Foodbest - Region Midtjylland

Resultatkontrakt - Opfølgning 4
Vedrørende
Foodbest – towards a Food4Future KIC
Kontraktperiode : 1. januar 2012 – 31. december 2016
Journalnummer: 1-30-76-32-10
Kontraktens parter
Operatør:
Region:
Region Midtjylland(RM)
Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg
Ean-nr: 5 798 002 763 850
Kontaktperson: Lars Haahr Jensen
[email protected]
Tlf. 7841 1704
Københavns Universitet
Foodbest /Institut for Fødevarevidenskab
Grundtvigsvej 14a
1864 Frederiksberg C
Kontaktperson: Jenny
Bergsten
[email protected]
Tlf: 2875 4090
CVR. 29979812
Resumé
En KIC (Knowledge and Innovation Community) skal fremme Europas innovationskraft ved at
samle industri, universiteter og myndigheder og bygge på excellences indenfor uddannelse,
forskning og innovation. Der er desuden et stærkt fokus på entreprenørskab og samarbejder
på tværs af brancher. Budgettet til en KIC forventes at ligge på cirka 1 mia. kr./ år, hvoraf 25%
fra EU/EIT. Foodbest arbejder for at sikre, at der kommer et KIC call inden for fødevarer
(Food4Future KIC), samt at Foodbest konsortiet bliver det stærkeste kandidatur. Det dansksvenske sekretariat arbejder for at sikre DK/SE en central position i det europæiske konsortium.
I forbindelse med forberedelsesarbejdet til en KIC vil Region Midtjylland (RM) via dette projekt
have mulighed for at positionere sig og præcisere sin egen rolle i det stærke internationale
fællesskab som Foodbest opbygger. Dette kan understøttes ved at samle repræsentanter fra
de stærkeste miljøer i RM i en følgegruppe, kortlægge de regionale kompetencer i RM i forhold
til et kommende Food4Future KIC, udarbejde en strategi for RM i forhold til et kommende
Food4Future KIC samt sikre regional forankring og synlighed. Alle aktiviteter designes og ud-
Regional Udvikling
Skottenborg 26, 8800 Viborg
arbejdes, så de i højst muligt omfang kan give resultater – også hvis der ikke udløses et
Food4Future KIC.
Side 2
Opfølgning pr. 1. marts 2015
1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav
Bilagsliste:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mødelogg fra Foodbest Nordic (Interreg-projektet) 1.9.2014-28.2.2015
Foodbest towards a Fod4Future bid - Strategic Outlines Building a strong industry-led consortium
Deltagerliste + dagsorden for de tre workshops afhold i september
Midtvejsevaluering
EFVF
CCJobs
Bestyrelsesreferater
Jobannonce
InSpire/DI/Foodbest workshop om innovationsfonden
Annual economic report 2014
Budget and financing plan for 2015-2016
Generelt status
Foodbests samarbejde med Region Midtjylland blev indledt i 2012 med en aftale om at Foodbest skulle
arbejde på at sikre at European Institute of Innovation and Technology udbød et Knowledge and Innovation Community inden for fødevarer, og opbygge et stærkt europæisk konsortium med dansk-svensk
samarbejde, der kunne ansøge om KIC-status. Vækstforum Region Midtylland havde som forudsætning
til at medfinansiere Foodbests arbejde, at bidraget indgik som del i et større arbejde med finansiering
fra andre. Foodbest har arbejdet med inddragelse af en bred kreds af fødevareaktører og med finansiering fra EU via Interreg, universiteter i Danmark, Sverige og Norge, andre regioner i Danmark og Sverige
og private donationer (se økonomisektionen). Opfølgningsrapporterne beskriver derfor ikke kun Foodbest arbejde for Region Midtjylland men hele projektets fremdrift.
Samarbejdet og medfinansieringen fra Region Midtjylland løb oprindeligt til 31.12.2014, men i juni 2013
blev det bekendtgjort, at der ville komme et fødevare KIC, og dermed havde Foodbest opnået sin ene
store milepæl, men i 2016 og ikke i 2014 som først forventet. Derfor blev aftalens løbetid søgt og godkendt forlænget til udgangen af 2016.
Foodbest har opbygget et stærkt, europæisk konsortium opbygget i seks noder og bestående af videninstitutioner på tværs af Europa (bl.a. INRA i Frankrig, Wageningen University Region i NL, Institute of
Food Research i UK, Bologna Universitet i Italien) og med tæt involvering af industrien (bl.a. Unilever,
Modragon Corporations, Friesland Campina, Ferrero, Elektrolux Italia, TetraLaval, Arla Foods, Danish
Crown, Lantmännen, Novozymes, Orkla mfl.).
I samarbejdets begyndelse var fokus for Foodbest gennemføre en lobbyindsats til sikring af et fødevare-KIC, og at opbygge relationer til et europæisk konsortium. Efter det stod klart, udbuddet af et KIC inden for fødevarer var sikret, er der lagt større vægt på involvering af industrien, bl.a. direkte dialog med
dansk-svenske virksomheder og gennem fælleseuropæiske møder for ”Industry Forum” (gennemført i
2013, 2014 og i januar 2015). Der har også været arbejdet med indhold for et bud på et Foodbest KIC
fagligt, strukturelt, økonomisk, organisatorisk mv. i samarbejde med det etablerede europæiske sam-
arbejde. Der er også lagt vægt på formalisering og udvikling af et velfungerende innovationsøkosystem, der kan fungere som et såkaldt co-location centre i et KIC.
Som led i arbejdet har der været igangsat en regional proces til samkoordinering af regionale indsatser. Denne proces løber fortsat, men drives nu af FoodNetwork med inddragelse af Foodbestpersonale.
Foodbest har som led i innovationaktiviteter desuden engageret sig i European Food Venture Forum og
testet et videnoverførselsinstrument i projektet Creating Competitive Jobs (Interreg-projekt juni 2013dec. 2014 – se ccjobs.se).
Samarbejdet har siden januar 2013 fungeret med en person ansat af Foodbest, med arbejdssted i Århus og København, til sikring af koordinering mellem Foodbest og Region Midtjyllands fødevaresatsning og dens aktører, og til at bidrage med det generelle Foodbest arbejde. Søren Rosenkrantz Riber
har været ansat i stillingen indtil han pr. 1.11.2014 fratrådte sin stilling. Foodbest har i stedet indgået
aftale med konsulent René Damkjer og justeret dennes arbejdsbeskrivelse efter arbejdets nuværende
behov.
Status for denne periode
I denne perioden er følgende væsentlige milepæle opnået (se skema for uddybningt):
- Der er gennemført europæisk proces om udvælgelse af potentielle core partners
o Der er sat navn på 8+8 universiteter og virksomheder fra hvert europæisk CLC
o Der er udarbejdet et Letter of Intent
o De pågældende bliver i foråret 2015 committet
- Det er fastlagt, hvlke, der nu er de seks europæiske CLC
- Det nuværende, nordiske Foodbest-konsortium er blevet udpeget til det Nordiske CLC
- Der er blevet afholdt et møde til afklaring af ”Unique Selling Points” for de dansk-svenske virksomheder (en del af Foodbest Interreg-projektet)
- Det europæiske Foodbest har udarbejdet og godkendt ”Strategic Outline”, der fastlægger
rammerne for KIC-ansøgningen (se bilag).
- Der er sikret virksomheder og videninstitutioner fra Region Midtjylland en markant position i
CLC Nordic og europæisk KIC-arbejde (herunder Industry Forum)
- Midtvejsevaluering er gennemført i samarbejde med Region Midtjylland. Der blev udsendt en
on-line spørgeundersøgelse til udvalgte svarpersoner med fokus på BOA-proces og piltoprojektudviklingsproces. Opsamlingen af resultaterne tegnede et billede af, at respondenterne havde
oplevet at deltagelse havde givet anledning til nye eksterne samarbejde og i mindre omfang ny
igangsat aktivitet. Undersøgelsen pegede også på, at der var behov for opfølgende kontakt for
tættere involvering af enkelte respondenter, hvilket er sket efterfølgende.
- Der er gennemført et højt profileret Industry Forum–møde for den europæiske industri i Foodbest, hvor bl.a Danish Crown og Arla Foods deltog
-
Industry Forum bekræftede opbakningen fra industrien til de syv Innovation Platforms beskrevet i Strategic Outline og den videre proces for bearbejdningen af dem
Midtjyske aktører har deltaget i workshops og i udviklingen af projekter i tre forskellige udviklingsspor (Education, SME-model samt Excellence in Knowledge Transfer).
Der har været en fortsat intensiv og strategisk dialog med centrale aktører (virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder m.v.) i Region Midtjylland
European Food Venture Forum 2014 er blevet afholdt i Århus
Side 4
Projektes overholdelse af tidsplanen
Projektet overholder den overordnede tidsplan. Som ovenfor beskrevet er der i perioden gennemført
mange strategiske fremskridt, regionalt, nationalt og internationalt som sikrer, at projektet forløber
efter den overordnede tidsplan.
I perioden er der sket justeringer af relevans for Region Midtjylland. René Damkjer afløser Søren Rosenkrantz Riber. Desuden er i tidligere statusrapporter nævnt udarbejdelse af en rapport om innovationsinfrastruktur, som nu, efter aftale med Region Midtjylland, bliver afløst af et katalog over innovationsfremmende virkemidler, der matcher principperne i Strategic Outline (bilag 2) og den europæiske
arbejdsgruppe om entrepreneurship/innovation.
Aktiviteternes afvikling i omfang og kvalitet
Som ovenfor beskrevet, er der i perioden gennemført mange strategiske fremskridt regionalt, nationalt
og internationalt som sikrer, at projektets aktivitet gennemføres som forventet.
Organisatorisk opbygning
Projektets organisatoriske opbygning forløber som aftalt. Der er udskiftning af udviklingskonsulent
med særlig opmærksomhed på Region Midtjylland, som afføder ændringer til resultatkontrakten, og
der arbejdes derfor pt. Med en tilføjelse til resultatkontrakten.
Kommentarer til Effekter
Effekterne af periodens arbejde er beskrevet i indledningen og behandles i det nedenstående skema.
Projektets økonomiske udvikling
Overordnet skrider projektets økonomi frem som budgetteret efter de ændringer, der blev foretaget
som følge af udskydelsen i 2013 af Food4Future KIC-callet, der blev udskudt fra 2014 til 2016.
I 2014 er der afholdt færre udgifter i Region Midtjyllands bevilling end budgetteret, men det forventes
udjævnet i løbet 2015. Derfor udarbejdes justeret udbetalingsplan og finansieringsbudget, se under afsnit 3.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav
Mål 1.a
– vedrørende effekter
Projektet skal sikre, at der udbydes og etableres et Food4Future KIC med central positionering af
Danmark/Sverige og inddragelse af Region Midtjyllands aktører.
Resultatkrav
Resultatkrav 1.a.1
Målemetode
Skriftlig og/eller mundtlig vur-
Opfølgning
Foodbest har medvirket til at
Side 5
Foodbest DK/SE (bestyrelse og
sekretariat) skal sikre fortsat
mundtlig vurdering af chancer
for at en Food4Future KIC udby-
synlighed og opmærksomhed på
fødevareområdets innovationspotentiale overfor beslutningstagere med henblik på at
Food4Future KIC udbydes i
2014.
des og Foodbests chancer for at
vinde det. Projektets strategi og
handlingsplan, mødelister og
beslutninger samt evt. overvejelser truffet af relevante beslutningstagere i Europa vedlægges statusrapporter som
dokumentation.
til at sikre, at EIT udbyder et
Food4Future KIC. Det forventes
offentliggjort i januar 2016 med
ansøgningsfrist til september
2016.
Det er i perioden konstateret, at
der et konkurrerende konsortium. Dette er på godt og ondt,
men kan være en fordel, da der
dermed sikres konkurrence om
udbuddet.
☺
Resultatkrav 1.a.2
Foodbest DK/SE (bestyrelse og
sekretariat) skal fortsat styrke
det europæiske Foodbestkonsortium, med særligt fokus
på DK/SE interesser, for at ska-
Strategi og handlingsplan vedlægges afrapporteringen. Liste
med kontaktdata over partnere,
samarbejdspartnere samt dokumentation for konsortiets organisation før KIC samt forven-
be et vindende KIC-kandidatur
tet organisation til KIC (input til
ansøgningen) vedlægges afrapporteringen..
Medlemmer fra bestyrelse og
sekretariat er engageret i det
europæiske Foodbestorganisation gennem Management Team, European Strategic
Board (herunder Executive
Board ”ExBo”, Industry Forum.
Bilag 1 : Mødelogg Foodbest
Nordic
Bilag 2: Strategic outline
ESB har besluttet, at hver CLC
skulle udarbejde liste med otte
videninstitutioner og otte virksomheder med CLC’ets kandidater til Core Partnere. Denne liste
rummer to virksomheder og et
universitet fra Region Midtjylland.
☺
Resultatkrav 1.a.3
Samordning med Region Midtjyllands fødevaresatsning og
Dokumentation for aktørinddragelse. ( Relevant dokumentation (mødemateriale, powerpo-
inddragelse af regionens aktører, herunder Future Food Innovation.
ints el. lign.) inkluderes i afrapporteringen.
Dokumentation for medvirken i
relevante aktiviteter med betydning for Region Midtjyllands
fødevaresatsning med henblik
på synergi og co-branding, for
eksempel Danish Food Cluster,
European Food Venture Forum,
Innovationsnetværk for fødeva-
Der er i perioden afholdt møder
med en række af regionens aktører: Danish Food Cluster, Vifu,
FFI, RM, AU, Enterprise Europe
Network, EFVF ift opgaven med
at indsamle og sammenstille
virksomme instrumenter – samt
alm. fastholdelse af samarbejde.
Direkte virksomhedskontaktmøder er ikke prioriteret i perioden.
☺
Side 6
rer, det tværregionale samarbejde.
Mål 1.b
– vedrørende effekter
Indsatsen skal opkvalificere det dansk-svenske forsknings- og innovationssamarbejde i fødevarebranchen med henblik på at forberede et dansk/svensk co-location centre med deltagere fra Region Midtjylland
Resultatkrav
Målemetode
Resultatkrav 1.b.1
Foodbest DK/SE skal afdække
og mobilisere særlige regionale
Skriftlig vurdering af, om styrkepositionerne er afdækket og
kvalificeret i processen frem
midtjyske styrkepositioner og
kompetencer (smart specialisering), som kan bidrage til at kvalificere det samlede projekt
mod en ansøgning og afspejlet i
en KIC-ansøgning. Relevante
mødereferater samt skriftlige
indspil til KIC-ansøgning vedlægges afrapportering.
Opfølgning
Midtjyske aktører har deltaget i
workshops og i udviklingen af
projekter i tre forskellige udviklingsspor (Education, SMEmodel samt Excellence in Knowledge Transfer).
Bilag 3: program og deltagerlister.
I arbejdsbeskrivelsen for innovationskonsulent er det aftalt,
at der pt skal afdækkes potentielle instrumenter, der kan benyttes ift at forberede den samlede DK/S indsats i CLC samt på
europæisk niveau – herunder
begyndende afdækning af styrkepositioner på instrumentniveau.
☺
Resultatkrav 1.b.2
Samordning med Region Midtjyllands fødevaresatsning og
inddragelse af regionens aktører.
Dokumentation for aktørinddragelse. Relevant dokumentation (mødemateriale, powerpoints el. lign.) inkluderes i afrapporteringen.
Dokumentation for medvirken i
relevante aktiviteter med betydning for Region Midtjyllands
fødevaresatsning med henblik
på synergi og co-branding, for
eksempel Århus Universitet,
Danish Food Cluster, European
Food Venture Forum, Innovationsnetværk for fødevarer, det
tværregionale samarbejde.
Der er i perioden afholdt møder
med en række af regionens aktører: Danish Food Cluster, Vifu,
FFI, RM, AU, Enterprise Europe
Network
Aftalt ny referencestruktur i RM
mellem RM, ABP, AU og Foodbest, ny placering centralt på AU
til dagligt arbejde, Involvering i
EFVF´s styregruppe frem mod
2015 i perioden. En række nye
relationer opbygges i den kommende periode frem mod inddragelse af viden fra aktørerne
til at understøtte FB´s arbejde.
Side 7
☺
Resultatkrav 1.b.3
Fem videns- eller erhvervsaktører fra Region Midtjylland
skal være aktivt med i et colocation centre (CLC) og i opbygningen af det, såfremt de
opfylder kriterierne for deltagelse i Food KIC formuleret
af det Europæiske Foodbestsamarbejde.
De medvirkende videns- og erhvervsaktører skal fremgå af
skriftligt forslag til CLC-setup i
DK/SE i forbindelse med KICansøgningen
De endelige kriterier for optagelse i konsortiet er ikke opstillet på rapporteringstidspunktet,
og vil bl.a. afhænge af excellence-kriterier, krav til medfinansiering samt faglig relevans.
Core partnere: 8 virksomheder
og 8 videninstitutioner pr. CLC
er indstillet. AF disse er to virksomheder og et universitet fra
Region Midtjylland.
Kriterier under udarbejdelse.
Underskrivende partnere kendes først ved ansøgningen, men
Letter of Intent-tilkendegivelser
udarbejdes i foråret 2015.
Tidl. Nævnte organisationer
fortsat tæt involveret:
Arla Foods, Marinova, AarhusKarlshamn og Aarhus Universitet repræsenteret i bestyrelsen for Foodbest DK/SE, og
Danish Crown deltager i Industry Forum.
Teknologisk Institut (Fødevarer)
samt Videncentret for Landbrug
er medlemmer af Foodbest
Council DK/SE.
Resultatkrav 1.b.4 (a-f)
Foodbest skal styrke rammevil-
- Evaluering/spørgeskema
baseret på udsagn fra inte-
kår for innovation i fødevarebranchen gennem:
ressenterne vedrørende effekterne af projektet. Den
præcise udformning af denne er genstand for løbende
dialog med Region Midt.
a) øget samordning og synergi
mellem eksisterende indsatser i
DK/SE
b) bedre adgang til og implementering af international viden
og samarbejder
c) bedre dialog mellem virksomheder og forskningsinstitutioner, herunder udvikling af incitamentsstrukturerne for videndeling
d) styrket kvalitet i uddannelser
- Strategisk rapport, se resultatkrav 2.4
Midtvejsevaluering er gennemført. Bilag 4. Herefter har der
været opfølgende kontakt med
relevante svarpersoner.
Projektets strategiske oplæg
udveksles løbende med Region
Midtjylland.
Ad. a: De tre afholdte workshops
(se bilag 3) havde som delmål at
sikre øget samordning og synergi mellem eksisterende indsatser i Danmark og Sverige CLC
Nordic. Herunder har Region
Midtjylland og Region Halland,
Side 8
indenfor fødevareområdet og
opkvalificering af eksisterende
ressourcer
e) mere interdisciplinært samarbejde
f) bedre rammebetingelser og
incitamenter for entreprenørskab og ventureselskabers involvering i fødevarevirksomheder.
g) udarbejdelse af modeller for
involvering af SMV’er
Mål 2
– vedrørende aktiviteter
Professionel og interessentforankret implementering af aktiviteter, der støtter op om projektets effektmål (Mål 1.a og 1.b)
Resultatkrav
Målemetode
Opfølgning
Resultatkrav 2.1
Gennemført analyse og dokumentation af eksisterende innovationsinfrastruktur med fokus
på muligheder og begrænsninger i forhold til et styrket DK/SE
system og et kommende
Food4FutureKIC.
Skriftlig redegørelse for analyse- og dokumentationsaktiviteter samt vedlæggelse af evt. bilagsmateriale.
Den i tidligere statusrapporter
nævnte rapport om innovationsinfrastruktur er efter aftale med
Region Midtjylland blevet afløst
af et katalog over innovationsfremmende virkemidler, der
matcher principperne i Strategic
Outline og den europæiske arbejdsgruppe om entrepreneurship/innovation.
Processen forventes afsluttet i
næste rapporteringsperiode.
Resultatkrav 2.2
Relevant dokumentation (mø-
Regelmæssig afholdelse af møder/workshops (cirka hvert hal-
demateriale, powerpoints el.
lign.) inkluderes i afrapporterin-
ve år), målrettede til interessenter på tværs af sektorer, triple
helix og regionsgrænser
(DK/SE) med henblik på at skabe
forankring af projektet.
gen.
Resultatkrav 2.3
En løbende dialog med nøgleaktører opretholdes via 1-til-1 møder, telefonkontakt og emailkorrespondance.
Der gives i afrapporteringen en
oversigt over nøgleaktører som
projektet inddrager.
Foodbest DK/SE har i rapporteringsperioden afholdt møder
og workshops til udvikling af pilotprojekter samt til løbende involvering og information af
stakeholders. (Se bilag 1 og 3)
☺
Foodbest DK/SE har dagligt
kontakt til en lang række nøgleaktører i regi af pilotprojekter,
strategisk sparring m.m
Regional forankringsperson har
fokus på netop denne løbende
kontakt med Region Midts aktøSide 9
rer.
Der henvises til tidligere fremsendte lister over modtagere af
Progress Report og inviterede
deltagere til pilotprojektaktiviteter.
☺
Resultatkrav 2.4
De centrale strategiske oplæg
som fremlægges i projektet (se
Resultatkrav 1.2 og 2.5) skal være forankrede hos de dansksvenske interessenter, hvilket
opnås via drøftelse og høringsforløb. Desuden skal de fremlægges for myndigheder og policy makers på nationalt niveau.
Måles ved at (beslutnings)referater, redegørelser
for høringsforløb og lignende
inkluderes i afrapporteringen.
Der er i perioden udarbejdet et
strategisk oplæg: ”Foodbest
Strategic Outline”, som er udarbejdet med involvering fra alle
led i Foodbest – såvel i DK/SE
som europæisk, og som er
grundlaget for opbygning af core-partnerkreds og for ansøgningens fundament. (Se bilag 2)
Det er bl.a. forankret i Industry
Forum til mødet i januar. Danish
Crown og Arla Foods er medlemmer af Industry Forum.
☺
Resultatkrav 2.5
Modeller/instrumenter for innovation og entreprenørskab, baseret på interaktion mellem
forskning, virksomheder og uddannelse, skal være afdækket
og udviklet
- Dokumentation for gennemførelse af aktiviteterne
- Skriftlig vurdering af modeller/instrumenter for potentiale i
forhold til KIC og redegørelse for
best practice samt afdækning af
muligheder for afprøvning og
Bl.a. gennem:
- Deltagelse i planlægning af Eu-
implementering. (Se også Resultatkrav 2.7, Strategisk paper)
ropean Venture Food Forum(EFVF), for at påvirke udformningen af eventet og teste
modeller for understøttelse af
kommercialisering af fødevarerelaterede idéer og styrket adgang til kapital for start-ups.
De enkelte aktiviteter iværksættes efter konkret aftale med Region Midtjylland og med inddragelse af regionale aktører/operatører.
Den i tidligere statusrapporter
nævnte rapport om innovationsinfrastruktur er efter aftale med
Region Midtjylland blevet afløst
af et katalog over innovationsfremmende virkemidler, der
matcher principperne i Strategic
Outline og den europæiske arbejdsgruppe om entrepreneurship/innovation.
Processen forventes afsluttet i
næste rapporteringsperiode.
Den nuværende strategi er at
være meget konkret, vise effekterne, bruge showcases til inspiration af andre i Foodbestnetværket.
Foodbest deltager i EFVFkommitteen i 2015 – og sikrer
hermed samarbejde med andre
aktører.
Side 10
En dialog med AU om AU´s generelle entrepreneurshiparbejde i en fødevarekontekst er
indledt i perioden.
☺
Resultatkrav 2.6
Afprøvning, i det omfang det er
muligt, af 1-3 modeller/instrumenter for innovation
og entreprenørskab, baseret på
interaktion mellem forskning,
virksomheder og uddannelse.
De enkelte aktiviteter iværksættes efter konkret aftale med Region Midtjylland og med inddragelse af relevante aktører/operatører herunder andre
regioner og nationale initiativer.
- Dokumentation for gennemførelse af aktiviteterne
- Skriftlig vurdering af modeller/instrumenter i forhold til KIC
samt i forhold til styrkelse af det
regionale innovationsmiljø efter
afprøvning (Se også Resultatkrav 2.7, Strategisk paper)
I perioden er CCJobs afsluttet og
gode resultater er opnået. F.x.
har ISI Food Protection (Skejby)
og KU indledt samarbejde med
støtte fra GUDP som følge af
projektet. Bilag 6 CCJobs folder
Foodbest bidrog til gennemførelse af EFVF i september. (se
bilag 5)
Som følge af periodens workshops er der indledt dialog om
aktivitet, der kan teste flere modeller for innovationssamarbejde.
Herunder har Region Midtjylland og Region Halland, Region
Västre Götaland indledt samtaler og møder med hinanden med
henblik på at udveksle erfaringer og best practice vedr. innvationsinstrumenter.
☺
Resultatkrav 2.7
Paper vedlægges afrapporte-
Der udarbejdes et strategisk
paper som også giver guidelines
ringen.
og anbefalinger for RM til kommende indsatsområder og prioriteringer for at styrke det regionale innovationsmiljø i forhold
til et Food4Future KIC eller alternativ innovationsplatform.
Den i tidligere statusrapporter
nævnte rapport om innovationsinfrastruktur er efter aftale med
Region Midtjylland blevet afløst
af et katalog over innovationsfremmende virkemidler, der
matcher principperne i Strategic
Outline og den europæiske arbejdsgruppe om entrepreneurship/innovation.
Processen forventes afsluttet i
næste rapporteringsperiode.
Dette betyder, at der ikke udarbejdes et strategisk paper som
beskrevet i den oprindelige reSide 11
sultatkontrakt.
Mål 3
– vedrørende organisering
Hensigtsmæssig og effektiv organisering af projektet, i samklang med Foodbest DK/SE og det europæiske Foodbest.
Resultatkrav
Resultatkrav 3.1
Region Midtjylland skal have
indflydelse i bestyrelsen for
Målemetode
Beskrivelse af bestyrelsen vedlægges afrapporteringen.
Opfølgning
Region Midtjylland har indflydelse i bestyrelsen for Foodbest
DK/SE via flere medlemmer:
Foodbest DK/SE, gennem Aarhus Universitet og evt. en anden repræsentant for den regionale fødevaresatsning og/eller
Bent Claudi Lassen (Chairman);
Per Eriksson (Vice Chairman),
Vice-Chancellor, Lund University; Paul Cornillon, Senior Vice
de øvrige innovationsmiljøer og
SMVer i regionen.
President R&D, Arla Foods amba; Erik Bisgaard Madsen, Vice
Dean, University of Copenhagen
– Faculty of Science; Niels Christian Nielsen, Dean Science &
technology, Aarhus University;
Hans Elbek Pedersen, Customer Innovation Manager, AarhusKarlshamn; Lisa Sennerby
Forsse, Vice-Chancellor, Swedish University of Agricultural
Sciences; Elisabeth Borch, Director, SIK – Swedish Institute
for Food and Biotechnology ;
Per Nyström, Packbridge og
Flextrus Group; Mats Larsson,
R&D Director, Lantmännen; Greta Jakobsen, Director, Marinova, former chairman of The Danish Food Industry Agency. Bilag 7: refe-rater fra bestyrelsesmøder
☺
Resultatkrav 3.2
Der skal nedsættes en følgegruppe bestående af relevante
midtjyske aktører, som skal inddrages i projektaktiviteter og
øvrige Foodbest DK/SE aktiviteter. Der skal være sammenhæng
- Beskrivelse af følgegruppen.
-Dokumentation for afholdte
møder (hvert halve år) og anden
samordning vedlægges afrapporteringen.
Der er en ændring, således, at
seniorkonsulenten har en direkte sparringsgruppe bestående
af repræsentanter fra Aarhus
Universitet, Region Midtjylland
og AgroBusinessPark.
Side 12
mellem repræsentationen i følgegruppen og repræsentationen i Foodbests bestyrelse.
Resultatkrav 3.3
Ansættelse af senior udviklingskonsulent i projektperioden (Sø-
Stillingbeskrivelse vedlægges
afrapporteringen.
ren Rosenkrantz Riber er ansat
pr. 1. januar 2013) med forankring og arbejdssted i Region
Midtjylland (Agro Food Park) og
København/Frederiksberg til
udvikling af innovations- infrastrukturen og samarbejdsmodeller til brug i en KIC eller alternativ platform.
Resultatkrav 3.4
Projektpersonale (Projektleder,
projektkoordinator) indgår i sekretariatet for Foodbest DK/SE.
Ny medarbejder pr 1. januar
2015 på deltid – René Damkjer –
med fysisk kontor på sekretariatet på KU samt kontor hos Dekan for Science & Technology,
AU
Bilag 8: Konsulentudbud.
☺
Stillingsbeskrivelser vedlægges
afrapporteringen.
Søren Riber og nu René Damkjer
(projektets særlige udviklingsfunktion) indgår i Foodbest
DK/SEs sekretariat og indgik i
sekretariatets arbejde.
Endvidere har Jenny Bergsten
Kirstine Haugaard Nielsen og
Heidi Dyrholm udført opgaver i
projektet i perioden. De indgår
samtidigt i sekretariatet for
Foodbest DK/SE.
☺
Resultatkrav 3.5
Projektpersonale er repræsen-
Beskrivelse af arbejdsgrupperne
vedlægges afrapporteringen.
teret i relevante Foodbest arbejdsgrupper (DK/SE og europæiske)
Uforandret i denne periode.
Mål 4
– vedrørende ressourcer
Omkostningseffektiv anvendelse af projektressourcer og, i det omfang det er muligt, udnyttelse af eksisterende eksterne strukturer og ressourcer til at generere synergi og yderlige spin-off effekter.
Resultatkrav
Målemetode
Opfølgningstidspunkt
Resultatkrav 4.1
Future Food Innovations kompetencer, ressourcer og erfaringer skal inddrages i projektet,
Vurdering baseret på mødeaktivitet, korrespondence samt udvekslet viden mellem partnerne.
Relevant mødedokumentation,
herunder i samarbejdet vedr.
ppt og anden skriftlig dokumen-
Future Food Innovations kompetencer, ressourcer og erfaringer inddrages i Foodbestarbejdet, herunder i samarbejdet
omkring EFVF, inspiration vedr.
Side 13
European Food Venture Forum,
udvikling af innovationsinfrastruktur for SMV og afprøvning
af modeller/instrumenter for
innovation og entreprenørskab,
baseret på interaktion mellem
forskning, virksomheder og uddannelse.
Resultatkrav 4.2
Der skal sikres sammenhæng,
en tydelig arbejdsdeling og synergier med andre nationale innovations- og klyngerinitiativer.
Dette gælder ikke mindst i forhold til initiativerne Danish Food
Cluster og FoodNetwork DK,
hvis partnerkredse omfatter en
stor del af aktørerne i det dan-
mødedokumentation, ppt og
anden skriftlig dokumentation
vedlægges afrapportering.
bejdet omkring EFVF, inspiration vedr. innovationsværktøjer
og erfaringer med SMV’er gennem løbende dialog.
(se bilag 5)
☺
Dokumentation for, at Foodbest
sikrer samspil med Danish Food
Cluster og FoodNetwork DK ,
f.eks. ved at relevante erfaringer, viden og netværk genereret
gennem forberedelsen af en
Food4FutureKIC stilles til rådig
hed og bringes i spil i disse
sammenhænge.
Andre nationale innovations- og
klyngeinitiativers kompetencer,
ressourcer og erfaringer inddrages i Foodbestarbejdet. Bilag
9: program og deltagerliste fra
InSPIRe/DI/Foodbestarrangement
☺
ske innovationssystem inden for
fødevareområdet
Side 14
3. Opfølgning på Økonomi
For projektet generelt
Som orienteret er udarbejdet prognose for udgifter i 2014 i projektet er endnu ikke godkendt
af bestyrelsen på nuværende tidspunkt, men vil blive fremlagt og godkendt til bestyrelsesmøde
den 16. April 2015. Herefter vil det blive sendt til Region Midtjylland.
Prognosen for 2014 tydede i februar 2015 på overspendering på personaleomkostninger som
følge af personaleforhold (barsel og sygdom) i forhold til det budgetterede.
For regionens bevilling
I 2014 er der afholdt færre udgifter i Region Midtjyllands bevilling end budgetteret, men det
forventes udjævnet i løbet 2015. Derfor udarbejdes justeret udbetalingsplan og finansieringsbudet.
TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET
Udgiftsbudget
Personale
Ekstern konsulent (inkl. revision)
Administration
Rejser
Møder
Information/tryk
Fee Foodbest Europa
Øvrige omkostninger
Total
Finansieringsbudget
Senest godkendte udgiftsbudget (Foodbest rammebudget)
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Total
5.511.443
9.578.036 5.581.658 5.581.658 4.612.384
30.865.179
906.787
716.432
480.000
480.000
480.000
3.063.219
550.692
778.207 1.034.500 1.034.500
800.000
4.197.899
430.686
829.257
320.000
320.000
250.000
2.149.943
330.755
590.928
180.000
180.000
130.000
1.411.683
134.235
104.076
30.000
30.000
10.000
308.311
260.750
111.878
372.628
17.063
146.176
100.000
100.000
100.000
463.239
8.142.411 12.743.112 7.838.036 7.726.158 6.382.384
42.832.101
Region Midtjylland
Andre EU-midler
Stat
Privat
Anden Finansiering
Senest godkendte finansieringsbudget (Foodbest rammebudget)
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Total
885.446
2.117.021 1.110.250
887.283
5.000.000
6.021.790
2.870.610
3.574.600 1.000.000
13.467.000
903.700
700.000
1.603.700
2.352.000 11.144.200
4.400.000 3.000.000 1.865.201 22.761.401
Total
9.277.490
15.600.256
10.091.621
5.110.250
2.752.484
Side 15
42.832.101
Udgiftsbudget
Projek tansat personale (udvik lingsfunk tion)*
Andet personale
Ek stern k onsulent*
Ekstern konsulent (inkl. revision)
Administration og generelle omkostninger
Rejser*
Rejser
Møder*
Møder
Information/tryk
Fee Foodbest Europa
Øvrige omk ostninger*
Øvrige omkostninger
Senest godkendte udgiftsbudget (RM´s medfinansiering)
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Total
406.383
375.000
375.000
250.000
1.406.383
924.217
240.000
200.000
150.000
1.514.217
50.000
50.000
50.000
150.000
72.124
575.000
200.000
130.000
977.124
166.040
70.000
70.000
35.000
341.040
34.097
50.000
50.000
10.000
144.097
164.855
110.000
10.000
10.000
294.855
31.806
31.806
68.915
25.000
20.000
5.000
118.915
8.281
6.000
5.000
2.282
21.563
Total vedr. udvik lingsfunk tion*
Total
1.876.718
1.501.000
980.000
642.282
2.161.193
5.000.000
* poster markeret med stjerne er forbundet med projektets særlige udviklingsfunktion med et samlet budget på
2.16 millioner Dkk. jf. afsnit 2 og 3 under punkt 5 – Konkret aktivitetsbeskrivelse
Side 16
TABEL 2 – AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING
Udgiftsregnskab
Personale
Ekstern konsulent (inkl. revision)
Administration
Rejser
Møder
Information/tryk
Fee Foodbest Europa
Øvrige omkostninger
Afholdte udgifter pr. 1. marts 2015 (Foodbest rammebudget)
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Total
dobbeltklik for at udfylde skemaet
-
-
Total
Finansieringsregnskab
-
-
-
Modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 (Foodbest rammebudget)
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Total
Region Midtjylland
Andre EU-midler
Stat
Privat
Anden Finansiering
Total
-
dobbeltklik for at udfylde skemaet
-
-
-
-
-
-
Noter vedr. Finansieringsregnskab.
- Finansieringsregnskabet er genstand for løbende justering. Der henvises til notat fra oktober
2014 for forklaring af finansieringen af Foodbest.
Udgiftsregnskab
Projektansat personale (udviklingsfunktion)*
Andet personale*
Ekstern konsulent*
Ekstern konsulent (inkl. revision)
Administration og generelle omkostninger
Rejser*
Rejser
Møder*
Møder
Information/tryk
Fee Foodbest Europa
Øvrige omkostninger*
Øvrige omkostninger
Afholdte udgifter pr. 1. marts 2015 (RM´s medfinansiering)
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Total
406.383
452.947
859.330
924.217
195.091
1.119.307
46.777
46.777
72.124
489.628
13.696
575.448
166.040
38.558
204.598
34.097
20.607
54.704
164.855
64.639
229.494
31.806
31.937
53
63.796
68.915
462
69.377
8.281
22.663
30.944
Total vedr. udviklingsfunktion*
Total
806.193
1.876.717
751.698
1.316.533
46.777
60.526
-
1.604.667
3.253.776
* poster markeret med stjerne er forbundet med projektets særlige udviklingsfunktion med et samlet budget på
2.16 millioner Dkk. jf. afsnit 2 og 3 under punkt 5 – Konkret aktivitetsbeskrivelse
Anmodning om udbetaling
Region Midtjylland
Anmodet beløb pr. 1.marts 2015
714.993 DKK
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET
Side 17
Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema
med nyt forslag til budget for hele projektperioden.
Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige.
Budgetter for det samlede projekt er godkendte ved bestyrelsesmøde den 16. April 2015. Se bilag 10 og
11.
Udgiftsbudget
Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2015 (Foodbest rammebudget)
Total
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Personale
Ekstern konsulent (inkl. revision)
Administration
Rejser
Møder
Information/tryk
Fee Foodbest Europa
Øvrige omkostninger
-
dobbeltklik for at udfylde skema
-
Total
-
-
-
-
Finansieringsbudget:
Her nedenfor vises faktisk modtaget fiansiering, periodiseret, samt Reg. Midtjylland udbetalingsplan.
Der henvises til ”Appendix 4, Board meeting Foodbest Nordic, April 16, 2015”, ”Budget and financing
plan for 2015-2016” for øvrig finansiering af budget 2015 og 2016, hvoraf det også fremgår, at Foodbest pt. venter på svar fra en ansøgning, der potentielt kan udvide finansieringen med 15 mio dkk.
Finansieringsbudget
Region Midtjylland
Andre EU-midler
Stat
Privat
Anden Finansiering
Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2015 (Foodbest rammebudget)
Total
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016 År 2017
885.446 1.653.335 1.351.002 671.081 439.134
5.000.000
948.841 1.111.693 1.370.814
3.431.348
- 2.063.986
636.111
2.700.096
223.812
298.416 1.246.320
1.768.548
948.841 3.790.975 4.193.630 1.633.589
10.567.035
Total
2.121.494
8.150.516
9.100.210
2.984.591
451.513 439.134
23.467.028
Hermed forslag på nyt budget til Region Midtjyllands bevilling:
Udgiftsbudget
Projektansat personale (udviklingsfunktion)*
Andet personale
Ekstern konsulent*
Ekstern konsulent (inkl. revision)
Administration og generelle omkostninger
Rejser*
Rejser
Møder*
Møder
Information/tryk
Fee Foodbest Europa
Øvrige omkostninger*
Øvrige omkostninger
Total vedr. udviklingsfunktion*
Total
Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2015 (RM´s medfinansiering)
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
Total
dobbeltklik for at udfylde skema
-
-
-
-
-
-
* poster markeret med stjerne er forbundet med projektets særlige udviklingsfunktion med et samlet budget på
Side 18
2.16 millioner Dkk. jf. afsnit 2 og 3 under punkt 5 – Konkret aktivitetsbeskrivelse
Side 19