nyhetsbrev eU&CL 2014:1 18 juni 2014

Nyhetsbrev EU&CL 2014:1
18 juni 2014
What’s
new?
• EU-direktiv om skadeståndstalan vid överträdelser av konkurrens- reglerna
• Otillåtet informationsutbyte mellan konkurrenter
• Lagförslag för en effektiviserad konkurrenstillsyn
EU-DIREKTIV OM SKADESTÅNDSTALAN VID ÖVERTRÄDELSER AV
KONKURRENSREGLERNA
Den 11 juni 2013 presenterade EUkommissionen ett förslag till direktiv om skadestånd vid överträdelser
av konkurrensreglerna. Syftet med
förslaget är tudelat, nämligen (i) att
optimera samspelet mellan offentlig
och privat tillämpning av konkurrensreglerna och (ii) att säkerställa att alla
som utsatts för konkurrensöverträdelser ska ha likvärdig tillgång till
effektiva rättsmedel som kan leda till
full kompensation för den skada överträdelsen orsakat.
Inom EU garanteras den konkurrensrättsliga regelefterlevnaden genom såväl
offentlig som privat övervakning. EUkommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna får ålägga företag
böter vid konkurrensöverträdelser (s.k.
offentlig tillämpning; Eng. public enforce-
ment). Den offentliga tillämpningen syftar
emellertid inte till att säkerställa att företag som drabbats av en överträdelse får
ersättning för den skada som därigenom
uppkommer. Enskilda företag kan istället
kräva ersättning för liden skada inför
nationella domstolar (s.k. privat tillämpning; Eng. private enforcement).
I motsats till USA, där tonvikten inom
antitrusträtten ligger på den privata övervakningen, är privat skadeståndstalan på
konkurrensrättslig grund sällsynt inom EU.
Under åren 2006-2012 har 54 överträdelsebeslut från EU-kommissionen genererat
15 efterföljande skadeståndsmål och detta
i enbart tre jurisdiktioner; Storbritannien,
Tyskland och Nederländerna. Medlemsstaterna hanterar frågor om konkurrensrättsligt skadestånd och dess samspel med
offentliga sanktioner på vitt skilda sätt,
vilket har lett till osäkerhet om på vilka
villkor den skadelidande kan utöva rätten
till ersättning för konkurrensskada. I syfte
att råda bot på den rådande situationen
har EU-kommissionen föreslagit följande
nyhetsbrev EU&CL 2014:1
procedurregler som ska leda till effektivare
samspel mellan offentlig och privat övervakning.
Tillgång till bevisning och editionsplikt
För att styrka sitt skadeståndsanspråk
måste den skadelidande visa att en konkurrensöverträdelse har inträffat, kvantifiera den lidna skadan och visa på adekvat
kausalitet mellan skadan och överträdelsen. Nödvändigt bevismaterial innehas
dock oftast av motparten eller tredje man
och är många gånger inte tillräckligt känt
eller tillgängligt för den skadelidande. För
att motverka denna informationsassymmetri föreslår EU-kommissionen att de nationella domstolarna ska förordna om edition
av relevanta handlingar (Eng. disclosure of
evidence) förutsatt att skadelidanden visar
rimlig grund för misstanke och avgränsar
vilka kategorier av handlingar som
begärs utlämnade. Från editionsplikten
görs undantag för dokument som har
lämnats i samband med eftergiftsprogrammen, dvs. företagsredogörelser rörande
förmånlig behandling (Eng. leniency statetements) och förlikningsinlagor (Eng.
settlement statements). Editionsplikten
ska även temporärt inskränkas beträffande handlingar förberedda vid offentlig
tillämpning, t.ex. parternas svar på konkurrensmyndighetens begäran om upplysningar, eller handlingar som konkurrensmyndigheten har färdigställt i samband
med sitt förfarande. Dessa handlingar kan
utlämnas först efter det att konkurrensmyndigheten har avslutat sitt förfarande.
Bindande effekt av nationella beslut
EU-kommissionen har föreslagit att nationella konkurrensmyndigheters och domstolars lagakraftvunna beslut eller domar
i ett offentligrättsligt mål om konkurrensskadeavgift (böter), ska utgöra bindande
bevis i den efterföljande skadeståndsprocessen. Idag har sådana beslut eller
domar endast bevisverkan i ett efterföljande civilrättsligt mål om ersättning för
konkurrensskada.
Preskriptionsfrister
En preskriptionsfrist om minst fem år
har introducerats för att ge skadelidande
erforderlig tid att väcka talan efter det att
de blev medvetna om överträdelsen, den
skada den har vållat och lagöverträdarens
identitet. Om en konkurrensmyndighet
vidtar åtgärder inom ramen för en utredning eller ett förfarande med avseende på
en överträdelse som skadeståndstalan avser sker preskriptionsavbrott. Det tillfälliga
avbrottet i preskriptionsfristen ska upphöra tidigast ett år efter det att överträdelsebeslutet har blivit slutligt eller förfarandet
avslutats på något annat sätt.
Solidariskt ansvar
Det klargörs att om flera företag gemensamt överträder konkurrensreglerna ska
de vara solidariskt ansvariga för hela den
skada som överträdelsen orsakat. Ansvaret
för de som beviljats förmånlig behandling
ska dock begränsas till den skada de vållat sina egna direkta eller indirekta köpare
eller, om det är fråga om en inköpskartell,
sina direkta eller indirekta leverantörer. De
bötesbefriade företagen förblir dock fullt
ansvariga som gäldenärer i sista hand, om
de skadelidande parterna inte kan få fullt
skadestånd av övriga företag som deltagit
i överträdelsen.
Beräkning av skada orsakad av karteller
Karteller omfattas av förbudet i artikel
101 i Fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (”FEUF”). För att hjälpa
skadelidande att styrka och kvantifiera
liden skadan, introduceras en motbevisbar
presumtion med avseende på förekomsten av skada som en kartell orsakat. Då
EU-kommissionen har estimerat att 95
procent av karteller resulterar i en olaglig
överprissättning, faller bevisbördan istället på det överträdande företaget, som
besitter den nödvändiga bevisningen och
kan vederlägga denna presumtion genom
att bevisa att kartellen inte orsakat någon
skada. Bortsett från presumtionen sker
beräkning av konkurrensskadan på grund-
nyhetsbrev EU&CL 2014:1
val av nationella regler och förfaranden
samt mot bakgrund av effektivitets- och
likvärdighetsprincipen.
Ersättningsansvar
Skadestånd ska motsvara det positiva kontraktsintresset (faktisk förlust, intäktsbortfall och dröjsmålsränta).
Övervältringsförsvar och talerätt för indirekta kunder (Eng. Passing-on defence)
Utgångspunkten är att var och en som har
lidit skada till följd av en konkurrensöverträdelse har rätt till skadestånd, oavsett
om de är direkta eller indirekta kunder till
en kartell. Direkta kunder till ett kartellföretag kompenserar ofta den skada de
lider till följd av kartellföretagets överpriser genom att höja priserna på produkter de säljer till de egna kunderna (kartellföretagets indirekta kunder), dvs. de
övervältrar överpriserna på avtalsparter
i nästa handelsled. I en dylik situation får
det överträdande företaget åberopa detta
som en ”övervältringsinvändning”. Om den
direkta kunden har reducerat sin faktiska
skada genom att helt övervältra den på de
egna kunderna är inte den övervältrade
skadan ersättningsgill. I annat fall vore
risken stor att den direkta kunden fick
dubbel kompensation, vilket skulle kunna
resultera i en obehörig vinst. Bevisbördan
för att övervältring har skett faller dock alltid på det överträdande företaget. För att
underlätta för den indirekta kunden, som
ofta är slutkonsument, att styrka att denne
lidit den övervältrade skadan, införs en
presumtion om att övervältring av priset
har skett till den indirekta kunden. Övervältringsförsvaret är dock inte tillämpligt
när kostnaderna för överprissättningen har
övervältrats på skadelidande för vilken det
är rättsligt omöjligt att kräva skadestånd.
Den 19 mars 2014 har EU-kommissionen,
Europaparlamentet och ministerrådet nått
en uppgörelse över de mest omstridda
frågorna. Myndigheterna har bl.a. kommit
överens om ”svarta listan” över handlingar
som undantas från editionsplikten (bl.a.
dokument hänförliga till ansökan om s.k.
leniency eller ”förmånlig behandling”) för
att inte göra eftergiftsprogrammen mindre
effektiva. Det har dock föreslagits att de
nationella domstolarna ska pröva om de
handlingar skadelidande begär utlämnade
omfattas av svarta listan. När det gäller frågan om den rättsliga effekten av nationella
konkurrensmyndigheters och domstolars
slutliga beslut eller domar i andra medlemsstater ska de enbart ges bevisverkan
för att inte äventyra domstolarnas oberoende.
Vad händer härnäst?
Den 17 april 2014 godkände Europaparlamentet direktivförslaget. Just nu återstår
det för ministerrådet att formellt lämna sitt
godkännande. Därefter kommer medlemsstaterna att tilldelas en implementeringsfrist om två år för att implementera direktivet i den nationella rättsordningen.
OTILLÅTET INFORMATIONSUTBYTE
MELLAN KONKURRENTER
Uttalanden från företag i pressmeddelanden eller i media kan utgöra
ett otillåtet informationsutbyte
mellan konkurrenter. Ett pressmeddelande från EU-kommissionen
och ett beslut från den holländska
konkurrensmyndigheten har nyligen
skapat diskussion om omfattningen av
konkurrensbestämmelserna avseende
vilken prisinformation som är tillåten
för företag att kommunicera, och på
vilket sätt. Diskussionen rör frågan
om pressmeddelanden och andra uttalanden till media eller till en offentlig
publik kan anses vara ett, i konkurrenshänseende, förbjudet sätt att meddela konkurrenskänslig information till
konkurrenter.
nyhetsbrev EU&CL 2014:1
Att konkurrenter får reda på varandras
priser när de tävlar om kunder eller konsumenter på en öppen marknad är en
självklarhet. Detta medför ofta en ökad
konkurrens med lägre priser som följd, till
fördel för konsumenterna. Huvudregeln på
området kan därför sägas vara att ensidigt
offentligt agerande från ett företags sida,
t.ex. i form av meddelanden i en dagstidning, inte normalt sett utgör ett sådant
otillåtet informationsutbyte mellan konkurrenter som omfattas av förbudet i artikel
101 FEUF. Det har dock inte uteslutits att
ett mönster av parallella eller besvarade
offentliga uttalanden kan vara tillräckligt
för att ett företag ska anses ha gjort sig
skyldigt till otillåten samordning i strid med
EU:s konkurrensregler. EU-kommissionens
pressmeddelande och beslutet från den
holländska konkurrensmyndigheten visar
nu på att offentliga uttalanden om framtida marknadsuppträdanden kan komma
att utredas och att det därmed inte endast
finns en teoretisk risk för att denna typ av
agerande kan utgöra en överträdelse av
förbudet i artikel 101 FEUF.
I november 2013 meddelade EU-kommissionen att den hade initierat ett ärende mot
flera linjefartygsföretag för containerlast.
Företagen hade tagit för vana att sedan
år 2009 flera gånger per år offentliggöra
information om kommande prishöjningar
på sina respektive hemsidor och i branschtidningar. Informationen innefattade dels
uppgifter om storleken på prisökningen
och dels uppgifter om när en sådan ökning
skulle komma att träda i kraft, vilket vanligtvis var några veckor efter offentliggörandet. Informationen var överlag
liknande för alla inblandade företag.1
I januari 2014 meddelade den holländska
konkurrensmyndigheten, Autoreit
Consument en Markt (”ACM”), att den hade
avslutat en utredning om holländska
mobiloperatörer. ACM hade godtagit
åtaganden från de berörda företagen att
upphöra med offentliga uttalanden som
skulle kunna leda till otillåten samverkan i
strid med konkurrensreglerna. ACM framhöll särskilt två typer av uttalanden som
skulle kunna leda till en sådan samverkan;
dels uttalanden av ledande befattningshavare vid medverkan i en konferenspanel
och dels uttalanden till en branschtidning
vid en intervju.2
Av EU-kommissionens yttrande och ACM:s
beslut kan man dra slutsatsen att även
offentliga yttranden i tidningar eller i andra
medier eller till offentlig publik riskerar att
bedömas som en otillåten prissignalering.
Ledande befattningshavare eller medarbetare med försäljnings- eller marknadsföringsansvar bör därför iaktta försiktighet
med, eller helt avstå från, att offentliggöra
prisändringar tidigare än nödvändigt. Om
sådana uttalanden ändå bedöms nödvändiga bör företaget motivera och dokumentera behovet av uttalandet.
LAGFÖRSLAG FÖR EN EFFEKTIVISERAD KONKURRENSTILLSYN
Regeringen har i proposition
2013/14:135 lämnat förslag på bestämmelser som ska effektivisera tillsynen
på konkurrensrättens område.
Ett förslag rör reglerna om ansökan om
förmånlig behandling (Eng. leniency).
Företag som erkänner att de har deltagit i
en olaglig kartell kan helt eller delvis slippa
betala böter, s.k. konkurrensskadeavgift,
1
EU-kommissionens pressmeddelande, 22 november 2013, Antitrust: Commission opens proceedings against
liner shipping companies, finns att hämta på; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1144_en.htm.
2
Autoreit Consument en Markt pressmeddelande, 9 januari 2014, Ärende nr 13.0612.53, ”Commitments decision with mobile operators”.
nyhetsbrev EU&CL 2014:1
för det olagliga agerandet om de själva
anmäler sig till Konkurrensverket. Eftergift
från böter får medges för det företag som
är först med att anmäla en överträdelse
av förbudet mot konkurrensbegränsande
samarbete till Konkurrensverket, förutsatt
att anmälan innehåller sådana uppgifter
att det finns tillräckligt underlag för ingripande mot överträdelsen. Endast ett av
de företag som deltagit i en överträdelse
kan erhålla eftergift. Företag som deltagit
i ett konkurrensbegränsande samarbete,
men som inte uppfyller kraven för eftergift, kan istället få en nedsatt konkurrensskadeavgift. Böterna kan då reduceras med
som mest 50 procent, beroende på om det
anmälande företaget är det första, andra
eller tredje företaget som uppfyller förutsättningarna för nedsättning.
Förslaget innebär att Konkurrensverket ska
kunna ge företag anstånd med att lämna
sådana uppgifter som krävs för att företaget senare ska kunna befrias från eller
få nedsatt konkurrensskadeavgift. Genom
införande av ett s.k. kölappssystem kan
företag välja att antingen ge in en fullständig ansökan om eftergift eller nedsättning direkt eller ansöka om en ”kölapp”
och komma in med en fullständig ansökan
senare. Kölappen skyddar företagets plats i
kön under tiden företaget sammanställer fullständig information. Enligt
förslaget behöver anmälan endast innehålla information om vilken produkt överträdelsen avser, vilka andra företag som
deltar i överträdelsen och vad överträdelsen syftar till. Under förutsättning att
fullständiga uppgifter lämnas innan anståndstiden löpt ut, ska uppgifterna anses
ha lämnats när anmälan gjordes. Lagförslaget syftar till att göra det enklare för företag att anmäla en överträdelse av förbudet
mot konkurrensbegränsande samarbete till
Konkurrensverket.
kurrenslagen innehåller snäva tidsfrister
för Konkurrensverkets handläggning. När
Konkurrensverket har fått en fullständig
anmälan om en företagskoncentration har
verket att under en tidsfrist om 25 arbetsdagar ta ställning till om koncentrationen
ska lämnas utan åtgärd eller om en särskild
undersökning ska inledas. Om en part i
koncentrationen lämnar förslag till
åtagande förlängs tidsfristen till 35 arbetsdagar. Inom dessa tidsfrister får parterna
eller andra medverkande i koncentrationen
inte vidta någon åtgärd för att fullfölja koncentrationen. Om Konkurrensverket beslutar om inledande av särskild undersökning
gäller en ny tidsfrist om 3 månader som
verket har på sig att väcka talan om förbud
eller åläggande rörande koncentrationen.
Förslaget som läggs fram i propositionen
innehåller bestämmelser som gör det möjligt för Konkurrensverket att tillfälligt stoppa löptiden för de tidsfrister som tillämpas
vid prövningen. Möjligheten att ”stoppa
klockan” syftar till att effektivisera Konkurrensverkets handläggning vid prövning av
företagskoncentrationer. Beslut om stoppad löptid ska kunna meddelas av Konkurrensverket om en part i koncentrationen
inte har följt ett åläggande att lämna uppgifter som behövs för prövningen. Fristen
börjar löpa igen första arbetsdagen efter
det att åläggandet har följts. På begäran
av part ska Konkurrensverket även kunna
stoppa löptiden för fristen som gäller för
inledande av särskild undersökning, under
så många dagar som verket bestämmer.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1
augusti 2014.
Ett ytterligare förslag rör de tidsfrister
Konkurrensverket har att förhålla sig till vid
prövning av företagskoncentrationer. Kon-
nyhetsbrev EU&CL 2014:1
Advokatfirman Hammarskiöld & Co
Besöksadress: Skeppsbron 42
Box 2278
103 17 Stockholm Kontaktpersoner EU&CL
Claes Langenius (Partner)
[email protected] Telefon: +46(0)8 578 450 00
Fax: +46(0)8 578 450 99
www.hammarskiold.se
Joakim Sundbom (Partner)
[email protected] Patricia Helanow (Senior Associate)
[email protected]
Rickard Haglund (Senior Associate)
Masoud Kinsdale (Senior Associate)
Anna Rzewuska (Associate) [email protected]@[email protected]
Maja Karlsson (Associate)
Evelina Olsson (Associate)
[email protected]
[email protected]
Denna publikation från Hammarskiöld & Co förmedlar information och kommentarer på den juridiska utvecklingen av intresse för våra klienter. Nyhetsbrevet är inte en heltäckande sammanställning av de behandlade
frågorna och är inte avsett att utgöra juridisk rådgivning. Läsare skall därför alltid söka specifik juridisk rådgivning innan de vidtar några åtgärder med anledning av de frågor som behandlas i nyhetsbrevet.
nyhetsbrev EU&CL 2014:1