Her finner du referatet fra årsmøtet for 2014

REFERAT
- ÅnsruørE
Onsdag 26. februar
FoRTUNA GRENDAIÅG
zot4
2OL4-k|20:00
Sted: Solbakken Barnehage
Styrets sammensetning i 2013
Styreleder: Anne Lise Høyland, nr 7l
Nestleder: Stig Harald Haugen, nr 94
Sekretær: Trine H. Ytterås, 61
Kasserer: Terje Ottesen, nr 45
Styremedlem: Anders Imset Stormli, nr 828 (Flyftet)
Revisor: Nancy Rydberg Sonen, nr 69
Valgkomite: Stein Arne Storslett, nr 106 og Stefan Kåsbø|, nr 7g
Vararepresentant: Svein Vesterma, nr 72
Agenda
Valg av ordstyrer og referent
Valg av to husstander å signere årsmøteprotokoll
Godkjenning av innkalling
Opprop (fullmakter må være skriftlige. Hver husstand kan stille med maks. 6n
.
.
o
o
r
r
o
o
o
o
fullmakt)
Årsberetning 2013
Regnskap 2013
lnnkomne forslag
Budsjett
Valg
Eventuelt
Valg av ordstyrer
Anne Lise ble valgt som ordstyrer.
Valg av referent
Trine H. Ytterås ble valgt som referent.
Valg av to medlemmer til å skrive under årsmøteprotokoll
Dag Eirik Nordgård og stein Arne storslett er valgt til å underskrive årsmøteprotokoll.
Godkienning av innkalling
lnnkallingen ble
godkjent.
,
Opprop
Følgende husstander mØtte opp: 69, 94,6!,42,55, L06,40,77,45,6g, 9g, 43
Totalt L3 husstander med stemmerett, ingen fullmakter.
Årsberetning 2013
Anne Lise gikk giennom årsberetningen. Årsberetning godkjent.
ogll.
Utbygging Tesliåsen
Anne Lise informerte kort om styrets aktiviteter iforbindelse med planlagte utbygging.
Styret forsøker å følge med på utbyggingsplanene, nabovarsler etc, og oppmuntret til at
beboerne selv også må følge med.
Regnskap 2013
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer, Terje ottesen. Regnskap godkjent.
NY'IT ÅR ZO1A
lnnkomne forslag
Forslag L: Ang. skråningen nederst i feltet.
Styret tar ansvar for å kalle impliserte parter (sende mailtil alle/postkassestativ) til en
planlegging av ryddingen minimum L uke før vårdugnad. Styret
ønsker å ivareta naturen
i
skråningen samtidig som trærne ikke må ta nevneverdig sol fra aktuelle husstander. Ble
diskutert hva som er gjort tidligere og erfaringer. Forslag godkjent.
Forslag 2: Endring av vedtektene §4,
l.
Grendalagets øverste myndighet er Årsmøtet. ordinært årsmøte holdes innen utgangen av
februar måned. Tid og sted bestemmes av Styret og bekjentgjøres med minst 1 måneds
varsel. BekjentgjØring skjer på Grendalagets nettside samt ved e-post til medlemmene,
medlemmene må selv sørge for å være registrert i Grendalaget. Det bekjentgjøres også på
de 3 postkassestativene. Forslag til saker må være sendt Styret innen gitt dato, minimum L
uke etter varsel om møtet. lnnkalling med saksliste sendes til medlemmene senest 14 dager
før Årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak på de saker som er angitt på lnnkallingen.
Tidligere formulering:
Grendalagets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen
av
februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjØres med minst 1 måneds
varsel. Forslag må være sendt Styret innen en uke, slik at de kan sendes ut til medlemmene
innen 14 dager' lnnkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøte
kan bare fatte vedtak i de saker som er tatt opp på innkallingen.
Begrunnelse: Tidligere formulering var uklar, endringen er gjort for å presisere innholdet.
Forslag godkjent.
Forslag 3: Kontingent.
Styret foreslår å øke kontingenten fra kr 2.530 til kr 3.000.
Dette vil gi en Økning i inntektene på kr 23.500 pr år og bør være tilstrekkelig for å bygge opp
egenkapitalen over tid. Pr i dag har vi ca. kr 200.000 i «egenkapital».
Forslag godkjent.
Nye aktivitetsforslag fra fremmøtte husstander:
o
o
Sjekk opp hvilke rør Grendalaget har ansvaret for.
Hull i asfalt må utbedres. (Ett stort hull vedTO/tZl
Utbedring av sti sør for fotballbanen. Det er interessant å finne ut hva det koster
å utbedre stien.
Terje har sjekket med to aktører hva ny skikkelig sand tit sandvolleybanen vil
koste. Estimert kostnad: kr E0-70.000,-. s6ker kommunen om tilskudd.
Fotballbanen burde blitt utbedret. Bestille et lass med grus tilvårens dugnad for
oppgradering av fotballbanen.
Budsjett
Terje gikk gjennom budsjettet. Det ble stilt spørsmålved om midler tilfotballbanen skal
inkluderes. Budsjettet Økes dermed med kr 10.00O- til oppgradering av idrettsplass.
Budsjett, inkl. økning godkjent.
Valg 2014
Valgkomiteens
in
nstilling ble enstemmig vedtatt.
Nytt styre:
Navn
Anne Lise
Verv
Høyland
Stig Roar Haugen
Anne Lysheim
HeidiMonrad
Marianne Falkmo
Mefte Schevik
Nancy Rydeberg
Sonen
Stein Ame Storslett
Stefan Kåsbøl
Lengde på verv, Gjenværende tid,
år
år
På
valg?
Akseptert
Styreleder
2
1 Nei
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
2
1 Nei
2
2Ja
2Ja
2Ja
1Ja
Ja (ikke på
valg)
Ja (ikke på
valg)
Ja
Ja
Ja
Ja
't Ja
1Ja
1Ja
Ja
Ja
Ja
Revisor
Valgkomite
Valgkomite
2
2
1
1
1
1
Eventuelt
Alle oppfordres til å passe på søpla si slik at det ikke blir tatt av vinden.
Diskusjon vedr. kosting. Kommunen tar opp til rundkjøringen, resten som del av
dugnaden.
Tømmerhaugen nederst i svingen. Styret sjekker opp om når denne vil bli hentet.
Diskusjon vedr. tildekking av sandkasser.
o
o
o
o
Trine Husby Ytterås
Sekretær