s sivimi šivi, v
katerega so odeti sedeži in vzglavniki, je povsem prilagojeno
delovanju zračnih blazin.
38
Ščitniki vratnih pragov
Elegantennačinzaščitelakanapragovih.Navoljozasprednjain
zadnjavratavaluminijastialipolikarbonatnirazličici.
39
Gumijasti tepihi
Najboljšazaščitapredumazanijo,blatom,dežjeminrazlitjemtekočin.Posebejzasnovaniza
ToyotoYaris.
40
Tepihi iz klobučevine
Odpornitekstilnitepihivantracitnibarvi.NamenskozasnovanizaYarisovprtljažniprostor.
Tepihi iz velurja
Kombinacijaudobjainpraktičnostiizmehkegavelurja.Navoljovstandardnialiluksuznirazličicivantracitnialibežbarvi.
Obloga prtljažnika
Odpornazaščitanotranjostiprtljažnika.Izdebelečrnegumez
nedrsečopovršinoinvisokimirobovi.
41
Senčilo za zadnje steklo
Zaščitaprtljažnegaprostorainzadnjihsedežev.
Senčila
ElegantnačrnaToyotinasenčilaimajonesvetlečo
netransparentnopovršinonazunanjistrani.Topomeni,daščitijo
predsonceminpreprečujejopogledvnotranjost,obenempavam
omogočajopogledizavtomobila.
42
Senčilo za zadnji bočni stekli (pet vrat)
ZasnovanozazadnjibočnisteklipetvratnerazličiceYarisa.
Navpična mreža za pritrditev
tovora
Pritrdisejonakaveljčkev
prtljažnikuinmanjšikosivaše
prtljagebodoostalinasvojem
mestu.
Pepelnik
Dobrozatesnjenpokrovz
vzmetjozadržineprijetne
vonjave.
Sredinski predal
Praktičnadodatnarešitevza
shranjevanjemanjših
predmetov.
Klimatska naprava
Temperaturavkabinibo
ostalanaželeniravni.
43
Pomirjujoča
Skrbzamladepotnikezahtevavelikopozornosti.SToyotinimiotroškimi
sedežistelahkopomirjeni,sajjevsakposebejzasnovanzasvojostarostno
skupino.
PriToyotinihotroškihsedežihniničprepuščenonaključju.Pritrditvesovarne,
blagojeodporno,oblikapanudivarnostinudobje.Vašanajdragocenejša
prtljagabopopolnomavarnatakonakratkihkotnadolgihvožnjah.
44
Otroški sedež Baby-Safe Plus
Udobjeinzaščitazadojenčkedo9.meseca
starosti(do13kg).
Otroški sedež Duo Plus ISO fix
Zaotrokemed9.mesecemin4.letomstarosti
(približno9do18kg).
Otroški sedež Kid
Povišininastavljivsedežzaotrokemed4.in12.
letomstarosti(približno15-36kg).
45
Nega
Včasihsomalenkostinajpomembnejše.MeddodatnoopremoToyoteYarissotudipodrobnosti,kisonamenjenevašivarnostiinnegivašegaavtomobila.
01
02
03
04
01 Gasilni aparat, varnostni
trikotnik, komplet prve
pomoči
Nujnapripravanavse,kar
vaslahkočakaza
naslednjimovinkom.
02 Komplet rezervnih žarnic
Ostanitevarniskompletom
nadomestnihžarnic.
05
06
07
08
03 Odsevni jopič
Opazujinbodiopaženje
zlatopraviloosebne
varnosti.
04 Rezervni akumulator
Ustvarjenzavaševozilo.
05 Korektor laka
Navoljovoblikipisalain
razpršila.Namenjenvsem
drobnimpraskam.
46
06 Komplet za hitro popravilo
pnevmatike
Priključitegavelektrično
vtičnicovsvojem
avtomobiluinzatesniteter
napolnitepredrto
pnevmatiko.
07 Nega avtomobila
Popolnizborčistil,loščil,
mazivindrugihtekočinje
navoljoprivašem
najbližjemtrgovcus
Toyotinimivozili.
08 Stickerfix*
Samolepilnezaplateza
popravilomanjšihnapakna
laku.
*Prinajbližjempooblaščenem
prodajalcuToyotinih
avtomobilovvprašajtezasvoj
barvniodtenek.
Seznam dodatne opreme
Alarmnisistem
AvdiosistemTAS200
DAB
Deflektorjizraka
Električnanapeljava
Gumbzaizklop
Klimatskanaprava
Kromiranzaključekizpušnecevi
Kromiranaletevnavratihprtljažnika
Litaplatišča
Luksuzninosileczakajak
Navpičnamrežazapritrditevtovora
Negaavtomobila
Nosilcizakolesa
Nosilcizasmučiinsnežnedeske
Nosileczakajak
Obrobasprednjihmeglenk
Okrasnebočneletve
Otroškisedeži
Pepelnik
Platiščazazimskepnevmatike
Pritrdilnitrakovi
Stran
27
14
14
24
28
26
43
18
21
22
33
43
46
28&35
34
33
18
18
44
43
23
32
ProstoročnisistemBluetooth®
Senčila
Sistemdnevnihluči
Sredinskipredal
Strešnikovčki
Strešnikovčkizasmuči
Strešniprtljažnik
Strešnispojler
Ščitnikivratnihpragov
Tepihi
Tipala
ToyotinnavigacijskisistemTouch&Go
Usnjenooblazinjenje
Varnostnekolesnematice
VečpredstavnostninavigacijskisistemTNS350
VečpredstavnostninavigacijskisistemTNS510
Vlečnekljuke
Vogalnezaščitneletve
Zaščitazgornjegarobaodbijača
Zaščitnafolijanavratnihkljukah
Zaščitnafolijazadnjegaodbijača
Zaščitnebočneletve
Stran
14
42
19
43
31
31
33
20
39
40
26
15
38
23
12
13
29
24
5
25
25
24
47
Opremainspecifikacijeselahkospremenijobrezobvestila.NobenegadelategabesedilanidovoljenokopiratibrezpredhodnegapisnegadovoljenjapodjetjaToyotaAdriad.o.o.
Opomba:fotografijevozilinpodrobnostispecifikacijvtejbrošuriselahkorazlikujejoodmodelovinopreme,kisonavoljoprivas.
©2011IzdalipriToyotaMotorEurope,AccessoryBusinessDivision-Bruselj.
10/11/YARIS_ACC/SLO