Ydelsesbeskrivelse - Frederikshavn Kommune

Ydelsesbeskrivelse - Mariested
4. marts 2015
Ydelsesbeskrivelse – Socialpsykiatrisk botilbud Mariested
Leverandør
Frederikshavn Kommune
Socialpsykiatrisk botilbud Mariested
Sæbygårdvej 36-38
9300 Sæby
Leder: Else Marie Kreutz
Souschef: Charlotte Abildgaard Jensen
Lovgrundlag
Det socialpsykiatriske botilbud Mariested er opført efter Almenboliglovens § 105, stk.
2, og støtten til beboerne ydes efter Servicelovens § 85.
Målgruppe
Mariested er et specialiseret socialpsykiatrisk botilbud til 44 beboere med behov for
omfattende socialpædagogisk støtte. Det er beboere, der har brug for omfattende
hjælp i form af daglig støtte og struktur til at håndtere hverdagen. Mariested er et
døgntilbud.
Aldersmæssigt kan beboerne være fra 18 år og opefter. Alle beboere kan kun visiteres
til tilbuddet, hvis de også har en psykiatrisk diagnose.
Demente kan visiteres til Mariested, hvis deres psykiatriske symptomer overskygger
demenstilstanden.
Beboerne på Mariested kan fx have psykiatriske sygdomme som: skizofreni, bipolare
lidelser
og
personlighedsforstyrrelser.
Disse
sygdomme
kan
medføre
problematikker/symptomer som:
o
o
Tvangstanker og tvangshandlinger
Stemmehøring
o
o
Hallucinationer på alle sanser
Angst
o
Uro og rastløshed
Mange af beboerne har svært ved at overskue simple opgaver, skabe struktur og tage
initiativ i hverdagen. Beboerne kan have svært ved at indgå i sociale relationer og
indgå i forpligtigende sammenhænge. De kan mangle evne til empati, og til at rumme
og forstå egen sygdom. Det kan fx medføre forvrængning af omgivelsernes hensigter.
Det kan også medføre, at den enkelte beboer isolerer sig.
Ydelsesbeskrivelse - Mariested
4. marts 2015
Mariested rummer beboere, der har vanskeligt ved at udsætte deres personlige behov.
Det kan bl.a. komme til udtryk ved selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd som
vold, konflikter med øvrige beboere samt pårørende.
Nogle beboere kan have oparbejdet et misbrug, da de har forsøgt at selvmedicinere
sig for at dulme fx angst og symptomer fra deres psykiske lidelse. Beboerne kan dog
ikke have et aktuelt misbrug af euforiserende stoffer, når de bor på Mariested.
Mariested er et helhedstilbud, der varetager alle behov og aktiviteter for beboerne.
Dagbeskæftigelse foregår derfor som udgangspunkt i botilbuddet eller i samarbejde
med ”Lilleskolen for Voksne”.
Afhængig af den enkelte borgers funktionsevne kan der visiteres til eksternt dagtilbud
efter servicelovens § 104.
Boligerne
Mariested indeholder 7 bofællesskaber med 6 boliger i hver. I to af bofællesskaberne
er der desuden en midlertidig aflastningsbolig.
Det tilstræbes i videst muligt omfang, at beboerne sammensættes i forhold til
funktionsniveau i de enkelte bofællesskaber.
Byggeriet består af to huse med forbindelsesgange imellem. I det ene hus er der 4
bofællesskaber, administrationslokaler samt beboerfællesrum så som motionsrum, IT
lokaler, mødelokaler og vaskehus. I det andet hus er der 3 bofællesskaber.
Der er lagt stor vægt på at gøre boligerne så store som muligt samt på at indrette
boligerne så fleksibelt som muligt. Der er skabt forudsætninger for, at borgeren kan
”leve sit eget liv” og kan have plads til besøg af familie og venner, når dette ønskes.
Hver bolig har sin egen terrasse med egen indgang udefra samt et lille skur til
opbevaring.
Boligerne er opført og drives af Frederikshavn Boligforening, og hver beboer har egen
lejekontrakt. Frederikshavn Kommune har kommunal anvisningsret til alle boligerne.
Hver enkelt bolig er på i alt 75 m2 inkl. borgerens andel af fællesarealer. Boligerne
består af et soveværelse, stue med lille køkken samt badeværelse.
I nær tilknytning til boligerne er der i hvert bofællesskab et fælles opholdsrum (TV-stue,
spisestue mv.) samt et køkken, hvor der laves mad til beboerne, og hvor der er
mulighed for at træne beboerne i færdigheder relateret til madlavning.
Formål
Formålet med indsatsen på Mariested er at yde en specialiseret socialpsykiatrisk
indsats. Der er i den forbindelse behov for, at den individuelle indsats kontinuerligt
begrundes og iværksættes på en måde, så muligheden for den enkelte beboers
Ydelsesbeskrivelse - Mariested
4. marts 2015
stabilitet styrkes og risikoen for voldsomme konsekvenser af sindslidelsen dermed
mindskes mest muligt.
På Mariested arbejdes der ud fra recovery tænkningen – en sindslidelse behøver ikke
være kronisk. Den enkelte beboer skaber en tilværelse på egne præmisser, hvor
symptomerne ikke hindrer beboeren i at opnå et fysisk, psykisk og socialt
funktionsniveau, der giver den enkelte livskvalitet. Beboere og personale arbejder
sammen og bruger ofte jeg-støttende samtale og kognitive principper i arbejdet.
Ydelse
På Mariested modtager den enkelte beboer hjælp og støtte efter Servicelovens § 85.
Mariested er et døgntilbud med personaledækning 24 timer i døgnet. Som
udgangspunkt planlægges beboernes aktiviteter og dagligdag i tidsrummet fra kl. 7-23,
hvor der er medarbejdere til rådighed i hvert enkelt hus. I nattetimerne er der vågen
nattevagt.
Støtten tager udgangspunkt i beboerens individuelle behov og ønsker, og ydelserne
gives i praksis indenfor den ramme af forskellige aktiviteter, som hverdagen består af
på Mariested. Nogle ydelser gives individuelt og nogle gives i hverdagen til flere
beboere ad gangen. Det gælder eksempelvis, når beboerne modtager hjælp til
spisning, socialt samvær og lign.
Socialpsykiatrisk støtte og omsorg
Udgangspunktet for hjælpen er at skabe en tilværelse på beboerens præmisser, og
hensigten er, at beboeren kan bevare, forbedre og udvikle egne psykiske, fysiske og
sociale funktioner.
Den socialpsykiatriske støtte og omsorg ligger implicit i alle ydelser og gives i forhold til
den enkelte beboers konkrete individuelle behov. Den kan eksempelvis bestå af:

Støtte til at overskue og forstå beboerens egen verden

Strukturering af hverdagen

Støtte til at beboeren kan være i en naturlig kontakt med sine medmennesker.
Herunder støtte til at beboeren kan bevare relationen til de pårørende

Kontakter til det offentlige system og samarbejdspartnere, som f.eks. læge,
fysioterapeut og lign.

Personlig pleje og omsorg (elementær, grundlæggende og kompleks), både i
form af rådgivning, vejledning, motivation samt praktisk hjælp i forbindelse
med bad, hårvask, barbering, tandbørstning, neglepleje, af- og påklædning
m.v.

Støtte til sund ernæring og levevis

Hjælp til at administrere personlig økonomi og post

Praktisk hjælp til opgaver som rengøring, tøjvask, oprydning og indkøb.
Ydelsesbeskrivelse - Mariested
4. marts 2015

Medicinhåndtering
(dosisdispensering
via
apotek
eller
sundhedsfagligt
personale)

Ledsagelse til aktiviteter, der indgår i beboerens pædagogiske plan

Ledsagelse til læge, tandlæge eller anden lægeordineret behandling.

Samarbejde med pårørende
De midlertidige aflastningsboliger kan desuden fungere som midlertidigt ophold for
borgere, som har brug for afklaring af støttebehov og boligsituation på længere sigt.
Midlertidige
De to aflastningsboliger på Mariested kan fungere som midlertidigt ophold for borgere,
aflastningsboliger
som tilhører målgruppen for stedet, men som har brug for nærmere afklaring af
støttebehov og omfang på længere sigt.
Generelt
Hjælpemidler
Hjælpemidler, som er personlige og alene anvendes af den enkelte beboer, skal der
ansøges om ved Frederikshavn Kommunes Hjælpemiddelafdeling.
Behandling
Når det drejer sig om hjælp efter Sundhedsloven, er beboerne ligestillet med den
øvrige befolkning. Beboere i botilbud får således medicin, lægehjælp og anden
behandling under samme betingelser som gælder for andre befolkningsgrupper.
Ferierejser
Der kan for hver gruppe arrangeres én samlet årlig ferierejse for beboerne af
maksimalt syv dages varighed under forudsætning af, at flertallet af beboerne er enige
om det.
Beboerne skal selv afholde egne udgifter. Det er frivilligt, hvorvidt en beboer ønsker at
deltage i en ferierejse.
Befordring
Beboere i botilbud betaler som udgangspunkt selv for befordring. Hvis beboeren på
grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan anvende offentlige transportmidler, vil
beboeren i nogle tilfælde have ret til befordring. Sagsbehandler i Center for Social og
Sundhedsmyndighed kan rådgive nærmere herom.
Der henvises endvidere til notatet ”Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i
botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune”.
Handleplaner
pædagogiske
planer
og
I Frederikshavn Kommune arbejdes der systematisk med handleplaner i henhold til
Servicelovens § 141 samt pædagogiske handleplaner for at sikre helhed og
sammenhæng i den indsats, der ydes i botilbuddet.
Ydelsesbeskrivelse - Mariested
4. marts 2015
§ 141 Handleplan
Beboerens sagsbehandler tilbyder beboeren en handleplan i henhold til Servicelovens
§ 141. I handleplanen beskrives det overordnede formål med indsatsen, og
handleplanen er samtidig en skriftlig aftale om den iværksatte foranstaltning.
Pædagogisk handleplan
Den pædagogiske handleplan udarbejdes af bostedet og har til formål at beskrive og
dokumentere, hvordan indsatsen og støtten til beboeren tilrettelægges og omsættes i
praksis jf. § 141 handleplan. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete
samarbejde mellem beboer og medarbejder om de ydelser, som beboeren modtager.
I Frederikshavn Kommune er det besluttet, at der skal forelægge en pædagogisk plan
tre måneder efter indflytning i et botilbud, som efterfølgende skal følges op mindst en
gang årligt eller i øvrigt ved væsentlige ændringer i indsatsen.
Tilsyn
Tilsyn med Mariested udføres af Socialtilsyn Nord.
Takst
Der er på nuværende tidspunkt ikke differentierede takster. Oplysning om den aktuelle
takst kan findes på www.tilbudsportalen.dk
Brugerbetaling
Beboeren betaler husleje og forbrugsudgifter direkte til Frederikshavn Boligforening.
Derudover betaler beboeren for en række obligatoriske ydelser, som Frederikshavn
Kommune stiller til rådighed for beboere, der bor i botilbud indenfor handicap- og
socialpsykiatriområdet.
Der henvises til notatet ”Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på
handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune”.