Den finns även att ladda ner här. Varsågod!

t orp
Mojunt
S
E45
Gö
ta
älv
N
DE
LE
TA
GÖ
s s t ig
en
å rd
ug
Ös
tra
sti
ge
n
gfä
lts
vä
ge
n
Fly
Fly
gm
oto
rvä
ge
n
vägen
Fu
rulu
nds
väg
en
Sto
reg
ård
svä
ge
n
en
Bok
väg
Ro
gå
rd
sv
äg
Slä
en
ttb
erg
sv
äg
en
tan
Of
ms
vä
g
fer
en
hä
ll
sg
a
Sa
nd
he
Tä
rnv
Ös
äg
tra
en
sti
ge
n
n
ata
sg
an
llatörInsta
Gr
of
Ol
gen
borg
svä
rv
ä
an
tigen
st
i
orgss
n
ge
an
na
vä
Kronogårdsvallens
IP
CYKELKARTA
Kamratgården
Cykelväg, med
planskild korsning
en
ig
st
ds
r
å
rg
Ne
Tillfällig omledning av
GC-väg Överby
Planerad GC-väg
en
ng
rgå
y
M
LEXTORP
Gu
es
in g
ld v
Linnéleden
n
t
Sverigeleden
gen
svä
torp
Lex
Get
inge
v.
n
ge
ivä
erg
n
E
M
Up ot
Sylte
ph Ve
rondellen H
olm ära lan
d da
sv
,
äg
en
en
g
egatan
rpar
To
Ne r gårdsstige n
e
n
Ollon
rondellen
Bry
gg
um
sg
ata
n
r ä llebe
rg
sv
Sk
be
r
Ma
gn
us
Å
an
at
Eds
ve
vä
g en
Ry
rbä
cke
n
re
Hovs l aga
Frälsegårdsskolan
Västgötaleden
Jvg till Göteb
org
en
tig
gs
g
y
M
Sylteskolan
m
B
tic röd
ke v.
Le
xto
rps
vä
ge
vä
g
M
od
hs
SYLTE
M
yr
tu
Slätthults
motionsanläggning
Eriksrostigen
n
Sk
Ry
rv
äg
en
ul
th
lät
ge
Lextorpsskolan
Ollon
stige
n
en
tig
ss
ng
rä
Sö
en
väg
lle
S
mlevä
Hu
ge
n
.
ev
nn
rä
B
Montessoriskolan
OGÅRDEN
EN at
KRONOG
n
n
tige
rils
Fjä
n
stige n
ku
rg
Be
ts
v ä ge
G
n
ge
vä
ro
s
ik
Er
Höljeg.
vägen
b bereds
Nya
Skolan
n
nt
Ny
sä
te
rs
vä
ge
n
gen
o
on
Kr
La
ab
No
h
Kronog
å
bo
rgs
väg
e
äg
väg
en
Kronan
Edsb
tan
öt e
g en
ig
o väg
K
Skofteby
rondellen
G
äs
tar
ev
äg
en
orpsv
n
ge
vä
Lju n g
Halltorpsrondellen G
ärd
hem
svä
gen
an
at
tg
ek
Kn
Holm
vä
KARLSTORP
Karlstorps
skolan
ägen
rpsv
sto
a rl
vinges t en
ig
uld
l la
n
ata
yg
Nysätra IP
Dala
teb
f
höjd
o
svä
gen
n
ata
g
SKOFTEB
SK
EBYN
V
are
Ä
akt
ST
ge
ssv
vä
SkoftebySlu
GÖ
lte Kas skolan
y
TA
S
Vio
LEDEN
r
Bil
pro
va
rev
äg
en
s väge
n
Å
ga
r
va
Kronogårdsrondellen
Björkvägen
SANDH
SA
NDHEM
EM
Ga
mla
No
sse
bro
HOJUM
HO
ba
na
n
Håjums
skola
sbe
rg
K l intväge
n
Öste
rlång
gata
Ku
n
ngs
gat
an
Dro
ttni
ngg
ata
n
en
e
vä
O
lid
e
Rysskajen
ägen
ledsv
Sluss
en
lid
ru
Fu
St u
Åkerssjöv
äg
en B
e
dal’n
gen
lvä
Almagärdet
rgk
an
ale
n
ge
n
Åke
rsb
er
gs
b
Åkers sjö
Höljan
eb
Sta
llba
cka
väg
en
ksv
.
bri
gst
M
be os
brorgss-n
Str
an
W
dg
al
ata
S Lill
n
Ös k of
brpoiköan
te
Fa
rlå
m
ng
e
”g
St
ga
åg
o
ta
at
rg
n
a”
at
an
Ku
Dr
n
ot
gs
t
Dj
nin
ga
up
ta
gg
n
eb
at
äc
an
ks
g.
Sp
ik
öst
i
F
s ag
batranerckedsn
atan
Ström
slun
d sg
Alb
erts
väg
en
sti
s tig
en
v
äl
a
öt
G
svä
us
S
Vas
slide
n
Gamle
Slussområde
en
orp
avä
Ed
gen
sbo
rgs
stig
en
Ku
ng
en
äg
sv
ert
Fa
Gö
stige
n
Löpa
r
Alb
G
ra
rag
D
k l i ntsv.
gs
vä
As
Ing. Ma
ge
tra
riev.
n
ka
10
n
25
v.
Tupp
t ja
eku
llev
vä
äg
ge
en
n
Von
Döb
elns
väg
Vä
g
Pomo
Edsvägen 2025
Ne
Åkersberg
en
vä
n
ge
t jövä
Moulls
H
l
Håjumsrondellen
Sä
de
sb
ing
en
Kron
n
ogå
ge
rds
e
tt
port
Slå
en
Swedenborgs
center
äg
tev
yf
Kl
SAAB-museum
Sö
e
dr
vä
.
sg
rd
Stavrelunds
Idrottsplan
n
ge
vä
e
Vid
väg
rs
o
lv
a
H
g
Halvors vä
rkm
Ve
ä
Tr
Åkers vass
Innovatum
Science
Center N3
ÅKER
ro
Lasarettsvägen
en
tig
rss
bä
Blå
ns
eke
ö
gen
ing
ata
n
Ul
fs
p
Få arr
ge eg
lst ata
rå
ke n
t
an
gat
a
ban
rl
Kä
ku
llevä
ge
n
Te
ss
ri
ust
Ind
atan
rng
Lin
g
r
rst
ke
t Åtum
o
M jär
H
m
Halvorstorpsrondellen
Lillegårdsskolan
STAV
AVRE
en
sväg
hem
Mot 44
Tun
HALVOR
ORSTOR
ORP Askvägen Rv
n
väge
ng
Lju
Sk
o
as
Fö
re
nin
gs
g.
ä
Sl
Lyrfågelskolan
vä
Törnrosvägen
EBACKEN
KEN
DANNEBA
Tun
hem
svä
gen
en
g
ä
v
s
erg
ttb
a
St
rid
g
sb
Kvarn
rn v ä V
Strö
er
v.
StrömslundsKva
gs
m
TINGVA
VALLA
skolan
Klaffbrokarls
s än
g.
n - bron
dag
TORSRED
ED
N
ö
atan
Drottningg.
Tor
y
s
Marlg
n
d
g
gg.
torget
bo
qv
Torsredsvägen
ist
Gä
g.
rdh Högskolan Väst
em
StrömslundsTrollhätteCENTRALAsvägen Stadshusrondellen
Nils
fallen
rondellen
Ericson
STADEN Stadshuset
FlottbergsTingvallarondellen
Os
gymn.rondellen
c
n
bro ars
ta
Gärdhemsa
n
g
Polis
d
K
rondellen
are
sli
broyrkrg
jöln
n
M
Slättbergsdb
Hälltorps
n
Håjums
hallen
gård
La
äge
varp
svägen
Håjums
nav n
E45
älv
.
begr.pl
Hjortmosse- gen
Häll
ng
mav
u
o
i
r
t
t
K
skolan
bro orps
A
rs
r
a
a
n
B
K
n
ge ke r
SSEN
HJORTMOSSEN
Hö
Åk e r ö
KopparBergs
g.
klinten
Magnus
OBS:
Ängenst.
g
Smal passage
Åbergs
Olidese
s
över Göta älv
o
gymn.
hålan OlideH j o r tm
Erik
stationen
FlottbergsCarlssons
bron
rondell
m,
Edsborgs
Idrottsplan
Stavreskolan
Frida
skolan
etMagn
Dannebacksskolan
St
Kvarnliden
tra
M
a
n
ge
Spikön
Ös
nn
Lu e
UND
STRÖMSLUN
v
.
en
n
Kungsports- Tunhe msväge
rondellen I
dr
o
Kungstts
vä
Jä porten
g
rn
vä
en
gs Järnvägsäg
garondellen
ta
Resen
centrum Götalundens
begr.pl
Folkets
hus
Skrotnisses
lekplats
n
ge
n
Hj
ulk HJULKVA
KVARN
va
rn s ga
tan
Folkets
en
Park
ig
st
rk
a
P
.
allav
Tingv
en
To
rs
bo
ga
ta
n
ta
Älvhögsborg
n
bro
ikö
Sp
So l l i d
Klöve
rv.
tan
ga
en
Vilhel m H ans
Halvorstorps
eä Idrottsplan
n
G
ul
sipp
ev.
on
N
a ga
olh g e
n
nväge
Karda
Kardanrondellen
Tennishall
en
Lövd
alav.
Skogstorparondellen
ul t r
Sm
en
ig
st
ot Camping
n
Ka
arda
nväg
en
vägen
gs
Järnvägsbron
n
ge
vä
gs
r
e
db
un
Gr vägen
orts
sp
SKOG
SK
OGSTORPA
PAK
E45
d
en
väg
erts
Alb
Tittekullen
llba
cka
kan
ale
n
Smedström
men
älv
ta
Så
gbl
ads
v.
sv
.
Brandstationen
en
äg
av
et
ar
rg
Torsbohallen
S kidbacks
vä
ge
m
äppe v .
n
1k
nt
Torsbovallen
Torsbo.
rondellen
are v
La
d
väg
rand
s st
Ekh
olm
be
r
rl s
Ka
a
S:
rp
n
Gra
fitv
äge
n
He
Vå
rvik
to
Stallbackarondellen
äge
stigen
Str Jourcentral
ömNÄL
svi
ksv
KÄLLSTORP .
re
ägen
Östra
Skidstugan
Sta
a V
årviks
v.
svä
gen
n
ge
sti
ck
Ba
Paradis
v äge
n
or
Turbo
v
BACKA
KA
STALLBA
SÖDR
DRA
Gra
Knorren
Kn
23
20
en
äg
v
lts
gfä
Fly
Hedeängs
rondellen
en
vä g
gs
Vårviks
rondellen
M
Stallbackaån
fitv
No r
m
2k
L:
ön
rg
Va
ot
gen
ltsvä
Flygfä
sv
ing
ryn
indsv.
nv
Paradisskolan
Allevägen
Äl v
da
l
Kome
tv.
e
Björndalsskolan
ägen
dalsv
Björn gen
ä
Pa
lsk
So ens
rad
v.
iss
tig
Su
en
nn
a
G
aktarev.
BjörnBjörnv
da
l svä ge n
Jätteberget
Sta
Flygmotor llbackav
.
rondellen
BJÖRND
RNDALEN
EN
danvind sv.
ln
ne
Älvd
al
n
lla
nv
äg
en
v.
lle
ku
de
He
g
n
ro
ab
ck
ba
all
St
tun
tte
ä
sv
Smedströmmen
sv.
rlsberg
N:a Ka
llhä
Tro
m
trö
ns
Re
en
Älvdals
rondellen
Me
K agg
et
n
tige
rgss
lsbe
Kar
d
år
Karlsviks
rondellen La d ug
Älvdalen
en
tig
ss
Sa
ab
vä
ge
n
Anes
östra
rondell
Överby
Köpcenter
Ladugårds
rondellen
Ladugårdsbyn
äg
LLBA
BACKA
KA
STALL
NORR
RRA
Ny bergskull
av
.
Nybergskulla
rondellen
sv
TrollhättanVänersborgs
Flygplats
sv
äg
en
lide
n
gs
er
v.
Onsjö
Omledning av gång- och
n
cykeltrafik pga utbyggnad
ge
vä
av handelsområdet
by
r
Överby Västra.
ve
Ordinarie GC-väg beräknas Ö
VERBY
BY
vara klar sommaren 2016. ÖVE
en
väg
ems
Dalh
ÉLED
ST
Älvåsvägen
n
äge
.
dsv
lun
dev
y
d
b
y
g
h
Hö
ogs
Sk
B
VÄ
Berghöjdsv.
Lärketorpet
m
3k
Mo
tO
nsj
ö
tte
Brä
Mot
Ste
ne
b
E45
Rv44
SKOG
SK
OGSHÖJDEN
EN
Ka
rlsb
erg
s
Öv stige
erb
n
yvä
ge
n
LINN
v.
jds
hö sg.
n
e
St höjd Hults höjd
ipp
Kl
Hults
rondellen
Dalkjusans
skola
p
Hjortronst sst
.
.
4 km
EN
Skogshöjds
rondellen
.
yv
RIGE
LEDE
N
8
eto r
sk
Bu
SVE
o s v.
02
ålsväge
n
Skogshöjdens
skola
NÄL
Backen
n2
Korte
r eds
v.
st.
Kor
tere
dsv
äge
n
Norra Älvsborgs lasarett
Anered
ge
Hultsjön
Sk
og
sh
öj
ds
Ut
vä
sik
ge
ts
ga
n
ta
n
Korsbyn
svä
va
Torn
gata
n
Ed
svä
gen
ra
org
Sko
n
äge
psv
tor
r ke
Lä
Ke
Kaveldunsv
rsb
Åm
Ke
f la
vik
Hj
sv
ör
.
rin
gv
.
202
5
Korteredsbergen
ägen
ltsjöv
V Hu
kr
ne
Nä c
Kortered
5 km
Liljedal
Vä
Rälstrampet
M
Bå ot
be
rg
Jvg till
Öxnered,
Oslo
0
Avståndscirklar 1 km
utgår från Drottningtorget
Illustrationer: Eva Möllborn
meter
Utgiven 2015
1 000
Luftpump finns vid ReseCentrum
Spela
bangolf
Prästskedesholmen
Skrotnisses
lekplats
Trollhättans första
Temalekplats:
Skrotnisses lekplats
invigdes i juni 2015.
En del av Storgatan är vikt för Lena Olin,
Nicole Kidman, Claes Eriksson och Fares
Fares m.fl i form av stjärnplattor.
Gemensamt för dessa är att de alla spelat
med i filmer inspelade i Trollhättetrakten.
Läs mer på:
www.trollhattan.se/walkoffame
Trä
bro
stig
en
Följ med på en guidad
visning i Olidestationen.
Ett av Sveriges äldsta
vattenkraftverk, fortfarande
i bruk. Sommartid är det
visning 3 ggr/dag.
Illustrationer och foto: Eva Möllborn, Susanne Larsson