PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING
2013-09-06
PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Ändring av detaljplan 519,
Stadsplan för del av Billesholmsgård 15:1 m.fl,
Dungatan i Billesholm
Bjuvs kommun
Dnr 2012.0391
Planområdet sett från söder
Postadress
Box 501
267 25 BJUV
Besöksadress
Mejerigatan 3
Telefon
042–458 50 00
Telefax
042–782 32
Postgiro
3 45 82-7
Bankgiro
415-8549
E-post
[email protected]
Org.nr
SE212000-1041
ANTAGANDEHANDLING
2013-09-06
HANDLINGAR
Följande handlingar hör till planförslaget:
Plankarta med bestämmelser
Plan-och genomförandebeskrivning
Utlåtande
Fastighetsförteckning
PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att ändra användningen för Dungatan i
Billesholm från allmän platsmark för gata till kvartersmark för
småindustri.
Planen syftar till att legitimera befintliga förhållanden som
existerar idag. Bakgrunden är att ägarna till Billesholmsgård vill
förvärva gatumarken till sin fastighet för att bland annat
underlätta transporter till och från sin verksamhet. Gatumarken
används idag enbart av verksamheten själva och upplevs som
privat mark.
PLANDATA
Läge
Planområdet är beläget vid infarten till Billesholm öster om väg
110, på Dungatan, strax väster om Fibergatan. Planområdets
gräns i söder utgörs av en grönyta och i norr av verksamheten
Agroma.
2
ANTAGANDEHANDLING
2013-09-06
Planområdet markerat
Areal
Den totala arean för planområdet är 0,2 ha.
Markägoförhållanden
Planområdet omfattar del av Billesholmsgård 15:1 m.fl. och ägs
Bjuvs kommun.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I Översiktsplan 2006 antagen 2009-05-28 är planområdet
markerat som planerat verksamhetsområde.
Detaljplan
Området ingår i detaljplan 519 för del av Billesholms gård 15:1
antagen 1980-01-28. Gällande detaljplan pekar ut Dungatan som
gata och omgivande mark som industri.
Gällande detaljplan 519, för del av Billesholmsgård 15:1, planområdet rödmarkerat.
3
ANTAGANDEHANDLING
2013-09-06
Riksintressen
Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-09-12 att ge
samhällsutvecklingsenheten i uppdrag att påbörja arbetet med
att ändra detaljplan 519, del av Billesholmsgård 15:1 m.fl.
Behovsbedömning MKB
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska de planer eller program vars
genomförande har en betydande miljöpåverkan miljöbedömas
i en miljökonsekvensbeskrivning. En bedömning av behovet
att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt kriterierna i
MKB-förordningen är gjord. Planförslaget bedöms inte
medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att
upprätta miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger.
Behovsbedömningen grundas på följande:
• Området är sedan tidigare detaljplanelagt. Ingen ny mark
tas i anspråk.
• Några risker för människors hälsa bedöms det inte få vid
genomförandet.
• Ingen risk att miljökvalitetsnormerna överskrides.
• Miljöpåverkan bedöms som ringa.
PLANENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KONSEKVENSER
Planförslag
Historik
En detaljplan med området inkluderat togs fram för
industriändamål år 1980. Planområdet pekades ut för
gatuändamål.
Pågående markanvändning Dungatan består idag huvudsakligen av gatumark som är
hårdgjord. Omgivande mark utgörs av industrimark i detaljplan.
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Agroma bedriver sin
verksamhet i form av verkstad för bland annat
lantbruksmaskiner och lastmaskiner på Fibergatan sedan 2006.
Planförslaget innebär i princip ingen ny bebyggelse.
Förändring
Marken närmast Dungatan är punktprickad i gällande plan,
vilket innebär att den inte får bebyggas. Den punktmarkerade
marken som löper söder strax om Dungatan tas bort i samband
med detta planförslag då den inte längre har en funktion.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området enligt
Riksantikvarieämbetet.
4
ANTAGANDEHANDLING
2013-09-06
Trafik
Gatunät
Planområdet ansluts till Fibergatan. Utfart sker mot Fibergatan,
samma utfart som idag.
Teknisk försörjning
Vatten
Området är redan anslutet till det kommunala vatten- och
avloppsnätet via befintliga anslutningspunkter i nord-sydlig
riktning inom planområdet. Inom planområdet finns också två
brandvattenposter.
El -och teleförsörjning
Inom planområdet finns både eledningar och optokablar.
Det går en lågspänningslinje längs med Dungatan. Det finns
också optokapblar som går tvärs över Dungatan.
I planområdets västra del finns det också ett kabelskåp (203710). Kabelskåpet ägs av Öresundskraft AB.
Längs med Fibergatan löper kablar som ägs av Skanova.
Hälsa och säkerhet
Buller
Planen innebär ingen större förändring från befintlig användning
och kommer därför inte innebära bullerpåverkan.
Luftföroreningar
Planen innebär ingen större förändring från befintlig användning
och kommer därför inte innebära någon påverkan på luften.
Sociala konsekvenser/Barnperspektiv
Bjuvs kommun vill sätta barnen i fokus i planeringen.
Planändringen från gata till industri kommer inte förändra
barnperspektivet från befintliga förhållanden, då området idag
utgörs av ett isolerat verksamhetsområde och ingen plats där
barn och unga vistas.
5
ANTAGANDEHANDLING
2013-09-06
GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen drivs med ett enkelt planförfarande och tidplanen
för processen bedöms vara följande:
Samråd
Antagande
Laga kraft
Våren 2013
Hösten 2013
Hösten 2013
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på fem år från den dagen den
vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för framtagande och genomförande av
detaljplanen.
Planavtal
Avtal om fastighetsreglering finns och reglerar genomförandet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning sker genom Lantmäterimyndigheten i Skåne
län.
Lantmäteriet bildar ledningsrätter i enlighet med avtalet om
fastighetsreglering.
Kabelanläggningen som löper längs med Fibergatan och som
ägs av Skanova markeras som u-område på plankartan.
Kommunen medverkar till att Skanova erhåller ledningsrätt.
Ekonomiska frågor
Planens ekonomi
Exploatören bekostar all förändring. Mark övergår från allmän
platsmark till kvartersmark.
Enskilda fastighetsägare står för utbyggnaden av anläggningar
inom kvartersmark.
Tekniska frågor
Exploatören tar över befintlig gatubelysning inom planområdet
och ansluter det till egen anläggning.
Exploatören kommer att sätta upp en grind tvärs över Dungatan
för att stängsla in verksamheten.
6
ANTAGANDEHANDLING
2013-09-06
MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN
I planarbetet har planeringschef Jarl Gustavsson och GISingenjör Pauline Pertorft från Bjuvs kommun medverkat.
Samhällsutvecklingsenheten
Bjuvs kommun
Gulistan Batak
Planarkitekt
Christel Sundberg
Samhällsutvecklingschef
7
Christer Pålsson
Kommunchef