Referat Uddannelsesudvalg UCL - 3. februar 2015 kl. 18:30

Dagsorden
Afdeling/enhed
Oprettelsesdato
Udarbejdet af
Journalnummer
Dokumentnavn
Dokumentnummer
Pædagogiske og Samfundsfaglige Uddannelser
3. februar 2015
HACH
–
Refereat Uddannelsesudvalgsmødet Pædagoguddanneslen 3. februar 2015
–
Referat Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalg Pædagoguddannelsen
ædagoguddannelsen
UCL - 3. februar
ebruar 2015 kl. 18:30 – 21:00
Deltagere:
Susan Linnet, Region Syddanmark
Poul Erik Pedersen, Socialpædagogerne
Rikke Hunsdahl, BUPL
Hans Erik Duschek-Hansen,
Hansen, Gymnasierne
Jannie Nielsen, underviser Pædagoguddannelsen
ædagoguddannelsen Odense
Ellen Habekost, underviser Pædagoguddannelsen
ædagoguddannelsen Jelling
Henriette Møller Larsen, studerende Pædagoguddannelsen Jelling
Jesper
er Roulund Nielsen, studerende Pædagoguddannelsen
P
Svendborg
Elsebeth Warthoe, studieleder Pædagoguddannelsen
P
Jelling (tilforordnet)
Niels Grønbæk Nielsen, vicedirektør (tilforordnet)
Afbud:
Eva Silberschmidt Viala, DPU
Ole Steen Hansen, Kommunerne
Finn Wiedemann, SDU
Orienteringspunkter
Orienteringspunkter fra vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen:
Nielsen:
Ny uddannelseschef i Jelling:
Annette Falk er ansat som uddannelseschef i Jelling og tiltræder sin stilling per 1. marts
2015. Annette Falk kommer fra en stilling som leder af administrationsbacheloruddanadministrationsbachelorudda
nelsen i Esbjerg,
sbjerg, UC Syd. Annette Falk har tidligere fungeret som leder og underviser i
såvel pædagog som læreruddannelsen.
Uddannelseschef Pædagoguddannelsen Odense/Svendborg p.t. sygemeldt
Uddannelseschef Mette Fedders
edders er p.t. sygemeldt. I mellemtiden ledes afdelingen i
Odense af en interim-ledelse
ledelse som består af medarbejdere fra afdelingen og uddanneluddanne
seschef Jon Lamberg, Socialrådgiveruddannelsen.
ocialrådgiveruddannelsen.
1. Referat fra sidste møde
Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.
2. Konstituering af udvalget – valg af formand
Kort præsentationsrunde.
Hans Erik Duschek-Hansen
Hansen meddelte, at han gerne stiller op som kandidat til forfo
mandsposten.. Alle tilsluttede sig forslaget.
side 1/5
Hansen takkede for valget.
Hans Erik Duschek-Hansen
3. Godkendelse af forretningsorden for uddannelsesudvalget
Der var forslag til følgende 2 ændringer:
• varslet for dagsordenpunkter ændres til 14 dage - § 4 i Forretningsordenen.
• godkendelse af referat på udvalgets efterfølgende møde.
Alle tilsluttede sig forslagene
slagene som blev vedtaget. Forretningsordenen blev herefter
endeligt vedtaget.
4. Pædagoguddannelsen i pressen
Vicedirektør Niels Grønbæk Nielsen redegjorde for UCL´s håndtering af pressesagen
som har kørt siden 15. januar 2015 m. kritik af pædagoguddannelsen om feedback
på opgaver og for ringe timetal:
timetal
Kommunikationsafdelingen i UCL har været i beredskab. Data har været fremskaffremska
fet. Møder afholdt med DSR. Personalet har været orienteret, og der har været afa
holdt et ekstraordinært personalemøde
personale
på Rømersvej. Bestyrelsen og uddannelsesuddannelse
udvalget har været orienteret.
Den 5. februar afholdes et udvidet møde med DSR,
DSR hvor data fra undervisningsevaundervisningsev
lueringer inddrages (Stud-puls
puls-data). Data viser, at 50% af de studerende finder ara
bejdsbelastningen overkommelig, 30% overkommelig, men med perioder med høj
belastning, og resten svarer,
svarer at de finder arbejdsbelastningen høj.
Som studiestøttende elementer er der tilknyttet projektvejledere til alle hold på ny
pædagoguddannelse. Modulstruktur
odulstrukturen i den ny pædagoguddannelse stiller
iller ændreændr
de udfordringer til de studerende.
Øvrige studiestøttende elementer vil blive gennemgået på mødet med DSR. Vi ønø
sker at sikre
ikre en tydelig introduktion til formål, proces, produktkrav og feedback-form.
feedback
Det ligger os på sinde, at etablere et tæt samarbejde
samarbejde med DSR. DSR er velfungerenvelfungere
de i mange af vore uddannelser.
Andre tiltag:
• Plakat om veje til dialog
• FAQ side på hjemmesiden
• Praktikinstitutioner
ioner informeres og opfordres til at give udtryk for synspunkter
• Fronter (UCL´s læringsplatform)
Der praktiseres mange
ange former for feedback til de studerende.. Direkte på opgaver,
men også indirekte (flere opgaver som indgår i en port folio). Professionshøjskolen
iværksætter et projekt der arbejder med feedback i forhold til uddannelsens læl
ringsmål.
side 2/5
semester GrundTimetallet varierer fra 4,4 lektioner + praktik til 13,3 lektioner per semester.
læggende er UCL´s pædagoguddannelse sammenlignelige med andre pædagogudpædagog
dannelser og bacheloruddannelser.
bacheloruddannelser
Studieaktivitetsmodellen beskriver andre studiestøttende aktiviteter. Ambitionen er,
at vi beskriver studiet som et work flow (arbejdsbelastning) der beskriver et fuldtidsfuldtid
studium.
Uddannelsens taksametre ligger i den lave ende, men det er ikke et anliggende
anliggend i den
nuværende interne håndtering af kritikken.
Kommentarer:
Formanden takkede for orienteringen og understregede vigtigheden af, at man italeital
sætter tingene, ”Man kan ikke tage for givet, at de studerende har kendskab til alle
detaljer i deres studie”.
5. Eksempel på uddannelsesforløb
uddannelsesforløb i den ny pædagoguddannelse,
pædagoguddannelse, herunder uddanuddannelsens tilrettelæggelse m henblik på høj studieintensitet – oplæg v. lektor Lars
Brøchner Berghold
Bergholdt, Pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsen Odense
Lars Brøchner Bergholdt gennemførte et oplæg om implementeringen
implementeringen af den ny pæp
dagoguddannelse v. UCL med et grundlag for uddannelsen som blev igangsat i en
studiekreds allerede tilbage i 2010. Man går fra et problemorienteret læringssyn til
et udviklingsorienteret læringssyn og til et innovationsbaseret læringssyn.
læringssyn. Den nye
innovationsmodel er målrettet brugerne og stiller nye krav til de studerende.
Den ny pædagoguddannelse er modulstruktureret med typisk 3 moduler pr fag supsu
pleret med et tværgående bånd/projekt hvor praksisfeltet inddrages. Modulerne fylfy
der ca. 16-18
18 lektioner per uge. Der gennemføres bl.a. undervisning m. teleprecense
m. flere samtidige hold i Odense og Svendborg. Introforløbet er erstattet af SoluSol
tionsCamp med mødepligt fra første dag. Alle projekter gennemføres i samarbejde
med praksisfeltet,
tet, hvor der er opbygget et meget stort kontaktnet. Projektet dækker
ca. 12-14
14 timer per uge, hvor øvelser indgår. Modellen har haft konsekvenser for
praktikken, hvor de studerende går fra mesterlære til medudvikler.
Modellen evalueres generelt meget positivt
pos
af de studerende og samarbejdspartsamarbejdspar
nerne. Karaktergennemsnitttet ligger meget højt v. førsteårsprøven.. Frafaldet er højehøj
re, hvilket sandsynligvis skyldes de større krav (årsagen er ikke dokumenteret). De
større krav kan muligvis bidrage til at hæve kvalitetsniveauet
kvalitetsniveauet i uddannelsen.
Målet med de studerendes projekter er:
• At institutionen tilføres noget nyt som beriger institutionen
institu ionen pædagogik
• A de studerende generelt bliver dygtigere både i teori og praksis
• At foretagsomhedsprincippet bliver en fast del af professionen
• At vore studerende magter at tænke i pædagogisk innovation og ALTID med
udgangspunkt i nye og bedre livsmuligheder/borgere
side 3/5
6. Udvalgets rådgivning: Der er behov for at sætte pædagoguddannelsen tydeligere
på dagsordenen i forhold til anerkendelse
anerkendelse af pædagogprofessionen som en professiprofessionsbachelor. Hvordan gør vi det i vores region?
Drøftelse med angivelse af hovedpunkter:
hovedpunkter
De undervisningsfaglige medarbejdere er enige i , at der bruges for få ressourcer i
uddannelsen. Frafald omfatter studerende
stud
som finder at systemet er for firkantet. Vi
misterr gode studerende. Et eksempel er, at man har reduceret fra 1 times vejledning
til 20 minutters vejledning per uge til hvert team.
team Studieaktivitetsmodellen berører
berør
den måde vi omgås de studerende på. Relationer
Relationer anses som et vigtigt målpunkt, og
mangler i den nuværende pædagoguddannelse. Man oplever, at der
er sker en kvalitetskvalitet
forringelse af uddannelsen.
De faglige organisationer peger på, at ressourcerne
r
anses som utilstrækkelige. StuSt
diemiljøet er vigtigt. Refleksioner
ioner kan også foregå via studiekolleger. Budskab: En
tættere kontakt mellem undervisere og studerende kan bidrage til at udvikle et godt
studiemiljø.
Kritikken skal tages alvorligtt, men vi skal også passe på, at vi ikke taler pædagogudpædagogu
dannelsen ned. Dett kan være en anledning
a
som kan anvendes til at få tilført flere
midler.
De studerende pegede på, at det er vigtigt fra starten at få en ordentlig
entlig orientering
om studiet. Der er behov for en forventningsafstemning
f
på feedback m.v. Det større
s
selvansvar till en studerende på en professionsbacheloruddannelse bør præciseres.
Få den gode historie frem om faget, og højne anseelsen. Vi skal være stolte af vores
hverv. Der kan være en sammenhæng mellem frafaldet
f
og offentlighedens holdning
til uddannelsen: Nemt at blive optaget, nemt
nem at gennemføre.
re. Det er vigtigt at skabe
s
anerkendelse omkring faget og uddannelsen.
De faglige organisationer nævner at en uddannelse der bygger på forskning kan bib
drage til at forbedre anerkendelse
nerkendelsen.
De studerende nævner, at der først er introduktion til litteratursøgning på 2. år, men
som selvstuderende er der brug for denne viden meget tidligere. Information er vigtig,
og den skal ske på et forståeligt
forståe sprog; Vi er ikke akademikere!
Underviserne nævner, at der
er er tale om et kompleks
k
problem som kan ses fra mange
stole. Selvforståelsen hos en studerende kan omfatte et bredt spænd af studerende.
Vi skal skabe en større sammenhæng mellem de studiestøttende aktiviteter i studiestudi
aktivitetsmodellen og selve undervisningen. Vigtigt at samarbejdspartnere
samarbejdspartnere og studestud
rende inddrages – skabe sammenhængskraft. Nødvendigt med dialog og forventforven
ningsafstemning.
Ekstra ressourcer skal bruges til at skabe samarbejde, ikke nødvendigvis flere lektiolekti
ner. Projektarbejdet har fået en positiv evaluering. Undervisere
Undervisere efterlyser en større
grad af definitionsmagt. De oplever, at fokus er rettet for meget mod en studieaktivistudieaktiv
tetsmodel, som de forventes at leve op til.
Organisationerne tilbyder sig generelt at indgå i samarbejde med uddannelsen. I
BUPL er der et syn på, at anerkendelsen i dag ligger på et højere niveau, hvilket de
side 4/5
studerende bør tage med tilbage. BUPL underviser tillidsrepræsentanter om professipro
onsidentiteten, og vi går gerne ind i et samarbejde med UCL omkring dette.
Formanden takkede for de gode råd og indlæg.
Niels
iels Grønbæk Nielsen kvitterede ligeledes for de mange input: Vi tager problemet
meget alvorligt. Ressourcedrøftelsen er svær at drøfte internt og skal drøftes via ana
dre kanaler. Vi skal dog sondre mellem, hvad vi kan med de ressourcerammer vi har.
Formidling er vigtig,, og vi skal sikre, at vi når dem vi taler til. Der er brug for at styrke
de studiestøttende elementer og f.eks. gennemføre en markedsføringskampagne
arkedsføringskampagne
sammen med faglige foreninger og derved tegne et retvisende billede af professioprofessi
nen.
Niels Grønbæk Nielsen opfordrede til at medlemmerne tager kontakt,
kontakt hvis der er beb
hov.
7. Næste møde
Næste møde i uddannelsesudvalget er fastsat til 21. april 2015.
8.Eventuelt
8.Eventuelt
Ingen punkter.
HACH
side 5/5