Samråd med UAF 2013-11-20

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Samrådsprotokoll 2013-11-20 kl 13.00-15.00
Närvarande:
Jesper Jönsson Guldfisken FUB,
Marie-Louise ledsagare
Berit Kläpping FUB,
Ingvar Nilsson FUB,
Bertil Bengtsson FUB,
Ulrika Krämer Rektor för gymnasiesärskolan,
Bodil Markunger-Asp lärare
Andreas Lökholm Sektorchef, utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen.
Kerstin Andersson verksamhetschef, utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen.
Ulrika Jönsson kvalitetsinspektör, utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen.
Frånvarande: Gerd Pontén AA
Kerstin Andersson hälsade välkomna och lämnade ordet till Andreas Lökholm.
Föregående protokoll gicks igenom, inga synpunkter.
Andreas informerade om vad som är på gång i utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Han visade en Power Point som beskrev förvaltningens organisation efter 2013-12-31.
Enheten kommer då att delas upp i beställare och utförare. (se bilaga 1).
Andreas tog också upp frågan om Tvättens vara eller inte vara. Under 2012 beslutades att
tvätten skulle läggas ner eftersom en ny entreprenör skulle etablera sig med ett tvätteri i
Halmstad. Denne entreprenör backade och startade ett tvätteri i Båstad istället för i Halmstad.
Nu har ett förslag lämnats till nämnden att kommunen ska fortsätta driva tvätten. Man bör se
över den maskinparken som finns idag. Kostnaden för en förnyelse av maskinparken kommer
att bli ca tre miljoner.
Jesper framför att det är viktigt att tvätten får vara kvar. Det är en bra arbetsplats med bra
arbetsuppgifter. Jespers arbetskamrater står också bakom Jespers framförande.
Jesper säger att det är handikappade personer som arbetar på tvätten och att man inte bara kan
flytta dom till ett annat jobb.
Bodil informerar om Lärvux och lärlingsprogrammet.
Lokalfrågan gällande Lärvux är för tillfället löst. Man har nu stängt verksamheten på
Patrikshillsvägen och flyttat till Kattegattskolan. Eleverna kommer troligen att börja där
måndagen den 25/11. All teknik är inte helt klar ännu.
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen • Box 248, 301 06 Halmstad • Besöksadress: Axel Olsons gata 4B
Tel 035-13 95 92 • Fax 035-13 70 56 • Organisationsnr: 212000-1215 • Bankgiro 5189-0788 • Postgiro 6407119-4
E-post: [email protected] • www.halmstad.se
UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Lärvux har där fått två stora klassrum och ett grupprum på första plan. Personalen har gått en
brandutbildning för att kunna hjälpa eleverna ut om det skulle brinna.
Det ska starta en lärlingsutbildning på Lärvux. Det ska vara en grundläggande praktisk
utbildning. Det ska finnas både teoretiska och praktiska utbildningar.
Eleverna ska gå på denna utbildning i 20 veckor, längst två år. Handledare kommer att
utbildas på de arbetsplatser som eleverna kommer att få. Arbetsplatsen kommer att ersättas
ekonomiskt för att man tar emot eleverna. Målet är att det ska leda till en fast anställning med
lönebidrag.
För att detta ska bli så bra som möjligt är det viktigt att:




Samarbete finns mellan olika förvaltningar,
Väl fungerande handledning,
Ett nära samarbete mellan utbildning och arbetsplats,
Motivation hos eleven, men även hos alla som arbetar runt eleven.
Lärvux uppdrag





Samordna
Upprätta studieplan,
Betygsätta i samband med praktikplats,
Kontaktperson/utbildning av handledare på arbetsplatsen,
Genomföra den teoretiska utbildningen.
Ingvar önskar att deltagarna på samrådsmötet får fortlöpande information om hur detta
fortskrider. Kerstin lovade att så skulle ske.
Förslag från Marie-Louise???? Man kan marknadsföra sig från Lärvux på näringslivets
frukostmöte, för att ragga arbetsplatser till eleverna. Nästa frukostmöte är den 6/12 på
arbetsförmedlingen. Bodil skulle kontrollera om de fick delta.
Den 3/12 är ett extra samrådsmöte inbokat, mötet startar kl 08.00 gällande lokalerna på
Kattegattskolan.
Ulrika K informerar om att utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen annonserar efter en
ny rektor till Kattegatt och Sannarps skolans särskoleverksamhet.
Hon informerar också om att de elever som flyttade från Sannarp till Sture särgymnasiet
fungerar bra och trivs.
Vidare informerar hon om att vid studenten har eleverna vid särskolan möjlighet att välja om
de vill springa ut med alla andra elever eller med bara sin klass. Detta gäller för samtliga tre
särgymnasien i Halmstads kommun.
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen • Box 248, 301 06 Halmstad • Besöksadress: Axel Olsons gata 4B
Tel 035-13 95 92 • Fax 035-13 70 56 • Organisationsnr: 212000-1215 • Bankgiro 5189-0788 • Postgiro 6407119-4
E-post: [email protected] • www.halmstad.se
UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
När det gäller balen är detta också valfritt om eleven vill delta eller inte. Skolan hjälper till att
förmedla för särskolans elever om de vill delta, till studentkommittén. Balen är inte något som
skolan står för.
På övriga frågor förtydligar Jesper att det är viktigt att deltagarna får vara kvar på tvätten. Det
är roligt och god samhörighet mellan arbetskamraterna.
Nästa möte bokas till 2014-02-24 kl 14.00–16.00 på utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, lokal meddelat Kerstin senare.
Kerstin tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vi tangentbordet Ulrika Jönsson
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen • Box 248, 301 06 Halmstad • Besöksadress: Axel Olsons gata 4B
Tel 035-13 95 92 • Fax 035-13 70 56 • Organisationsnr: 212000-1215 • Bankgiro 5189-0788 • Postgiro 6407119-4
E-post: utbil[email protected] • www.halmstad.se