Planbeskrivning Tryggarp

Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2014-08-20
Reviderad 2014-11-17
Normalt planförfarande
Planbeskrivning
Diarienummer 2014-221
Antagen av MBN 2014-12-10 § 234
Laga kraft 2015-01-09
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Innehållsförteckning
INNEHÅLLSFÖRTECKNING .................................................................................................... 2 INLEDNING ................................................................................................................................... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG ............................................................................................... 3 PLANDATA OCH AVGRÄNSNING .................................................................................................... 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................... 4 ÖVERSIKTSPLAN ........................................................................................................................... 4 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN ........................................................................................................ 4 BESLUT OM NY DETALJPLAN......................................................................................................... 5 PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN ................................................................................. 5 BEHOVSBEDÖMNING .................................................................................................................... 5 Bakgrund ................................................................................................................................. 5 Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande .................................................... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR ..................................................................... 6 MARK OCH VATTEN ...................................................................................................................... 6 Utfylld markyta ....................................................................................................................... 6 Vegetation ............................................................................................................................... 7 Bokån ...................................................................................................................................... 7 Grundvatten ............................................................................................................................ 8 Strandskydd ............................................................................................................................. 8 KULTURMILJÖ .............................................................................................................................. 8 Laga skifte år 1849 ................................................................................................................. 8 Fornlämningar ........................................................................................................................ 9 Biotopskyddade stenmurar...................................................................................................... 9 KOLLEKTIVTRAFIK ....................................................................................................................... 9 NUVARANDE MARKANVÄNDNING ................................................................................................ 9 PLANERAD MARKANVÄNDNING .................................................................................................. 10 Ny tomt för industri ............................................................................................................... 10 Biotopskyddade stenmurar .................................................................................................... 10 Dagvatten .............................................................................................................................. 11 Bokåns kantzon ..................................................................................................................... 11 Tekniska anläggningar.......................................................................................................... 11 Biotopskyddade diken ........................................................................................................... 11 Stenserydsvägen .................................................................................................................... 12 STÖRNINGAR OCH RISKER ........................................................................................................... 12 Översvämning ....................................................................................................................... 12 Övriga risker och störningar ................................................................................................ 13 TEKNISK FÖRSÖRJNING ............................................................................................................... 13 Vatten och avlopp ................................................................................................................. 13 Dagvatten .............................................................................................................................. 13 Övrig teknisk försörjning ...................................................................................................... 13 GENOMFÖRANDE ..................................................................................................................... 14 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE ......................................................................... 14 GENOMFÖRANDETID................................................................................................................... 14 ANSVARS- OCH KOSTNADSFÖRDELNING ..................................................................................... 14 FASTIGHETSKONSEKVENSER ...................................................................................................... 15 TIDPLAN ...................................................................................................................................... 15 MEDVERKAN ............................................................................................................................. 15 2
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen upprättas för att skapa planmässiga förutsättningar att etablera
en industri på mark som inte tidigare varit planlagd. En cirka 10 000 m2 stor
tomt planläggs för industri. En planbestämmelse om byggnadsteknik redovisas i syfte att minska risken för att byggnader skadas på grund av eventuell
översvämning av Bokån.
Området närmast Bokån redovisas som allmän plats/natur. I området finns
biotopskyddade stenmurar. Bokån är ekologiskt känslig och därför är det
viktigt att fördröja dagvatten innan det når vattendraget. På plankartan
illustreras lämpliga områden för fördröjningsanläggningar.
Plandata och avgränsning
Planområdet är beläget vid infarten till Forserum från riksväg 40, utmed
Stenserydsvägen. Planområdets areal är cirka 1,2 hektar. Nässjö kommun
äger fastigheten Tryggarp 1:30.
Följande handlingar tillhör denna detaljplan:
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning
 Fastighetsförteckning
3
Översiktsbild av planområdet
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900 med normalt
planförfarande.
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Den kommunomfattande översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige
den 28 februari 2013, redovisar inte några särskilda riktlinjer eller rekommendationer för det aktuella planområdet.
Fördjupad översiktsplan
För området gäller en fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Nedanstående punkter är relevanta som planeringsunderlag för den aktuella detaljplanen.

Planområdet ligger inom område V7 - Tryggarp öster – som utpekas
som ett lämpligt nytt industri- och verksamhetsområde i en prioriterad
första etapp. Tillfart till området ska ske via befintlig väg mot Horshaga
och kompletterande industrigator. Se nedan under rubriken Planerad
markanvändning/Ny tomt för industri.

Det är angeläget att en industriexploatering inte innebär att Bokån belastas med förorenat dagvatten. För att detta inte ska ske är det nödvändigt att titta vidare på en lämplig dagvattenhantering i detaljplaneprocessen. Se nedan under rubrikerna Teknisk försörjning/Dagvatten.

I framtiden bör någon form av satsning göras på och runt Stenserydsvägen för att sträckan in mot centrum ska bli mer välkomnande.
En tanke kan vara någon form av allé och en fortsättning på den belysning som idag finns från samhället och förbi bebyggelsen söderut. Se
nedan under rubriken Planerad markanvändning/Stenserydsvägen.

Plats bör lämnas utmed Stenserydsvägen för att i framtiden kunna
bygga en gång- och cykelväg utmed denna. Gång- och cykelvägen kan
sedan planskilt passera riksväg 40 och nå nya verksamhetsområden söder om denna väg. Se nedan under rubriken Planerad markanvändning/Stenserydsvägen.

Forserum är beläget relativt högt över omgivande vattendrag och sjöar
varför risken för översvämning på grund av påverkan från ytvatten är
liten. Vid exploatering av nya verksamhetsområden måste dock risken
beaktas främst i den sydvästra delen av område V7 utmed Bokån. Se
nedan under rubriken Störningar och risker/Översvämning.
4
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Beslut om ny detaljplan
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-05-21 att ge miljö- och byggkontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.
Planens förenlighet med miljöbalken
Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Detaljplanen bedöms inte strida mot
bestämmelserna i detta kapitel. Planområdet berörs inte av kapitel 4 i miljöbalken ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för
vissa områden i landet”. Kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormerna. Miljökvalitetsnormer är olika gränsvärden för utomhusluft, omgivningsbuller och
vatten som inte får överskridas. Detaljplanens genomförande bedöms inte
medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids.
Behovsbedömning
Bakgrund
Kommunen ska vid upprättande av detaljplaner bedöma och ta ställning till
om planens genomförande kan antas leda till så kallad betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen 4 kapitlet 34 §. Om så är fallet ska en miljöbedömning av planen göras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
För att avgöra om detaljplanen kan antas medföra betydande negativ miljöpåverkan har en behovsbedömning upprättats, daterad 2014-07-25. Behovsbedömningen sammanfattas nedan.
Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande
Den planerade markanvändningen bedöms som lämplig med hänsyn till gällande plan- och miljölagstiftning. Gällande miljökvalitetsnormer bedöms
inte överskridas. De miljöfaktorer som särskilt uppmärksammats är närheten till Bokån, dagvattenhanteringen och eventuell risk för översvämning.
Detaljplanens genomförande är i linje med miljömålet ”God bebyggd
miljö”.
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.
5
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Förutsättningar och förändringar
Mark och vatten
Utfylld markyta
Planområdet utgörs till större delen av utfylld markyta bestående av överskottsmassor från markberedningen vid Folkets park-området i Forserum.
Geoteknisk undersökning
En geoteknisk undersökning utfördes i området (BGK 2011-02-21,
nr 11026) innan utfyllnaden med överskottsmassor gjordes. Av undersökningen framgår att jorden i huvudsak består av sand med varierande kvaliteter av silt, grus och sten, som överlagras av ca 0,5 meter tjockt lager av
mulljord, torv. Sten och block förekommer över hela området men mest i
sydvästra delen. Jordens relativa fasthet i sandlagret är låg till mycket låg
under första metern, för att sedan bli medelhög till hög längre ner, skiktvis
mycket hög. Trycksonderingarna har avbrutits i mycket fasta skikt eller vid
stopp för sten och block på 0,8 till 3,1 meters djup. Grundvattennivån konstaterades i öppet skruvborrhål på 0,2 till 0,3 meters djup under markytan i
två punkter. Grundvatten förekommer i den naturligt lagrade grusiga, siltiga
sanden.
Mot bakgrund av undersökningen ges följande rekommendationer för
grundläggning. Mull, torv och löst lagrat material grävs ur innan uppfyllningar påbörjas. Fast botten erhålls från cirka 0,5 till 1 meter under markytan. Exakt urgrävningsnivå bestäms i samband med schaktning, så att ren
fast schaktbotten erhålls. Schaktbotten läggs med fall mot vattenavledande
diken, pumpbrunnar eller motsvarande. I det grusiga sandiga materialet med
hög genomsläpplighet är grundvattentillströmningen mycket hög. Grundvatten ska vara avsänkt till minst schaktbottennivå när fyllning påbörjas.
Schaktbotten kan vid behov stabiliseras med grovt bergkrossmaterial.
Innan utfyllnaden med överskottsmassor gjordes schaktades det översta lagret med mull/torv bort och lades upp i sydvästra delen av området.
6
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Biotopskyddade diken
Några diken som avvattnade tidigare jordbruksmark löper genom området.
Dikena omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken, förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Se vidare
under rubriken Planerad markanvändning/ Biotopskyddade diken.
Vegetation
I Bokåns kantzon i södra delen av planområdet växer lövträd och sly. I
östra delen av området förekommer kärrväxter bland annat kaveldun. Det
finns inte några sällsynta eller hotade växtarter inom planområdet.
Bokån
Bokån, som gränsar till planområdet i söder, rinner mot nordväst till Stensjöån, Huskvarnaån och Vättern och tillhör Motalaströms huvudavrinningsområde. Den ekologiska statusen i Bokån är måttlig. Det är bedömning av fisk och näringsämnet fosfor som avgjort statusen. Bedömningen
stärks av en omfattande hydromorfologisk påverkan. Eftersom vattendraget
idag har måttlig status finns risk för att det inte uppnår god status år 2015.
Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist till 2021. Om alla möjliga
och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021.
En av de åtgärder som länsstyrelsen har registrerat som en del i långsiktig
planering för bättre vatten är ekologiskt funktionella kantzoner. Närmiljön
har stor påverkan på livsbetingelserna i vattendraget. En varierad och naturlig kantzon är en förutsättning för god ekologisk status. I små vattendrag
ska kantzonen vara minst 15 meter bred. Se vidare under rubriken Planerad
markanvändning/Bokåns kantzon.
Den kemiska statusen exklusive kvicksilver bedöms som god i Bokån.
7
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Grundvatten
Grundvattenförekomsten Forserum södra tillhör huvudavrinningsområdet
Motalaström och är av typen sand- och grusförekomst. Den kemiska statusen är god, men det finns risk att god kemisk status inte uppnås 2015. Bedömningen grundar sig på att den potentiella föroreningsbelastningen bedöms som mycket stor. Bland påverkanskällorna märks riksväg 40 som passerar över grundvattenförekomsten. Miljökvalitetsnormen är fastställd till
god kemisk grundvattenstatus 2015.
Den kvantitativa statusen för grundvattnet är god och det bedöms inte finnas risk att statusen förändras till 2021. Miljökvalitetsnormen är fastställd till
god kvantitativ status 2015.
Strandskydd
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 16 maj 1975 bland annat att
strandskydd inte råder vid vattendrag som markerats med enkel blå linje på
topografiska kartan i skala 1:50 000. Bokån redovisas med sådan enkel blå
linje varav följer att planområdet inte omfattas av strandskydd.
Kulturmiljö
Laga skifte år 1849
Av laga skiftes-karta över Tryggarp från 1849 kan utläsas att det aktuella
området var låglänt och sankt, vissa ägor betecknas som kärr. Ägorna
närmast Bokån benämns Qvarnängen, vilket kan tyda på att det fanns en
kvarn här vid vattnet.
Utdrag laga skiftes-karta över Tryggarp år 1849. Röd linje motsvarar planområdesgränsen.
Ägonummer 335 och 336 – Qvarnängen – kärr
Ägonummer 337 – Qvarnängen – sidländt (låglänt och sankt,
8 sluttande mot vatten)
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
På laga skiftes-kartan kan skönjas en liten väg som leder ner till ån där den
förmodade kvarnen låg. Vägen gick troligen strax intill den stenmur som
redovisas på grundkartan (underlaget till plankartan) och som ligger i nordsydlig riktning.
Dikena i området och avsaknaden av skog tyder på att området senare har
använts som jordbruksmark, sannolikt för slåtter och/eller bete.
Fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. Däremot finns ett
område på norra sidan av Stenserydsvägen ett par hundra meter norr om
planområdet, som innehåller fornåkrar och stensättningar, bland annat den
så kallade Kungsgraven.
Biotopskyddade stenmurar
Utmed ån finns stenmurar som
omfattas av biotopskydd enligt
7 kap. 11 § miljöbalken, förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Se vidare under rubriken Planerad
markanvändning/ Biotopskyddade
stenmurar.
Kollektivtrafik
Jönköpings Länstrafik kör en regionbuss sträckan Nässjö – Forserum med
närmaste hållplats vid Forserums station. Från stationen kan man även resa
med tåg mot Nässjö eller Jönköping och vidare. Tågen går med ett flertal
avgångar per vardag och även några på helgen.
Nuvarande markanvändning
Det finns inte någon bebyggelse inom planområdet idag. Området utgörs
huvudsakligen av låglänt kärrmark som tidigare använts som jordbruksmark.
Trafikverket är väghållare för väg 850, Stenserydsvägen, som är infart till
samhället från riksväg 40. En uppgift från år 2000 visar att vägen trafikeras
med 1270 fordon per årsmedeldygn. Vid södra sidan av vägen finns en parkeringsficka med ett par informationstavlor.
Norr om Stenserydsvägen gränsar industrifastigheten Drivkraften 1, där
verkstadsföretaget Bengtssons Mekaniska ligger.
9
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Planerad markanvändning
Ny tomt för industri
Verktygsindustrin SIVAB i Huskvarna planerar att flytta sin verksamhet till
Forserum. Företaget tillverkar verktyg till fordonsindustrins underleverantörer.
En cirka 10 000 m2 stor tomt planläggs för industri. Tomten får bebyggas
till en högsta nockhöjd av 12 meter. Detta för att bebyggelsen inte ska dominera över framtida intilliggande industriområde, samt relatera till angränsande planlagd mark. En planbestämmelse om byggnadsteknik införs i syfte
att minska risken för att byggnader skadas på grund av eventuell översvämning av Bokån. Bestämmelsen innebär att byggnader ska placeras på lägsta
markhöjd +274,0 meter. Se vidare under rubriken Störningar och risker/
Översvämning.
Industritomten får sin tillfart från Stenserydsvägen, mitt för infarten till
Drivkraften 1. Anslutningen ska utformas enligt VGU, Vägar och gators utformning. För att av trafiksäkerhetsskäl begränsa antalet korsningspunkter
till en enda anges utfartsförbud för övrig sträcka utmed industritomten. Att
angöra planområdet från vägen mot Horshaga, enligt rekommendationen i
den fördjupade översiktsplanen, är inte möjligt på grund av den långa industriväg som i så fall skulle behöva anläggas.
Enligt trafikverkets regler ska det finnas ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter från vägområdet. En 12 meter bred prickad zon - mark där byggnad inte
får uppföras - redovisas utmed norra sidan av industritomten. På en kort
sträcka väster om infarten kan bredden endast utgöra 8 meter på grund av
planerad exploaterings placering på tomten. Prickmarken utgör även
u-område, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar. Här kommer ledningar för vatten och avlopp att
läggas. U-området säkras genom ledningsrätt vid kommande lantmäteriförrättning.
För trafikplats Forserums ramp är det rekommenderade byggnadsfria avståndet 30 meter från beläggningskant. En prickmarkszon med motsvarande utbredning redovisas i nordvästra hörnet av industritomten.
Diagonalt över industritomten går en markförlagd gammal landskabel som
ej längre används. Det är tillåtet att bygga över den, men först behöver Skanova göra vissa avslutande åtgärder på kabeln.
Biotopskyddade stenmurar
Området närmast Bokån redovisas som allmän plats/natur. I området finns
vackra mossbelupna stenmurar som omfattas av biotopskydd enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. En del av
stenmuren längst i väster har tidigare övertäckts i samband med den utfyllnad som har gjorts. Kommunen som fastighetsägare har sökt dispens hos
länsstyrelsen för kvarvarande del, eftersom den kommer att tas i anspråk för
industritomt respektive dagvattenanläggning. Som särskilt skäl åberopades
10
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
bland annat det allmänna intresset av att tillskapa industrimark. Övriga
stenmurar utmed Bokån kommer att bevaras. Länsstyrelsen beslutade den
17 oktober 2014 att medge dispens från biotopskyddet.
Dagvatten
Den ekologiska statusen i Bokån är måttlig, enligt vad som beskrivits ovan i
stycket Mark och vatten, därför är det viktigt att dagvatten omhändertas på ett
bra sätt. Lämpliga områden för fördröjningsanläggningar illustreras i området som redovisas som allmän plats/natur. Se vidare under rubriken Teknisk
försörjning/Dagvatten.
Bokåns kantzon
Närmiljön har stor påverkan på livsbetingelserna i vattendraget. En varierad
och naturlig kantzon är en förutsättning för god ekologisk status. Kantzonen inom planområdet varierar mellan 4 och 22 meter.
Tekniska anläggningar
Ett mindre E-område för tekniska anläggningar redovisas i planområdets
östra del. Detta är tänkt att användas för ny transformatorstation för
EON´s behov. Inom fem meter från transformatorbyggnaden får det inte
finnas brännbara byggnadsdelar och brännbart upplag får ej uppställas. Tillfarten till E-området kommer att ske från Stenserydsvägen, vilket illustreras
på plankartan.
Biotopskyddade diken
Inom planområdet löper några diken som avvattnade den tidigare jordbruksmarken. Dikena bedöms som vattenförande mer än 6 månader av året
och omfattas därmed av biotopskydd enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Dikena kommer att påverkas vid detaljplanens genomförande. Kommun som fastighetsägare har sökt dispens hos
länsstyrelsen. Som särskilt skäl åberopades bland annat det allmänna intresset av att tillskapa industrimark. Länsstyrelsen beslutade den 17 oktober
2014 att medge dispens från biotopskyddet.
11
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Stenserydsvägen
Stenserydsvägen lämnas utanför planlagt område. Trafikverket är väghållare
och ansvarar för drift och underhåll. Utmed Stenserydsvägen finns möjlighet att i framtiden bygga en gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen kan
sedan planskilt passera riksväg 40 och nå framtida verksamhetsområden söder om denna väg. Det finns även utrymme för en trädplantering och/eller
belysningsstolpar på ena eller båda sidorna av vägen, i syfte att göra infarten
mot centrum mer välkomnande.
Störningar och risker
Översvämning
Någon större risk för översvämning bedöms inte finnas inom planområdet
på grund av de topografiska förutsättningarna och de vägar vattnet kan ta
vid extremt höga flöden. Enligt samtal med den förre markägaren samt personal på Bengtssons Mekaniska är det inte känt att området tidigare stått
under vatten, vilket stöder denna bedömning.
Bokån har ett tydligt fall på sträckan förbi planområdet. I samband med
grundkartans upprättande våren 2014 konstaterades vattenytan utmed planområdet på en sträcka av 150 meter falla från cirka 274 m.ö.h. (meter över
havet) till 271 m.ö.h (höjdsystem RH2000). Vattenytan mitt för planerad
byggnad låg på cirka 273,5 m.ö.h. Nivån på de första nedströms liggande
trummorna under trafikplatsen strax intill planområdet ligger på 270,10
m.ö.h. och angränsande gång- och cykeltunnel på 272,2 m.ö.h. Stenserydsvägen vid planområdets nordvästra hörn ligger under nivån 274 m.ö.h.
12
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
För att med rimlig säkerhet skydda byggnader och anläggningar från att
skadas vid mycket kraftig nederbörd införs en planbestämmelse om byggnadsteknik. Bestämmelsen innebär att byggnader ska placeras så att naturligt
översvämmande vatten från Bokån upp till 274,0 m.ö.h. inte skadar byggnaden. Med stöd av ovanstående bedöms detta vara tillräckligt för att säkerställa markens lämplighet med tanke på risk för översvämning.
Övriga risker och störningar
Avståndet från riksväg 40 till närmaste byggrätt inom planområdet är cirka
170 meter, vilket får anses väl tilltaget för att minimera risker i samband
med en eventuell farligt gods-olycka. Några bullerstörningar från riksvägen
förväntas inte heller uppkomma.
Det finns inte några bostäder i närheten av planområdet som kan komma
att bli störda av buller från den planerade industrin.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och
avlopp. Angränsande industri på andra sidan Stenserydsvägen (Bengtssons
Mekaniska) har en lokal VA-anläggning som sköts av Nässjö Affärsverk.
Detta är en anläggning som snart behöver renoveras. Nässjö Affärsverk har
för avsikt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp från närmaste anslutningspunkt i Forserum. Avloppet blir med så kallat lågtrycksystem (LPS).
Ledningarna kommer att läggas utmed norra sidan av industritomten, så
nära Stenserydsvägen som möjligt. Ett u-område redovisas på plankartan i
norra delen av kvartersmarken. U-området säkras genom ledningsrätt vid
kommande lantmäteriförrättning.
Dagvatten
Eftersom endast en fastighet genererar dagvatten i planområdet kommer
denna hantering att ske enskilt genom fastighetsägarens försorg. Fördröjning/rening av dagvatten måste ske innan det får ledas vidare mot den ekologiskt känsliga Bokån. Exakt hur detta ska utformas och dimensioneras utreds i projekterings- och bygglovsskedet. Detaljplanen medger att dagvattenhantering får ske både inom fastigheten (J-området) samt inom Naturområdet. Vid anläggandet av fördröjnings-/infiltrationsanläggningar med
mera, är det viktigt att ta hänsyn till Bokåns strandzon och de stenmurar
som finns där, så att dessa inte skadas. Vid nyttjandet av Natur-området
skall särskilt avtal skrivas med kommunen som reglerar utformning, ansvar
och skötsel. Den allmänna tillgängligheten till området får inte hindras.
Övrig teknisk försörjning
Eventuellt behov av brandvatten kan tillgodoses genom angränsande vattendrag - Bokån.
13
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Utmed norra sidan av Stenserydsvägen ligger en fiberkabel för bredband
som det nya industriföretaget har möjlighet att ansluta sig till.
EON Elnät AB är ansvarig för elförsörjningen och kommer att behöva
sätta upp en ny transformatorstation i östra delen av planområdet. Elkablar
kan anläggas utmed Stenserydsvägen.
Fjärrvärme är inte utbyggt till området utan värmeförsörjning får anordnas
enskilt.
Genomförande
Konsekvenser av planens genomförande
Ny industrimark tillskapas i Forserum i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. En ny industrietablering är positivt för näringslivet och samhället. Etableringen bidrar till en god marknadsföring av orten från
riksväg 40 och ger en trevligare infart mot samhället. Biotopskyddade diken
och en av de biotopskyddade stenmurarna försvinner. Planens genomförande innebär mer hårdgjord yta med risk för att förorenat dagvatten rinner
till Bokån, dock planeras dagvattenanläggningar i området närmast ån vilket
minimerar risken.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.
Ansvars- och kostnadsfördelning
Kommunen äger idag marken och säljer vid byggnation till intressenter. Ansvars- och kostnadsfördelningen mellan kommunen och exploatören regleras i separata avtal. För uppförande av bebyggelse och tillhörande anläggningar inom kvartersmark ansvarar byggherren. Eventuellt nyttjande av naturmarken för dagvattenanläggningar regleras i avtal mellan kommunen och
exploatören.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Kommunen genom Nässjö Affärsverk AB är huvudman för de vatten- och
avloppsanläggningar som anordnas inom planområdet.
Tekniska serviceförvaltningen ansvarar för avstyckning och försäljning av
industrimark samt kostnaden för detaljplanens upprättande.
E.ON Elnät AB ansvarar för elförsörjningen.
Fastighetsägaren är ansvarig för anläggande och skötsel av de dagvattenanläggningar som behövs inom fastigheten och inom Natur-området. Detta
regleras i ett särskilt avtal med kommunen.
14
Detaljplan för
Del av Tryggarp 1:30
Forserums tätort, Nässjö kommun
Planbeskrivning
Dnr 2014-221
Laga kraft 2015-01-09
Fastighetskonsekvenser
Cirka 10 000 m2 av fastigheten Tryggarp 1:30 avstyckas till en ny industrifastighet.
Det nya kvarteret får namnet ”Dynamiken”.
Tidplan
Detaljplanen skickas för samråd under augusti/september 2014, hålls tillgänglig för gransking i oktober/november, beräknas antas i december och
vinna laga kraft i januari 2015. Därefter kan fastighetsbildning ske och åtgärder vidtas för att genomföra planen.
Medverkan
Handlingarna har upprättats av miljö- och byggkontoret i samråd med tekniska serviceförvaltningen och Nässjö Affärsverk AB. Grundkartan har
upprättats av mätningskontoret.
Revidering
Planbeskrivningen har reviderats efter granskningsskedet genom att ett
stycke om strandskydd har lagts till på sidan 8.
Kartbilder och text angående biotopskyddade diken och stenmurar på sidan
10 – 12 har ändrats i överensstämmelse med länsstyrelsens beslut den
17 oktober 2014 att medge dispens från biotopskyddet.
I tjänsten
Helena Ahnstedt
Planingenjör
15