Novotvorbe (tumorji) lasišca in kože

KO Z M ET OLEEi
DERM ATCI LO SKA
T R I H O L O G I JA IN
.JA
nnorj
f"lovotvorbo (t LJ
AS soair-rko?c
\,/
\,/
Deftnicija: za novotuorbouporabljamo v medicini razlitne izraze. Marsikje ie ie naibolj udomaten izraz tumor, ki
ga pa odktanjamo, ker dobesednopomeni Ie oteklino oz. kokrinokoli bulo. Boljia slovenskaizraza sto novotuorbaali
nouina oz. grlki neoplazma.
Novotvorbaali neoplazmaje vsakosamostojno,krajevno,netipidnoin
brezciljnobohotenietkiva in celic.Za organizemje novotvorbaparazit,
ker sprejemahrano iz organizma,tudi deje ta sam nima dovolj'
Razviiatisepridnenaenkratpopolnomasamostoinoin samovolino,
vendarnaprejsamona enem mestu,kasnejese lahko razSirina ved
mest.Netipidnostse kaZev tem, ker organizem,v kateremse razvija
,nima od te rastinobenekoristi,najvedkratpa samoveliko Skodo'
Teorijo
Novotvorbje dolgavrsta,omenili bomo samonajpogostej5e.
nastankunovotvorbje ogromno(virusna,iritacijska,embrionalana,
vpliv dednosti,vplivi sondnihZarkov,...).
so zelo Stevilne.Nad okolno koZoso neznatno,lahko pa tudi nekai
milimetrov dvignienein nagubane.Videti je, kot da bi bile prilepljene
na koZo.Niihovabarvaie sivorjavado skoraidrna.Na dotik se zde
nekolikomastne.Odtodimajo tudi ime. "Mastnost"je posledicaizliva
loja med njihove,pogostozelo visokegube.Zdravlieniestarostnih
bradavicje potrebnopredvsemiz kozmetidnihrazlogov(izrednoredko
se spremenijov malignonovotvorbo).Odstranjujeiose zelo enostavno
in nebolede(tekodidu5ik, modnekeretolitidnesnovi ali ekskohleacijas posebnokirurSkoZlidko).
odstranjevanje
Lodimo dve skupini novotvorb: benigne ali nenevarne ter maligne ali
nevarne (rakaste).Benignerastejotako,da okoliSnotkivo pred seboi
odrivaio.S kirurlkim posegompride do popolneozdravitve.Maligne
okolicopreraidajoin razdirajo.Pri tem delajo5emetastazeali zasevke.
Zasevekali metastazaje bolezenskokoti5de,ki ie oddaljenood mesta
prvotnegaobolenia,je pa iste naravekot prvotnoobolenje.Celice
zasevkapotujejov oddaljenatkiva po krvi in limfah. ee se maligne
ne odkrijejoin zdravijo,imajo siabonapoved.
novotvorbepravodasno
Preglednajpogostejiihbenignih (nenevarnih)novotvorb:
Starostnebradavice (Verrucae Seborrhoice Seniles, sl.1) so
na,pogosteiSe
benignenovotvorbelasiSdain koZe.S pravimi virusnimi
bradavicaminimajo nid skupnega.S tretjim desetletiemstarostise
zadnopojavljatinajvedkratna sencih,obrazu,na hrbtisdurok in
podlahti,na zgornjemdelu trupa, posebnona hrbtu in lasiSdu.Ne
zrastejole na soncuizpostavljeni,temvedtudi na pokriti koZi.Vdasih
Ateromi lasiSda
Ateromi so dostikratdednopogojenenovotvorbe.PokaZeiose v
starejSihIetih predvsemna lasi5du(s1.2). Lahko narasteiodo velikosti
otro5kepesti.Navadnoso brez las. Izvodilanimaio;vsebinaie gosta
belkasta,mastnaroZevinastaali komai nakazanaSmota'Pri kiru5ki
odstranitvije potrebnoprevidnoodstranitiovojnico.ee se ovojnicane
odstrani,selahkoponovijo.
Cilindromi (spieglerjevitumorii, sl. 3) so ateromupodobni,dostikrat
Starostne bradavice
ij
I
20
Naevus Sebaceus - "mastno znamenjett
Stevilni,redkozelo
veliki,avtosomno
dednopogojeni
tumorji lasiSda,
redkeje
obraza.Imenujejojih
5e"turban tumorii".
Njihovapowlina je
koZnebarve,atrofidna,
gladkakot biljardna
kroglain navadno
brez las. Nastanejoiz
celiclasnegafolikla.
Izvodilanimajo niti
nakazanega.Izredno
redkoselahko maligno
spremenijo.Terapijaje
kirurSkaodstranitev.
Obdasnoje zaradi
velikostikoZnega
>defekta<potrebna
plastidnaoperacija.
Naevussebaceus
Gilindromi lasi5da in obraza
(mastnoznamenje,
sl.4) je zelo pogostanovotvorbalasiSda.Nastaneiz lojnic. Lahko je
prisotnaZe pri rojstvu.Najvedkratse pojavi posameznoin je podoben
je moZno,da se malignospremeni,
rumenkastordedibradavici.V 20o/o
zatoje potrebnapozornostpri friziranju in desanju.Terapijaie kirurlka
odstranitev.
Naemangioma Gavernosum pri
deklici nekaj mesecev po rojstvu
Hemangiomi so zelo pogosti,rdediali
modrikastordeditumorji koZeali
sluznic,ki so gobastosestavljeni
iz
kapilarnihali SirSih,s krvjo napolnjenih
votlinic.Dostikratso prirojeni,lahko pa
sepojavijoSelekmalu po rojstvu.
Posebnaoblikaje vedjihemangiomHaemangiomaCavernosum(sl. 5). Ta
leZi dostikratv celoti podkoZnoin
lahko bledomodrikastosevaskozi
koZo,ki jo bodi nad sebol.Ti
hemangiomiso najboljpogosti,
zavzemajoneredko velike powSine,ali
pa jih je ved.Velikokratse sami od
sebe>odprejo<<
in tedaj zapu5dajo
depigmentiranebrazgotine.HuiSe
spontaneali travmatskekrvavitvese
dogajajosamoizjemoma,ker so njihovelastneZiliceob krvavitvi
trombozirane.Najboljpogostiso na obrazu,lahko pa serazvijejo
kjerkoli. Sotudi prirojeniali pa sepojavijokmalu po rojstvu.Nekajdasa
rasteioz bolnikom, potem pa zadnozaostaiati.Navad-nosami od sebe
izginejodo pribliZnoSestega
leta starosti,kar.ietrebabrezpogo;no
upoSte-vatipri
nameravanem
zdravljenju(sl. 6).
Keratosis Solaris
(KeratosisActinica,
Keratosis Senilis, sl.
7l vidimo pri ljudeh na
sondnisvetlobi
izpostavljeniodkriti
koZi,predvsemna
delu,na nosu,uhllih in
hrbti5aurok, pa tudi
na pleSastemlasiSduv
obliki nepravilno
oblikovanih,za noht
velikih,neenakomerno
sivkastih,suhih,
hrapavihploskev.
Dostikratje koZaob
sondnihkeratozah
vnetnopordela,kar je
znamenje,ki kaZena
velikomoZnost
malignespremembe.
ee je na powsini sondnekeratozeluska,ki se da z lahkotoodstraniti,je
pod njo navadnoerozija (rana),kar pomeni, da malignaspremembaZe
nastaia.lz solarnekeratozese lahko razvijespinocelidnikarcinom
(izrednoredko metastazira)ali
pa bazalioma.Preventiva
solarnekeratozeje primerna
zaSditapred soncem(pravilno
sondenje,zaSditnakrema,
obleka,pokrivalo...).Solarne
keratozezdravimos tekoCim
dulikom, elektrokoagulacijo
ali
ekskohleacijo.Danessev
zdravljenjumanjSihsolarnih
keratozvse ved uporabljajo
yisokekoncentracije(do 70%)
sadnihkislin.
Obstaiajo5eStevilnedruge
benignenovotvorbelasi5dain
koZe.V naslednji Stevilkibomo
pripravilipreglednaipogoste.itih
malignih (nevarnih)tumoriev
lasiSCa
in koZeter vlogo frizerja
pri sredevanjuz njimi.
Lepovas pozdravljamdo
prihodnjid!
Slobodan Vujasinovid, dr. med.
spec.za koZnein spolnebolezni
ZdraviliSde
LaSko
lsta deklica kot na cliki 5 v
starosti 7 let. Pri5lo je do
odliEne narayne regresiie
prirojenega hemangioma.
Vidna je samo manamalna
razredEenost las.