Pobuda za ustanovitev Agencije za nujno medicinsko pomoč

07.07.2014
Odprto pismo :
Pobuda za ustanovitev Agencije za nujno medicinsko pomoč Republike Slovenije
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, spoštovani bodoči poslanke in
poslanci, spoštovani člani bodoče vlade, spoštovani odgovorni v političnih strankah in v civilnih
gibanjih,
v času, ki je namenjen razmisleku o tem, kdo in kako naj v prihodnje skrbi za delovanje in razvoj naše
države je prav, da poiščemo dobre rešitve tudi za tiste dejavnosti, ki so življenjskega pomena za
državljane in se jim zato nikakor ne moremo odreči. Ena od takih dejavnosti je nujna medicinska
pomoč (NMP), ki se že vrsto let srečuje z velikimi problemi, ki hromijo njeno učinkovitost.
Sistem NMP je pomemben del zdravstva, ki deluje neprekinjeno, na celotnem ozemlju Slovenije in
nudi nujno medicinsko pomoč ljudem vseh starosti, ki so zaradi nenadne bolezni, poškodbe ali
zastrupitve življenjsko ogroženi. Samo pravočasna in kakovostna NMP omogoča življenjsko
ogroženemu možnost preživetja, hitrejše okrevanje, manjšo verjetnost trajnih posledic in s tem
manjše stroške zdravljenja.
Sistem NMP je pomemben in obsežen sestavni del osnovnega (predbolnišničnega) in bolnišničnega
zdravstva. Na predbolnišnični ravni je v sistem NMP vključenih 63 enot NMP, ki delujejo v okviru
zdravstvenih domov in 1 enota helikopterske NMP. V bolnišnični del sistema NMP so vključeni 2
univerzitetna klinična centra, 10 splošnih bolnišnic in nekatere druge specializirane bolnišnice.
Dejavnost nujne medicinske pomoči formalno obstaja v naši državi od 28.12.1996, ko je bil v
Uradnem listu objavljen Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Pričakovali bi, da bomo v 18
letih uspeli vzpostaviti sodoben in učinkovit sistem NMP, a se to žal ni zgodilo.
Če želimo v Sloveniji zgraditi sodoben sistem NMP, kot ga imajo razvite države, potem potrebujemo
državno institucijo Agencijo za NMP Republike Slovenije, ki bo prevzela vodenje, delovanje in razvoj
sistema NMP. V Agenciji za NMP bi delovali strokovnjaki s področja NMP, ki bi upravljali sistem NMP,
država pa bi Agenciji dala ustrezne pristojnosti.
Agencija za NMP mora prevzeti naloge in odgovornost za naslednje prednostne probleme sistema
NMP:















vzpostavitev učinkovitega vodenja sistema NMP,
zagotovitev enako kakovostne NMP na celotnem območju države,
izdelava enotnih strokovnih, organizacijskih standardov in standardov opreme enot NMP,
priprava pravnih predpisov (Zakon o sistemu NMP) in etičnih norm sistema NMP
vzpostavitev sistema kakovosti v okviru sistema NMP,
vzpostavitev enotne informacijske podpore sistema NMP,
vzpostavitev učinkovitega povezovanja sistema NMP z drugimi službami (gasilci, policija,
regijski centri za obveščanje, Civilna zaščita, Rdeči križ, vojska in drugi),
vzpostavitev enotnega sodobnega dispečerskega sistema zdravstva,
vzpostavitev enotnega sodobnega sistema brezžičnih zvez zdravstva,
vzpostavitev enotnega sistema prvih posredovalcev z avtomatskimi defibrilatorji (AED),
vzpostavitev sistema učinkovite uporabe AED na javnih mestih,
priprava predlogov izobraževalnih vsebin iz prve pomoči za osnovne in srednje šole,
vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja enot NMP,
vzpostavitev sodobne helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP),
priprava pravnih podlag za področje zdravstvenega varstva na prireditvah,






podpora pri strokovno organizacijski pripravi in delovanju urgentnih centrov,
vzpostavitev sodobne mreže enot NMP na predbolnišnični in bolnišnični ravni,
pripravljenost in usposobljenost sistema NMP na nesreče z velikim številom poškodovanih,
zagotavljanje kakovostne psihosocialne pomoči osebju v sistemu NMP,
racionalno financiranje sistema NMP,
promocija sistema NMP.
Iz opisanih nalog je razvidno, da nas čaka še veliko dela. Dosedanji način vodenja in razvoja sistema
NMP v Sloveniji žal ni bil učinkovit in z njim ni mogoče pričakovati sodobnega razvoja sistema NMP v
prihodnje. Dejstvo je, da danes nihče ne obvladuje, še manj pa učinkovito upravlja in usklajeno razvija
celoten sistem NMP. Zato so čim prej potrebne korenite spremembe.
Strokovnjaki za NMP so v okviru Zdravniške zbornice Slovenije že leta 2011 pripravili dokument
»Strategija razvoja sistema NMP v Sloveniji do leta 2020«, ki vsebuje vse strateške cilje in aktivnosti,
ki so potrebne za dosego teh ciljev. Zato potrebujemo institucijo (Agencijo za NMP ), ki bo ob pomoči
države te strateške cilje znala in zmogla uresničiti. Pri prizadevanjih za dosego takega sistema NMP
so nas že prehiteli na Hrvaškem, kjer so že 2009 ustanovili podobno ustanovo – »Hrvatski zavod za
hitnu medicinu«, ki je prevzela vodenje in razvoj sistema NMP (http://www.hzhm.hr/).
Vemo, da je v času gospodarske krize skoraj nespodobno predlagati ustanovitev nove agencije.
Morda bomo z neustanovitvijo Agencije za NMP res privarčevali nekaj denarja, zagotovo pa bomo
izgubili nekaj življenj naših državljanov, ki bi jih boljši sistem NMP lahko rešil. Samo učinkovit sistem
NMP omogoča pogoje za kakovostno izvajanje NMP. In za učinkovit sistem NMP potrebujemo
Agencijo za NMP RS.
Spoštovani,
prosimo Vas, da aktivno podprete prizadevanja za ustanovitev Agencije za nujno medicinsko pomoč
Republike Slovenije in s tem omogočite prebivalcem in obiskovalcem Slovenije sodobno, pravočasno
in kakovostno nujno medicinsko pomoč, ko jo bodo potrebovali.
S spoštovanjem,
mag. Mitja Mohor, dr. med.
Metka Božič , dr. med.
prim. dr. Gordana Kalan Živčec, dr. med.
asist. dr. Petra Klemen, dr. med.
Uroš Lampič, dr. med.
Štefan Mally, dr. med.
asist. mag. Hugon Možina, dr. med.
Gregor Prosen, dr. med.
mag. Renata Rajapakse, dr. med.
Primož Rus, dr. med.
asist. Mateja Špindler, dr. med.
prim. dr. Iztok Tomazin, dr. med.
asist. mag. Rajko Vajd, dr. med.