PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KNJIŽNICE JOSIPA

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA
ZA LETO 2015,
usklajena s proračunskimi sredstvi
Knjižnica Makole
Slovenska Bistrica, maj 2015
Program dela in finančni načrt za leto 2015
Kazalo
1. ZAKONSKE PODLAGE, KI DOLOČAJO DELOVNO PODROČJE KNJIŽNICE JOSIPA
VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA ......................................................................................... 3
2. NALOGE KNJIŽNICE V LETU 2015 ........................................................................................ 4
3. KADROVSKI NAČRT KNJIŽNICE V LETU 2015 .................................................................. 5
3.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH ............................................................. 7
5. KNJŽNIČNO GRADIVO ........................................................................................................... 7
6. PREDVIDENI STROŠKI ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST ...................................................... 8
6.1. FINANČNI NAČRT PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA ZA LETO
2015 ............................................................................................................................................ 8
A. POSLOVNA DEJAVNOST .............................................................................................. 8
B. INVESTICIJSKA DEJAVNOST ...................................................................................... 13
6.2. FINANČNI NAČRT PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2015 ...................... 14
7. PROMOCIJA KNJIŽNICE ....................................................................................................... 16
8. ZAKLJUČNA MISEL .............................................................................................................. 17
2
Program dela in finančni načrt za leto 2015
1. ZAKONSKE PODLAGE, KI DOLOČAJO DELOVNO PODROČJE KNJIŽNICE
JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA
Osnova za načrtovanje dela ter obseg in razdelitev stroškov je veljavna zakonodaja in
podzakonski akti:
- Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. 87/01,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Ur. l. 96/02,
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Ur. l. 29/03,
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Ur. l. 73/03),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. 19/03),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica,
- Statut zavoda.
Osnovne naloge splošnih knjižnic opredeljuje Zakon o knjižničarstvu, ki določa tudi način
financiranje knjižnične dejavnosti kot javne službe, obveznosti lokalnih skupnosti, način
ustanavljanja knjižnic in nadzor. V 36. členu so določeni pogoji za izvajanje knjižnične javne
službe. Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti:
 ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,
 ustrezno število usposobljenih strokovnih delavcev,
 ustrezen prostor in opremo,
 ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti.
Naloge splošnih knjižnic določata 2. in 16. člen Zakona o knjižničarstvu:
 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 zagotavljanje dostopa do gradiva in elektronskih publikacij,
 izdelovanje katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 sodelovanje v medknjižnični izposoji,
 pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 informacijsko opismenjevanje in drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in
informacijsko delo,
 sodelovanje pri vseživljenjskem izobraževanju,
 zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti,
 organizacija posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture,
 organizacija dejavnosti in storitev za prebivalce s posebnimi potrebami,
 organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.
Knjižnica je organizirana tako, da s skupnimi strokovnimi službami zagotavlja centralno
upravljanje, nabavo, obdelavo in opremo knjižničnega gradiva, informacijsko dejavnost,
medknjižnično izposojo, komunikacijsko in računalniško povezavo, dostop uporabnikov do
katalogov knjižnic, baz podatkov in svetovnega spleta.
Območje delovanja Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je določeno v Pravilniku o
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Zajema območje štirih občin, kar
pomeni zaokroženo 35.800 prebivalcev: občina Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in
Oplotnica. Knjižnična mreža obsega poleg osrednje knjižnice v Slovenski Bistrici še šest
organizacijskih enot – krajevnih knjižnic: Oplotnica, Poljčane, Pragersko, Kebelj, Tinje in
Makole.
3
Program dela in finančni načrt za leto 2015
Občina
Slovenska
Bistrica
Oplotnica
Poljčane
Makole
SKUPAJ
Število
prebivalcev
Delež
25.265
4.056
4.456
2.024
35.801
70 %
11 %
13 %
6%
100%
V skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. L. 19/03, 2. – 8. člen),
mora vsaka izmed občin zagotavljati stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti, skupni
stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po
kriteriju števila prebivalcev po posamezni občini.
Knjižnica se po najboljših močeh, v okviru finančnih omejenosti ter s številom kadra, ki ga
premore, trudi biti prijazno središče kulture, izobraževanja, informacij in omogoča svojim
uporabnikom dostop do vseh vrst znanja in informacij na različnih medijih – od tiskanega,
knjižnega gradiva, serijskih publikacij, do elektronskih medijev ter, zlasti v zadnjem času,
dostopa do interaktivnih virov.
2. NALOGE KNJIŽNICE V LETU 2015
Prioritetne naloge Knjižnice Josipa Vošnjaka za leto 2015:
 strokovna prizadevanja za ohranitev obstoječe knjižnične mreže in nemoteno
zagotavljanje izvajanja knjižnične dejavnosti v mreži, s poudarkom na redni odprtosti
knjižnic v mreži,
 ohranjanje in nadgrajevanje kakovosti knjižnične zbirke, pravočasno strokovno
izločanje in odpisovanje starega ter poškodovanega gradiva v skladu s pravilnikom
Narodne in univerzitetne knjižnice,
 izvajanje kakovostne nabavne politike po mreži krajevnih knjižnic z upoštevanjem
specifik okolja, v katerem knjižnice delujejo,
 širjenje bralne kulture in pridobivanje novih članov,
 izobraževanje uporabnikov za uporabo knjižnice, njenih virov in informacij,
 redno obveščanje uporabnikov knjižnice in širše javnosti o novitetah knjižnične zbirke
in prireditveni dejavnosti v knjižnici (Vošnjakov kotiček v tedniku Panorama,
Vošnjakov napovednik dogodkov, prispevki v Bistriških novicah, Informatorju,
obvestila na Radiu Maribor, ažurna spletna stran …),
 nadaljevanje z bibliopedagoškim delom in projektom Rastem s knjigo,
 sodelovanje v projektih z drugimi ustanovami in knjižnicami (Zavod za kulturo,
[email protected], teden vseživljenjskega učenja, Veseli dan kulture, Pravljični večeri za
odrasle, Bralna značka za odrasle, Noč knjige, 25. maj dan KJV, Dan splošnih knjižnic),
 prizadevanja za ustanovitev krajevne knjižnice na Zgornji Polskavi in reševanje
prostorskih pogojev knjižnice Pragersko in Oplotnica,
 tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta osrednje knjižnice in krajevnih knjižnic,
4
Program dela in finančni načrt za leto 2015
 vzdrževanje kontaktov in dobrega sodelovanja s financerji in zagotavljanje rednega
financiranja,
 oblikovanje programa za pridobivanja alternativnih finančnih virov (donacije, trženje
dejavnosti, prostovoljni prispevki …),
 ohraniti število zaposlenih v knjižnici, saj na tem področju ne dosegamo niti strokovnih
priporočil niti določil podzakonskih aktov,
 usposabljanja zaposlenih za uspešno uresničevanje poslanstva knjižnice.
Stalne naloge knjižnice temeljijo na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin in pogojev, ki
jih bo knjižnica v skladu s financiranjem izvajala:
 enakopravno in demokratično dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij;
 pridobivanje in strokovna obdelava ter posredovanje knjižničnega gradiva;
 dopolnjevanje knjižnične zbirke, podatkovnih zbirk in elektronskih publikacij;
 zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva;
 sodelovanje v medknjižnični izposoji;
 pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
 informacijsko opismenjevanje;
 drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;
 zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti;
 organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture;
 sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju;
 organizacija dejavnosti in storitev za bralce s posebnimi potrebami;
 sodelovanje z javnostmi, zavodi in drugimi knjižnicami;
 zagotavljanje in razvoj prostorskih in tehničnih možnosti za izvajanje knjižnične
dejavnosti ter računalniške opremljenosti knjižnic;
 izvajanje promocije knjižnice in organizacija kulturnih prireditev, ki so povezane s
knjižnično dejavnostjo.
3. KADROVSKI NAČRT KNJIŽNICE V LETU 2015
Za nemoteno opravljanje zastavljenih nalog in doseganje ciljev knjižnice je potrebno zadostno
število zaposlenih z ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe in ustrezno usposobljenostjo.
Število zaposlenih in njihove kompetence so predvidene v kadrovskem načrtu knjižnice, opisi
in vsebine del pa v aktu o sistemizaciji. Le visoko motiviran kader je sposoben
samostojnega in odgovornega opravljanja dela in vključevanja v procese uresničevanja
poslanstva knjižnice. Zato je pomembno vzpostavljanje ustrezne organizacijske kulture ter
nenehno izboljševanje delovnega okolja, vzdušja in medosebnih odnosov.
Od delavcev knjižnice je v veliki meri odvisna kvaliteta knjižničnih storitev, zato je
njihovi usposobljenosti in motiviranosti potrebno nameniti veliko pozornosti.
Večina zaposlenih dela neposredno z uporabniki zato za tenkočuten in prepričljiv pristop do
ljudi potrebujejo posebne sposobnosti, znanja in veščine:
 komunikativnost,
 spretnost vodenja pogovora,
 spretnost vodenja skupin,
 samoiniciativno dvigovanje lastne kulture in izobrazbene ravni,
 ustvarjalen odnos do dela z zavedanjem pomena knjižničarskega dela in
ozaveščenostjo, da smo knjižničarji kulturni delavci, ki jih odlikuje široka
razgledanost.
5
Program dela in finančni načrt za leto 2015
Na podlagi 36. člena Zakona o knjižničarstvu, 14. člena Pravilnika o pogojih za izvajanje
knjižnične dejavnosti kot javne službe, Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov
osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov delovanja
krajevnih knjižnic, Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Knjižnice
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2008) načrtujemo v letu 2014 naslednjo kadrovsko
strukturo:
Delovno mesto
po katalogu
Bibliotekar
Višji knjižničar
Knjižničar
Direktor
Poslovni sekretar
Računovodja
Sistemski operater
Manipulant
Čistilka
Skupaj:
Stanje
31. 12. 2014
3,5
2
4,5
1
0,5
1
0
1
1+ pogodba
Načrt za 2015
Pravilnik
3,5
2
4,5
1
0,5
1
0
1
1+pogodba
8
2
4,63
1
1
1
1
1
2
14,5 + pogodba
14,5 + pogodba
21,63
Posebej izstopamo pri nedoseganju standarda zaposlenih bibliotekarjev, kar resnično zelo
čutimo pri organizaciji samega dela v osrednji knjižnici in krajevnih knjižnicah. V veliki meri
se kaže potreba po zaposlitvi sistemskega operaterja, saj za upravljanje z IKT opremo skrbi
podjetje Coala.
Po Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest, ki je bil sprejet leta 2008, je predvideno celo
delovno mesto poslovne sekretarke, vendar ga še do danes nismo uspeli realizirati. Po
normativih in glede na obseg dela poslovne sekretarke bi že danes potrebovali polno
zaposlitev. Zavedamo se resnosti situacije glede zaposlovanja v javnem sektorju in zato želimo
ohraniti zaposlitve vsaj v enakem obsegu kot do sedaj, saj so zaposlitve nujno potrebne za
nemoteno izvajanje nalog knjižnične dejavnosti.
Poleg redno zaposlenih delavcev nam pogodbeni delavki enkrat tedensko opravljata izposojo
v knjižnici Pragersko in Kebelj.
Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice (2004, objavljeno na spletnih
straneh ministrstva http://www.kultura.gov.si/) predvidevajo doseganje standardov do leta
2015. Popolnoma jasno je, da standardov do tega leta ne moremo doseči.
V Knjižnici Josipa Vošnjaka in njenih enotah je na današnji dan zaposlenih skupaj 14,5 delavca,
od teh je 10 strokovnih delavcev, s čimer ne dosegamo pogojev navedenega Pravilnika.
Zaposleni bodo razporejeni na delovna mesta, ki so v skladu s posameznimi pogodbami o
delu in sistemizaciji delovnih mest in nalog. Ne glede na razporeditev po pogodbah o
zaposlitvi je vsak strokovni delavec dolžan opravljati tudi druga strokovna dela, ki so
potrebna za nemoten potek delovnega procesa v knjižnici.
6
Program dela in finančni načrt za leto 2015
3.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je ena od prednostnih nalog kadrovskega načrta,
vendar je zaradi omejitev sredstev omejena na najnujnejše. Nadaljevali bomo s tematsko
zastavljenimi internimi izobraževanji in se udeleževali strokovnih srečanj, ki prinašajo v
delovno okolje nove ideje in sodobne pristope pri izvajanju stroritev za uporabnike. V letu
2015 bomo omogočali izobraževanja zaposlenih:
- na strokovnih seminarjih v okviru IZUM-a in NUK-a,
- na izobraževanjih, ki so nujna za nemoteno delo in delovanje v skladu z zakonodajo,
- na strokovnih posvetih in konferencah v Sloveniji in tujini,
- na pomembnejših knjižnih sejmih doma in v tujini,
- na mednarodnih srečanjih s knjižnicami iz tujine,
- na strokovnih ogledih drugih knjižnic v okviru Društva bibliotekarjev Maribor, Zveze
splošnih knjižnic in Knjižnice Josipa Vošnjaka.
Izvajali bomo tudi redne tedenske strokovne krožke kolektiva in izvedli strokovni dan
kolektiva knjižnice z ogledom Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. Strokovni dan je
predviden za 5. 6. 2015.
5. KNJŽNIČNO GRADIVO
Nabavna politika knjižničnega gradiva bo potekala v skladu s strokovnimi priporočili
bibliotekarske stroke. Gradivo se bo nabavljalo centralizirano za osrednjo in vse krajevne
knjižnice.
Pri izračunih sredstev za nakup knjižničnega gradiva smo poudarili izračunan delež občine in
sofinanciranje Ministrstva za kulturo iz razloga, ker v preteklih letih občine niso upoštevale
zakonskih podlag in so zagotavljale bistveno manj sredstev kot bi jih morale.
V okviru priporočil in glede na število prebivalcev na območju delovanja Knjižnice Josipa
Vošnjaka Slovenska Bistrica načrtujemo letni prirast:
 0,20 enote knjižničnega gradiva na prebivalca, to je 7.162 enot knjižnega in
neknjižnega gradiva,
od tega:
 0,178 enote knjižnega gradiva na prebivalca (6.374 enot);
 0,022 enote neknjižnega gradiva na prebivalca (788 enot);
 265 tekoče naročenih naslovov serijskih publikacij v osrednji knjižnici in enotah.
Sredstva za nakup knjižničnega gradiva v letu 2013, 2014 in usklajena za leto 2015
FINANCER
Občina Slovenska Bistrica
Občina Oplotnica
Občina Poljčane
Občina Makole
MIZKŠ*
SKUPAJ
Realizirano 2013 Realizirano 2014 Usklajeno za 2015
45.000,00
45.000,00
50.000
5.000,00
4.999,92
6.000
6.000,00
3.009,00
6.000
3.320,00
7.308,00
3.320
29.110,00
42.154,00
29.400
88.430,00
102.471,00
94.720,00
*MIZKŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
7
Program dela in finančni načrt za leto 2015
Glede na usklajena sredstva za nakup knjižničnega gradiva je razvidno, da nikakor ne moremo
doseči priporočila, ki ga nam nalaga država. Občini Slovenska Bistrica in Oplotnica bosta v letu
2015 namenili malo višja sredstva sredstev za nakup gradiva kot v letu 2014. Občina Makole
in Poljčane pa ostaneta na višini financiranja kot lansko leto.
Ministrstvo je v letu 2014 drastično znižalo sredstva in za leto 2015 ostaja na isti višini
sofinanciranja, kar je zelo malo za nakup gradiva za osrednjo knjižnico kot je naša.
Osnovna dejavnost vsake knjižnice je nakup gradiva – aktualnega. S takšnim trendom padanja
sredstev, kot smo jih deležni zadnja tri leta, je vedno bolj ogrožena glavna naloga knjižnice in
seveda osnovno poslanstvo knjižnice v okolju.
6. PREDVIDENI STROŠKI ZA KNJIŽNIČNO DEJAVNOST
Pri načrtovanju programa in predvidenih stroškov upoštevamo aktualno zakonodajo, v prvi
vrsti Pravilnik o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe, s katerim je določena
mreža knjižnic in minimalne zahteve izpolnjevanja pogojev za izvajanje dejavnosti splošne
knjižnice.
V skladu s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižic (Ur. L. 19/03) ter odlokom o
ustanovitvi zagotavlja vsaka izmed občin stroške delovanja knjižnice v svoji občini v celoti,
skupni stroški delovanja mreže, obdelave gradiva ter stroški uprave in vodenja pa se delijo po
kriteriju števila prebivalcev.
6.1. FINANČNI NAČRT PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA ZA LETO
2015
Finančni načrt Knjižnice Josipa Vošnjaka je pripravljen na podlagi temeljnih ekonomskih
izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2015.
Pri načrtovanju za leto 2015 je bila upoštevana 0,7 % letna rast življenjskih potrebščin v letu
2013 (Ur. L. 7/2014).
A. POSLOVNA DEJAVNOST
PRIHODKI
Prihodki so načrtovani na podlagi realizacije predhodnega leta in na podlagi pogodb o
sofinanciranju knjižnične dejavnosti s strani Ministrstva za kulturo in občin Slov. Bistrica,
Oplotnica, Poljčane in Makole.
Prilivi Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) za izvajanje javnega dela so načrtovani v skladu s
pogodbo o zaposlitvi.
Lastni prihodki so predvideni v okviru lanske realizacije in programa dela.
Pri drugih prihodkih je upoštevana rast cen življenjskih potrebščin za 0,2 %.
8
Program dela in finančni načrt za leto 2015
ODHODKI
Odhodki so načrtovani na podlagi realizacije v letu 2014 in na podlagi načrtovanih prilivov
prihodkov v letu 2015. Tudi pri odhodkih je upoštevana povprečna rast cen v letu 2014
(0,2 %) in so v skladu s programom dela.
V primerjavi z realizacijo leta 2014 večjih predvidenih načrtovanj ni, predvidevamo, da se bo
strošek knjižničnega materiala povečal zaradi nabave etiket in rfid nalepk (povečana nabava novih
knjig), prav tako stroški storitev pri vzdrževanju zaradi lanske nove pogodbe z VTZ ne bodo
veliko manjši. Načrtujemo tudi revizijo poslovanja.
Pri plačah in drugih prejemkih so upoštevani ukrepi, ki se predvidevajo na področju plač v javnem
sektorju v letu 2015.
Na dan 31.12.2014 imamo 14,5 zaposlenih in ne predvidevamo, da bi se število delavcev povečalo,
čeprav bi bilo nujno potrebno.
Minimalna plača: 790,73 eur.
Višina regresa za letni dopust je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni
uslužbencev mesecu pred izplačilom regresa in sicer:
– do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;
– od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 eurov;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 eurov;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 eurov.
Sredstva za prehrano se za leto 2015 planirajo v višini 3,57 eur/dan. Pri povračilih stroškov
prevoza na delo je upoštevana cena javnega prevoznika za razdalje v km, ki jih določa javni
prevoznik na našem območju (Arriva Štajerska d.d.)
Stroški javnih del so skladni z načrtovanimi za 5 zaposlenih v programu Pomoč v knjižnici.
Načrtujemo izplačilo ene jubilejne nagrade za 10 let v javnem sektorju.
Odpravnin ob upokojitvi v letu 2015 ne načrtujemo.
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 določa da
javni uslužbenci ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2015 napredujejo v višji plačni
razred oz. višji naziv, pravico do plače v skladu z višjim plačanim razredom oz. pridobljenim
nazivom pa pridobijo šele od 1. decembra 2015 dalje.
Načrtujemo, da bodo vsi odhodki pokriti s prihodki, seveda le ob predpostavki, da se pogoji
poslovanja ne bodo spremenili.
9
Program dela in finančni načrt za leto 2015
I Z K A Z P R I H O D K O V I N O D H O D K O V – FINANČNI NAČRT 2015
A.
POSLOVNA DEJAVNOST
Realizacija
I. P r i h o d k i
31.12.2014
A. Prihodki od poslovanja
Ministrstvo za kulturo
0,00
Dotacija za periodiko
Namenska sredstva
Zavod za zaposlovanje
Plače bruto, bruto
Prehrana, prevoz med delom
Zdravniški pregledi
Občina Slov.Bistrica
Plače javna dela
Plače bruto, bruto
Regres za LD, jubilejne, odpravnine
Prehrana, prevoz med delom
Dotacija za stroške dejavnosti
Premije za dodatno pok. zavarovanje
Dotacija bibliobus
Namenska sredstva
Investicijsko vzdrževanje
Občina Oplotnica
Plače bruto, bruto
Regres za LD, jubilejne, odpravnine
Prehrana, prevoz med delom
Dotacija za stroške dejavnosti
Dotacija za bibliobus
Plača - javno delo
Občina Poljčane
Plače bruto, bruto
Regres za LD, jubilejne, odpravnine
Prehrana, prevoz med delom
Dotacija za stroške dejavnosti
Plača - javno delo
Občina Makole
Plače bruto, bruto
Regres za LD, jubilejne, odpravnine
Prehrana, prevoz med delom
Dotacija za stroške dejavnosti
Dejavnost knjižnice
10
PLAN 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.882,42
48.750,00
44.769,99
6.731,28
381,15
42.100,00
6.400,00
250,00
297.175,58
285.995,00
14.694,72
199.420,86
4.580,70
13.724,03
40.044,89
1.069,35
21.901,03
1.740,00
0,00
8.570,00
199.405,00
4.500,00
13.700,00
30.748,87
400,00
21.971,13
1.700,00
5.000,00
42.070,69
44.858,00
25.117,43
636,20
1.984,00
6.290,76
3.650,18
4.392,12
27.650,00
650,00
2.000,00
5.896,15
3.661,85
5.000,00
47.854,78
47.921,28
37.430,10
758,98
2.949,03
6.000,00
716,67
38.401,28
770,00
3.000,00
5.000,00
750,00
25.831,18
25.680,00
19.398,82
425,11
1.327,25
4.680,00
19.110,00
420,00
1.300,00
4.850,00
38.553,44
21.436,00
20,04
170,88
15.042,00
1.215,09
650,60
18,84
39.575,24
Članarina
Strokovno svetovanje
Medknjižnična izposoja
Opomini, zamudnine
Nadomestilo za izgubljeno gradivo
Fotokopije
Rezervacije
Indeks
22.391,90
20,00
170,54
15.112,04
1.212,66
649,30
18,80
R15 :
R14
0,00
0,00
0,00
93,96
94,04
95,08
65,59
96,24
58,32
99,99
98,24
99,82
76,79
37,41
100,32
97,70
0,00
106,63
110,08
102,17
100,81
93,73
100,32
113,84
100,14
102,59
101,45
101,73
83,33
104,65
99,41
98,51
98,80
97,95
103,63
97,42
95,73
100,20
100,20
99,54
100,20
100,20
100,20
Program dela in finančni načrt za leto 2015
B.Finančni prihodki
Obresti od sredstev na TRR
99,38
110,00
99,38
110,00
Realizacija
I. P r i h o d k i
31.12.2014
C.Drugi prihodki
Drugi izredni prihodki
Č. Prevrednotovalni
poslovni prihodki
Odškodninski zahtevki
A.Dotacije drugih
Prihodki TVU
Refundacija drugih
Donacije – prispevki drugih
Prihodki od uporabe prostora
Prodaja papirja
D.
SKUPAJ PRIHODKI:
II. O d h o d k i
Material za vzdrževanje
Čistila
Knjižnični material
Pisarniški material
Zašč. sred., sanitetni mat. itd
Razni pomožni material
Stroški prireditev
Električna energija
Pogonsko gorivo (plin, bencin)
Kurivo za ogrevanje
Periodika, literatura, priročniki
Drobni inventar
Stroški storitev
Sprotno vzdrževanje
Storitve čiščenja
Investicijsko vzdrževanje
Storitve vzdrž. vozil
Prevozi,vinjeta
Telefonske stor.(tel.fax,GSM)
Poštne stor. (poštnina, znamke)
Komunalne stor.dimn., snaga, voda
Zdravstvene storitve
Nadgradnja račun. programov
Vzdrževanje programov
11
Indeks
PLAN 2015
R15 :
R14
0,55
0,00
0,55
0,00
1.685,24
500,00
1.685,24
500,00
850,49
840,00
29,67
29,67
98,76
300,00
25,69
0,00
488,80
300,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
0,00
102,29
36,00
40,00
111,11
507.025,55
493.207,72
97,27
PLAN 2015
R15 :
R14
31.12.2014
E. Stroški materiala in
storitev
Stroški materiala
110,69
110,69
30.647,64
31.689,04
444,39
1.909,11
4.472,76
3.203,27
4,33
352,73
2.469,73
9.019,12
1.019,56
7.423,54
88,40
240,70
445,28
1.912,93
5.209,26
3.500,00
6,57
353,44
2.474,67
9.037,16
1.021,60
7.438,39
88,58
241,18
82.147,54
87.895,86
12.392,74
4.849,50
0,00
518,61
593,30
5.029,52
2.452,57
2.828,00
381,15
490,62
2.866,32
11.216,00
4.770,00
5.000,00
519,65
600,00
4.350,00
2.457,48
2.833,66
381,91
491,60
2.872,05
0,00
0,00
103,53
100,20
100,20
116,47
109,26
151,73
100,20
100,20
100,20
100,20
100,20
100,20
100,20
107,00
90,50
98,36
0,00
100,20
101,13
86,49
100,20
100,20
100,20
100,20
100,20
Program dela in finančni načrt za leto 2015
Najemnine
Uporaba bibliobusa
Medknjižnična izposoja
Študentski servis
Storitve prireditev
Zavarovalne premije
Reprezentanca
Provizija UJP (plač. prom.)
Fotok., fotografske in druge storitve
Razne objave, takse, članarine
Druge storitve - revizija
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Izplačila po pogodbah, avt. honorar
Stroški storitev iz preteklih let
G.Amortizacija
2.425,19
25.551,21
71,71
1.076,07
3.188,96
5.246,64
343,49
598,92
3.699,81
2.502,22
0,00
1.273,44
3.767,55
0,00
0,00
Amortizacija
0,00
2.430,04
25.632,98
100,00
1.078,22
3.195,34
5.257,13
344,18
600,12
3.707,21
2.507,22
2.500,00
1.275,99
3.775,09
0,00
0,00
0,00
100,20
100,32
139,45
100,20
100,20
100,20
100,20
100,20
100,20
100,20
0,00
100,20
100,20
0,00
0,00
0,00
Indeks
Realizacija
2014
II. O d h o d k i
L. Drugi odhodki
40,20
Izredni odhodki
K. Finančni odhodki
Odhodki financiranja,izravnava
PLAN 2015
0,00
40,20
0,00
0,09
0,00
R15 :
R14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
4.348,69
4.200,00
3.071,42
0,00
1.277,27
3.000,00
0,00
1.200,00
379.800,35
379.423,86
291.449,94
11.694,75
0,00
46.941,46
11.073,26
15.700,29
1.477,41
293.737,00
10.800,00
0,00
47.276,86
11.100,00
15.700,00
810,00
96,58
97,67
0,00
93,95
99,90
100,78
92,35
0,00
100,71
100,24
100,00
54,83
1.463,24
0,00
0,00
496.984,51
503.248,76
101,26
O.RAZLIKA (D. minus N.):
10.041,04
-10.041,04
PRES.PRIH NAD O.pret.leta
12.864,79
10.041,04
SKUPAJ
22.905,83
0,00
E.Stroški v zvezi z delom
Izobraževanje (kotizacije)
Potni str., dnev., noč., cestnine - službeno
Potni str., dnev., noč., cest.-izobraževanje
F.Stroški dela
Plače zaposlenih
Regres za LD, jubilejne…
Nadurno delo
Dajatve na plače (soc.var.)
Prevoz na delo
Prehrana med delom
Premije za dodatno pokojn. zav.
Premije za prostovoljno zavarovanje,
drugi stroški dela
N.
SKUPAJ ODHODKI:
12
Program dela in finančni načrt za leto 2015
KNJIŽNIČNO GRADIVO
Pri načrtovanju knjižnične dejavnosti smo upoštevali podpisane izjave iz strani občin
Poljčane, Oplotnica, Makole in Slovenska Bistrica ter pogodbe s strani Ministrstva za kulturo.
Real. 2014
Viri:
Prenos iz lanskega leta
Dotacija drugih za nakup knjig
Dotacija-Občina Slovenska bistrica
Dotacija-Občina Oplotnica
Dotacija-Občina Poljčane
Dotacija-občina Makole
Ministrstvo za kulturo
Lastna sredstva-bukvarnica
Poraba:
Nakup knjig
Nakup neknjižnega gradiva
Nakup periodike
PLAN 2015
R15 : R14
89.786,70
98.068,11
0
810,00
45.000,00
5.000,00
6000,00
3.320,00
29.110,00
546,70
2.198,11
600,00
50.000,00
6.000,00
6.000,00
3.320,00
29.400,00
550,00
87.588,59
98.068,11
72.439,56
3.746,24
11.402,79
81.541,82
4.071,77
12.454,52
111,96
112,57
108,69
109,22
0,00
0,00
0,00
Saldo:
109,22
0,00
74,07
111,11
120,00
100,00
100,00
101,00
100,60
B. INVESTICIJSKA DEJAVNOST
Pri investicijski dejavnosti smo načrtovali, da bomo uspeli na razpisu za sofinanciranje
računalniške opreme s strani Ministrstva za kulturo. Pogodbeno dogovorjena sredstva s strani
občine Slovenska Bistrica v znesku 5000,00 za investicijsko vzdrževanje so prikazana v izkazu
prihodkov in odhodkov.
B.
INVESTICIJSKA DEJAVNOST:
I.
VIRI:
OSNOVNA SREDSTVA
Prenos iz predhodnega leta
Sofinanciranje MKS
Sofinanciranje - Oplotnica
Sofinanciranje Slov.Bistrica
Sofinanciranje Poljčane
Sofinanciranje Makole
Odškodnine
Poraba:
Osnovna sredstva
Osnovna sredstva-drobni inventar
Realizacija 2014
plan 2015
R15 : R14
10.114,12
6.658,95
65,84
6.030,56
4.658,95
77,26
981,00
2.000,00
203,87
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
79,30
0,00
0,00
1.023,26
0,00
0,00
10.114,12
1.962,15
3.493,02
6.658,95
4.000,00
2.658,95
65,84
4.658,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prenos v naslednje leto
Saldo:
13
203,86
76,12
Program dela in finančni načrt za leto 2015
6.2. FINANČNI NAČRT PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2015
Zaradi spremljanja in gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države in občin
moramo določeni uporabniki v skladu s 16. členom pravilnika o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, ki je
določen za druge uporabnike proračuna. To pomeni, da smo dolžni pri pripoznavanju
prihodkov in odhodkov upoštevati računovodsko načelo denarnega toka (plačane realizacije).
Na podlagi 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
smo pripravili finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2015.
Finančni načrt je pripravljen na podlagi realizacije prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka leta 2014 in predvidenih prilivov in odlivov, ki jih lahko načrtujemo za leto
2015.
Pri načrtovanju smo izhajali iz izhodišč, ki smo jih uporabili pri pripravi finančnega načrta za
leto 2015 po načelu poslovnega dogodka.
Pri spremljanju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ugotavljamo, da po letu
presežka prihodkov nad odhodki sledi leto presežka odhodkov nad prihodki, zato je finančni
načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka tako tudi pripravljen.
14
Program dela in finančni načrt za leto 2015
I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2015
Rast življenskih stroškov 0,02%
SPREJETI
- v evrih -
REALIZACIJA
FINANČNI
NAČRT
2014
2014
FINANČNI
NAČRT
2015
(1)
(2)
(3)
%
%
REALIZACIJ
REALIZACIJE
E
FINANČNEGA FINANČNEGA
NAČRTA
NAČRTA
2014/2015
2014/2015
(4=3/1)
(4=3/1)
I. SKUPAJ PRIHODKI
591305
600765
596874
100,94
99,35
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)
590960
600173
596334
100,91
99,36
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
547860
557028
554924
101,29
99,62
7400
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
29110
30391
31400
107,87
103,32
7401
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
468750
474068
474774
101,29
100,15
7402
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
7403,
7404
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
50000
52569
48750
97,50
92,74
43100
43145
41410
96,08
95,98
41000
40883
39500
96,34
96,62
400
107
110
27,50
102,80
1500
2155
1800
120,00
83,53
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
del 7130
del 7102
del 7100
del 7141
72
730
731
786
787
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
200
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
345
-
592
540
156,52
91,22
62
40
-
64,52
345
530
500
153,62
94,34
II. SKUPAJ ODHODKI
591305
593744
604718
102,27
101,85
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
591116
593259
604218
102,22
101,85
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
314078
277500
11500
24356
330821
291842
10973
26544
620
332625
293737
10800
26800
1000
105,91
105,85
93,91
110,03
-
100,55
100,65
98,42
100,96
161,29
722
842
288
39,89
34,20
52541
25762
20622
174
291
50110
25865
20720
174
292
47975
25937
20761
174
293
91,31
100,68
100,68
100,20
100,54
95,74
100,28
100,20
100,20
100,20
5692
3059
810
14,23
26,48
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 7102 Prejete obresti
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
del 7100
del 4000
del 4001
del 4002
del 4003
del 4004
del 4005
del 4009
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
del 4015
na podlagi ZKDPZJU
del 4010
del 4011
del 4012
del 4013
15
Program dela in finančni načrt za leto 2015
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
del 4020
del 4021
del 4022
del 4023
del 4024
del 4025
del 4026
del 4027
del 4029
403
404
410
411
412
413
127497
129318
129621,522
101,67
100,23
37390
27878
25770
2542
1000
18987
2209
40374
26242
26861
2619
1484
19665
2289
41155
26194
26615
2624
1200
19724
2205
110,07
93,96
103,28
103,24
120,00
103,88
99,82
101,93
99,82
99,08
100,20
80,86
100,30
96,33
11720
9784
9904
84,51
101,23
97000
83010
93996
96,90
113,23
189
485
500
264,55
103,09
189
485
500
264,55
103,09
0
7021
-7844
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
del 400
storitev na trgu 482
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
del 401
prodaje blaga in storitev na trgu 483
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
del 402
storitev na trgu 484
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD
ODHODKI (I.-II.)
-
-
111,72
7. PROMOCIJA KNJIŽNICE
Promocija je eden od elementov marketinškega spleta, ki skupaj z ostalimi omogoča uspešen
razvoj organizacije, v našem primeru javnega zavoda. Oglaševanje in odnosi z javnostmi sta
samo del promocijskih orodji. Z njihovo optimalno kombinacijo knjižnice predstavljamo svojo
ponudbo, oblikujemo podobo v javnosti in pridobivamo nove uporabnike.
Naša knjižnica bo tudi v letu 2015 usmerjena v nenehno izboljševanje vidnosti in
prepoznavnosti v okolju. S tem si prizadevamo pritegniti nove uporabnike in seznanjati
javnost z novimi storitvami. Zavedamo se moči komunikacij v družbenih medijih. Z načrtno
strategijo sodelujemo v socialnem omrežju ter tudi na ta način povečujemo pretok informacij
in idej, hkrati pa povečujemo prepoznavnost in ugled naše institucije in dejavnosti. Poleg tega
s svojo prisotnostjo v družbenih medijih vzpostavljamo dvosmerno komunikacijo z našimi
uporabniki, kar nam omogoča kvalitetno in premišljeno upravljanje odnosov z uporabniki.
O dogodkih, prireditvah in novostih bomo tudi v letu 2015 javnost obveščali na več načinov:
- z rednim izdajanjem Vošnjakovega napovednika dogodkov- mesečno,
- z informativnimi brošurami,
- z rednimi objavami v medijih,
- z ažurnimi objavami na domači strani knjižnice,
- z objavami na družbenem omrežju Facebook,
- s postavitvami tematskih razstav in drugo.
Glavne naloge knjižnice v letu 2015 so:
• redno tiskanje in dopolnjevanje Vošnjakovega napovednika dogodkov,
• redne objave v medijih (Panorama, Informator, Bistriške novice, Radio Maribor…)
• organizacija tematskih razstav,
16
Program dela in finančni načrt za leto 2015
 organizacija dogodkov in prireditev,
 izvajanje bibliopedagoških ur,
 izvajanje projekta Rastem s knjigo,
 skupen projekt Vošnjakovo leto kulture,
 projekt Vošnjakova bralna značka za odrasle,
 sodelovanje v projektu Pravljični večeri za odrasle,
 sodelovanje v slovenskem projektu Noč branja (23. april – svetovni dan knjig),
 sodelovanje v slovenskem projektu TVU (teden vseživljenjskega učenja),
 samostojni projekt 25. maj – dan KJV,
• mesečna izdelava seznama novosti knjižničnega gradiva za objavo na domači spletni
strani,
• izdelava priporočilnih seznamov knjig,
• načrtovanje in nabava promocijskih orodij
8. ZAKLJUČNA MISEL
KNJIŽNICA – DNEVNA SOBA LOKALNE SKUPNOSTI
"Soba brez knjig je podobna telesu brez duše." Cicero
Knjižnica je pomembna kulturna in izobraževalna ustanova v vsaki občini. Z letom nastanka
farne knjižnice 1858 se je začela zgodba knjižničarstva na bistriškem. Kmalu bo minilo 160
let. Skozi vsa ta leta je imela knjiga pri nas svoj pomen, težo sporočila – še posebej v času, ko
še slovenščina ni bila uradni jezik. Velika imena kot so dr. Josip Vošnjak, dr. Janko Sernec, dr.
Josip Sernec in Lovro Stepišnik so postavili trdne temelje knjižničarstvu na našem področju.
Matična knjižnica občine Slovenska Bistrica je bila ustanovljena 8. februarja 1965 na podlagi
odloka št. 021-21/64 Skupščine občine. Ob ustanovitvi je imela knjižnica 3200 enot
knjižničnega gradiva. Knjižnica je dobila prvega profesionalnega ravnatelja in prvo zaposleno
knjižničarko. V zadnjih desetletjih je bil razvoj dejavnosti zelo pester. Knjižnica se je selila,
obnavljali so se prostori, nastajale so krajevne knjižnice in razvijala se je informacijsko
tehnološka opremljenost knjižnice.
Danes, leta 2015 je knjižnica ena izmed nosilcev kulturnega življenja v občini. Je hram
knjižničnega bogastva s področja literature, informacij, domoznanskega gradiva. Je prostor
različnih dogodkov, predavanj, literarnih večerov, ki so dostopni vsem brez razlik in
brezplačno. Predvsem pa je knjižnica postala prostor, kjer se družimo, učimo in rastemo in je
idealno središče za vse generacije občanov.
V tednu od 25. do 30. maja bomo še posebej praznovali naše jubileje – 50 let Matične knjižnice
in 40 let Pionirske knjižnice. Za vas smo pripravili dogajanja na stojnicah pred knjižnico in
možnost vpisa v knjižnico brez plačila članarine za šest mesecev. Izkoristite to priložnost in
pridružite se veliki družini bralcev in članov knjižnice. Osrednji dogodek tedenskega
praznovanja bo literarni večer s pesnico in igralko Sašo Pavček.
Ponosni smo na uspešen razvoj naše dejavnosti v vseh občinah, kjer opravljamo knjižnično
dejavnost in si želimo še naprej dobrega sodelovanja ter zavedanja pomena in vloge knjižnice
v lokalnem okolju.
17
Program dela in finančni načrt za leto 2015
V letu, v katerega smo že pošteno zakorakali, se bomo ponovno trudili nabavljali gradivo, ki bo
zanimivo za različne ciljne skupine naših uporabnikov, saj je temeljno poslanstvo knjižnice
skrb za knjižnično zbirko in ustrezen izbor gradiva, ki javnosti prinaša kompetenten nabor
uporabnih virov.
Skozi vse leto bomo v goste vabili zanimive ustvarjalce, prepoznavne in tudi tiste manj znane,
ki s svojim delom zaznamujejo naše okolje. Konec leta bo nastal pisan mozaik dogodkov v
knjižnici, ki bo obogaten s stoterimi imeni gostov in obiskovalcev.
Še naprej bomo vestno izpolnjevali poslanstvo naše knjižnice. Vsem prebivalcem na območju
knjižnice bomo omogočali neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij ter
informacijskih in kulturnih storitev, kakor jih določajo zakoni in drugi predpisi.
Knjižnico bomo skrbno in odgovorno promovirali v lokalnem okolju in tudi širše. Prav tako
pomen branja, izobraževanja in obiskovanja dogodkov. Zavedamo se, da je knjižnica prostor
skupnosti, prostor, kjer se ljudje zbirajo in sprostijo v varnem kulturnem okolju.
Prepričani smo, da je knjižnica prostor, kjer se ljudje dobro počutijo in vanjo radi zahajajo.
Zaposleni v knjižnici se zavedamo našega poslanstva in ga bomo tudi v letu 2015 z vso
odgovornostjo izpolnjevali.
Pripravili: Patricija Breznikar, direktorica
Nada Medved, računovodkinja
Patricija Breznikar, direktorica
Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
18